АЗОТ
(Nitrogenium)

Z=7
p+=7
e-=7

Електронна конфигурация: 1s2 2s2 2p3 Азотът е p-елемент.
Място на ХЕ в периодичната система:
2 период VА група
Основно състояние:
1s2 2s2 2p3
Възбудено състояние:
1s2 2s12p33s1
Валентност:
1;2;3;4;5
Степени на окисление:
-3;+1;+2;+3;+4;+5
Атомни свойства
:
Електроотрицателност –
c=3,07
Атомния радиус на азота е сравнително малък той е по–малък от атомните радиуси на предхождащия го в периода ХЕ (C) и по-голям от този на кислорода. В VА група азотът има най-малък атомен радиус. От атомните свойства на азота мажем да установим че той е добър окислител. Азотът има най-силно проявени окислителни свойства в 5А група, но във втори период кислородът и флуора са по-добри окислители от него.

ХЕ(N) е с неметален химичен характер:
Простото вещество азот е неметал
Физични свойства
:
Молекулата на азота е двуатомна и неполярна. Азотът е газ без цвят,вкус и миризма. Малко разтворим във вода, малко по лек от въздуха. Съставлява 78% обемни от него.

Химични свойства:
Азотът е изключително инертен неметал, поради здравата тройна ковалентна връзка в молекулите му. Той реагира с:

  1. Кислород – пряко се образува само NO в +2СО. N има още четири оксида или общо - пет в +1;+2;+3;+4;+5 СО.
  2. Водород – образува амоняк (NH3).
  3. Метали – при високи температуриобразуват се соли (нитриди).

На азота съответстват две киселини азотна (HNO3), (по силната киселина) и азотиста (HNO2) (по-силен окислител).
Водородно съединение:
Амоняк (NH
3) – безцветен газ с остра характерна миризма. По-лек от въздуха, добре разтворим във вода и лесно втечним при високо налягане.
Амонякът е отровен газ.
Има основни свойства по протолотичната теория на Брьонстед и Лоури. Взаимодейства с: вода и киселини като образува комплексни амониеви йони (NH4+). Гори каталитично до азотен оксид (изходна суровина за производство на азотна киселина) и при отсъствие на катализатор до азот и вода. Амониевите йони се доказват с NaOH, получава се газ – амоняк.

Оксиди:
N2O (райски газ) – неутрален оксид, инертен, има упойващи свойства
NO – неутрален оксид, добър редуктор
N2O3 – киселинен оксид, на който съответства азотистата киселина (HNO2)
NO2 – киселинен оксид, който при взаимодействие с вода образува двете азотни киселини
N2O5 – киселинен оксид съответства му азотна киселина (HNO3)

Оксокиселини:
Азотиста киселина (HNO
2), в която азотът е в +3 СО. Тя е слаба киселина, но добър окислител. Солите й се наричат нитрити.

Азотна киселина (HNO3), в която азотът е в +5 СО. Тя е силна киселина (всичките й соли са разтворими и се наричат нитрати).

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1