"Người Rạch Giá" là lá thư thân hữu, là gạch nối giữa thầy cô, bạn hữu và đồng hương
người Rạch Giá - Kiên Giang. Chúng tôi rất mong nhận được những đóng góp bài vở,
hình ảnh, tin tức và những ý kiến xây dựng của quí vị.

Mọi liên lạc, xin thư về:

Người Rạch Giá, PO Box 109, Bankstown NSW 2200 Australia;
hoặc gởi về địa chỉ điện thư (email): [email protected]

Sydney, Úc châu

Người Rạch Giá

Các Lá Thư từ 2004 - 2006
Năm 2007  
Tháng 1 Lá Thư số 31
Tháng 2 Lá Thư số 32
Tháng 3 Lá Thư số 33
Tháng 4 Lá Thư số 34
Tháng 5 Lá Thư số 35
Tháng 6 Lá Thư số 36
Tháng 7 Lá Thư số 37
Tháng 8 Lá Thư số 38
Tháng 9 Lá Thư số 39
Tháng 10 Lá Thư số 40
Tháng 11 Lá Thư số 41
Tháng 12 Lá Thư số 42
Năm 2008  
Tháng 1 & 2 Lá Thư số 43
Tháng 3 Lá Thư số 44

Trang Người Rạch Giá tiếp nối sau lá thư số 44:
Xin vui lòng click vào địa chỉ mới

Trang Bạn

Hội Ngộ Thầy Trò Kiên Giang 2007
Kien-Giang Reunion 2006
Kien Giang Ezine
Kien Giang Souvernirs
Kiên Giang Thư Quán
Rạch Giá Trăm Nhớ Ngàn Thương
Trung Học Kiên Thành
Đặc San Liên Trường Kiên Giang Úc Châu 2005
Thơ Vĩnh Hòa Hiệp

Quí vị cần Acrobat Reader để đọc thư.
Xin vui lòng download Acrobat Reader

@ 2004-2008 Người Rạch Giá
Hosted by www.Geocities.ws

1