Nejvyšší státní zastupitelství
JUDr. Renáta Vesecká
Jezuitská 4
660 55 Brno

  1. Nesouhlas s přípisem ZN 10 SPR 6/2006-38 ze dne 27. 11. 2006
  2. Žádost o zdůvodnění nečinnosti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ve věci trestního oznámení podaného v roce 2003
  3. Žádost o přezkoumání postupu Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ve věci ZN 140/2006-9 a stížnost na postup Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ve věci ZN 140/2006-9
  4. Žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb.

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně,

Tento dopis Vám píši, tak jako předešlé dopisy, zleva doprava a shora dolů. Tímto obvyklým způsobem jste však zřejmě mé dopisy nečetla. Proto také nemohu souhlasit s Vaším postojem, který vyjadřujete ve svém přípisu ZN 10 SPR 6/2006-38 ze dne 27.11.2006, který má nádech spíše výhružného dopisu mé osobě, než aby řešil přiměřeným způsobem mou oprávněnou stížnost a mé opakované oprávněné podněty.

Je alarmující, když jako nejvyšší státní zástupkyně považujete za dostačující "výtku" prokazatelnému lháři a omluvu vedoucího státního zástupce za tohoto svého podřízeného, zřejmě nesvéprávného státního zástupce JUDr. Koutného – prokazatelného lháře a intrikána a neshledáváte ani žádné důvody pro vedení kárného řízení proti němu, ani proti jinému státnímu zástupci… Na druhou stranu mě ve svém dopise ujišťujete, že ve věci bývalého důstojníka BIS pana Vladimíra Hučína činí Nejvyšší státní zastupitelství všechna opatření v souladu se zákonem. Následně na tuto informaci mě pak důrazně žádáte, abych se ve svých dopisech zdržel hrubě hanlivého označování státních zástupců. Nepíšete však jaké označení máte na mysli, ani mě nepoučujete jak mám tedy jinak označovat komunistické kolaboranty, lháře a intrikány. Má snad pro ně čeština jiný výraz? Takovýto způsob Vašeho podání může u osoby neznalé věci (např. pana ministra spravedlnosti) vyvolat dojem, že "ten Řehák je sprosťák…" To jste měla za cíl, když dobře víte, že opak je pravdou?

Abych uvedl věci na pravou míru opakuji, že v řadách státních zástupců máte chorobně prolhané a bezcharakterní gaunery. (V této souvislosti Vám připomínám další příklad - případ Vašeho více než kolegy Antla. Vzpomínáte si na něj?). Hrubě hanlivé, nebo chcete li sprosté, je tedy to, že tyto zločince platí občané ze svých daní a proti své vůli.

Už si i vrabci na střeše cvrlikají, vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, že to Vaše "opatření v souladu se zákonem" ve věci Vladimíra Hučína je učiněno jako alternativa jiného opatření (také v souladu se zákonem), kterým byste jinak musela zasáhnout proti nezákonným postupům nejen Vašich "státních zástupců" – povětšině komunistických kolaborantů a estébáckých poskoků. To právě v případu Vladimíra Hučína a nejen jeho…

To, že existuje § 12 odst.1 občanského zákoníku, který mi ve svém dopise opakovaně z podtextem jakéhosi "BU, BU, BU" připomínáte, Vám nikde ve svých dopisech nevyvracím. Pouze uvádím, že o tom, byl-li tento paragraf porušen, rozhoduje soud a ne Vy a Vaši "státní zástupci" – prokazatelní intrikáni a lháři…, jak by si jistě přáli. V PODOBNÉM případě, kdy jsem zvukový záznam použil jako důkazní prostředek, rozhodl soud v můj prospěch. Horší to ale zřejmě bude s pracovníky Policie ČR a BIS, v jejichž prospěch jste v podstatě výše uvedené "opatření" učinila, vážená paní nejvyšší státní zástupkyně.


Dopisem ze dne 1. ledna roku 2003(!!!) jsem podal trestní oznámení pro nezákonné odposlouchávání mé osoby. Policií ČR obv. odd. VELKÁ BYSTŘICE jsem byl přípisem ze dne 23. února č. j. OROL-29/VB-TČ-2003 vyrozuměn, že mé trestní oznámení bylo dle věcné příslušnosti postoupeno Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1 k prošetření.

Následně se o věc začal zajímat novinář Jiří Hráček, který o tomto informoval veřejnost v článcích "STÁT NEBO FÍZL" a "NAPÍCHNUTÝ TELEFON". K mému trestnímu oznámení se pro jeho články vyjádřila dozorující státní zástupkyně Blanka Bémová, která novináři sdělila, že "jde o velmi delikátní a složitou věc". Je to jistě "složitá a delikátní věc", paní nejvyšší státní zástupkyně, neboť i v tomto případě je škůdcem státní mafie a poškozeným občan. Složitější je však o to, že důkazy k této mimořádně podlé a nezákonné činnosti Policie ČR a BIS jsou obsaženy v utajovaném trestním spise č. j. 1T 312/2001 vedeném na bývalého důstojníka BIS pana Vladimíra Hučína.

Odposlechy mé osoby byly pořizovány zřejmě na zadání ČSSD. To například v akcích s krycím názvem TWIST a UHLÍ, kdy se Stb. (dnes pod krytím BIS) a Policie ČR zajímali o mé soudní kauzy, kde se m. j. dovolávám svých vlastnických práv. Monitorovali mé politické názory, kde vyhodnocovali mou kritiku postkomunistického vývoje v ČR, jakož i kritiku justice. S těmito fakty jsem byl zprostředkovaně seznámen.

Výsledkem této nezákonné a podlé činnosti státních orgánů ČR je například ta skutečnost, že jsou mi upírána vlastnická práva. Z politických, nikoliv právních důvodů tak nemohu ani svobodně užívat svůj majetek (pozemky) ke svobodnému podnikání, neboť jej nezákonným způsobem užívá státní mafie (viz níže). Z důvodu absolutního bezpráví v ČR jsem proto ani na mé trestní oznámení pro nezákonné odposlouchávání mé osoby doposud neobdržel žádný výsledek šetření. To ani přes četné urgence, které směřovaly i k Vám, vážená paní nejvyšší státní zástupkyně.

Dnes je již zcela zřejmé, že polistopadový vývoj v ČR byl předem připraven tak, aby zlodějiny komunistických hrdlořezů minulého století zůstali i po listopadu 89 nadále ku prospěchu státní komunistické mafii a komunistickým "podnikatelům", kteří dnes již se svým mafiánským způsobem "podnikání" míří do EU. (Zatím pouze Německo si toto nebezpečí uvědomuje). Tento cíl je také důvodem proč stále komunistická ČR vědomě, avšak účelově porušuje Úmluvu o ochraně lidských práv a nevrací nakradené majetky antikomunistům – oprávněným vlastníkům domů, pozemků apod., aby nemohli konkurovat komunistické a estébácké "podnikatelské" mafii, která dnes již převážně ovládla české podnikatelské giganty…

K tomuto účelu pak slouží nejen české stále komunistické soudy, u kterých se oprávnění vlastníci marně dovolávají svého práva svobodně vlastnit a užívat svůj majetek, ale celá převážně komunistická zkorumpovaná státní správa, která z takového majetku tyje.

Aby tento nezákonný stav, který jim vyhovuje, udrželi co nejdéle, hledají podporu u veřejnosti (především voličů mafiánské KSČSSD) tak, že ji např. straší různými rytíři, či šlechtickými rody. Využívají přitom typicky a výsadně českou vlastnost- závist.

V tomto bodě mého podání si Vás pro výše uvedené dovoluji požádat, vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, o Vaše zdůvodnění nečinnosti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 ve věci mého trestního oznámení podaného v roce 2003.

Dále Vás žádám, vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, abyste z titulu svého postavení zajistila řádné prošetření mého trestního oznámení na ředitelku odboru auditu, kontroly a dozoru MD ČR Ing. Ivanu Kubaštovou a její spolupracovníky. Zároveň tímto podávám stížnost na postup Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 (JUDr. E. Škáchová), které ve svém sdělení ZN 140/2006-9 ze dne 22.11.2006 obhajuje nezákonný postup Policie ČR v této věci a zároveň kryje trestnou činnost Ing. Kubaštové a jejich spolupracovníků, když význam zákonem chráněného zájmu (mého vlastnického práva) byl trestnou činností, která přetrvává, dotčen. Následkem trestné činnosti je mnohamilionová škoda, která mi vznikla a dále vzniká, neboť škůdci nezákonným způsobem užívají můj majetek - pozemky (to i dle vyjádření soudu) a rovněž nezákonným způsobem (zneužitím pravomocí) ignorují mou žádost o vydání náhradních pozemků.

Plody z této nezákonné a mimořádně podlé činnosti, kterou páchají ve zločinném spolčení pak používají pro zkvalitnění svého života a života svých zkažených děcek a rodinných příslušníků. Takováto mafiánská činnost není ojedinělá. Příkladem může být i nedávný pořad TV NOVA "Na vlastní oči", kde bývalý ministr dopravy rozdával stamilionové "dárečky" svým kumpánům (aby se pak v zákulisí s nimi podělil), než aby se jeho ministerstvo z těchto peněz po právu vypořádalo s těmi, jejichž majetek neprávem užívá, jak je to i v mém případě. Jako invalidní důchodce trpící nevyléčitelnou nemocí jsem ho o to v minulosti marně žádal.

Vrcholem cynismu tohoto druhu mafiánů pak je, že ve svém logu nemají jen slovo "demokracie", ale pomyslně se skrývají i za samotného Boha. V souvislosti s výše uvedeným Vám musím připomenout, paní nejvyšší státní zástupkyně, že z těchto zlodějin, kdy státní mafie okrádá občana, se máte dobře i Vy. A proto zřejmě ani státní zastupitelství nezasahují tam, kde mafián - státní úředník okrádá občana, neboť proto se již tato zastupitelství jmenují "STÁTNÍ". Pokud by tomu bylo naopak, a občan by okrádal stát, určitě byste byli horlivější, že? A to je důvod, kdy nerovnost v právech dělá ČR státem stále komunistickým, kde vládne tyranie, mafiánství a bezpráví.

Vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, kdyby se jednalo jen o výše zmíněné vrabčáky na střeše, určitě bych Vás nevyzýval k odpovědi na níže položenou otázku. Věřte, že pokud to byli jen vrabčáci, zastával jsem se Vás a jakmile začali cvrlikat, hned jsem je začal plašit. Jenže jejich cvrlikání se ze střech a drátů přeneslo mezi obyvatelstvo a já už na plašení nestačím. Navíc zde plašení zřejmě nepomůže. Spíše je třeba to obyvatelstvo uklidnit. A to můžete jen Vy, vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, když se vyjádříte k otázce, je li pravdou, že Vás bývalá Stb vytěžovala pod krycím jménem "PASTELKA"?

V případě, že Vaše odpověď bude kladná, vyjádřete se prosím i k tomu, jak Vám byla udělena bezpečnostní prověrka v době vlády "šibalů" ?

Věřím, že si nebudete brát příklad ze svého kolegy JUDr. Koutného a na tyto otázky odpovíte hned na poprvé pravdivě. Obyvatelstvo to určitě uklidní a já nebudu muset již nikoho plašit.

Musím Vám ještě připomenout, že ač jste mi toho ve svém dopise sdělila celkem dost, to, jestli ten JUDr. Koutný byl ve zločinecké KSČ jsem se zase nedověděl…

Závěrem mi dovolte, vážená paní nejvyšší státní zástupkyně, abych Vám k Vánočním svátkům a do nového roku popřál nejen ještě více veselosti než nyní máte ale hlavně hodně klidu na práci, který jak se zdá potřebujete.

S pozdravem

Milan Řehák, Na Sv. Kopečku 12. 12. 2006

Milan Řehák
Holubova 19
Sv. Kopeček
783 51 Olomouc


Z odpovědí Vladimíra Hučína novinářům – VS Olomouc 21.4.2006

… Když jsem viděl, že jsme měli být nasazeni na paní Regecovou (vlastnila pozemky pro stavbu továrny Philips), když jsme měli třeba, poškodit knížete Kinského a nějakým způsobem prostě rozvíjet, že spolupracoval s nacisty, když jsem viděl Pavla Dostála, někdejšího nejoblíbenějšího politika, který kontaktoval krajně levicovou organizaci KČP (Klub Českého Pohraničí) aby podněcovala své členy proti knížeti Františku Kinskému, Řádu německých rytířů a dalším, že byli vlastně nacisté, kolaborovali, tak to mně bylo tedy proti srsti. Tam jsem se dostával, po nástupu ČSSD, do sporu s těmi nadřízenými…

…Máme tady spoustu lidí, kteří byli odposloucháváni, Milan Řehák, který byl řadu měsíců odposloucháván jenom proto, že se se mnou zná a že se kriticky vyjadřuje ke státnímu zastupitelství a k justici a už řadu let usiluje o svoji nápravu těch křivd a nedosáhl ničeho. Takže myslím si, že nejlepší by bylo celý ten spis nějak vydat knižně, jenomže oni to zatajují, zatajují… Nemohl jsem mlčet a dostával jsem se na tenký led…


Dopisy pana Řeháka JUDr. Renátě Vesecké
30.6.2006, 29.8.2006, 26.10.2006, 12.12.2006

Zpět na AKTUALITY - Zpět na ARCHIV 2006

Hosted by www.Geocities.ws

1