banner

ข่าวประกาศ

- ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและพี่เลี้ยงหอนอน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คลิก

- ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และ พี่เลี้ยงหอนอน ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คลิก

- ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และ พี่เลี้ยงหอนอน ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คลิก

- ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คลิก

- ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกนาฏศิลป์) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 คลิก

อ่านทั้งหมด... คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

- ขอแสดงความยินดีกับ​"บุคลากรโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา" คุณครูณัฐวดี​ ชูศรี​ และ​ คุณครูสุคนธ์​ ชูน้อย อ่านเพิ่มเติม

- กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา อ่านเพิ่มเติม

- การแข่งขันการประกวดศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่67 อ่านเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมดใน Facebook คลิก

สาส์น จากผู้บริหาร

การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หลักการที่สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในแต่ละระดับและแต่ละประเภท และบำบัดฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาจนสามารถพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

นางสุมาลี มเหสักขกุล
รองผู้อำนวยการรักษาการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการรักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ