Въглерод(C)
(Carboneum)

Z=6
p+=6
e-=6
Електронна конфигурация:1s2 2s2 2p2 - въглеродът е p-елемент
Място на ХЕ в периодичната система: 2-ри период 4А група
Основно състояние:
1s2 2s2 2p2
Възбудено състояние: 1s2 2s1 2p3
Валентност: 2; 4
Степен на окисление: - 4; +2; +4
Атомни свойства:
Въглеродът има най малък атомен радиус в IVА група, това определя и най – силно изразения му неметален характер в групата. Във втори период въглеродът е с по – слабо изразен неметален характер спрямо азота, кислорода и флуора и с по – силно изразен неметален характер спрямо бора.
ХЕ(C) е с неметален характер:

Съответстват му две прости вещества неметали (графит, диамант).
Физични свойства:
Въглеродът съществува основно под две алотропни форми диамант и графит.
Диамант:
Има атомна кристална решетка. В нея въглеродните атоми са свързани със здрави ковалентни връзки. Диамантът е най-твърдото вещество познато в природата. Той силно пречупва светлината. Диамантът е високо топим не провежда електричен ток и е химически инертен при обикновени условия.
Графит:
Има атомна кристална решетка, като въглеродните му атоми са разположени на слоеве с делокализирана ковалентна химична връзка в рамките на слоевете и слаби междумолекулни сили между тях. Графитът е сиво-червено непрозрачно вещество със слаб метален блясък. Много мек, мазен на пипане, високотопим и електропроводим. Графитът лесно се разслоява на люспи.
Алотропните форми графит и диамант могат взаимно да се превръщат една в друга:

Химични свойства:
Въглеродът реагира с:

  1. Кислород, получават се два оксида на въглерода в +2 въглероден оксид (CO) и в +4 (CO2).
  2. Водород, получава се метан(CH4), както и други въглеводороди в зависимост от условията.
  3. С други неметали. Напр.: със силиций се образува силициев карбид, чиято структура наподобява тази на диаманта.
  4. Метали при висока температура, образуват се съединения наречени карбиди.
  5. Концентрирана сярна киселина отделя се въглероден диоксид.

На въглерода съответства една оксокиселина – въглеродната(H2CO3)
Водородни съединения:
Метан (CH
4) – газ без цвят и мирис, почти два пъти по–лек от въздуха, неразтворим във вода. Метанът е част от хомоложния ред на алканите.
Въглеводородите лежат в основата на живата материя. Всички органични съединения могат да се разглеждат като производни на
водородни съединения на въглерода.
Оксиди:
Въглероден оксид(CO)
- оксид на въглерода в +2 степен на окисление. Въглеродния оксид е безцветен газ, без миризма и силноотровен (свързва се с хемоглобина в кръвта и причинява задушаване). Той е неутрален оксид.
Въглероден диоксид(CO
2) – оксид на въглерода в +4 степен на окисление. Въглеродния диоксид е безцветен газ, без миризма.Той е киселинен оксид. Въглеродния диоксид взема пряко участие във фотосинтезните процеси.
Оксокиселина:
Въглеродна киселина(H
2CO3) – нетрайно съединение (разпада се на въглероден диоксид и вода),слаба киселина - не съществува в свободно състояние, а само в разтвор. Солите и се наричат карбонати.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1