Уран
(Uranum)

Z=92
p+=92
e-=92
Електронна конфигурация:….. 7s25f 36d1
Място на ХЕ в периодичната система: 7 период, IIIБ група, актиноид
Валентност:
3;4;5;6
Степени на окисление: +3; +4; +5; +6
Атомни своиства:
Електроотрицателност
c =1.2
Уранът е елемент с метален характер:
Простото вещество уран е метал
Физични своиства:
Уранът е радиоакитвен елемент в природата се рсеща под формата на три изотопа с масови числа (А) = 234; 235; 238, най-стабилният от които е
238U. Най-голямо значение в пракитката има по-рядко срещания 235U който има своиството самоволно да се разпада с отделяне на неутрони, които продължават реакцията лавинообразно (верижна раекция), този процес е съпроводен с отделяне на голямо количество енергия и отделяне на радиоактиви изотопи на по-леки елементи. Верижната реакция на разпадане на урана се използва като източник на енергия в атомните електроцентрали(АЕЦ) и за направа на атомни бомби.
Чистият уран е сребристобял мек метал с висока плътност и голяма твърдост.
Химични своиства:
Уранът е много активен метал, той реагира с:

  1. Кислород - металния уран на въздуха се губи поради окисляване - образува се уранов диоксид(UO2)
  2. С други неметали (P; N2; X2) - реагира енергично при нагряване.
  3. Вода и разредени киселини при нагряване.

 

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1