Sa loob ng dalawang taong ito, ipinagpatuloy at ipinagibayo ng organisasyon ang layunin  ng pagpapalaganap ng  makabayan, maka-masa at syentipikong kultura at ang pagmumulat, pag-oorganisa at pagmumulat sa mga artista at manggagawang pangkultura.  Bagamat may mga suliraning ikinaharap, itinasa ang bawat isa at maraming aral ang natutunan mula sa mga ito.  Marami ding tagumpay ang nakamit at nagkaroon ng malaking pag-unlad sa pagpapatakbo ng isang organisasyon. 

Ang mga aral at tagumpay na ito ay ating panghawakan upang lalo pa nating pang mapaghusayan ang mga gawain sa mga darating pang mga taon.

Patuloy ang pakikibaka! Paglingkuran ang sambayanan!


Para sa bayan,
Pia Corpuz
Pangkalahatang Kalihim
SINAGBAYAN-National


NOONG MARSO 21, 2006, INILUNSAD MULI ANG PANGKALAHATANG ASEMBLIYA NG SINAGBAYAN. DUMALO ANG NATIONAL ARTIST AT SINAGBAYAN BOARD MEMBER BIENVENDIO LUMBERA UPANG MAGBIGAY NG DISKUSYON SA KALAGAYAN NG SINING AT KULTURA. 

NOONG MARSO 27, 2006, INIHALAL ANG BAGONG KOMITENG TAGAPAGPAGANAP: PIA CORPUZ BILANG TAGAPANGULO, ALBERT DELA ROSA BILANG BISE-TAGAPANGULO AT JOAN LERIO BILANG PANGKALAHATANG KALIHIM.
ULAT HINGGIL SA 2-TAONG PROGRAMA NG SINAGBAYAN
(Marso 2004-Marso 2006)

Tinalakay sa Pangkalahatang Asembliya, Marso21, 2006.

"Expand the ranks of cultural workers and activists!"
"Excel in creating and popuarizing artworks from the masses and for the masses!"
- from SINAGBAYAN's General Program of Action
<
Updates
Home
About Us
Programs
SINAGBAYAN
Sining na Naglilingkod sa Bayan (Art for the People)
Join/support
Friends
Gallery

"Expand the ranks of cultural workers and activists!"

"Excel in creating and popularizing artworks from the masses and for the masses!"


         - from SINAGBAYAN's
General Program of Action


SINAGBAYAN is a cultural mass organization based in the Philippines. Its membership is composed of writers, musicians, visual artists, art enthusiasts, cultural workers and activists who arouse, organize and mobilize the masses towards national democracy.

SINAGBAYAN serves the people
by actively participating in the people's struggle; in particular,  by advocating a nationalist, scientific and mass-oriented culture. 

Art from the people and for the people. SINAGBAYAN studies, creates and popularizes art and literature which present the life and struggle of the Filipino masses.


SINAGBAYAN's
programs include:

performances
productions

education
workshops

organizing

community integration

international work

campaigns


Join/Support SINAGBAYAN!
We encourage you to:
enlist as a full-time or part-time volunteer;
sign up for activities;
contribute artworks (songs, poems, stories, sketches, etc.);
or donate materials/funds for our projects
.

Mailing address:
39 Scout Bayoran, Barangay South Triangle, 1109 Quezon City, Philippines


Peso Account number:
1287 - 10805 - 9
Depositor's ID:
SINING NA NAGLILINGKOD
SA BAYAN
Bank:
Equitable-PCI Bank,
New York-EDSA branch
Swiftcode:
PCIBPHMM
         Noong Pebrero 21, 2004, ginanap ang Kongreso ng Pagkakatatag (Founding Congress) ng Sinagbayan sa Vinzon's Hall, U.P. Diliman.  Sa kongresong ito, pinagtibay ang konstitusyon ng Sinagbayan at inihalal ang mga opisyal para sa Komiteng Tagpagpaganap:  Marfred Waddell bilang Tagapangulo, Elsie Losabia bilang Pangalawang Tagapangulo at Pia Corpuz bilang Pangkalahatang Kalihim.  Bukod dito, nagkaroon din ng gabi ng pakikipagkaisa sa SINAGBAYAN ng iba't ibang organisasyon at indibidwal.

          Ginanap ang unang pangkalahatang asembliya ng SINAGBAYAN noong Marso 21, 2004 kung saan idinaos ang panunumpa ng kasapian, at pinagkaisahan ang  2-taong Programa ng Pagkilos
(GPOA) ng SINAGBAYAN para sa 2004-2005.  Ang naging mayor na panawagan ng organisasyon para sa dalawang taon ay:  "Palawakin ang hanay ng aktibista at manggagawang pangkultura!  Paghusayin ang paglikha at pagpapalaganap ng mga likhang sining para sa masa at mula sa masa!".

          Batay sa pagtatasa ng Komiteng Tagapagpaganap sa nilarga ng programang ito, nakitang maraming positibong nakamit ang organisasyon bagamat may ilan pang gawain na kailangan pang paunlarin.  Ang programang ito ay mayroong pitong bahagi:
1) Pagpapalawak ng kasapian sa pamamagitan ng masinsing konsolidasyon.

          Binuo ang mother chapter o National Office mula sa buong kasapian ng SINAGBAYAN. Nakonsolida ang mga kasapi mula 2000-2004 sa pamamagitan ng isang mayor na produksyon sa komunidad, ang "Repleksyon sa Eleksyon", na ipinalabas noong April 26 at May 2, 2004.  
           Ang mother chapter ay may layunin na magbuo ng iba pang chapter sa mga erya ng pagpapalawak at tumugon sa mga espesyal na proyekto.  Kagyat na nakapagbuo ng 3 tim mula sa mother chapter upang makonsolida ang eryang kinikilusan sa Marikina at upang masimulan ang pag-oorganisa sa Barangay Commonwealth at U.P. Diliman.
    
Simula rin ng 2004, inumpisahan natin ang pagbibigay ng mga workshops sa mga komunidad sa siyudad at kanayunan sa iba pang probinsya upang makabuo ng mga chapter ng Sinagbayan o kaya?y iba pang grupong pangkultura.  Noong Marso 2004, nabuo ang SINAGBAYAN-Metro Tacloban (Visayas region).  Agad itong nakapaglunsad ng 1 produksyon, ang "Lambong" (Anino) tungkol sa makasaysayang Balanggiga Encounter.   Nagbuo  ito ng iba pang chapters sa mga baryo. Noong Mayo 2005, nabuo ang SINAGBAYAN-Palo chapter.  Nonng Marso 2006, nabuo ang SINAGBAYAN-Holy Infant College sa Tacloban City pagkatapos maglunsad ng produksyong "Tiklos!" (Tumindig!) tungkol sa  masaker sa Palo.  Ang mga chapters  natin dito ay lubos na naapektuhan sa pagkadestino ni Gen. Jovito Palparan sa Eastern Visayas: tumindi ang represyon, na humantong na nga sa masaker ng mga magsasaka sa Palo noong Nobyembre 2005. 

            Sa Marikina, ang KMM (Kapisanan ng mga Mandudula sa Marikina) ay nagpaloob sa SINAGBAYAN bilang affiliate organization noong Pebrero 2004.  Ito ay isang alyansa ng mga grupong teatro na tinulungan ng SINAGBAYAN sa pag-aayos ng istrukturang pang-oorganisyon at sa pagkokonsolida ng kasapian nito.  Kilala ang KMM sa mga regular nitong palihan at produksyon, katulad ng  "Kalayaan ni Narcisa" na pinapalabas sa iba't ibang bahagi ng Marikina. Bagamat may mga sariling aktibidad ang KMM, kasama pa rin ito sa SINAGBAYAN sa ilang mga proyekto, pagtatanghal at pag-aaral bilang konsolidasyon.
         Sa U.P. Diliman, sinimulan ang pagpapalwak sa pamamagitan ng pagtatayo ng recruitment booths, pamamahagi ng mga brochures at pagtatanghal sa iba't ibang aktibidad sa unibersidad.  Kinilala bilang University-based na organisasyon ang UP SINAGBAYAN noong July 30, 2004.  Naglunsad at nag-partisipa ito sa iba't ibang aktibidad, katulad ng:
          AKLAS (Alternatibong Klase) ng CAL;
          "Kultura: Sa Loob at Labas", isang proyektong katuwang ang Office of Initiatives for Culture and the   Arts (OICA) kung saan naglunsad ng mga workshops sa iba't ibang disiplina ng sining;
          at pagtulong sa kampanya ng STAND-UP sa student elections. 
         Sa kabila ng mga ito, may kakulangan pa sa pag-oorganisa noong schoolyear 2004-2005.   Upang mapangibabawan ito sa susunod na schoolyear,  kumuha ang SINAGBAYAN ng mga student volunteers mula sa CWTS (Civic Welfare and Training Service) na klase ni Prof. Roselle Pineda, para makatulong sa mga gawain ng Sinagbayan. Bukod dito, nagpartisipa muli ang UP SINAGBAYAN sa ACLE, na-breakthrough ang pagtanghal sa mga klasrum (room-to-room), nagpartisipa sa iba't ibang aktibidad sa unibersidad at muling tumulong sa kampanya ng STAND-UP sa student elections.  Sa pagtatapos ng schoolyear, nakita ang pagkakaroon ng relatibong pag-unlad sa pag-oorganisa.
         Sa Barangay Commonwealth, sinimulan ang pag-oorganisa sa pamamagitan ng pagtatanghal sa isang pep-rally ng Bayan Muna, kung saan may naugnayang ilang grupo ng mga kabataang mananayaw.  Nirekluta sila at agad na minaksima bilang cast sa mayor na produksyon ng SINAGBAYAN, ang "Repleksyon sa Eleksyon", at bilang volunteers ng Bayan Muna sa kampanya ng eleksyon.  Nabuo sila bilang balangay noong August 29, 2004, na bumibilang ng 23 katao ang kasapian.  Naglunsad ito ng cultural night noong sumunod na buwan at naging kasapi ng alyansa ng mga lokal na organisasyon na tumututok sa isyu ng demolisyon sa erya.
         Subalit simula 2005, unti-unting humina ang mahigpit na ugnayan ng Commonwealth chapter sa Mother Chapter, maliban sa iilang kasapi.   Dulot ito ng pangangailang magtrabaho at mag-aaral ng mga kabataan at kahinaan ng Mother Chapter sa tuloy-tuloy na paglubog sa komunidad.   Upang manumbalik ang mahigpit na ugnayan sa komunidad, naglunsad ng mobile o umiikot na pagtatanghal sa komunidad noong Hulyo 2005.  Ang mga student volunteers mula sa U.P. ay tumulong din sa gawain sa komunidad, katulad ng pag-iimbestiga tungkol sa kalagayan sa erya.  Sa pamamagitan ng paglunsad ng mga workshops at maliliit na produksyon, muling naitayo ang presensya ng Sinagbayan sa Barangay Commonwealth.  Makikita ang muling pag-unlad ng pag-oorganisa sa komunidad.
         Sa kabuuan, ang panimulang konsolidasyon ng mother chapter ay nagbunga sa pagbubukas sa iba pang erya ng pagpapalawak.   Nakita ang kalakasan ng SINAGBAYAN sa pagbubutas sa mga bagong eryang ito.  Subalit may kahinaan pa ito sa proseso ng pagkokonsolida: halimbawa, hindi tuloy-tuloy ang gawaing edukasyon at may kakulangan sa pag-iimbestiga sa eryang kinikilusan.  Ang kinakailangan ay ang pagkonsolida muli ng mga chapters at panghawakan ang mga naabot nang tagumpay.
2)  Pagtatanghal bilang pangunahing pamamaraan sa pagpapalawak.

          Bilang unang espesyal na proyekto ng bagong Komiteng Tagpagpaganap, inilunsad ang ang ikalawang mayor na produksyon ng SINAGBAYAN noong April 26 at May 2, 2004.  Pinamagatan itong "Repleksyon sa Eleksyon",  isang dula tungkol sa mga repleksyon ni Juana sa eleksyon sa gitna ng iba pang mga isyung kinahaharap ng sambayanan.   Ito'y binuo mula sa mga dati nang piyesa o pagtatanghal ng SINAGBAYAN.  Sa pamamagitan nito, napalawak at nakonsolida ang kasapian ng mother chapter,  nakapag-organisa tayo ng mga kabataan mula sa Commonwealth, agad na naituro sa kanila ang mga dati nang pagtatanghal ng SINAGBAYAN at nakapag-propaganda tayo hinggil sa mga isyu sa eleksyon.  Ang mga napakilos nating mga kabataan ang bumuo sa chapter sa komunidad. 

          Noong kalagitnaan ng 2005, sinimulan din ang produksyon ng "Tara na Bayan!", mga pagtatanghal sa komunidad na may iba't ibang porma.  Noong Hulyo 2005, nasa porma ito ng mobile o umiikot na pagtatanghal na naglayong ipalaganap ang mga isyu ng bayan.  Sa tulong ng mga UP volunteers, inilunsad ang "Tara na Bayan! 2" noong Setyembre 30, 2005.  Isa itong showcase ng mga output ng serye ng mga workshop.  Itinanghal dito ang mga bagong tula na gawa ng mga kabataan at mga dati nang tula na bahagi ng repertoire ng SINAGBAYAN na nilakipan ng musika at sayaw.  Ang mga ito ay at patungkol sa paglaban sa pasismo, paninikil sa mga karapatan at mga isyung kinahaharap ng mga kabataan sa komunidad at paaralan. 

          Noong Marso 7, 2006, itinanghal ang "Repleksyon 2", isang multimedia na dula tungkol sa mga isyu ngayon -- kahirapan, r-vat, cha-cha, pasismo at panunumbalik ng martial law -- at kung ano ang pwedeng gawin ng ordinaryong mamamayan.  Isa rin itong showcase ng mga output mula sa serye ng mga workshop.  Itinanghal ito sa komunidad sa tulong ng mga UP volunteers at mga kabataan sa komunidad.

          Sa U.P., na-breakthrough ang pagtatanghal sa mga klasrum upang mapakilala ang organisasyon at makapg-rekluta.  Patuloy din ang pagtugon sa iba't ibang aktibidad, tulad ng mga mobilisasyon, forum, konsyerto at iba pa sa pamamagitan ng pagtatanghal.

          Mayroong average na 1 hanggang 2 pagtatanghal ang SINAGBAYAN kada buwan.  Sa 2 taon tinasa, nakita na ang mga pagtatanghal ay mabisang paraan upang ipakilala ang organisasyon at mga isyu na nais nitong ipalaganap.  Kapansin-pansin na may nahihikayat na sumapi sa SINAGBAYAN sa mga pagtatanghal o produksyon.   Mabilis na nakakabuo ng bagong piyesa sa kolektibong pamamaraan.  Dahil mas madalas na ang mga pagtatanghal na ito ay kagyat na tugon sa iba't ibang kampanya, nakita ang pangngangailan sa mas mahusay pang pagintegra nito sa iba pang gawain, tulad ng panunuring masa, edukasyon at pinansya, upang makonsolida ang mga naaabot ng mga pagtatanghal.

(Para sa iba pang pagtatanghal, pumunta sa page ng performances at productions o sa gallery.)
3)  Pagbibigay ng pampulitikang edukasyon at mga palihan para abutin ang malawak na masa.

          Naglunsad ng mga batayang pag-aaral tulad ng Oryentasyon sa Kultura, Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino, Araling Aktibista at Espesyal na Kurso sa Kilusang Kabataan, Kababaihan at Magsasaka.  Ang mga ito ay nakatulong sa pagmumulat ng kasapian at naging gabay sa pagkilos sa komunidad at paaralan.  Nagkaroon din ng mga diskusyon tungkol sa mga isyung internasyunal, pambansa at lokal.  Kabilang sa mga isyung ito ay ang WTO (World Trade Organization) at globalisasyon,  kahirapan, R-VAT, Anti-Terrorism Bill, pasismo at paninikil sa karapatan ng mamamayan, Charter Change, kalagayan ng mga manggagawang bukid sa Hacienda Luisita, kalagayan ng mga manggagawa sa Nestle, Laguna  at pabahay at demolisyon sa komunidad.   

Nagdaos din ng mga maliit na palihan sa pagsusulat, dula at sayaw, sining biswal at musika.  Ang mga output ng mga palihan na ito ay ginamit sa mga pagtatanghal at produksyon ng SINAGBAYAN.  Nagbigay din ng workshop sa teatro at sining biswal sa hanay ng mga Aeta noong Agosto 2004 at Agosto 2005.  Nakapaglabas ng mga polyeto na naglalaman ng tindig ng organisasyon sa mga isyu, sa porma ng mga tula at kanta.  Ipinamahagi ito sa komunidad, paaralan at mga mobilisasyon.  Bukod sa mga forum kasama ang ibang organisasyon, nakapaglunsad rin ang SINAGBAYAN ng forum na "An Afternoon with the Artists" sa Vargas Museum, UP Diliman noong Agosto 2005, kung saan tinalakay ang mga isyung kinakaharap ng mga artista at manggagawang pangkultura. Kabilang sa mga ispiker nito ay sina Orlando Castillo, Boy Dominguez, Ellen Ongkeko, Grundy Constantino at Bong dela Torre.   

Sa kabila ng mga ito, nakita ang pangangailangang  paunlarin ang gawain sa edukasyon -- ang pagsusustine at pag-integra nito sa iba pang gawain.  Kasalukuyang inaaral at pinapaunlad ang makinarya nito upang lalo pang maabot ang malawak na masa.

(Para sa iba pang aktibidad sa edukasyon, pumunta sa page ng education.)
4)  Integrasyon sa batayang masa bilang pagtataguyod ng sining na "mula sa masa at para sa masa".
         Bukod pa sa paglubog sa komunidad sa Barangay Commonwealth, naglunsad ng mga exposure sa iba't ibang komunidad at sektor tulad ng pagbibigay ng workshops sa mga katutubo noong Aeta Day ng 2004 at 2005; pagbisita sa Hacienda Luisita at paglunsad ng isang maliit na cultural night dito; at pagbisita sa Nestle, Laguna upang makita ang kalagayan ng mga manggagawa dito.  

          Mayroon ding gumugulong na programa ng integrasyon sa mga komunidad sa mga probinsya upang magtayo ng chapter ng SINAGBAYAN o kaya'y iba pang grupong pangkultura.  Isang resulta nito ay ang pagbuo ng mga chapter sa Visayas region. 

          Gayunpaman, kailangan pang paunlarin ang nasimulang pagsanib sa hanay ng uring manggagawa, magsasaka, maralitang tagalungsod at katutubo; gawin tuloy-tuloy, regular at masigla ang pakikipag-aralan at pakikipamuhay sa kanila; at gawin itong regular na bahagi ng buhay ng bawat kasapi at bagong tayong balangay. Sa kasalukuyan, may inaayos nang programa ng integrasyon sa isang komunidad ng mga manggagawa.

(para sa iba pang aktibidad sa integrasyon, pumunta sa page ng
community integration.)
5)  Paglahok sa mga kampanya at pakikibakang masa at pagsusuri at pagpapalaganap ng tindig sa mga isyung pangkultura.

          Patuloy pa ring lumahok ang SINAGBAYAN sa mga kampanya at pakikibakang masa, sa pamamagitan ng pagsanib sa Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN).  Tumutulong din ito sa pagtatayo ng chapter ng Gloria Step Down Movement (GSM) sa komunidad. 

          Upang lalo pang makatugon sa mga kampanyag masa at maisulong din ang mga tindig sa isyung pangkultura, naging bahagi ito sa pagpapalakas ng KONTRA-BUSAL, alyansang nagatataguyod ng karapatang mamahayag. Nakipag-alyansa din ang SINAGBAYAN sa iba pang organisasyong pangkultura upang buuin ang ADIOS GMA! o Artists for Democracy and the Immediate Ouster of Gloria Macapagal-Arroyo. 

          Gumamit ang SINAGBAYAN ng iba't ibang porma ng propaganda: mga gimik tuwing lalahok sa mobilisasyon, mga pagtatanghal (dulang iglap, awit/konsyerto, harana na room-to-toom at haus-to-haus, tula-awit, dula, performance art at multimedia productions), mga workshop, mga forum at diskusyon, eksibit, nga polyeto, signature campaign, website at mga brochure.  Ang mga kampanyang tinutukan ng SINAGBAYAN ay ang kampanya para sa pagpapatalsik kay GMA; kampanya laban sa kahirapan at  kagutuman (mga isyu: lupa, sahod, tabaho at karapatan; anti-VAT; anti-OPH, anti-demolition, anti-TFI); kampanya laban sa political repression at political killings; kampanya laban sa imperyalistang globalisasyon; kampanya laban sa cha-cha; at kampanya para sa kultura. 

          Ang aktibong gawain sa kamapanya ay nagresulta sa paglawak ng network ng SINAGBAYAN at ng daluyan sa pagpapaaktibo sa mga student volunteers at kasapian.  Subalit  kailangan pang aralin ang pagsisistematisa ng gawaing kampanya upang hindi maiwanan ang iba pang gawain at mamaksima ito sa pagpapalawak ng kasapian ng organisasyon.

(para sa iba pang aktibidad sa kampanya, pumunta sa page ng campaigns.)
6)  Pagpapasulpot ng pinansya at rekurso para sa pagpapatupad ng programa ng Sinagbayan.

          Nakabuo ng plano sa pinansya upang matupad ang programa ng SINAGBAYAN. Nakapagpasulpot ng pinansya at rekurso mula sa mga pagtatanghal, donasyon, pledge, solisitasyon, collection box at project proposal.  Upang lalong mapalawak ang network ng organisasyon at maging bahagi ng mga lokal na programa sa siyudad, sumapi ang SINAGBAYAN sa socio-cultural sector ng Quezon City Development Council.

         Nakapagpasulpot ang organisasyon ng pinansya para sa mga produksyon nito sa komunidad, mula sa mga pagsisikap ng mga volunteers sa U.P. at donasyon mula sa mga residente ng komunidad.  Sa pagtatapos naman ng 2005, naaprubahan ang project proposal ng SINAGBAYAN sa PAN-AP (Pesticide Action Netwok-Asia Pacific) upang makapagtanghal sa People's Action Week sa HongKong noong Disyembre 2005 bilang pagprotesta sa WTO at ang mapanirang epekto nito sa sambayanan.

          Bukod sa mga inisyal na rekurso, kasalukuyang inaaral kung paano pa ito maglilingkod sa pagpapatupad ng programa ng SINAGBAYAN.  Kinakailangang ipagpatuloy at paunlarin ang mga tagumpay na nakamit sa gawaing pinansya.  
         Ang paglahok ng SINAGBAYAN sa People's Action Week sa Hong Kong ay isa ring breakthrough dahil maraming kasapi ng SINAGBAYAN ang napadalo,  maraming nailunsad na pagtatanghal, naging mahusay ang pagtugon sa pangangailangan ng iba't ibang porma ng propaganda,  lalo pang napalawak ang netwok sa internasyunal at nagkaroon ng exposure sa gawaing internasyunal. Ang mga internasyunal na organisasyong tumulong upang makapunta ang SINAGBAYAN sa Hong Kong ay ang PAN-AP, Asia-Pacific Regional Network (APRN) at Peace for Life.

         Upang masustine ang mga natamong tagumpay, kinakailangang sinsinin at ituloy-tuloy ang nasimulang network at paunlarin ang makinarya ng gawaing internasyunal.

(para sa iba pang aktibidad sa gawaing internasyunal, pumunta sa page ng international work.)
7)  Pappapaunlad ng gawaing internasyunal.

         Ang mga project proposal na isinumite sa iba't ibang internasyunal na ahensya ay tumulong sa pagkakaroon ng panimulang relasyon sa iba't ibang grupo at organisasyon sa labas ng bansa. Sa pamamagitan ng nasimulang network, nakapagbigay ng workshop sa teatro at sayaw sa Italya noong pagtatapos ng 2004.  Lumahok din ang SINAGBAYAN sa FIM-FIA (Federation of International Musicians / Artists) roundtable discussion na ginanap noong 2005.  Nakapagbahagi ang SINAGBAYAN ng mga karanasan nito sa pagtatanghal at natuto din hinggil sa mga karapatan ng mga performing artists.  
Founding congress, February 21 2004
KMM
mga volunteers mula sa CWTS
mga volunteers mula sa CWTS at kabtaan sa komunidad
"Repleksyon sa Eleksyon"
"An Afternoon with the Artists"
workshop, Aeta Day
exposure sa mga nakawelgang manggagawa sa Nestle Laguna
SONA 2005
"Isang Umaganag wala si Gloria", Oct2005
"Fetad!" (People's War), para sa PAN-AP,  Dec2005
SINAGBAYAN sa HongKong
E-mail us at [email protected]
Gallery
Blog
Join/support
Programs
Home
Friends
SINAGBAYAN in 2006...
Hosted by www.Geocities.ws

1