เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

section 1 การทักทาย (Greeting) section 11 การแสดงความยินดี (Congratuations)
section 2 การลาจากกัน (Partings) section 12 การแสดงความสงสาร (Sympathy)
section 3 การแนะนำให้รู้จักกัน (Introduction) section 13 การแสดงความเสียใจ (Condolence)
section 4 การกล่าวคำขอบคุณ (Thanks) section 14 ประโยคขออนุญาต (allows)
section 5 การบอกเวลา (Time) section 15 การเลือกเอาอย่างเดียว( Preference )
section 6 การเยี่ยมเยียน (Visiting) section 16 ต้องการ/ปรารถนา ( Want - Desire )

section 7 คำสั่ง-คำขอร้องและคำขออนุญาต
(Orders and Requests)

section 17 การตอบสั้นๆ (Short Answer)
section 8 การกล่าวคำขอโทษ (Apology) section 18 คำสั่งที่ใช้ในชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
section 9 การพบกันอีกครั้ง (Meeting again) section 19 คำศัพท์และexpressionในโอกาสต่าง ๆ
section 10 การถามทิศทาง(Asking for directions) section 20 Top ten เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

 

กลับไปหน้าก่อนหน้านี้กลับไปหน้าแรก

 

Hosted by www.Geocities.ws

1