การเรียนรู้ผ่านเว็บ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

โอ๊ะ..โอ..จะตกมั้ย..mascotโอ๊ะ..โอ..จะตกมั้ย..

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

 

       ยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ผ่านเว็บด้วยตนเองในเรื่องเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

 

 

สมบัติทางกายภาพของแอลกอฮอล์โครงสร้างของแอลกอฮอล์ ในการศึกษาโครงสร้างของสารประกอบใดก็ตามเราจะพิจารณา หมู่ฟังก์ชันที่แสดงลักษณะของสารประกอบนั้นสำหรับแอลกอฮอล ์หมู่ฟังก์ชันที่   แสดงลักษณะคือหมู่ไฮดรอกซิล-OHที่ก่อพันธะกับ ไฮโดรคาร์บอน   

 สมบัติทางกายภาพของแอลกอฮอล์สมบัติทางกายภาพของแอลกอฮอล์ เนื่องจากประกอบด้วยหมู่C-O-Hจึงทำให้แอลกอฮอล์เป็นโมเลกุล ที่มีขั้วผลจากการเหนี่ยวนำของออกซิเจนที่มมีสภาพไฟฟ้าเป็นลบ สูงกว่าคาร์บอนและไฮโดรเจนจึงทำให้ออกซิเจนมีประจุเป็นลบ เล็กน้อย ส่วนคาร์บอนและไฮโดรเจนเป็นบวกเล็กน้อย

การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อแอลกอฮอล์การจำแนกประเภทและการเรียกชื่อแอลกอฮอล์     เนื่องจากการเกิดปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ขึ้นกับการจัดตัวของ คาร์บอนภายในโมเลกุลจึงแบ่งแอลกอฮอล์ออกเป็น 3 กลุ่มโดย พิจารณราจากการจัดตัวของคาร์บอนที่ก่อพันธะ กับหมู่ไฮดรอกซิล

การสังเคราะห์แอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรมการสังเคราะห์แอลกอฮอล์ในอุตสาหกรรม แอลกอฮอล์หลายชนิดมีความสำคัญต่อการอุตสาหกรรมโดยอาจ ใช้เป็นตัวทำละลายหรือเป็นสารมัธยัตร์ในการสังเคราะห์สารประ กอบต่างๆ

การสังเคราะห์แอลกอฮอล์ในห้องปฏิบัติการการสังเคราะห์แอลกอฮอล์ในห้องปฏิบัติการ จากการศึกษาปฏิกิริยาของอัลคีล และอัลคีนแฮไลด์ พบว่าสามารถนำมาใช้ในการสังเคราะห์แอลกอฮอล์ได้ ในหัวข้อ ี้นี้จะ กล่าวถึง ปฏิกิริยาที่สำคัญอื่นๆ เช่น ปฏิกิริยาไฮโดรโบเรชัน

ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์ปฏิกิริยาของแอลกอฮอล์  แอลกอฮอล์สามารถเกิดปฏิกิริยาได้หลายแบบ จึงกล่าวได้ว่าแอลกอฮอล์เป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารประกอบ ต่างๆ ได้มากมาย

แอลกอฮอล์ที่สำคัญที่พบในธรรมชาติแอลกอฮอล์ที่สำคัญที่พบในธรรมชาติ  ในธรรมชาติเราพบแอลกอฮอล์ทั้งที่มีโครงสร้างง่ายและ สลับ ซับซ้อนมากมาย

  แบบทดสอบเรื่องแอลกอฮอล์

ตารางเปรียบเทียบแอลกอฮอล์และกรดอินทรีย์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  แอลกอฮอล์ (Alcohol) คือสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ไฮดรอกซิล (-OH) เป็นหมู่ฟังก์ชัน ยึดกับคาร์บอนในหมู่ แอลคิล (R-) หรือเอริล (Ar-) สูตรทั่วไปของแอลกอฮอล์คือ R-OH อาจกล่าวได้ว่าแอลกอฮอล์เป็นอนุพันธ์ของนํ้า H-O-H โดยถ้าไฮโดรเจนของนํ้า 1 อะตอมถูกแทนที่ด้วยหมู่อัลคิล จะได้แอลกอฮอล์
ในเรื่องนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับวิธีสังเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและเคมีของแอลกอฮอล์ รวมทั้งการนำมา ใช้ประโยชน์ในสังคมอีกด้วย

 

         

 

Run.. จัดทำโดยนักเรียนชั้น ม.5/2  มีดังนี้

นางสาวธิติมา  เลาหสินณรงค์  เลขที่ 15ก

นางสาววิลาสิณี   ทองสมนึก  เลขที่ 18ก

นางสาววิลาสินี  อินทวงศ์  เลขที่ 19ก

นางสาวสุนันทา   ทิพย์พิมล  เลขที่ 20ก

   โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา... คือ  อาจารย์บุญรอด  วงษ์สวาท

 


หมวดวิชาวิทยาศาสตร์  โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

อำเภอเมือง  จังหวัดเพชรบุรี  76000

Copyright © 2002 Science Department : Prommanusornphetchburi School. All rights reserved.
Revised: ธันวาคม 18, 2544 .

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1