ЖЕЛЯЗО
(Ferrum)

Z=26
p+=26
e-=26
Електронна конфигурация: ….. 3p2 3d6 4s2 Желязото е d-елемент
Място на ХЕ в периодичната система: 4-ти период VIIIБ група
Валентност:
2; 3; 6
Степени на окисление: +2; +3; +6
Атомни свойства:
Електроотрицателност
c =1,6
Желязото е елемент със слабо изразен метален характер:
Простото вещество желязо е метал.
Физични свойства:
Желязото се среща под няколко кодификационни форми, стабилни при различни условия, те се различават по вида на кристална та с решетка. Желязото е блестящ, сребърно-бял, трудно топим метал. Лесно се обработва чрез коване изтегляне и валцуване.
Химични свойства:
Желязото реагира с:

  1. Кислород - образува пряко трижелезен тетраоксид(Fe3O4), който може да се разглежда като смес от железен оксид (FeO) и дижелезен триоксид (Fe2O3).
  2. Въглерод - образува така наречените желязо - въглеродни сплави, като чугун и стомана.
  3. Други неметали то образува съединения в +3 СО.
  4. Разредени киселини и разтвори на някои соли - образува съответните соли(FeCl2; FeSO4) в +2 СО.
  5. Концентрирана сярна или азотна киселина - желязото се пасивира.
  6. Концентрирани основи при висока температура - образува соли.
  7. Соли на метали, стоящи след него в РОАМ.

Оксиди:
FeO - Железния оксид е оксид на желязото в +2 СО. Той образува черни кубични кристали неразтворими във вода, но лесно разтворими в киселини. Железния оксид е основен оксид.
Fe
2O3 - Дижелезния троксид е оксид на желязото в +3СО,съществува под формата на три кристални модификазий, съответно тъмно червени кристали, кафяви кристаи и модификация разлагаща се при 1500оC. Той е амфотерен оксид.
Fe
3O4 - Трижелезния тетраоксид е смес от FeO и Fe2O3. В природата се среща като минерала магнетит. Той се окислява при загряване до Fe2O3.
Хидроксиди:
Fe(OH)2 - Железния дихидроксид се получава като бяла утайка при взаимодействие на разтворими соли на желязото в +2 СО с алкални основи, която бързо се окислява от въздуха до зелена утайка, окисляваща се допълнително по-късно до червено-кафявия железен трихидроксид(Fe(OH)3). Fe(OH)2 има основни свойства и се разтваря в киселини.
Fe(OH)
3 - Железния трихидроксид е червено-кафява утайка - хидроксид на тривалентното желязо. Има амфотерни свойства и се разтваря в киселини и алкални основи.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1