ЦИНК
(Zincum)

Z=30
p+=30
e-=30
Електронна конфигурация: ….. 3p6 3d10 4s2
Място на ХЕ в периодичната система:
Основно състояние: ….. 3p6 3d10 4s2
Възбудено състояние: ….. 3p6 3d10 4s2
Валентност: 2
Степени на окисление: +2
Атомни свойства:
Електроотрицателност
c =1,7
В четвърти период цинкът е с по-голям атомен радиус от този на галий и с по-малък от тези на медта, никела, кобалта и желязото, затова той има по-силно изразен метален характер от този на галия и по - слабо изразен от тези на медта, никела, кобалта и желязото.В IIБ група цинкът има най-малък атомен радиус, той е елемента с най-силно изразен метален характер в групата.
Цинкът е елемент със слабо изразен метален характер:

Простото вещество цинк е метал.
Физични свойства:
Химични свойства:
Цинкът реагира с :

  1. Кислород - образува се цинков оксид(ZnO).
  2. Други неметали - образуват се соли (ZnCl2; ZnS)
  3. Разредени киселини - образува се соли.
  4. Концентрирани разтвори на алкални основи - до соли - цинкати, ако реакцията протича в стопилка или до тетрахидроксицинкати във воден разтвор: Na2ZnO2 или Na2[Zn(OH)4]

С Металите Zn образува сплави.

Оксид:
ZnO - Цинковия оксид на цинка в +2 СО, той е бяло аморфно вещество, малко разтворимо във вода, разтваря се в киселини и основи като образува соли наречени цинкати. Цинковия оксид е амфотерен оксид.
Хидроксид:

Zn(OH)2 (Цинков дихидроксид) - Цинков дихидроксид е бяла пихтиеста утайка, той реагира с киселини, като образува съответните соли. Цинковия дихидроксид е амфотерен хидроксид.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1