Натрий
(Natrium)

Z=11
p+=11
e-=11
Електронна конфигурация: 1s2 2s2 2p6 3s1
Място на ХЕ в периодичната система: 3 период 1А група
Основно състояние: 1s2 2s2 2p6 3s1
Възбудено състояние: 1s2 2s2 2p6 3s1
Валентност: 1
Степен на окисление: +1
Атомни своиства:
Електроотрицателност - c =1,0
Атомния радиус на натрия е малък. В трети период натрият има най ­ голям атомен радиус, това определя че той има най - силно изразени редукционни своиства в периода. В IА група натрият има по - малък атомен радиус от калия отук следва че натрият е по-слаб редуктор от калия.
ХЕ(Na) е с метален химичен характер:
Простото вещество натрий е метал
Физични своиства:
Натрия е метал със силен метален блясък. Той е мек, пластичен и се реже с нож. Притежава добра електропроводимост и топлопроводимост. Натрия има плътност по-малка от 5 g/cm3, затова може да кажем че натрия е лек метал.
Химични своиства:
Натрият реагира с:

  1. Кислород образува два оксида (Na2O) и пероксид (Na2O2) при нагряване.
  2. Водород образува натриев хидрид (NaH)
  3. Вода образува натриев хидроксид (NaOH)
  4. Други неметали - образува съединения в който натрия е в +1 степен на окисление, такива съединения са: NaCl; Na2S; NaBr и други.
  5. Киселини образува соли
  6. Соли на метали, стоящи след него РОАМ, които той измества от съединенията им.

Оксиди:
NaO - основен оксид, много реактивоспособен.
Na2O2 не е оксид, той мопже да се разглежда като натриева сол на слабта dwuosnowna киселина: водороден пероксид (H2O2). Той се използва за възтановяване на кислорода от въглеродния диоксид (CO2) в подводниците, тъй като при взаимодействие с него се получава натриев карбонат (NaCO3) и се отделя кислород (O2).
Хидроксид:
NaOH - Натриевия хидриксид (натриева основа, сода каустик) е бяла непрозрачна, лъчистокристална, трошлива силно хигроскопична маса. Натриевия хидроксид има силно изразени основни свойства.

 

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

 

Hosted by www.Geocities.ws

1