»De fruktade, fjädrade sig, fröjdades, voro missnöjda och diskuterade med hvarandra i den tron, att de visste, hvad de gjorde, och att de gjorde detta för sin egen skull; men likväl voro de alla ofrivilligt historiens verktyg och utförde ett ifrån dem själfva fördoldt men för oss begripligt arbete.«

— Lev Tolstoj: »Krig och fred«
(volym 3, andra delen, kapitel I).


generaldepoten/real/
(Om somliga tecken visas felaktigt, torde man byta till teckensatsen iso-8859-1 i läsaren.)


Rysk_realism.pdf (En blick på adertonhundratalets realism och nittonhundratalets socialistiska realism i några ryska skönlitterära verk)

Mark Donskojs film »Hur stålet härdades« (Sovjetunionen 1942) efter Ostrovskijs roman «Kak zakaljalas stalj»


Litteraturförteckning


[Nästa] [Oppåt] [Bakåt]
Nästa: Om uppgiften och dess lösande


Detta papir är ursprungligen framställdt såsom pliktuppgift inom kursen i rysk litteraturhistoria RYS031 vid Slaviska institutionen, Lunds universitet vårterminen 1995 af Erik Jonsson < [email protected]>.
Uppgifterna om författarens namn få ej aflägsnas, utplånas eller eljest göras oläsliga.
För första gången offentliggjordt på Internätet/Världsväfven i januari 1998. Under de derpå följande åren äro tillägg och ändringar gjorda; bl.a. har litteraturförteckningen berikats med i sammanhanget intressanta texter, spelfilmer, musikstycken m.m. samt i en del fall äfven länkar till sådant, som är tillgängligt på Världsväfven.
Copyright © 1998–2006 Erik Jonsson
Förvaras åtkomligt.
Bäst före: nästa ändringsdatum.
Äldre versioner böra förstöras.
Denna sida senast ändrad 1.5.2009 (den förste maj år tvåtusennio).

Hela texten (utan bilder) finnes här äfven beredd för utskrift i PDF-filen Ryskrealism.pdf (att läsa i Acrobat Reader, Xpdf eller GV) samt den komprimerade postscriptfilen Rysk_realism.ps.gz (att packa upp med gzip och läsa i Ghostview, GV eller GSView, hvilka kunna hämtas på ftp.sunet.se).
De utskriftsberedda PDF- och PostScript-filerna sakna dock de i HTML-filerna befintliga länkarna till andra dokument.


Ser bra ut i hvilken väfläsare som helst.
Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:

Litteraturförteckning

Om länkarna på denna och Generaldepotens öfriga sidor: