Алуминий
(Aluminium)

Z= 13
p+= 13
e-= 13

Електронна конфигурация: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 Алуминият е p-елемент.
Място на ХЕ в периодичната система: 3-ти период IIIA група
Основно състояние:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p1
Възбудено състояние: 1s2 2s2 2p6 3s1 3p2
Валентност: 3
Степени на окисление: +3
Атомни свойства:
c =1,5
Алуминият има по – малък атомен радиус от елементите намиращи се след него в IIIА група (Ga; In; TI), това определя и по слабо изразените му редукционни свойства спрямо тях. В 3-ти период алуминият има по
- малък атомен радиус от тези на натрий и магнезий и по – голям от тези на следващите елементи в периода, затова той има по-слаби метални свойства от натрий и магнезий.
ХЕ(Al) е с метален химичен характер, но по - слаб от този на алкалните и алкалоземните метали
Съответства му просто вещество метал.
Физични свойства:
Алуминият е лек
метал със сребристо-бял цвят. Той е лек леснотопим и много пластичен. Има много добра електро- и топлопроводимост. При около 600 oC алуминият става крехък и от него се получава алуминиев прах.

Химични свойства:
Алуминият реагира с:

  1. Кислород, получава се Al2O3
  2. С други неметали - образуват се соли.
  3. Метални оксиди, образува се метала участвал първоначално в металния оксид, Методът се нарича алуминотермия.
  4. Вода, образува се Al(OH)3 при специални условия.
  5. Киселини, образуват се соли. Пасивира се от концентрирана сярна киселина.
  6. NaOH, образува се натриев метаалуминат -NaAlO2 или натриев хексахидроксиалуминат - Na3[Al(OH)6], в зависимост от условията.
  7. С основи образува комплексни съединения, като в тях комплексното число на алуминия е 6.

С металите алуминият образува леки сплави, които имат важно значение за машиностроенето.

Оксид:
Оксидът съответстващ на алуминия е диалуминиевият триоксид (Al
2O3).
Диалуминиевият триоксид е амфотерен оксид. В природата се среща в минерала корунд или като скъпоценните камъни сапфир и рубин, ако има примеси. Главното приложение на Al
2O3 е използването му като изходна суровина за получаването на алуминий.

Хидроксид:
Хидроксидът съответстващ на алуминия е алуминиевият трихидроксид Al(OH)
3.
Алуминиевия трихидроксид се среща в природата под формата на минерала хидраргилит. В химична реакция той се утаява под формата на бяло пихтиесто вещество. Тъй като алуминиевият трихидроксид реагира и с киселини и с основи той е амфотерен хидроксид.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1