แท้จริงชะตากรรมของชาวมลายูปัตตานีไม่ควรถูกวางในมือของรัฐบาลสยาม-ไทย. แต่มาตรการที่ทำให้ชะตากรรมของพวกเขาดีขึ้นและปรับปรุงขึ้น   ถูกวางอยู่ในมือของพวกเขาเองแท้จริงชะตากรรมของชาวมลายูปัตตานีไม่ควรถูกวางในมือของรัฐบาลสยาม-ไทย. แต่มาตรการที่ทำให้ชะตากรรมของพวกเขาดีขึ้นและปรับปรุงขึ้น   ถูกวางอยู่ในมือของพวกเขาเอง

ประวัติปัตตานี
ข้อความจากผู้แปล
บทนำ
บทที่หนึ่ง
บทที่สอง
บทที่สาม
บทที่สี่

Sejarah Kerjaan Patani
Pesanan Ibrahim Syukri
Pengenalan
Bab Satu
Bab Dua
Bab Tiga
Bab Empat

History Of Patani
Introduction
Chapter One
Chapter Two
Chapter Three
Chapter Four

Others
The Queens Of Patani
 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِِ

อัสลามุอลัยกม

ขอบพระคุณต่อพระผู้เป็นเจ้า ในที่สุดเว็บใซต์ประวัติราชอาณาจักรมลายูปัตตานีก็ใด้เสร็จลง. เว็บใซต์นี้ผมขออุทิศให้คนปัตตานีที่อยู่ในภาคใต้ของประไทยในปัจจุบัน.

ก่อนอืนผมขอเรียนท่านผู้อ่านว่า หนังสือเล่มนี้ได้แปลมาจากหนังสือต้นฉบับภาษาอังกฤษ เขียนโดย  อิบราฮิม ซุกรี จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซีย. การแปลความจากภาษาอังกฤษไปในภาษาไทยนี้ได้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์หลักในการแปล. ถ้าหากว่ามีประโยคหรือคำที่ท่านอ่านไม่เข้าใจ ผมขอประทานโทษและหวังว่าคุณผู้อ่านทั้งหลายคงจะเข้าใจ ประวัติราชอาณาจักรมลายูปัตตานีในถานะเป็นชาวปัตตานีและมีความรู้ในด้านภาษาไทยดีกว่าผม.

หวังว่าเว็บใซต์นี้จะให้ความรู้ต่อชาวปัตตานีเกี่ยวกับความเป็นมาของปัตตานีในอดีตที่มีราชอาณาจักรเป็นประชาธิปไตยและมีชื่อเสียงถึงทั้วโลก. ปัตตานีนั้นมันไม่ใช้จังหวัดหนึ่งของจังหวัดที่อยู่ในประเทศไทยที่เรารู้จักในเวลานี้ แต่ปัตตานีนั้น คือประเทศและได้มีรัฐบาลการปกครองของตนเองในสมัยอดิต แต่ได้ตกถึงมือสยามเนื่องจากพ่ายแพ้การสู้รบกับสยามในสมัยการปกครองพระราชินีกุนิง.  

ด้วยมีในสามภาษา คือ ภาษามลายู ภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผมหวังว่า จะให้ความสะดวกต่อชาวปัตตานีที่ไม่รู้อ่านในภาษามลายูและเพียงแค่รู้อ่านในภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเท่านั้น.

ผมขออภัยและประทานโทษต่อผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เพราะไม่ใด้รับอนุญาตก่อนที่เอาบทความและข้อมูลไว้ในเว็บใซต์นี้. จุดหมายและเจตนาของผมเพียงแค่หนึ่ง คือ จะให้ความรู้ต่อชาวปัตตานีเพราะหนังสือประวัติเกี่ยวกับปัตตานียากที่จะใด้และหาในพื้นที่ของพวกเขาเองเนื่องจากถูกห้ามโดยรัฐบาลไทย. ดั้งนั้น ขอให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายกรุณา อ่านอัล-ฟาติฮะฮ์ เพื่อบริจาคให้กับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้กัน. อัล-ฟาติฮะฮ์...

ด้วยความดีใจและเต็มใจถ้าหากว่ามีใครหรือองค์กรใดๆที่จะช้วยในการเผ่ยแพร่หนังสือเล่มนี้ให้กับชาวปัตตานีโดยเฉพาะในภาษาไทยเนื่องจากน้องๆและวัยรุ่นในปัตตานีปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่รู้อ่านในภาษามลายู. ด้วยมีความรู้เกี่ยวกับประวัติของปัตตานี หวังว่าจะใด้ดัดพลังต่อสู้ให้กับพวกเขาเพื่อที่จะเอาเอกราชประเทศของพวกกลับคืนมาจากอาณานิคมไทยที่ยาวนาน.

สุดท้าย ขอบคุณต่อพี่อะมีรนจากปัตตานีที่ใด้ช้วยผมในการแปลความจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย. ข้อคิดเห็นและวิจารณ์จากท่านผู้อ่านผมยินดีต้อนรับเพื่อเว็บใซต์และหนังสือประวัติปัตตานีนี้จะใด้ปรับปรุงให้ดีขึ้น.

วัสสาลาม....จากผม ไครุล

อิเมล์ : [email protected]


Patani Yg Diabai
ปัตตานีที่ถูกลืม


Patani Basin
 


Masji Kersik
 

Photo Album
Sejarawan Patani
Sejawaran Siam
Sejarawan Luar
Peristiwa Kersik
Tragedi Takbai
Tempat Bersejarah

Sri Patani

Masjid Teluk Manok

 

Hosted by www.Geocities.ws

1