Projektet Gotländska ödegårdar

Välkommen! Mitt namn är Malin och sommaren 2000 var jag med och startade upp projektet Gotländska ödegårdar. Vi var ursprungligen två arkeologer som planerade och utförde arbetet, men de sista månaderna jobbade jag ensam. Arbetsuppgiften var mycket spännande; att letade rätt på gårdar som legat öde i flera hundra år på den Gotländska landsbygden. Kart- och arkivstudier kombinerades med noggranna fältinventeringar och de lämningar som påträffades registrerades med digital teknik (GPS/GIS/RDS). Man kan finna allt från gårdens bebyggelse och åkermark, till grindstolparna vid den forna tomtplatsen. I bland syns inga spår alls då stora delar av landskapet i dag är uppodlat eller har förvandlats till skogsmark. Inget område är det andra likt; alla är de unika och intressanta på sitt sätt.
Vill Du följa med på en resa i tid och rum?

På den här siten har jag samlat projektets resultat i ord och bild. Jag har också lagt in artiklar och annat material som har varit oss behjälpliga i arbetet. Som du kommer att märka är endast en liten bråkdel av Gotland inventerat, men till följd av penningabrist lades projektet tyvärr på hyllan i augusti 2001. Förhoppningsvis kan arbetet återupptas i framtiden.


Webmaster: Malin Eriksson, 2000-2001


Bakgrund

Syfte & metod

Info ödegårdar

Projektledare

Forum/gästbok

Din socken

Rapport

Material

 

Hosted by www.Geocities.ws

1