Водород
(Hidrogenium)

Z=1
P+=1
e-=1
Електронна конфигурация: 1s1 Водородът е s-елемент.
Място на ХЕ в периодичната система: 1 период VIIА група (IА група)
Валентност:
1
Степени на окисление: -1; +1
Атомни свойства:c =2,20
Атомния радиус на водорода е много малък въпреки това той е по-голям от този на хелия. Водородът може да бъде сравнен и с елементите от IА група , и с тези от VIIА група, въпреки това той не може да бъде причислен изцяло към една от двете групи.
Водородът е с неметален химичен характер:

Простото вещество водород е неметал.
Физични свойства:
Водородът е безцветен газ, без миризма. Той е най-лекият газ.
Химични свойства
:
Водородът реагира с:

  1. Кислород - образува две съединения : диводороден оксид(вода) и водороден пероксид.
  2. Други неметали - образува водородни съединения от типа HnE n- (HCl; H2S и подобни) или E n-Hn (CH4; NH3 и подобните им).
  3. Метали - с s-елементите (без Be и Mg) образува йонни съединения, наречени солеобразни хидриди, а се разтваря в стопилки на d- и f-елементите, образуевайки матлообразни хидриди.

Кислородни съединенея:
H2O - Водата е безцветна течност без вкус и миризма. Водата е изключително реактивоспособност съединение, тя реагира с метали, неметали, соли, органични и други неорганични съединения. Водата е добър разтворител. Тя е от жизнена важност за живите организми, без вода животът на земята би бил немислим. Водата се получава при пряк синтез на водород и кислород.
H
2O2 - Водородния пероксид се получава при окисление на вода от атомен кислрод. Той е безцветна вискозна течност с метален вкус. В чист вид водородния пероксид е нетрайно съединение и се разлага експлозивно на вода и кислород.Във водородния пероксид кислородът проявява нехарактерната за него -1 СО.

КЪМ ПЕРИОДИЧНАТА СИСТЕМА


Връзки към химичните елементи от:

  1. Химичните елементи от главните групи на Периодичната система:
HNaCaAlCSiPbNPOFClVIIIA група

  2. Химичните елементи от вторичните и тертичните групи на Периодичната система:
CuZnCrMnFeU

Hosted by www.Geocities.ws

1