ค้นว่าอยู่เล่มใด แล้วกด [ctrl]+f หรือใช้คำสั่งของเครื่องหาตำแหน่งในเล่มอีกทีนะครับดาวน์โหลดพระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔๕ เล่ม (ปกสีฟ้า)

tripitakaofflineV07
28/1/2563


พร้อมทั้ง

หนังสือมิลินทปัญหา

พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) หรือ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

และ

ธัมมโชติ-เรียนลัดพระไตรปิฎก

*** ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในชุดเดียวกัน ***
ใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
ขั้นตอนการใช้งาน

 1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องมีโปรแกรมสำหรับ unzip คือขยายข้อมูลที่ถูกบีบอัดเอาไว้ อย่างน้อย 1 โปรแกรม เช่นโปรแกรม WinRAR, WinZip, 7-ZIP ฯลฯ เพื่อขยายข้อมูลที่ได้ DownLoad ไปแล้ว ให้สามารถใช้งานได้

  ถ้าท่านยังไม่มีโปรแกรมสำหรับ unzip อยู่เลย ก็สามารถ download โปรแกรม WinRAR, WinZip หรือ 7-ZIP ได้ที่เว็บไซต์ต่างๆ เช่น ค้น WinRAR จาก google, ค้น WinZip จาก google, ค้น 7-ZIP จาก google ฯลฯ เมื่อ download มาแล้วก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย

  สำหรับสมาร์ทโฟนก็ลองหาแอพด้วยคำว่า zip ดูนะครับ

 2. ทำการ Download ไฟล์ tripitakaofflineV07.zip ขนาดไฟล์ประมาณ 7.7 MB. ตามขั้นตอนต่อไป
 3. วิธีการ Download ไฟล์
  1. คลิกที่ชื่อไฟล์ tripitakaofflineV07.zip
  2. คลิก Direct download เพื่อ download ลงเครื่องของท่านโดยตรง หรือคลิก Save to pCloud เพื่อ download ไปที่ pCloud ของท่าน แล้วถึง download จาก pCloud ของท่านลงเครื่องของท่านอีกที (โดยเฉพาะในกรณีที่โควต้า download ของเว็บเต็มแล้ว) โดยท่านสามารถสมัครเปิดบัญชี pCloud ได้ไม่ยากและใช้งานได้ฟรี (หลังคลิก Save to pCloud แล้วจะมีลิ้งค์ให้สมัคร) และสามารถใช้เป็นที่เก็บข้อมูลออนไลน์ของท่านได้ต่อไปอีกด้วย
  3. ทำตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ จนเสร็จสิ้นการดาวน์โหลด
 4. เนื่องจากในการ DownLoad นั้น บางครั้งไม่สามารถ Save ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถใช้งาน File นั้นได้ ดังนั้น หลังจากเสร็จขั้นตอนในข้อ 3. แล้ว จึงควรเช็ค File นั้นดูก่อน โดยคลิกขวาที่ชื่อไฟล์ที่ DownLoad มานั้น แล้วคลิกเลือก Properties เพื่อดูขนาดไฟล์ (ไฟล์ที่สมบูรณ์จะมีขนาดใกล้เคียงกับที่ระบุไว้ในข้อ 2.)

  ถ้า File ไม่สมบูรณ์ ก็ลบไฟล์นั้นทิ้งแล้ว DownLoad ไฟล์ใหม่ โดยทำขั้นตอนที่ 3. ถึง 4. ซ้ำอีกรอบ จนกว่าจะสมบูรณ์

 5. ขั้นตอนหลังจากนี้สามารถทำหลังจาก Disconnect จาก Internet แล้วก็ได้

 6. คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ tripitakaofflineV07.zip ที่ท่านดาวน์โหลดมาแล้วนั้น แล้วคลิกที่คำว่า Extract Here หรือ แยกไฟล์ที่นี่ ที่ PopUp Menu ที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อขยายไฟล์

  (ถ้ามี Error เกิดขึ้น แสดงว่า DownLoad ไฟล์ได้ไม่สมบูรณ์ หรือท่านยังไม่ได้ทำการติดตั้งโปรแกรมสำหรับ unzip ให้เรียบร้อยก็ได้ ต้องกลับไปทบทวนหาสาเหตุตามขั้นตอนข้อ 1 - 4 ดูอีกครั้ง แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง ถึงจะใช้งานได้นะครับ)

 7. รอจนโปรแกรมทำการขยายไฟล์เสร็จ

 8. จะพบ Folder ใหม่ชื่อ tripitaka offline ซึ่งเป็น Folder ที่เก็บข้อมูลที่ขยายแล้ว พร้อมใช้งานได้เลยครับ

 9. ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่ Folder : tripitaka offline แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ 0-menu.html เพื่อเรียกหน้าสารบัญพระไตรปิฎก รวมถึงหนังสือมิลินทปัญหา พจนานุกรมพุทธศาสน์ และธัมมโชติ-เรียนลัดพระไตรปิฎกจากในเครื่องของท่าน แล้วเลือกใช้งานตามต้องการ

*** สำหรับท่านที่เปิดในแท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน แล้วใช้งานไม่ได้ (เป็นเพราะแอพที่ใช้ไม่รองรับ) ลองวิธีนี้นะครับ ***

วิธีเปิด พระไตรปิฎก offline ด้วย chrome ในแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 1. copy โฟลเดอร์ tripitaka offline ไปไว้ที่ที่เก็บข้อมูลภายใน (ความจำของเครื่อง) ไม่ใช่ใน external sdcard นะครับ (เป็นข้อจำกัดเรื่องความปลอดภัยของระบบ)
 2. เปิด chrome ขึ้นมา
 3. พิมพ์ file:///sdcard แล้วกด enter
  *** / 3 อัน นะครับ ***
 4. เข้าไปที่โฟลเดอร์ tripitaka offline ที่เก็บเอาไว้ในที่เก็บข้อมูลภายใน
 5. เปิดไฟล์ 0-menu.html
 6. แตะที่จุด 3 จุด ที่มุมบนขวา (เมนูของ chrome)
 7. แตะรูปดาว เพื่อบุ๊กมาร์ก เอาไว้ใช้เรียกในครั้งต่อๆ ไป
 8. แตะที่จุด 3 จุด ที่มุมบนขวา (เมนูของ chrome) อีกครั้ง
 9. แตะรูปดาว อีกครั้ง เพื่อแก้ไขชื่อให้จำได้ง่าย เช่น พระไตรปิฎก offline (เดิมชื่อสารบัญหลัก)
 10. สามารถเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่เก็บบุ๊กมาร์กนี้ เพื่อจัดระเบียบบุ๊กมาร์กได้ใหม่ตามต้องการ
 11. อย่าแก้ไขช่อง url นะครับ เพราะจะทำให้เปิดไฟล์ไม่ได้
 12. เสร็จแล้วแตะลูกศรย้อนกลับ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานพระไตรปิฎก offline ด้วย chrome ในแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน ในครั้งต่อไป ทำตามนี้ได้เลยครับ
 1. เปิด chrome
 2. แตะที่จุด 3 จุด ที่มุมบนขวา (เมนูของ chrome)
 3. แตะคำว่า บุ๊กมาร์ก
 4. เปิดบุ๊กมาร์กที่สร้างเอาไว้แล้วได้เลยครับ

>>>>> ท่านสามารถ Save หน้านี้เอาไว้อ่านประกอบได้ โดยคลิกที่เมนู File > Save As...
>>>>> เมื่อต้องการเรียกดูก็เปิดโปรแกรม Windows Explorer หรือ My Computer ขึ้นมา คลิกเลือก Folder หรือ Subdirectory ที่เก็บไฟล์ข้อมูลเอาไว้ แล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ที่ Save เอาไว้


ด้วยความปรารถนาดีจาก
ธัมมโชติ