Калций
(Calcium)

Z=20
p+=20
e-=20
Електронна конфигурация: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d0 калцият е s-елемент
Място на ХЕ в периодичната система: 4 период
, IIА група
Основно състояние:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d0
Възбудено състояние: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d0 4p1
Валентност: 2
Степен на окисление: +2
Атомни свойства:
Електро отрицателност -
c =1,0
Атомния радиус на калция е сравнително голям. Спрямо елементите от 4-ти период, той е по-малък от този на калия, но е по-голям от тези на следващите елементи в периода (Ga; Ge; As; Se; Br; Kr). Това определя и по-силно изразения му метален характер от този на галия и по-слабо изразен от този на калия. В IIА група калцият има по-голям атомен радиус от тези на берилия и магнезия и по-малък от тези на стронция, бария и радия, това определя че калция ще има по-силно изразен метален характер от тези на берилия и магнезия и по-слабо изразен от тези на стронция и бария.
ХЕ(Ca) е с метален химичен характер:

Простото вещество калций е метал
Физични свойства:
Калция е сребристобял лек и мек метал с метален блясък. Той е електро
- и топлопроводим, пластичен и по-лек от берилия и магнезия.
Химични свойства
:
Калцият реагира със:

  1. Кислород – образува калциев оксид (CaO)
  2. Водород – образува калциев дихидрид (CaH2)
  3. С други неметали – образува соли
  4. Вода – образува калциев дихидроксид – Ca(OH)2.
  5. Киселини образува соли.

Оксид:
CaO (негасена вар) – основен оксид, бяло труднотопимо вещество. Получава се при термично разлагане (печене) на варовик (калциев карбонат - CaCO3) при to около 800 оC. При разтварянето му във вода (гасене) се образува гасена вар, под формата суспензия. Реакцията е съпроводена с отделяне на голямо количество топлина. На дъното на ямата за гасене се образува гъстото варно мляко, а отгоре се избистря наситеният разтвор на калциевия дихироксид, наречен калциева основа или "бистро варна вода".
Хидроксид:
Ca(OH)2 (гасена вар) – слабо разтворим основен хидроксид, който се получава по процеса, описан по-горе. Има приложение, като строителен материал. Той има силни основни свойства и образува с CO2 от въздуха калциев карбонат.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1