หน้าแรก กิจกรรมตีกลองยาว กิจกรรม Good Bye Senior กิจกรรมสานสัมพันธ์ กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ข้อมูลผูจัดทำ

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นการปลูกฝังนิสัยความมีน้าใจและการช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและชุมชนควบคู่กันไปกับการศึกษา พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ ปลูกฝังให้นักศึกษารู้จักการช่วยเหลือผู้อื่น


กิจกรรม​เล่นดนตรีเปิดหมวกที่ถนนคนเดินเพื่อหาเงินสมทบทุนพร้อมกับสิ่งของของใช้จำเป็นและนำไปบริจาค​ให้กับสถานสงเคราะห์​เด็ก​บ้าน​สงขลา​


กิจกรรม​ทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณ​ ริมทะเลและวัดเขาเก้าแสน