หน้าแรก

หลักการทำงาน

อุปกรณ์สำคัญ

ขั้นตอนการดำเนินงานและงบประมาณ

ผู้จัดทำ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ


*** ยินดีต้อนรับสู่ My Project ***

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ทบทวน วรรณกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน
2. ศึกษาการออกแบบวงจรฟังเสียงเต้นของหัวใจ และวงจรส่งสัญญาณไร้สาย
3. เขียนหัวข้อนำเสนอโครงงาน
4. จัดหาอุปกรณ์ และสร้างวงจร
5. ทดสอบการทำงานและปรับปรุงแก้ไข
6. สรุปผล และเขียนโครงร่าง
6. สอบโครงร่าง

งบประมาณของโครงงาน