Силиций
(Silicium)

Z=14
p+=14
e-=14
Електронна конфигурация: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 – силицият е p-елемент.
Място на ХЕ в периодичната система: 2 период IVА група
Основно състояние:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p2
Възбудено състояние: 1s2 2s2 2p6 3s1 3p3
Валентност: 2; 4
Степени на окисление: -4;+2;+4
Атомни свойства:
Атомния радиус на силиция е по-малък от атомните радиуси на предхождащите го в периода химични елементи алуминий, магнезий и натрий и по-голям от атомните радиуси на елементите стоящи след него в периода фосфор, сяра, хлор и аргон, това определя и неговия характер. Силиция има по-силно изразени киселинни свойства от алуминия и по-слабо изразени от фосфора. В IVА група силиция има по-голям атомен радиус от въглерода и по-малък от следващите в групата елементи германий, калаи и олово, това определя че силиция има по-слабо изразени киселинни свойства от въглерода и по-силно изразени от тези на германий, калаи и олово.
ХЕ(Si) е със слабо изразен неметален характер:

Съответства му просто вещество неметал.
Физични свойства:
Силицият е кафяв прах, аморфен, сив с метален блясък. Силиция има високи температури на топене и кипене, той е полупроводник.
Химични свойства:
Силицият реагира с:

  1. Кислород - образува два оксида силициев оксид и силициев диоксид(SiO; SiO2)
  2. Водород - образува непряко силициев тетрахидрид (SiH4 - силикометан, силан) и други водородни съединения на Si с обща формула на хомоложния им ред SinH2n+2, в които силициевите атоми са четири-валентни и са свързани във вериги. Тези съединеия се наричат силани, подобно на алканите, но са нетрайни.
  3. Други неметали - образува съединения, в който силицият е в +4 степен на окисление (SiCl4; SiI4; SiC).
  4. Метали - образуват се соли - силициди.

Оксиди:
SiO - тъмно аморфно вещество.Силициевият оксид е устойчив само във вид на газ при високи температури, при обикновени условия той се разлага на силиций и силициев диоксид.
SiO
2 - има голям брой кристални модификации, като кварц, тридимит, кристоалид и др.Силициевият диоксид е високотопимо вещество, което лесно се превръща в стъкловидно състояние в което има полимерен състав.Силициевият диоксид е инертен оксид. Той е неразтворим във вода, единствено от киселините му действа флуороводородната киселина.
Киселини:
Силициевите кислородни киселини са изключително слаби.Те са неустойчиви съединения получаващи се трудно ( при хидролизиране на етери на ортосилициевата киселина). Солите на силициевата киселина
се наричат силикати

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1