Благородни (инертни) елементи от VIIIА група:

He Ne Ar Kr Xe Rn
Хелий Неон Аргон Криптон Ксенон Радон
(Helium) (Neon) (Argon) (Krypton) (Xenon) (Radon)

За атомите на благородните елементи е характерно наличието на устойчива конфигурация на външния електронен слой.
С изключение на He, който е s-елемент с елктонна конфигурация
1s2, всички останали са p-елементи и имат осем електрона във външния си електронен слой (ns2np6). Това обуславя изключителната им химична инертност.
Инертните газове се образуват в природата в резултат на ядрени процеси.

Физични свойства:
Инертните газове са вещества без цвят и миризма. От всички газове имат сравнително най-голяма електропроводимост. Това е от важно значение за осветителната техника, където те намират важно значение.
Молекулата на инертните газове е едноатомни. Тъй като в случая атома е и молекула, а електронната му конфигурация е напълно симетрична с висока електронна симетричност се характеризира и молекулата. Тя няма диполент момент и възможността за възникване на междумолекулно взаимодействие е незначителна.
Разтворимостта на благородните газове във вода е голяма, с увеличаване на поредния номер в групата, тя расте.

Химични свойства:
Дълго време благородните газове са били считани за абсолютно нереактивоспособни вещества. През 1962 г. Бартлет открива, че при 400о С Xe се съединява с F
2 и се образува XeF4. Освен него са получени и други флуориди на благородните газове: XeF2; XeF6 и KrF4. Всички те са бели, кристални вещества, разтворими във воден разтвор на KI. Във вода флуоридите на инертните газове хидролизират и образуват съответните хидроксиди: Xe(OH)4 и Xe(OH)6, които имат слаби киселинни свойства.

Употреба на инертните газове:

  1. В осветителна техника: неонови, ксенонови и т.н. лампи.
  2. Приложение на He в леководолазното дело: за образуване на кислородно-хелиеви газови смеси, който се използват на при спускане на големи дълбочини.
  3. He в производството на дирижабли, като заместители на водорода, който е по-лек, но силно избухлив.
  4. Като инертна сред при технически процеси, протичщи при висока температура и други.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1