Фосфор
(Phosphorus)

Z= 15
p+= 15
e-= 15
Електронна конфигурация: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 Фосфорът е p-елемент
Място на ХЕ в периодичната система: 3-ти период VА група
Основно състояние:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3
Възбудено състояние: 1s2 2s2 2p6 3s1 3p33d1
Валентност: 3; 5
Степени на окисление: -3; +3; +5
Атомни свойства:
Електроотрицателност
c=2,1
Атомният радиус на фосфорът е по-малък от този на силиция и пo-голям от този на сярата, това определя че той има по-силно изразени неметални свойства от силиций и по-слабо изразени от тези на сярата. В VА група атомният радиус на фосфорът е по-малък от тези на арсена, антимона и бисмута и по-голям от този на азота, това определя и по-силно изразения неметален характер от тези на бисмут, арсен и антимон и по-слабо изразения от този на азота.
Фосфорът е елемент с неметален химичен характер:

Простото вещество фосфор е неметал.
Фосфорът съществува под две алотропни форми: бял и червен фосфор. Физични свойства
:
Бял фосфор: Жълто восъкоподобно вещество с молекулна кристална решетка (P4). Белият фосфор се самозапалва на въздуха. Червен фосфор : Червено твърдо прахообразно вещество с атомна кристална решетка (Pn). Червения фосфор е високотопим и има способност да свети на тъмно. При 416 оC червения фосфор сублимира.
Двете форми могат да се превръщат една в друга.
Химични свойства
:
Фосфорът реагира с:

  1. Кислород - образува два оксида дифосфорен триоксид и дифосфорен пентаоксид (P2O3; P2O5)
  2. Водород - не взаимодейства пряко, но са известен водородни съединения на фосфора: фосфорен трихидрид(фосфин) - PH3 и P2H4, както и низши хидриди.
  3. Други неметали, които са по-силни окислители от него (Cl2, F2 и други)
  4. Метали - образува соли наречени фосфиди

Водородно съединение:
PH3 - безцветен газ с характерна миризма. Има слабо изразен основен характер, не променя лакмуса в синьо, но взаимодейства с киселини.
Оксиди:

P2O3 - киселинен оксид, твърдо вещество, съответства му фосфориста киселина (H3PO3)
P2O5 - киселинен оксид, твърдо вещество, съответства му фосфорна киселина (H3PO4)
Оксокиселини:
На фосфора съответстват основно четири оксо
- киселини:
H
3PO3 - фосфористата киселина е двуосновна и слаба.Солите й се наричат фосфити.
H3PO4 - фосфорната киселина при нормална температура е инертна, но с повишаване на температурата реагира с повечето метали. При нормална температура фосфорната киселина реагира само с алкални основи. Солите й се наричат фосфати.
H3PO2 - Хипофосфористата киселина е силна киселина, солите й се наричат хипофосфити.
H4P2O6 - Хипофосфорната киселина е хигроскопично вещество, разредените й водни разтвори са неустойчиви, солите й се наричат хипофосфати.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1