Флуор
(Fluorum)

Z=9
p+=9
e-=9
Електронна конфигурация: 1s2 2s2 2p5 Флуорът е p-елемент
Място на ХЕ в периодичната система: 2-ри период VIIА група

Основно състояние: 1s2 2s2 2p5
Валентност: 1
Степени на окисление: -1
Атомни свойства:
Електроотрицателност
c =4,1
Във втори период флуорът е с най-малък атомен радиус, затова той има най - силно изразен неметален характер в периода. В VIIА група Флуорът има най-малък атомен радиус, той е елемента с най-силно изразен неметален характер в групата. Флуорът е ХЕ с най-силно изразен неметален характер в периодичната система, той е най-добрия окислител.
Флуорът е елемент с неметален характер:

Простото вещество флуор е неметал.
Физични свойства:
Флуорът е бледожълт газ с остра задушлива миризма. Той е силно токсичен. Специфичната за флуора изключителна химическа активност се дължи на много голямото му електронно сродство и слабата единична химична връзка в молекулите му.
Химични свойства:

Флуорът реагира с почти всички елементи, дори с тежките благородни газове.

  1. С кислород образува няколко съединения, от които само едно е стабилно: кислороден дифлуорид(ОF2).
  2. С водорода образува флуороводород(HF).
  3. С другите неметали образува множество най-различни съединения, като например SF6, PF5, ClF3 и XeF2 и други.
  4. F2 разлага водата до флуороводород(HF) и кислород. Реакцията протича с взрив. Той измества О от съединенията му, включително от SiO2 (стъклото).

Водородно съединение:
HF - Флуороводородът е газ с остра задушлива миризма, много отровно. Водният му разтвор (флуороводородна киселина) проявява слаби киселинни свойства (тя е среден по сила електролит), взаимодейства с алкални и алкалоземни халогениди, реагира с киселинни оксиди (измества кислорода от тях), разтваря стъклото, поради което се съхранява в полиетиленови бутилки.
Кислородно съединение:

OF2 - Безцветен силно токсичен газ с остра специфична миризма, малко разтворим във вода.
На флуорът не съответства оксокиселина тъй като той е по активен от кислородът.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1