Манган
(Manganum)

Z=25
p+=25
e-=25
Електронна конфигурация: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s2
Място на ХЕ в периодичната система: 4-период VIIБ група
Валентност: 2; 3; 4; 6; 7;
Степени на окисление: +2; +3; +4; +6; +7
Атомни свойства: Електроотрицателност c =1,6
Манганът е елемент със слабо изразен метален характер:
Простото вещество манган е метал.
Физични свойства:
Манганът е сребристо сив, тежък, твърд и труднотопим метал, който съществува под няколко модификационни форми стабилни при различна температура.
Химични свойства:
Манганът реагира с :

  1. Кислород, манганът е с голяма активност прямо него - образува оксидна коричка на въздуха. Познати са пет оксида на мангана в +2; +3; +4; +6; +7 СО: (MnO; Mn2O3; MnO2; MnO3; Mn2O7)
  2. Други неметали: на въздуха се покрива със защитна коричка от пентаманганов динитрид (Mn5N2), с другите неметали реагира при висока температура.
  3. Разредени оксо- и безкислородни киселини до съединения , в които манганът е в +2 СО.

С метали образува сплави, които намират приложение в производството на стомана. Манганът не реагира с водорода.
Съединенията на мангана в +2 СО проявяват редукционни свойства, а тези в +4; +6; +7 са силни окислители.
Оксиди:
MnO - Мангановия оксид е сивоз-елено твърдо вещество. Той е основен оксид, в който мангана проявява +2 СО. На въздуха при температура около 300оC се окислява до диманганов триоксид.
Mn2O3 - Димангановия триоксид се среща в природата като минерала манганозит, във вода е практически неразтворим. Той е основен оксид, в който мангана проявява +3 СО.
MnO2 - Мангановият диоксид се среща в природата като минерала пиролузит. Той е черно вещество с амфотерен характер, има добри окислителни способности (напр..окислява солната киселина до молекулен хлор и манганов дихлорид). В него манганът е в +4 СО.
MnO3 - Киселинен оксид съответства му манганената киселина (H2MnO4). В него манганът е в +6 СО.
Mn2O7 - Димангановия хепта оксид е зелено-черна масловидна течност. Той е нестабилен и се разлага със взрив, има много силни окислителни свойства, при допир с него органичните вещества се самозапалват. Mn2O7 е киселинен оксид и с вода образува перманганена киселина (HMnO4). В тези ХС манганът е в +7 СО.
Оксидите му са MnO; Mn2O3; MnO2; MnO3; Mn2O7. С нарастване на СО на мангана в тях химичният им характер се променя от основен за MnO и Mn2O3 през амфотерен (MnO2) до киселинен при MnO3; Mn2O7. Оксидите му във висшите и междинните СО са силни окислители.
Хидроксиди и оксокиселини:
Mn(OH)2 в мангановия дихидроксид манганът е в +2 СО
Mn(OH)3-в мангановия трихидроксид манганът е в +3 СО.
Mn(OH)4- в мангановия тетрахидроксид манганът е в +4 СО. Той е амфотерен хидроксид
H2MnO4- в манганената киселина манганът е в +6 СО.
HMnO4 - в перманганената киселина манганът е в +7 СО. Тя е силна киселина.
Киселинно-основните и окислително-редукционните свойства на мангановите хидроксиди и оксокиселини се изменят с нарастване на СО на мангана в тях като същите на оксидите му.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1