banner

ข่าวประกาศ

- ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการและพี่เลี้ยงหอนอน ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คลิก

- ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และ พี่เลี้ยงหอนอน ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คลิก

- ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ และ พี่เลี้ยงหอนอน ประกาศ ณ วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 คลิก

- ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 คลิก

- ประกาศโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป(วิชาเอกนาฏศิลป์) ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560 คลิก

อ่านทั้งหมด... คลิก

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรม

- โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา ได้จัดกิจกรรมทำบุญประจำปี(8 ก.ค. 59) อ่านเพิ่มเติม

- โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการซ้อมอพยพหนีไปจากอาคาร(7 ก.ค. 59) อ่านเพิ่มเติม

- การติดตาม การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา(1 ก.ค. 59) อ่านเพิ่มเติม

- พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559(1 ก.ค. 59) อ่านเพิ่มเติม

- โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาจัด กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา(28 มิ.ย. 59) อ่านเพิ่มเติม

- โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2558(23 มิ.ย. 59) อ่านเพิ่มเติม

- โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญาได้กิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(21 มิ.ย. 59) อ่านเพิ่มเติม

อ่านทั้งหมดใน Facebook คลิก

สาส์น จากผู้บริหาร

การจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา หลักการที่สำคัญ คือ การเตรียมความพร้อม การจัดการเรียนการสอน และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในแต่ละระดับและแต่ละประเภท และบำบัดฟื้นฟูให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาจนสามารถพัฒนาเต็มที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

ผอ.ศรีจิตต์ ขวัญแก้ว

ผอ.ศรีจิตต์ ขวัญแก้ว