Pokedex 152-251

gold and silver
gold and silver walk through
pokedex for gold and silver
TMs and HMs for gold and silver
gameshark codes for gold and silver
gold and silver attack list
�red blue and yellow
TMs and HMs
pokedex for red blue and yellow
gameshark codes for red blue and yellow
red blue and yellow walkthrough
red blue and yellow attack list
pokemon trading cards
base trading card list
base2 card list
jungel card list
fossel card list
rocket card list
gym card list
other game shark codes�
gameshark codes for trading card game
gameshark codes for pinball
gameshark codes for stadium
Message board
links
News and updates
pokemon roms
Email me
ASH AND MISTY
topsite
Polls
Epasode guide
Lugia projecter
Hit pikachu!!
Battle for the thunderbadge
152. Chicorita


153. Beiriifu


154. Meganiumu


155. Cyndaquil


156. Magumarashi


157. Bakufun


158. Totodil


159. Arigeitsu


160. Oodairu


161. Otachi


162. Ootachi


163. Ho-Oh


164. Yorunozuku


165. Rediba


166. Redian


167. Itomaru


168. Ariadosu


169. Kurobatto


170. Chonchii


171. Randaan


172. Pichu


173. Pi


174. Pupurin


175. Togepi


176. Togechikku


177. Neiti


178. Neitio


179. Meriipu


180. Mokoko


181. Denryuu


182. Kireihana


183. Marril


184. Mariru


185. Usoki


186. Nyorotono


187. Hanekko


188. Popokko


189. Watakko


190. Eipamu


191. Himanattsu


192. Kimawari


193. Yanyanma


194. Upaa


195. Nuoo


196. Eifi


197. Burakki


198. Yamikarasu


199. Yadoking


200. Muuma


201. Annon


202. Soonansu


203. Kirinriki


204. Kunugidama


205. Foretosu


206. Nokotchi


207. Guraiga


208. Hagane-Ru


209. Buru


210. Guranburu


211. Harisen


212. Hassamu


213. Tsubotsubo


214. Herakurosu


215. Nyuura


216. Himeguma


217. Ringuma


218. Magumaggu


219. Magukarugo


220. Urimuu


221. Inomuu


222. Saniigo


223. Deppouo


224. Okutan


225. Deribaado


226. Mantain


227. Eaamudo


228. Derubiru


229. Herugaa


230. Kingudora


231. Gomazou


232. Donfuyan


233. Porygon 2


234. Oddoshishi


235. Dobur


236. Barugii


237. Kapoera


238. Machuuru


239. Elekid


240. Bubii


241. Mirutank


242. Happinassu


243. Raikou


244. Entei


245. Suikun


246. Yookirasu


247. Sanagirasu


248. Bangirasu


249. Lugia


250. Houou


251. SerebGBBOY Poke-Storm


1
Hosted by www.Geocities.ws