ค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับ


พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๔๕ เล่ม (ปกสีฟ้า)
ชุดแบ่งเป็นเล่มย่อยเพื่อลดขนาดไฟล์

พระไตรปิฎกชุดแบ่งเล่มแบบมาตรฐาน คลิกที่นี่


ค้นข้อความ


ค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับ

ความรู้เพิ่มเติม


มิลินทปัญหา

พจนานุกรมพุทธศาสน์
ฉบับประมวลศัพท์
โดย พระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตฺโต)


กระท่อมธรรม


Download


ดาวน์โหลดพระไตรปิฎก

ดาวน์โหลดเว็บธัมมโชติ


Link


มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เที่ยวอินเดียออนไลน์


สมุดเยี่ยม


ร่วมลงนามในสมุดเยี่ยม


รายการพระไตรปิฎก

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๑ วินัยปิฎกที่ ๐๑ มหาวิภังค์ ภาค ๑

เล่มที่ ๐๑-๑ หน้า ๑ - ๑๖๑
เล่มที่ ๐๑-๒ หน้า ๑๖๒ - ๓๒๒
เล่มที่ ๐๑-๓ หน้า ๓๒๓ - ๔๘๔

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๒ วินัยปิฎกที่ ๐๒ มหาวิภังค์ ภาค ๒

เล่มที่ ๐๒-๑ หน้า ๑ - ๑๘๔
เล่มที่ ๐๒-๒ หน้า ๑๘๕ - ๓๖๘
เล่มที่ ๐๒-๓ หน้า ๓๖๙ - ๕๕๒
เล่มที่ ๐๒-๔ หน้า ๕๕๓ - ๗๓๗

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๓ วินัยปิฎกที่ ๐๓ ภิกขุนีวิภังค์

เล่มที่ ๐๓-๑ หน้า ๑ - ๒๐๐
เล่มที่ ๐๓-๒ หน้า ๒๐๑ - ๔๐๑

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๔ วินัยปิฎกที่ ๐๔ มหาวรรค ภาค ๑

เล่มที่ ๐๔-๑ หน้า ๑ - ๑๓๑
เล่มที่ ๐๔-๒ หน้า ๑๓๒ - ๒๖๒
เล่มที่ ๐๔-๓ หน้า ๒๖๓ - ๓๙๓

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๕ วินัยปิฎกที่ ๐๕ มหาวรรค ภาค ๒

เล่มที่ ๐๕-๑ หน้า ๑ - ๑๒๕
เล่มที่ ๐๕-๒ หน้า ๑๒๖ - ๒๕๐
เล่มที่ ๐๕-๓ หน้า ๒๕๑ - ๓๗๔

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๖ วินัยปิฎกที่ ๐๖ จุลวรรค ภาค ๑

เล่มที่ ๐๖-๑ หน้า ๑ - ๑๘๔
เล่มที่ ๐๖-๒ หน้า ๑๘๕ - ๓๖๙

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๗ วินัยปิฎกที่ ๐๗ จุลวรรค ภาค ๒

เล่มที่ ๐๗-๑ หน้า ๑ - ๑๔๐
เล่มที่ ๐๗-๒ หน้า ๑๔๑ - ๒๘๐
เล่มที่ ๐๗-๓ หน้า ๒๘๑ - ๔๒๐

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๘ วินัยปิฎกที่ ๐๘ ปริวาร

เล่มที่ ๐๘-๑ หน้า ๑ - ๑๘๐
เล่มที่ ๐๘-๒ หน้า ๑๘๑ - ๓๖๐
เล่มที่ ๐๘-๓ หน้า ๓๖๑ - ๕๔๐
เล่มที่ ๐๘-๔ หน้า ๕๔๑ - ๗๒๑

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๙ สุตตันตปิฎกที่ ๐๑ ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

เล่มที่ ๐๙-๑ หน้า ๑ - ๑๒๓
เล่มที่ ๐๙-๒ หน้า ๑๒๔ - ๒๔๗

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ สุตตันตปิฎกที่ ๐๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค

เล่มที่ ๑๐-๑ หน้า ๑ - ๑๒๔
เล่มที่ ๑๐-๒ หน้า ๑๒๕ - ๒๔๘
เล่มที่ ๑๐-๓ หน้า ๒๔๙ - ๓๗๒

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ สุตตันตปิฎกที่ ๐๓ ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

เล่มที่ ๑๑-๑ หน้า ๑ - ๑๔๖
เล่มที่ ๑๑-๒ หน้า ๑๔๗ - ๒๙๒
เล่มที่ ๑๑-๓ หน้า ๒๙๓ - ๔๓๘

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๒ สุตตันตปิฎกที่ ๐๔ มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

เล่มที่ ๑๒-๑ หน้า ๑ - ๑๓๙
เล่มที่ ๑๒-๒ หน้า ๑๔๐ - ๒๗๘
เล่มที่ ๑๒-๓ หน้า ๒๗๙ - ๔๑๖
เล่มที่ ๑๒-๔ หน้า ๔๑๗ - ๕๕๔

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๓ สุตตันตปิฎกที่ ๐๕ มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์

เล่มที่ ๑๓-๑ หน้า ๑ - ๑๕๓
เล่มที่ ๑๓-๒ หน้า ๑๕๔ - ๓๐๖
เล่มที่ ๑๓-๓ หน้า ๓๐๗ - ๔๖๐
เล่มที่ ๑๓-๔ หน้า ๔๖๑ - ๖๑๔

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔ สุตตันตปิฎกที่ ๐๖ มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์

เล่มที่ ๑๔-๑ หน้า ๑ - ๑๒๗
เล่มที่ ๑๔-๒ หน้า ๑๒๘ - ๒๕๔
เล่มที่ ๑๔-๓ หน้า ๒๕๕ - ๓๘๒
เล่มที่ ๑๔-๔ หน้า ๓๘๓ - ๕๑๐

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๕ สุตตันตปิฎกที่ ๐๗ สังยุตตนิกาย สคาถวรรค

เล่มที่ ๑๕-๑ หน้า ๑ - ๑๙๘
เล่มที่ ๑๕-๒ หน้า ๑๙๙ - ๓๙๖

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๖ สุตตันตปิฎกที่ ๐๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค

เล่มที่ ๑๖-๑ หน้า ๑ - ๑๗๐
เล่มที่ ๑๖-๒ หน้า ๑๗๑ - ๓๔๐

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๗ สุตตันตปิฎกที่ ๐๙ สังยุตตนิกาย ขันธวารวรรค

เล่มที่ ๑๗-๑ หน้า ๑ - ๑๓๖
เล่มที่ ๑๗-๒ หน้า ๑๓๗ - ๒๗๒
เล่มที่ ๑๗-๓ หน้า ๒๗๓ - ๔๐๘

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๘ สุตตันตปิฎกที่ ๑๐ สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค

เล่มที่ ๑๘-๑ หน้า ๑ - ๑๖๕
เล่มที่ ๑๘-๒ หน้า ๑๖๖ - ๓๓๐
เล่มที่ ๑๘-๓ หน้า ๓๓๑ - ๔๙๖

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๙ สุตตันตปิฎกที่ ๑๑ สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค

เล่มที่ ๑๙-๑ หน้า ๑ - ๑๖๔
เล่มที่ ๑๙-๒ หน้า ๑๖๕ - ๓๒๘
เล่มที่ ๑๙-๓ หน้า ๓๒๙ - ๔๙๓
เล่มที่ ๑๙-๔ หน้า ๔๙๔ - ๖๕๘

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๐ สุตตันตปิฎกที่ ๑๒ อังคุตตรนิกาย เอกก ทุก ติกนิบาต

เล่มที่ ๒๐-๑ หน้า ๑ - ๑๓๗
เล่มที่ ๒๐-๒ หน้า ๑๓๘ - ๒๗๔
เล่มที่ ๒๐-๓ หน้า ๒๗๕ - ๔๑๑

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๑ สุตตันตปิฎกที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต

เล่มที่ ๒๑-๑ หน้า ๑ - ๑๓๐
เล่มที่ ๒๑-๒ หน้า ๑๓๑ - ๒๖๑
เล่มที่ ๒๑-๓ หน้า ๒๖๒ - ๓๙๒

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๒ สุตตันตปิฎกที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก ฉักกนิบาต

เล่มที่ ๒๒-๑ หน้า ๑ - ๑๖๑
เล่มที่ ๒๒-๒ หน้า ๑๖๒ - ๓๒๒
เล่มที่ ๒๒-๓ หน้า ๓๒๓ - ๔๘๓
เล่มที่ ๒๒-๔ หน้า ๔๘๔ - ๖๔๔

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๓ สุตตันตปิฎกที่ ๑๕ อังคุตตรนิกาย สัตตก อัฏฐก นวกนิบาต

เล่มที่ ๒๓-๑ หน้า ๑ - ๑๔๑
เล่มที่ ๒๓-๒ หน้า ๑๔๒ - ๒๘๒
เล่มที่ ๒๓-๓ หน้า ๒๘๓ - ๔๒๓
เล่มที่ ๒๓-๔ หน้า ๔๒๔ - ๕๖๔

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๔ สุตตันตปิฎกที่ ๑๖ อังคุตตรนิกาย ทสก เอกาทสกนิบาต

เล่มที่ ๒๔-๑ หน้า ๑ - ๑๔๙
เล่มที่ ๒๔-๒ หน้า ๑๕๐ - ๒๙๙
เล่มที่ ๒๔-๓ หน้า ๓๐๐ - ๔๔๙

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๕ สุตตันตปิฎกที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ ธรรมบท อุทาน

เล่มที่ ๒๕-๑ หน้า ๑ - ๑๙๖
เล่มที่ ๒๕-๒ หน้า ๑๙๗ - ๓๙๒
เล่มที่ ๒๕-๓ หน้า ๓๙๓ - ๕๘๘
เล่มที่ ๒๕-๔ หน้า ๕๘๙ - ๗๘๔

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๖ สุตตันตปิฎกที่ ๑๘ ขุททกนิกาย วิมาน เปตวัตถุ เถรคาถา เถรีคาถา

เล่มที่ ๒๖-๑ หน้า ๑ - ๑๖๐
เล่มที่ ๒๖-๒ หน้า ๑๖๑ - ๓๒๐
เล่มที่ ๒๖-๓ หน้า ๓๒๑ - ๔๘๐
เล่มที่ ๒๖-๔ หน้า ๔๘๑ - ๖๔๐

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๗ สุตตันตปิฎกที่ ๑๙ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๑

เล่มที่ ๒๗-๑ หน้า ๑ - ๑๕๙
เล่มที่ ๒๗-๒ หน้า ๑๖๐ - ๓๑๘
เล่มที่ ๒๗-๓ หน้า ๓๑๙ - ๔๗๗
เล่มที่ ๒๗-๔ หน้า ๔๗๘ - ๖๓๖

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ สุตตันตปิฎกที่ ๒๐ ขุททกนิกาย ชาดก ภาค ๒

เล่มที่ ๒๘-๑ หน้า ๑ - ๑๘๖
เล่มที่ ๒๘-๒ หน้า ๑๘๗ - ๓๗๓
เล่มที่ ๒๘-๓ หน้า ๓๗๔ - ๕๖๐

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๙ สุตตันตปิฎกที่ ๒๑ ขุททกนิกาย มหานิทเทส

เล่มที่ ๒๙-๑ หน้า ๑ - ๑๕๕
เล่มที่ ๒๙-๒ หน้า ๑๕๖ - ๓๑๐
เล่มที่ ๒๙-๓ หน้า ๓๑๑ - ๔๖๕
เล่มที่ ๒๙-๔ หน้า ๔๖๖ - ๖๒๐

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๐ สุตตันตปิฎกที่ ๒๒ ขุททกนิกาย จูฬนิทเทส

เล่มที่ ๓๐-๑ หน้า ๑ - ๑๖๗
เล่มที่ ๓๐-๒ หน้า ๑๖๘ - ๓๓๔
เล่มที่ ๓๐-๓ หน้า ๓๓๕ - ๕๐๒

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๑ สุตตันตปิฎกที่ ๒๓ ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค

เล่มที่ ๓๑-๑ หน้า ๑ - ๑๕๒
เล่มที่ ๓๑-๒ หน้า ๑๕๓ - ๓๐๔
เล่มที่ ๓๑-๓ หน้า ๓๐๕ - ๔๕๗
เล่มที่ ๓๑-๔ หน้า ๔๕๘ - ๖๑๐

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๒ สุตตันตปิฎกที่ ๒๔ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๑

เล่มที่ ๓๒-๑ หน้า ๑ - ๑๗๖
เล่มที่ ๓๒-๒ หน้า ๑๗๗ - ๓๕๒
เล่มที่ ๓๒-๓ หน้า ๓๕๓ - ๕๒๘
เล่มที่ ๓๒-๔ หน้า ๕๒๙ - ๗๐๔

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๓ สุตตันตปิฎกที่ ๒๕ ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ พุทธวงศ์ จริยาปิฎก

เล่มที่ ๓๓-๑ หน้า ๑ - ๑๙๔
เล่มที่ ๓๓-๒ หน้า ๑๙๕ - ๓๘๘
เล่มที่ ๓๓-๓ หน้า ๓๘๙ - ๕๘๓
เล่มที่ ๓๓-๔ หน้า ๕๘๔ - ๗๗๘

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๔ อภิธรรมปิฎกที่ ๐๑ ธัมมสังคนี

เล่มที่ ๓๔-๑ หน้า ๑ - ๑๒๙
เล่มที่ ๓๔-๒ หน้า ๑๓๐ - ๒๕๘
เล่มที่ ๓๔-๓ หน้า ๒๕๙ - ๓๘๘

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๕ อภิธรรมปิฎกที่ ๐๒ วิภังค์

เล่มที่ ๓๕-๑ หน้า ๑ - ๑๗๒
เล่มที่ ๓๕-๒ หน้า ๑๗๓ - ๓๔๔
เล่มที่ ๓๕-๓ หน้า ๓๔๕ - ๕๑๗
เล่มที่ ๓๕-๔ หน้า ๕๑๘ - ๖๙๐

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๖ อภิธรรมปิฎกที่ ๐๓ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ

เล่มที่ ๓๖-๑ หน้า ๑ - ๑๑๖
เล่มที่ ๓๖-๒ หน้า ๑๑๗ - ๒๓๒

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๗ อภิธรรมปิฎกที่ ๐๔ กถาวัตถุ

เล่มที่ ๓๗-๑ หน้า ๑ - ๑๘๙
เล่มที่ ๓๗-๒ หน้า ๑๙๐ - ๓๗๘
เล่มที่ ๓๗-๓ หน้า ๓๗๙ - ๕๖๗
เล่มที่ ๓๗-๔ หน้า ๕๖๘ - ๗๕๖
เล่มที่ ๓๗-๕ หน้า ๗๕๗ - ๙๔๖

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๘ อภิธรรมปิฎกที่ ๐๕ ยมก ภาค ๑

เล่มที่ ๓๘-๑ หน้า ๑ - ๑๗๐
เล่มที่ ๓๘-๒ หน้า ๑๗๑ - ๓๔๑
เล่มที่ ๓๘-๓ หน้า ๓๔๒ - ๕๑๒
เล่มที่ ๓๘-๔ หน้า ๕๑๓ - ๖๘๓
เล่มที่ ๓๘-๕ หน้า ๖๘๔ - ๘๕๔

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๓๙ อภิธรรมปิฎกที่ ๐๖ ยมก ภาค ๒

เล่มที่ ๓๙-๑ หน้า ๑ - ๑๖๒
เล่มที่ ๓๙-๒ หน้า ๑๖๓ - ๓๒๔
เล่มที่ ๓๙-๓ หน้า ๓๒๕ - ๔๘๖
เล่มที่ ๓๙-๔ หน้า ๔๘๗ - ๖๔๙

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๐ อภิธรรมปิฎกที่ ๐๗ ปัฏฐาน ภาค ๑

เล่มที่ ๔๐-๑ หน้า ๑ - ๑๘๑
เล่มที่ ๔๐-๒ หน้า ๑๘๒ - ๓๖๒
เล่มที่ ๔๐-๓ หน้า ๓๖๓ - ๕๔๔
เล่มที่ ๔๐-๔ หน้า ๕๔๕ - ๗๒๖
เล่มที่ ๔๐-๕ หน้า ๗๒๗ - ๙๐๘

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๑ อภิธรรมปิฎกที่ ๐๘ ปัฏฐาน ภาค ๒

เล่มที่ ๔๑-๑ หน้า ๑ - ๑๖๗
เล่มที่ ๔๑-๒ หน้า ๑๖๘ - ๓๓๔
เล่มที่ ๔๑-๓ หน้า ๓๓๕ - ๕๐๑
เล่มที่ ๔๑-๔ หน้า ๕๐๒ - ๖๖๘

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๒ อภิธรรมปิฎกที่ ๐๙ ปัฏฐาน ภาค ๓

เล่มที่ ๔๒-๑ หน้า ๑ - ๑๖๐
เล่มที่ ๔๒-๒ หน้า ๑๖๑ - ๓๒๑
เล่มที่ ๔๒-๓ หน้า ๓๒๒ - ๔๘๒

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๓ อภิธรรมปิฎกที่ ๑๐ ปัฏฐาน ภาค ๔

เล่มที่ ๔๓-๑ หน้า ๑ - ๑๖๑
เล่มที่ ๔๓-๒ หน้า ๑๖๒ - ๓๒๓
เล่มที่ ๔๓-๓ หน้า ๓๒๔ - ๔๘๕
เล่มที่ ๔๓-๔ หน้า ๔๘๖ - ๖๔๗

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๔ อภิธรรมปิฎกที่ ๑๑ ปัฏฐาน ภาค ๕

เล่มที่ ๔๔-๑ หน้า ๑ - ๑๖๘
เล่มที่ ๔๔-๒ หน้า ๑๖๙ - ๓๓๖
เล่มที่ ๔๔-๓ หน้า ๓๓๗ - ๕๐๔
เล่มที่ ๔๔-๔ หน้า ๕๐๕ - ๖๗๒
เล่มที่ ๔๔-๕ หน้า ๖๗๓ - ๘๔๐

พระไตรปิฎกเล่มที่ ๔๕ อภิธรรมปิฎกที่ ๑๒ ปัฏฐาน ภาค ๖

เล่มที่ ๔๕-๑ หน้า ๑ - ๑๘๒
เล่มที่ ๔๕-๒ หน้า ๑๘๓ - ๓๖๕
เล่มที่ ๔๕-๓ หน้า ๓๖๖ - ๕๔๘
เล่มที่ ๔๕-๔ หน้า ๕๔๙ - ๗๓๑

ที่มาของข้อมูล : โปรแกรมพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
MCUTRAI Version 1.0