ХЛОР
(Chlorum)

Z=17
p+=17
e-=17
Електронна конфигурация: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 Хлорът е p елемент
Място на ХЕ в периодичната система: 3 - ти период VIIА група
Основно състояние: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5
Възбудени състояние:
1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d1
1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 3d2
1s2 2s2 2p6 3s1 3p3 3d3
Валентност: 1; 3; 5; 7
Степени на окисление: -1; +1; +3; +5; +7
Атомни свойства:
Електроотрицателностc =2,8
В трети период хлорът е с по - малък атомен радиус от тези на сяра, фосфор и силиций и затова той има по - силно изразен неметален характер от тях. В VIIА група хлорът има по - малък атомен радиус, от бром и йод и по - голям от този на флуора, затова той има по - силно изразен неметален характер от тези на брома и йода и по -слабо изразен от този на флуора.
Хлор е елемент с неметален характер:
Простото вещество хлор е неметал.
Физични свойства:
Хлорът е жълтозелен газ с остра, задушлива. Той е малко разтворим във вода (1:3), разтворът му във вода се нарича хлорна вода и има жълтозелен цвят, химичните й отнасяния са като на простото вещество, но тя има слаби киселинни свойства, дължащи се на химичното взаимодействие между хлора и водата
Химични свойства:
Хлорът не взаимодейства пряко с кислород, но са известни четири негови оксида, съответно в +1; +3; +5; +7 степени на окисление: (Cl2O; Cl2O3; Cl2O5; Cl2O7)
Хлорът взаимодейства с :

  1. Водород, при облъчване със светлина реакцията протича експлозивно - образува се газ водороден хлорид(хлороводород)(HCl).
  2. С други неметали - образуват се соли с ковалентна полярна химична връзка.
  3. Метали - образуват се соли с йонен строеж.
  4. Вода - образуват се солна и хипохлориста киселина.
  5. Основи - образува се смес от соли на солната и хипохлористата киселина. С натриевата основа и варно мляко се образуват разтвори с избелващо и дезинфекциращо . Наричат се "белина" (NaCl + NaClO) и "хлорна вар" (Ca(Cl)ClO - калциев хлорид хипохлорид).
  6. Соли на неметали - по-слаби окислители от хлора, като ги измества от съединенията им.
  7. Със силни окислители (KMnO4) редуцира до анионите на кислородсъдържащите му киселини.

Водородно съединение: хлороводород (HCl).
Хлороводорода е безцветен газ с остра специфична миризма. Той е много добре разтворим във вода (1:500). Сухия хлороводород е слабоактивно вещество. Реагира пряко със сух амоняк, като се образува бял газ без миризма - амониев хлорид (NH4Cl), който лесно се втвърдява върху студена твърда повърхност. Нарича се нишадър и се използва при за очистване на метални съдове от натрупана патина, тъй като при нагряване се разлага на съставящите го Cl2 и N2.
При разтварянето му във вода той взаимодейства химически с нея, като се образува солна (хлороводородна) киселина.
Солна киселина(HCl(aq)): Силна безкислородна киселина с максимална концентрация 37% (тегловни) на хлороводорода. Солите й се наричат хлориди. Проявява и редукционни свойства спяло силни окислители, напр.: MnO2 с отделяне на Cl2.
Оксиди: образува четири оксида, в които хлор е съответно в +1; +3; +5; +7 степени на окисление: (Cl2O; Cl2O3; Cl2O5; Cl2O7). Те са киселинни и им съответстват четирите оксокиселини на хлора в същите СО (HClO; HClO2; HClO3;HClO4)
Дихлорният хептаоксид е безцветна течност , а останалите са газове.
Оксокиселини:
HClO - хипохлориста киселина - слаба киселина със силни окислителни свойства, под действие на светлината се разлага до солна киселина и атомен кислород. Солите й се наричат хипохлорити.
HClO2 - хлориста киселина - по-силна от хипохлористата, но по-слаб окислител от нея. Солите й се наричат хлорити.
HClO3 - хлорна киселина - силна киселина, но по-слаб окислител от хипохлористата и хлористата киселина. Солите й се наричат хлорати.
HClO4 - перхлорна киселина - най-силната позната досега киселина, по-слаб окислител от предходните три. Солите й се наричат перхлорати.
С нарастване на степента на окисление на хлора в оксокиселините му киселинните им свойства се засилват, а окислителните отслабват.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1