دادخواستهای حقوقی       

۱ نمونه برگ داد خواست به داد گاه عمومی نخستین
   
۲ داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ملک
   
۳ داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و مطالبه وجه التزام
   
۴ داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق اعیانی
   
 ۵ داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع و بدوا صدور قرار دستور موقت
   
۶ داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با کسر بهای پارکینگ
   
 ۷ داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی ۵/۱ دانگ مشاع از ۶ دانگ
   
 ۸ داد خواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال (از سوی وکیل)
   
۹ داد خواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال (مواقعی که در مبایعه نامه تعهد فروشنده به تنظیم سند رسمی درج نشده باشد)
   
۱۰ داد خواست الزام به فک رهن
   
۱۱ داد خواست الزام به اجرای تعهد و بدوا صدور دستور موقت بر منع تصرف و استفاده
   
 ۱۲ داد خواست الزام به ایفای تعهد و اجرای مفاد قرارداد و بدوا صدور قرار تامین خواسته
   
۱۳ دادخواست صدور قرار تامین خواسته و توقیف عین پلاک ثبتی
   
۱۴ دادخواست الزام به پرداخت میزان بدهی بانک مرتبط به مورد معامله و فک رهن
   
۱۵ دادخواست الزام به اخذ پایان کار، تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
   
۱۶ دادخواست الزام به تفکیک مورد معامله
   
۱۷ دادخواست تسلیم مورد معامله و الزام به حضور در دفترخانه و انتقال پلاک ثبتی و بدوا صدور قرار دستور موقت
   
۱۸ دادخواست تحویل مورد معامله و بدوا صدور قرلر دستور موقت
   
۱۹ دادخواست الزام به انجام تعهد و پرداخت بدهی مالیات مشاغل
   
۲۰ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، اخذ پایان کار و تفکیک و تسلیم مورد معامله و بدوا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال (از سوی وکیل)
   
۲۱ دادخواست توقیف عملیات اجرایی، ابطال مزایده، دستور موقت و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال
   
۲۲ دادخواست صدور و اجرای قرار تامین دلیل (در خصوص مبایعه نامه)
   
۲۳ نمونه فرم مبایعه نامه پلاک ثبتی
   
۲۴ دادخواست تسلیم مورد معامله و صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال و جلوگیری از تخریب و احداث بنا
   
۲۵ دادخواست صدور قرار تامین دلیل و اجرای آن جهت ضبط حضور یا عدم حضور طرفین در دفترخانه
   
۲۶ دادخواست صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال پلاک ثبتی
   
۲۷ دادخواست صدور دستور موقت بر جلوگیری و منع ادامه عملیات ساختمانی
   
۲۸ دادخواست فسخ قولنامه از سوی خریدار به لحاظ در تصرف زمین شهری بودن ملک
   
۲۹ دادخواست تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ و صدور حکم بر دایر بودن ملک
   
۳۰ دادخواست خلع ید و قلع و قمع بنا، اجرت المثل دوران تصرف و بدوا صدور قرار تامین خواسته
   
۳۱ دادخواست فسخ قولنامه از سوی فروشنده به لحاظ تاخیر خریدار در مراجعه به دفتر خانه
   
۳۲ دادخواست تایید فسخ قرارداد، خلع ید، پرداخت اجرت المثل و بدوا صدور قرار تامین خواسته
   
۳۳ دادخواست اجازه انجام معامله نسبت به سهم مشمول خدمت وظیفه عمومی
   
۳۴ نمونه برگ (صفحه) اول سند مالکیت (ملک)
   
۳۵ دادخواست مطالبه اجرت المثل مورد معامله و بدوا صدور قرار تامین خواسته
   
۳۶ دادخواست تخلیه و تحویل عین مستاجر به لحاظ انقضا مدت اجاره
   
۳۷ دادخواست تخلیه آپارتمان به لحاظ انقضای مدت اجاره
   
۳۸ دادخواست تخلیه و تحویل اماکن مسکونی به لحاظ انقضای مدت اجاره
   
۳۹ دادخواست تخلیه و تحویل عین مستاجره به لحاظ انقضاء مدت اجاره و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه
   
۴۰ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم سند رسمی اجاره
   
۴۱ دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احتیاج شخصی
   
۴۲ دادخواست تخلیه مورد اجاره به دلیل نیاز شخصی جهت اشتغال به شغل
   
۴۳ دادخواست تخلیه به علت نیاز شخصی مالک یا بستگانش به محل برای سکنی
   
۴۴ دادخواست تخلیه به لحاظ نیاز شخصی موجر یا مالک به محل کسب
   
۴۵ دادخواست تخلیه به منظور نوسازی ملک مورد اجاره
   
۴۶ نمونه پروانه ساختمان (جهت تخلیه ملک مورد اجاره)
   
۴۷ نمونه فرم (برگ) مفاصاحساب نوسازی
   
۴۸ نمونه برگ گواهی ساختمان (پایان کار)
   
۴۹ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تجدد بنا
   
۵۰ دادخواست تخلیه اماکن تجاری به لحاظ احداث ساختمان جدید
   
۵۱ دادخواست تخلیه به علت انتقالبه غیر بدون مجوز (مورد اجاره)
   
۵۲ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ انتقال به غیر و صدور قرار تامین دلیل
   
۵۳ دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره در موارد انتقال به غیر
   
۵۴ دادخواست تخلیه به علت تغییر نحوه استفاده از عین مستاجره
   
۵۵ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل
   
۵۶ دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل
   
۵۷ دادخواست صدور قرار تامین دلیل و تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل
   
۵۸ دادخواست تخلیه و تحویل مورد اجاره در موارد ایجاد مرکز فساد
   
۵۹ دادخواست تخلیه به علت تاخیر در پرداخت اجاره بها
   
۶۰ دادخواست تخلیه به علت تعدی و تفریط (مستاجر)
   
۶۱ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعددی یا تفریط و صدور قرار تامین دلیل (از سوی وکیل)
   
۶۲ دلایل و منضمات دادخواست های تخلیه ید (در رابطه استیجاری)
   
۶۳ دادخواست صدور و اجرای قرار تامین دلیل در موارد تعدی و تفریط مستاجر
   
۶۴ دادخواست تعدیل اجاره بهای اماکن اداری، تجاری
   
۶۵ دادخواست تعدیل اجاره بهای اماکن تجاری
   
۶۶ دادخواست تعدیل اجازه بها و الزام به پرداخت ما به التفاوت
   
۶۷ دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره
   
۶۸ دادخواست الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی
   
۶۹ دادخواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی اجاره
   
۷۰ دادخواست الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه
   
۷۱ دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل در موارد انتقال قطعی
   
۷۲ دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستاجره (در موارد اجاره نامه رسمی)
   
۷۳ دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستاجر (در موارد اجاره نامه عادی)
   
۷۴ دادخواست فسخ اجاره و تخلیه و تحویل عین مستاجر و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه
   
۷۵ دادخواست مطالبه اجرت المثل
   
۷۶ دادخواست الزام به تادیه اجور معوقه و تخلیه مورد اجاره به علت عدم پرداخت اجاره بها
   
۷۷ دادخواست تخلیه مورد اجاره به لحاظ تاخیر در پرداخت اجاره بها (اجاره نامه عادی)
   
۷۸ دادخواست عسر و حرج موجر
   
۷۹ دادخواست صدور قرار تامین دلیل با کارشناس
   
۸۰ دادخواست تامین دلیل در مورد رابطه استیجاری
   
۸۱ دادخواست صدور قرار تامین خواسته
   
۸۲ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (از سوی مستاجر)
   
۸۳ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (از سوی مستاجر جدید)
   
۸۴ دادخواست الزام به تنظیم سند انتقال سر قفلی
   
۸۵ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی حقوق سر قفلی مغازه
   
۸۶ دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی (در موارد وجود اجاره نامه عادی)
   
۸۷ دادخواست تعیین اجاره بها و الزام به تنظیم سند اجاره رسمی (در موارد توافق شفاهی)
   
۸۸ دادخواست الزام به تعمیرات اساسی (در مورد اجاره)
   
۸۹ دادخواست الزام به تجویز انتقال منافع و حق کسب و پیشه و تجارت
   
۹۰ دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث (از سوی وکیل)
   
۹۱ دادخواست تقاضای صدورحکم رشد
   
۹۲ تقاضای الزلم به تنظیم سند رسمی انتقال حقوق ناشی از کسب و پیشه و تحویل مغازه
   
۹۳ دادخواست عسر و حرج مستاجر
   
۹۴ دادخواست اخذ مهلت به دلیل عسر و حرج مستاجر
   
۹۵ دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت اجاره
   
۹۶ دادخواست تأمین دلیل تخلیه و تحویل ملک مورد اجاره به علت فسخ بقیه اجاره
   
۹۷ دادخواست الزام اداره ثبت اختراعات و ابتکارات به ثبت اختراع
   
۹۸ دادخواست اجازه فروش ملک (مشاع) غیر قابل افراز
   
۹۹ دادخواست خلع ید از زمین کشاورزی
   
۱۰۰ دادخواست مطالبه وجه چک از صادر کننده و ظهرنویس (به نحو تضامن)
   
۱۰۱ نمونه ای از برگه چک (کامل)
   
۱۰۲ دادخواست صدور قرار تامین خواسته و مطالبه وجه چک بلامحل و خسارت تادیه
   
۱۰۳ دادخواست مطالبه وجه چک حقوقی متعلق به شرکت
   
۱۰۴ مدارک لازم برای تهیه و تنضیم دادخواست حقوقی چک بلامحل
   
۱۰۵ نمونه چک و شرایط صوری آن
   
۱۰۶ نمونه فرم گواهی نامه عدم پرداحت چک
   
۱۰۷ نمونه فرم گواهی نامه کسر موجودی حساب (چک)
   
۱۰۸ دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده از متعهد و صدور قرار تأمین خواسته
   
۱۰۹ نمونه فرم مخصوص واخواست نامه سفته
   
۱۱۰ نمونه دیگر برگ واخواست نامه
   
۱۱۱ نمونه سفته
   
۱۱۲ دادخواست مطالبه وجه سفته واخواست شده و صدور قرار تأمین خواسته
   
۱۱۳ دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنویس (به نحو تضامن)
   
۱۱۴ دادخواست مطالبه وجه برات واخواست شده
   
۱۱۵ دادخواست اثبات مالکیت نسبت به یک باب منزل مسکونی
   
۱۱۶ دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی معامله و مطالبه وجه التزام
   
۱۱۷ دادخواست فسخ معامله به لحاظ خیار تبعض صفقه از سوی خریدار
   
۱۱۸ دادخواست الزام ورثه متوفی به تنظیم سند رسمی انتقال بدون وجود گواهی حصر وراثت
   
۱۱۹ دادخواست صدور قرار تأمین خواسته
   
۱۲۰ نمونه برگ دادخواست تجدید نظر
   
۱۲۱ دادخواست فسخ معامله از سوی مشتری به علت کم بودن مساحت مبیع
   
۱۲۲ دادخواست تجدید نظر به دیوان عالی کشور
   
۱۲۳ دادخواست اعاده دادرسی و تاخیر اجرای حکم
   
۱۲۴ نمونه برگ دادخواست تجدید نظر (واخواهی)
   
۱۲۵ صفحه دوم دادخواست تجدید نظر (واخواهی)
   
۱۲۶ دادخواست واخواهی (اعتراض به رای غیابی)
   
۱۲۷ دادخواست ورود ثالث
   
۱۲۸ دادخواست جلب ثالث
   
۱۲۹ دادخواست اعتراض ثالث نسبت به جکم
   
۱۳۰ شرایط دعاوی ورود، جلب و اعتراض ثالث
   
۱۳۱ دادخواست ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید
   
۱۳۲ دادخواست اصلاح شناسنامه از لحاظ تاریخ تولد
   
۱۳۳ آیا می توان سن مندرج در شناسنامه را تغییر داد؟
   
۱۳۴ دادخواست تغییر نام کوچک
   
۱۳۵ دادخواست تغییر نام کوچک فرزند توسط ولی قهری
   
۱۳۶ دادخواست صدور گواهی حصر وراثت
   
۱۳۷ نمونه دیگر دادخواست صدور گواهی انحصار وراثت
   
۱۳۸ دادخواست صدور گواهی حصر وراثت (شهید)
   
۱۳۹ مدارک لازم برای اخذ گواهی انحصار وراثت
   
۱۴۰ نمونه برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت
   
۱۴۱ صفحه دوم استشهادیه
   
۱۴۲ نمونه دیگر برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت
   
۱۴۳ صفحه دوم استشهادیه
   
۱۴۴ نمونه رونوشت اگهی حصر وراثت
   
۱۴۵ دادخواست اثبات صحت و اصالت وصیت نامه
   
۱۴۶ دادخواست تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت نامه عادی
   
۱۴۷ دادخواست تنفیذ وصیت نامه عادی
   
۱۴۸ دادخواست صدور قرار مهر و موم و تحریر ترکه متوفی
   
۱۴۹ دادخواست تقسیم ماترک متوفی
   
۱۵۰ مدارک لازم برای درخواست تقسیم ترکه
   
۱۵۱  نمونه برگ اظهارنامه
   
۱۵۲ حقوق و وظایف دارنده سفته
   
۱۵۳ فرم تقاضای وکیل اتفاقی
   
۱۵۴ اعسار از محکوم به (مهریه)

دادخواستهای خانوادگی

۲-۱

دادخواست طلاق از طرف زوج (شوهر)
   
۲-۲ دادخواست صدور گواهی عدم سازش (طلاق توافقی)
   
۲-۳ دادخوایت طلاق به لحاظ سوء رفتار و یا سوء معاشرت زن
   
۲-۴ دادخواست گواهی عدم امکان سازش به لحاظ عدم رعایت دستور دادگاه در مورد اشتغال به کار یا حرفه
   
۲-۵ دادخواست فسخ نکاح به لحاظ بروز عیب در طرف
   
۲-۶ دادخواست فسخ نکاح باتوجه به عیوب مذکور در ماده ۱۱۲۳ قانون مدنی
   
۲-۷ دادخواست فسخ نکاح به جهت بیماری برص (پیسی) زوجه
   
۲-۸ دادخواست فسخ نکاح به لحاظ جنون ادواری زوجه
   
۲-۹ دادخواست فسخ نکاح به لحاظ بیماری صرع زوجه
   
۲-۱۰ دادخواست فسخ نکاح به جهت تدلیس
   
۲-۱۱ دادخواست الزام به تمکین زوجه
   
۲-۱۲ دادخواست الزام به تمکین (خاص و عام)
   
۲-۱۳ دادخواست تقاضای صدور حکم تمکین (خاص)
   
۲-۱۴ دادخواست استرداد هدایای داده شده در دوران نامزدی
   
۲-۱۵ دادخواست مطالبه خسارات ناشی از برهم زدن نامزدی
   
۲-۱۶ دادخواست ملاقات فرزند از سوی زوج
   
۲-۱۷ دادخواست الزام به ملاقات فرزند مشترک
   
۲-۱۸ دادخواست صدور حکم حضانت فرزند برای پدر
   
۲-۱۹ دادخواست صدور مجوز ازدواج مجدد برای زوج

 

 

بازگشت به بالا