panimula |  apolohetiko |  panalangin |  links 

Sakramento ng Binyag at Kumpil


Para sa ating mga Katoliko, ang Sakramento ng Binyag ay ang sakramento ng muling kapanganakan sa pamamagitan ng tubig na may salita. "Tubig" sapagkat tubig ang ginagamit sa naturang sakramento (Gawa 8:36-39, 10:47); "may salita" sapagkat hinihiling natin ito "sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo" (Mateo 28:19-20); at "muling kapanganakan" sapagkat sa pamamagitan ng sakramentong ito tayo'y muling isinisilang bilang mga anak ng Diyos. Ang Sakramento ng Binyag ay ang "paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo." (Tito 3:5 Ang Biblia). Tayo'y "isinilang mula sa itaas" (Juan 3:3), sa tulong ng Diyos Espiritu Santo na dumarating sa taong binibinyagan: "Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios." (Juan 3:5 Ang Biblia). Ang muling kapanganakan sa pamamagitan ng Binyag ay itinuro din ni Jesus sa pamamagitan ng halimbawa: nang si Jesus ay bininyagan ni San Juan Bautista sa tubig, nabuksan ang Langit, bumaba ang Espiritu Santo at nanatili kay Jesus, at mula sa Langit ay sinabi ng Diyos "Ikaw ang minamahal kong Anak; lubos kitang kinalulugdan" (Lucas 3:21-22; Juan 1:29-34). Gayon din ang nangyari sa atin nang bininyagan tayo: nabuksan ang Langit para sa atin, bumaba sa atin ang Espiritu upang ganapin ang ating muling kapanganakan, at tayo'y itinuring ng Diyos na Kanyang mga anak na lubos niyang kinalulugdan. Sinabi nga ni Apostol San Pablo: "Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang Anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng 'Ama, Ama ko!' Kaya't hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos." (Galacia 4:6-7).

Sa pamamagitan din ng Sakramento ng Binyag, hinuhugasan ng Diyos ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging banal at makibahagi sa Kanyang banal na buhay. Sinabi sa Biblia: "At ngayon bakit ka tumitigil? Magtindig ka, at ikaw ay magpabautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan, na tumatawag sa kanyang pangalan." (Gawa 22:16 Ang Biblia). Sinabi din ni Apostol San Pedro: "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo upang kayo'y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo." (Gawa 2:38). Sa pamamagitan ng Sakramento ng Binyag, "nalinis na ang ating puso at nahugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan." (Hebreo 10:22). Ang Binyag ay "paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos" (1 Pedro 3:21 Ang Biblia).

Tayo ay nakikibahagi sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus sa pamamagitan ng Binyag. Maliwanag na sinabi ni Apostol San Pablo: "Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Cristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Samakatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Cristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo nama'y mabuhay sa isang bagong pamumuhay." (Roma 6:3-4). Ang ating dating pagkatao--ang pagkataong nasa kalagayan ng Salang Orihinal (Roma 5:12-21)--ay namatay at nalibing kasama ni Jesus sa pamamagitan ng Sakramento ng Bautismo (Roma 6:4). "Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinakong kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan" (Roma 6:6). Patay na tayo sa Kasalanang Mana (sa Salang Orihinal) at buhay naman para sa Diyos dahil sa ating pakikiisa kay Jesus sa Sakramento ng Binyag (Roma 6:11). "Kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Cristo ay isa nang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao; siya'y bago na." (2 Corinto 5:17). Sa Bautismo, "ibinihis" natin si Cristo (Galacia 3:27 Ang Biblia).

Nagsisimula ang ating pagiging Cristiano sa pamamagitan ng Sakramento ng Binyag. Tayo'y naging tunay na kaanib ng Katawan ni Cristo--ang Simbahang Katoliko--nang tayo'y bininyagan: "Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu." (1 Corinto 12:13).

Napakahalaga ng Sakramento ng Binyag, kaya't tahasang itinuro ni Jesus na kailangan natin ito upang magtamo ng kaligtasan. "Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios." (Juan 3:5 Ang Biblia). "Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas." (Marcos 16:16). Tahasan ding sinabi ni Apostol San Pedro: "Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas ngayon sa inyo...Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesu-Cristo." (1 Pedro 3:21).

Ang salitang "bautismo" ay hango sa salitang Griego na baptizein na ang ibig sabihin ay "paghuhugas". Kaya't ang pagbibinyag o pagbabautismo ay maaaring isagawa hindi lamang sa pamamagitan ng paglublob, kundi sa pamamagitan din ng pagbubuhos o pagwiwisik. Walang sinasabi sa Biblia na ang Bautismo ay palublob lang dapat. At kung sasangguniin ang tala ng kasaysayan, pati na rin ang testimonya ng mga sinaunang Cristiano, maliwanag na ang Binyag ay naisasagawa sa iba't ibang paraan ng paghuhugas sa tubig, hindi lang sa pamamagitan ng "paglublob".

Dapat bang bautismuhan ang mga sanggol? Oo. Lahat ng mga sanggol na ipinapanganak ay alipin ng kasalanan at nasa kapangyarihan ni Satanas dahil sa minana nilang Salang Orihinal (Awit 51:5; Efeso 2:1-3). Kaya't upang mailipat natin sila mula sa "Kaharian ng Kadiliman" tungo sa KAHARIAN NG KALIWANAGAN (Colosas 1:12-13), kailangang "tuliin" natin sila, hindi sa pagtutuli sa laman, kundi sa pagtutuling mula kay Cristo. At ang "pagtutuli" na iyon ay ang Sakramento ng Binyag (Colosas 2:11-12). Ang Pagtutuli sa Lumang Tipan ay ginagawa din sa mga sanggol, at ang Panginoong Jesus mismo'y tinuli din nang siya'y sanggol pa lang (Lucas 2:21). Kaya't kung ang Bautismo ang "pagtutuli" na mula kay Cristo, ibig sabihin, maaari din itong gawin sa mga sanggol. Ang bawat bata'y karapat-dapat sa Kaharian ng Diyos (Mateo 19:13-15; Lucas 18:15-17; Marcos 10:13-16). "Mula sa bibig ng mga sanggol at mga pasusuhin ay pinapamutawi mo ang wagas na papuri." (Mateo 21:16). Samakatwid, karapatan ng bawat sanggol na mabinyagan, at tungkulin ng mga nakatatanda na sila'y pabinyagan at hubugin sa buhay espiritwal. "Huwag ninyo silang hadlangan" sabi ni Jesus (Mateo 19:14). WALANG SINASABI SA BIBLIA NA BAWAL BINYAGAN ANG MGA SANGGOL. Ang mga sanggol ay HINDI mga "naiibang-klaseng-nilalang": tinutuli din sila (Genesis 17:10-14), dinadamay ng Diyos sa mga pagpaparusa sa mga makasalanang bansa (Oseas 13:16), at minsan pa'y kasamang pinagsisisi sa kasalanan at pinag-aayuno (Joel 2:16). Kaya't nang manawagan si Apostol San Pedro sa mga tao na sila'y magsisi at magpabautismo, pati ang kanilang mga anak ay isinali rin niya: "Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nasa malayo--sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." (Gawa 2:39).

Matapos mabinyagan ang isang tao, saka naman ipinagkakaloob sa kanya ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng "pagpapatong ng kamay" na maaari lamang isagawa ng mga Apostol at ng mga Obispong kahalili nila: "Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang Salita ng Diyos, sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaninuman sa kanila. Sila'y nabautismuhan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo." (Gawa 8:14-17). Iyan ang Sakramento ng Kumpil. "Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila. Bumaba ang Espiritu Santo at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos." (Gawa 19:6). Pinagtitibay ng Kumpil ang mga grasyang tinanggap natin sa Binyag upang tayo'y maging mga "sundalo ni Cristo" na may katatagan sa Pananampalataya at handang ipalaganap ang Ebanghelyo hanggang kamatayan. Sa Rito ng Kumpil, pinapahiran din tayo ng Banal na Krisma (Langis) kaakibat ng pagpapatong ng kamay ng Obispo bilang tanda na tayo'y "tinatakan" ng Espiritu Santo (Efeso 1:13, 4:30). "Naliwanagan" tayo nang tayo'y bininyagan, at "nalasap ang mga kaloob ng langit at tumanggap ng Espiritu Santo" nang tayo'y kinumpilan (Hebreo 5:12-14).

umakyatbumalik sa pahina ng Apolohetiko
Hosted by www.Geocities.ws

1