ยินดีต้อนรับ
พระไตรปิฎกออนไลน์ /ออฟไลน์
เที่ยวอินเดียออนไลน์
DownLoad ธรรมะ
ไปอ่าน Off Line

ธัมมโชติ
ฉบับ Microsoft Word
เชิญร่วมลงนามในสมุดเยี่ยม

สารบัญหมวด
สารบัญรวม :
หมวดทาน
  ทำบุญอย่างไรได้บุญมาก
  สังฆทานที่แท้จริง
หมวดศีล
  เหตุที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติพระวินัย (ศีล)
  การถือศีล 5 ประเภท
  ธุดงค์คืออะไร
  ประโยชน์ของศีล 5
  เกร็ดเล็กน้อยของศีล 5
  รายละเอียดของศีล 5 (1)
  รายละเอียดของศีล 5 (2)
  รายละเอียดของศีล 5 (3)
  รายละเอียดของศีล 5 (4)
  รายละเอียดของศีล 5 (5)
  ข้อเตือนใจนักบวช
  วิธีพิจารณาศีลอย่างง่าย
  การสมาทานกับการรักษาศีล
  อินทรียสังวร
  ศีลหนึ่ง (รักษาศีลเพียงข้อเดียวพ้นทุกข์ได้)
  ศีล 227 กับคฤหัสถ์
  ศีลและอกุศลกรรม
  ผู้ยอมตายเพื่อรักษาชีวิตผู้อื่น
  ศีล 5 กับการเกิดเป็นคน
  ศีลข้อ 3 (เพิ่มเติม)
  ศีลข้อ 3 และข้อ 5
  ขายอุปกรณ์ฆ่าสัตว์
  ฉีดยาเกินขนาดจนคนไข้ตาย
สมถกรรมฐาน (สมาธิ)
  นิวรณ์ 5 และวิธีแก้ไข
  หลักการทำสมาธิเบื้องต้น
  สมาธิ 40 วิธี
  พุทธานุสติ
  อานาปานสติ
  จริต 6
  กรรมฐานสำหรับแต่ละจริต
  นั่งแล้วตัวสั่นและขาขยับได้เอง
  นั่งสมาธิแล้วเกิดปิติ
  นั่งสมาธิแล้วอยากได้นู่นได้นี่
  นั่งสมาธิแล้วฟุ้งซ่าน
  การออกจากสมาธิกลางคัน
  นั่งสมาธิแล้วเหมือนแขนขาหายไป
  สมาธิและกิเลส
วิปัสสนา (ปัญญา)
  ทุกข์เกิดจากอะไร
  กิเลสเกิดจากอะไร
  กิเลสดับได้อย่างไร
  วิปัสสนาคืออะไร
  ฐานสำหรับเจริญวิปัสสนา
  การเจริญวิปัสสนาในชีวิตประจำวัน
  ข้อควรจำสำหรับผู้ต้องการพ้นทุกข์
  สัญโยชน์ 10
  พุทธพจน์เกี่ยวกับวิปัสสนา
  อริยบุคคล 8 ประเภท
  อานาปานสติสูตร
  มหาสติปัฏฐานสูตร
  ทำไมไม่พูดถึงวิปัสสนาญาณ
  อย่าทำวิปัสสนา - เพื่อหวังเกิดเป็นอะไร
  อริยบุคคล 7 ประเภท (ตามการบรรลุ)
  โพชฌงค์ 7
  โยนิโสมนสิการ
  อาจารย์และศีลจำเป็นหรือไม่
  รูปนามกำลังแสดงธรรมชาติให้เห็น
  โทษของกาม
  ทุกขเวทนากับทุกข์ในไตรลักษณ์
  ศีลเป็นฐานของอริยมรรค
  ดอกไม้อริยะ
  สมถะกับวิปัสสนา
  การเจริญสัญญา 10 ประการ
  สมัยพุทธกาลยังมีผู้เข้าใจผิดเรื่องมรรคผล
  พิจารณาแล้วไม่เกิดปัญญาเสียที
  สุญญตาแนวเถรวาท
  การฝึกสติในชีวิตประจำวัน
  ธรรมชาติของชีวิต
  อริยบุคคลที่ต้องรีบบวช
ธรรมทั่วไป
  ขันธ์ 5
  อายตนะ 12
  เวลามสูตร : เปรียบเทียบผลบุญชนิดต่างๆ
  เกณฑ์วินิจฉัยพระธรรมวินัย
  ทางสายกลาง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
  เป้าหมายของผู้ถือพรหมจรรย์ 5 จำพวก
  มงคลในพระพุทธศาสนา
  ปฏิจจสมุปบาท
  เวลาที่เป็นฤกษ์ดี
  วัตรอันงามของพระอรหันต์
  พุทธทำนาย 16 ข้อ
  พุทธทำนายข้อที่ 1
  พุทธทำนายข้อที่ 2
  พุทธทำนายข้อที่ 3
  พุทธทำนายข้อที่ 4
  พุทธทำนายข้อที่ 5
  พุทธทำนายข้อที่ 6
  พุทธทำนายข้อที่ 7
  พุทธทำนายข้อที่ 8
  พุทธทำนายข้อที่ 9
  พุทธทำนายข้อที่ 10
  พุทธทำนายข้อที่ 11
  พุทธทำนายข้อที่ 12
  พุทธทำนายข้อที่ 13
  พุทธทำนายข้อที่ 14
  พุทธทำนายข้อที่ 15
  พุทธทำนายข้อที่ 16
  ภพภูมิในพระพุทธศาสนา
  ธรรมเปรียบเหมือนแพ
  อกุศลกรรมบถ 10
  คำสอนเซ็นที่น่าสนใจ
  คำสอนเซ็นที่น่าสนใจ (2)
  คำสอนเซ็นที่น่าสนใจ (3)
  เรื่องนรกที่มีในพระไตรปิฎก
  เรื่องของการเกิดใหม่
  อุปกิเลส 16
  วิธีแก้ความโกรธ
  เมื่อถูกด่าว่าด้วยคำไม่ดี
  ผู้ได้ชื่อว่ามีปรกติอยู่ผู้เดียว
  เรื่องเกี่ยวกับพระศรีอารย์
  โรคทางกายกับโรคทางใจ
  โทษของความโกรธ
  ปริญญาของพระพุทธศาสนา
  ขันธ์ 5 (เพิ่มเติม)
  การกล่าวตู่พระอรหันต์
  ขันธ์ 5 (เพิ่มเติม 2)
  คนชอบจับผิดผู้อื่นไม่เจริญในธรรม
  พระอรหันต์ยังถูกนินทา
  การแสดงธรรมที่ไม่ยกตน และไม่ข่มผู้อื่น
  ภรรยา 7 จำพวก
  บุพกรรมของพระพุทธเจ้า
  ระงับความเศร้าโศกถึงคนตาย
  ทิศ 6 : ข้อควรปฏิบัติต่อบุคคลต่างๆ
  ผลต่อเนื่องจากตัณหา
  เหตุแห่งความเกียจคร้าน
บทวิเคราะห์
  ลำดับขั้นของจิต
  พุทธวิธีพัฒนาจิต
  ความไม่ประมาท ที่พระพุทธเจ้าทรงสอน
  น่าสงสารเจ้าก้อนดิน !!!
  สิ่งที่น่ากลัวที่สุด ในอนันตจักรวาล
  เขตแดน ระหว่างโลกกับธรรม
  ระวังการยึดที่จะไม่ยึด
  อย่าคิดว่า ตนเองเป็นนักปฏิบัติ
  รูป - การเกิดและการละ
  เกี่ยวกับการฆ่าตัวตาย
  ธรรมะจากเลขศูนย์ "0"
  ความรักที่ไม่เป็นทุกข์
  พุทธพจน์เกี่ยวกับแผ่นดิน
  การถูกให้ร้าย
  สภาวะจิตบางอย่าง
  โทษของการฆ่าตัวตาย
  ชอบคิดถึงอดีต
  ฆราวาสกับการปฏิบัติธรรม
  การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจำวัน
  การช่วยเหลือเด็กพิเศษ
  การเกิดดับของวิญญาณ และการหลุดพ้น
  กะเทยกับการบรรลุธรรม
  สัมภเวสี และโอปปาติกะ
  การสิ้นสุดของอกุศลวิบาก
  การปฏิบัติธรรมควรเริ่มอย่างไร
  เป็นคนดีแล้วต้องปฏิบัติธรรมไหม
  อกุศลกรรมในอดีต
  ปัญหาสังคมไทย
  เจ้ากรรมนายเวร
  การลดการผูกโกรธ - บุพเพสันนิวาส
  เจ้ากรรมนายเวรและการแผ่เมตตา
  การแก้กรรม
  ฆ่าตัวตาย-ถูกฆ่าตาย
  ผิดหวังในความรัก
  การจองเวร (พระเทวทัต-พระพุทธเจ้า)
  อานิสงส์ของการสวดมนต์
  ดวง หรือชะตาชีวิต
  สร้างความสุขให้ชีวิต
  โรคทางจิต
  โน้มน้าวให้คนสนใจปฏิบัติธรรม
  สัมผัสที่ 6
  ญาติอารมณ์ร้อน
  ควรอ่านธรรมะมากแค่ไหน
ตัวอย่างการบรรลุธรรม
  อุปติสสะมาณพ
  พระสารีบุตร
  ปิงคิยมาณพ
  พระวักกลิ (ผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธา)
  พระวักกลิ (อีกรูปหนึ่ง)
  พระโสณะ
  พระปัญจวัคคีย์
  ยสกุลบุตร
  ชฎิล 3 พี่น้อง
  พระอนุรุทธะ
  พระโมคคัลลานะ

บทส่งท้าย

เชิญร่วมลงนามในสมุดเยี่ยม

กลับไปหน้าหลัก