banner

การบริหารงานเพื่อให้องค์กรเป็นเลิศ โดยใช้ SKPP Model

โมเดลการบริหาร  โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ

งานเลี้ยงแสดงความยินดีและต้อนรับรองผู้อำนวยการ

กิจกรรมวันคริสต์มาส

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
อ่านทั้งหมดใน Facebook คลิก

สาส์น จากผู้บริหาร

การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หลักการที่สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในแต่ละระดับและแต่ละประเภท และบำบัดฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาจนสามารถพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา

นางเดือนวดี เสนชู
ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ