ХРОМ
(Chromium)

Z=24
p+=24
e-=24
Електронна конфигурация: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1
Място на ХЕ в периодичната система: 4-ти период VIБ група
Валентност: 2; 3; 6
Степени на окисление: +2; +3; +6
Атомни свойства: Електроотрицателностc =1,6
Хромът е елемент със слабо изразен метален характер:
Простото вещество хром е метал.
Физични свойства:
Хромът е метал със сивобял цвят и силен метален блясък.Той е добре електро- и топлопроводим. Чистият хром е пластичен.
Химични свойства:
При обикновена температура хромът е слабо активен тoй реагира с :

  1. Кислород при висока температура - образува се дихромен триоксид (Cr2O3) при прякото взаимодействие, но на хрома съответстват и още два оксида хромен оксид (CrO) и хромен триоксид (CrO3).
  2. Други неметали при висока температура - образува химични съединения в +3СО.
  3. Разредени киселини - образува соли на съответните киселини напр..CrCl3.
  4. Концентрираните сярна и азотна киселини го пасивират .

Оксиди:
CrO - Хромния оксид е черно кристално вещество, което при около 700оC се разлага на Cr2O3. Той е оксид, в който хрома е в +2 СО. Хромния оксид е неразтворим във вода, разтваря се в гореща концентрирана сярна киселина.
Cr2O3 - Дихромният триоксид е зелено вещество, известно с търговското наименование хромовозелено. Той не се разтваря във вода, киселини и основи. Дихромния триоксид е амфотерен оксид на хрома в +3 СО, той проявява своите свойства при стапяне с някои съединения.
CrO3 - Хромния триоксид е тъмночервено кристално, силно хигроскопично вещество, което лесно се разлага до Cr2O3. Той е киселинен оксид, в който хрома е в +6 СО. При взаимодействие с водата той образува така наречените хромни киселини.
Оксокиселини:
Хромните киселини са съединения, които не съществуват в свободно състояние, те могат да бъдат изолирани само във воден разтвор. За тях е характерно че са слаби киселини, но силни окислители.
H2CrO4 - Хромената киселина е слаба киселина, но добър окислител, солите й се наричат хромати.
H2Cr2O7 - Бихромената киселина е слаба киселина с добри окислителни способности, солите и се наричат бихромати.
Хидроксид:
Cr(OH)3 - Хромния трихидроксид е зелено малкоразтворимо във вода вещество, получаващо се при взаимодействие на соли с алкални основи. Той е амфотерен хидроксид.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1