20. Skada för skada, öga för öga, tand för tand; såsom han hafwer gjort ene mennisko skada, så skall man göra honom igen.

21. Så at den som slår någon boskap, den skall betalat; men den som slår ena mennisko, han skall dö.

generaldepoten/bdhs/3b_mose.html

Tredje Boken Mose.

Följande avskrifter ur »Bibelen eller den Heliga Skrift« (Stockholm 1857)
och »Bibeln eller den Heliga Skrift« (Stockholm 1904) är utförda av
Erik Jonsson <[email protected]> år 2003 (år tvåtusentre).

Utgåvan ifrån 1857 (i vänsterspalten) innehåller texten ur 1703 års
bibelöversättning (»Karl XII:s bibel«) men med stavningen anpassad
till 1800-talets ortografi; t.ex. stavas här »den« och »det« på
adertonhundratalsvis i stället för »then« och »thet« på
sjuttonhundratalsvis.

Utgåvan ifrån 1904 (i högerspalten) innehåller Bibelkommissionens
normalupplaga av Gamla Testamentet ifrån 1903. Den överensstämmer
nästan men inte helt och hållet med 1917 års bibel.

Projekt Runeberg har hela texten till 1917 års bibel.

Förlagan från 1857 är tryckt i frakturstil med framhävningar i
schwabacher, vilken i frakturtryck brukas motsvarande kursiven i
antikvastil till framhävningar.

I frakturstilen tecknas vanligen dubbelt »w« i stället för enkelt »v«
med några få undantag. I antikvastil ifrån samma tid använder man
visserligen enkelt »v«, men vi har ändå bibehållit dubbelt »w« i denna
avskrift, för att det skall framgå, när förlagan har enkelt »v« eller
dubbelt »w«

Frakturstilen i förlagan utnyttjar de gängse ligaturerna, d.v.s. flera
bokstäver sammanbundna till ett tecken: »st«, »sl«, »ft«, »fl«, »si«,
»fi«, »ff«, »ss«, »ch«, »ck« med flera. Eftersom teckensatsen
iso-8859-1 tråkigt nog saknar flertalet av dessa ligaturer, måste vi
klara oss utan dem här i denna HTML-fil. Emellertid har vi bibehållit
ligaturen »ß« för »ss«, när denna är använd i förlagan. I
frakturstilen skiljes även emellan »långa s« (»begynnelse-s«) i början
av ord och stavelser mot »runda s« i slutet av ord och stavelser.
Eftersom teckensatsen iso-8859-1 tyvärr endast har »runda s«, är
»långa s« här ersatt med »runda s«.

Upplevelsen förhöjes, om man får tillfälle att läsa texten i
frakturstil (i synnerhet om man verkligen tycker om att läsa och inte
bara vill komma åt innehållet). Det kan man göra, om man hämtar
PDF-filen 3b_mose.pdf.

Filen 3b_mose.pdf innehåller en avskrift i fraktur- och schwabacherstil
av »Tredje Boken Mose« och är således ingen avbildning av av förlagans
textsidor utan riktig text med inbäddade typsnitt; den kan därför
omvandlas till ren text (om än ligaturerna kommer att återgivas med
andra tecken än bokstäver), kopieras in i andra program o.s.v.

Nedan följande motställning i två spalter såsom ren text utan stilar
finns även beredd för utskrift i PDF-filen 3b_mose_kn.pdf

Den som är ovan vid att läsa fraktur och har svårt för att känna igen
bokstäverna kan först öva sig på »Propheten Daniel« ur samma bibel.

Den kan läsas i PDF-filen daniel.pdf, vilken innehåller texten i frakturstil
på förlagans vis i vänsterspalten och samma text i antikvastil i högerspalten.

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«)


Bibelen					BIBELN

eller					ELLER

den Heliga Skrift.			DEN HELIGA SKRIFT

innehållande				I FULLSTÄNDIG ÖFVERENSSTÄMMELSE MED
					BIBELKOMMISSIONENS NORMALUPPLAGOR
Gamla och Nya
					STOCKHOLM
Testamentets				E.J. EKMANS FÖRLAGSEXPEDITION

Canoniska Böcker			STOCKHOLM 1904.

Med stående stil.			SVENSKA TRYCKERIBOLAGET EKMAN & CO.

Tryckt på Brittiska och Utländska	GAMLA TESTAMENTET
Bibel-Sällskapets bekostnad.
					I FULLSTÄNDIG ÖFVERENSSTÄMMELSE MED
Exemplaret kostar 1 R:dr 36 sk. B:co	DEN AF BIBELKOMMISSIONEN ENLIGT
i Läder-band.				KUNGL. CIRKULÄRET DEN 30 OKTOBER
					1903 UTGIFNA NORMALUPPLAGAN
Stockholm

Samuel Rumstedt, 1857.

Afskrift år 2003.			Afskrift år 2003

-----------------------------------	-----------------------------------

LEVITICUS.				Tredje Mosebok.

Tredje Boken Mose.			Leviticus.


1. Capitlet.				1 KAPITLET.

Bränneoffers lag.			Lagen om brännoffer.

Och HERren kallade Mose, och talade	Och Herren kallade på Mose och
med honom utu wittnesbördsens		talade till honom ur
tabernakel, och sade:			uppenbarelsetältet och sade:

2. Tala med Israels barn, och säg	2. Tala till Israels barn och säg
  til dem: Hwilken ibland eder will	  till dem: När någon bland eder
  göra HERranom et offer, han göre	  vill bära fram ett offer åt
  det af boskap; af fä och af får.	  Herren, så skolen I taga edert
					  offer af boskapen, vare sig af
					  fäkreaturen eller af småboskapen.

3. Will han göra et bränneoffer af	3. Om han vill bära fram ett
  oxar, så offre en stutkalf, den	  brännoffer af fäkreaturen, så
  ingen brist hafwer, inför dörene	  skall han därtill taga ett
  af wittnesbördsens tabernakel, at	  felfritt djur af hankön och föra
  det skall warda HERranom		  det fram till uppenbarelsetältets
  tacknämligit af honom:		  ingång, att han må blifva
					  välbehaglig inför Herrens
					  ansikte.

4. Och lägge sina hand på		4. Och han skall lägga sin hand på
  bränneoffrets hufwud, så warder	  brännoffersdjurets hufvud; så
  det tacknämligit, och försonar	  blifver det välbehagligt, och
  honom.				  försoning bringas för honom.

5. Och skall slagta den stuten för	5. Och han skall slakta ungtjuren
  HERranom: Och Presterne Aarons	  inför Herrens ansikte; och Arons
  söner skola bära blodet fram, och	  söner, prästerna, skola bära fram
  stänka allt omkring på altaret,	  blodet, och de skola hälla blodet
  som är för dörene af			  rundt omkring på det altare, som
  wittnesbördsens tabernakel.		  står vid ingången till
					  uppenbarelsetältet.

6. Och huden skall bränneoffrena	6. Och han skall draga af huden på
  aftagas, och det skall huggas i	  brännoffersdjuret och dela det i
  stycken.				  dess stycken.

7. Och Prestens Aarons söner skola	7. Och prästen Arons söner skola
  göra en eld på altaret, och lägga	  göra upp eld på altaret och lägga
  der wed uppå.			  ved på elden.

8. Och skola lägga stycken, nemliga,	8. Och Arons söner, prästerna, skola
  hufwudet och kroppen uppå weden,	  lägga styckena, hufvudet och
  som ligger på eldenom på altaret.	  istret ofvanpå veden, som ligger
					  på altarets eld.

9. Men inelfwerna och fötterna skall	9. Men inälfvorna och fötterna skola
  man twå med watn, och Presten	  tvås i vatten. Och prästen skall
  skall allt detta upbränna på		  förbränna alltsammans på altaret:
  altaret til et bränneoffer.		  ett brännoffer, ett eldsoffer
  Detta är et offer, som wäl luktar	  till en välbehaglig lukt för
  för HERranom.			  Herren.

10. Will han göra bränneoffer af får	10. Men om han vill bära fram ett
  eller getter, så offre det		  brännoffer af småboskapen, vare
  mankön är, det ingen brist		  sig af fåren eller af getterna,
  hafwer.				  så skall han därtill taga ett
					  felfritt djur af hankön.

11. Och skall slagta det utmed		11. Och han skall slakta det vid
  sidone af altaret, som norr ut	  sidan af altaret, norrut, inför
  är för HERranom. Och Presterne	  Herrens ansikte; och Arons
  Aarons söner skola stänka deß	  söner, prästerna, skola hälla
  blod på altaret allt omkring.	  dess blod på altaret rundt
					  omkring.

12. Och man skall hugga det i		12. Och han skall dela det i dess
  stycken. Och Presten skall		  stycken och frånskilja dess
  lägga hufwudet och kroppen på	  hufvud och ister; och prästen
  weden och elden, som på altaret	  skall lägga detta ofvanpå veden,
  är.					  som ligger på altarets eld.

13. Men inelfwerna och fötterna		13. Men inälfvorna och fötterna
  skall man twå med watn. Och	  skola tvås i vatten. Och
  Presten skall allt det offra och	  prästen skall offra alltsammans
  upbränna på altaret til		  och förbränna det på altaret:
  bränneoffer. Detta är et offer,	  det är ett brännoffer, ett
  som wäl luktar för HERranom.	  eldsoffer till en välbehaglig
					  lukt för Herren.

14. Will han ock göra HERranom et	14. Men om han vill bära fram åt
  bränneoffer af foglar, så göre	  Herren ett brännoffer af fåglar,
  det af turturdufwor, eller af	  så skall han taga sitt offer af
  unga dufwor.			  turturdufvor eller af unga
					  dufvor.

15. Och Presten skall hafwat fram	15. Och prästen skall bära fram
  til altaret, och först wrida thy	  djuret till altaret och vrida
  halsen af, at det må upbrännas	  hufvudet af det och förbränna
  på altaret, och låta utblöda	  det på altaret. Och dess blod
  blodet på altarens wägg.		  skall utkramas på altarets vägg.

16. Och deß kräfwo med fjädrarna	16. Men dess kräfva med orenligheten
  skall man kasta wid altaret		  däri skall han taga ut och kasta
  öster ut på askohopen.		  den vid sidan af altaret,
					  österut, på askhögen.

17. Och skall bryta deß wingar		17. Och han skall fläka upp det
  sönder, men icke rifwa dem ifrå.	  invid vingarna, dock utan att
  Och alltså skall Presten		  frånskilja dessa; och prästen
  upbränna det på altaret, på		  skall förbränna det på altaret
  wedenom och eldenom, til et		  ofvanpå veden, som ligger på
  bränneoffer. Detta är et offer,	  elden. Det är ett brännoffer,
  som wäl luktar för HERranom.	  ett eldsoffer till en
					  välbehaglig lukt för Herren.


2. Capitlet.				2 KAPITLET.

Spisoffers lag.				Lagen om spisoffer.

Will en själ göra HERranom et		Och när någon vill bära fram ett
spisoffer, så skall det wara af		spisoffer åt Herren, så skall hans
semlomjöl; och skall gjuta der oljo	offer vara af fint mjöl, och han
uppå, och lägga rökelse deruppå;	skall gjuta olja därpå och lägga
					rökelse därpå.

2. Och bära det så till Presterna	2. Och han skall bära det fram till
  Aarons söner. Då skall Presten	  Arons söner, prästerna; och
  taga sina hand fulla af det samma	  prästen skall taga en handfull
  semlomjölet och oljone, samt med	  däraf, nämligen af mjölet och
  allt rökelset, och bränna det up	  oljan, därtill all rökelsen, och
  på altaret til en åminnelse.		  på altaret förbränna detta, som
  Detta är et offer, som wäl luktar	  utgör själfva altaroffret: ett
  för HERranom.			  eldsoffer till en välbehaglig
					  lukt för Herren.

3. Det öfwer är af spisoffret skall	3. Och det som är öfver af
  höra Aaron och hans söner til.	  spisoffret skall tillhöra Aron
  Det skall wara det aldrahelgasta	  och hans söner. Bland Herrens
  af HERrans offer.			  eldsoffer är det högheligt.

4. Men will han göra et spisoffer af	4. Men när du vill bära fram ett
  det i ugn bakas, så tage kakor af	  spisoffer af det som bakas i ugn,
  semlomjöl, osyrade, beblandade	  så skall det vara af fint mjöl,
  med oljo, och osyrade tunkakor,	  osyrade kakor, begjutna med olja,
  smorda med oljo.			  och osyrade tunnkakor, smorda med
					  olja.

5. Men är ditt spisoffer af något	5. Och om ditt offer är ett
  det som bakadt är i panno, så	  spisoffer, som tillredes på plåt,
  skall det wara af osyradt		  så skall det vara af fint mjöl,
  semlomjöl, beblandadt med oljo.	  begjutet med olja, osyradt.

6. Och du skalt delat i stycken, och	6. Du skall bryta sönder det i
  gjuta der oljo uppå; så är det et	  stycken och gjuta olja därpå.
  spisoffer.				  Det är ett spisoffer.

7. Är ock ditt spisoffer något det	7. Och om ditt offer är ett
  på halster bakadt är, så skalt du	  spisoffer, som tillredes i panna,
  göra det af semlomjöl med oljo.	  så skall det tillredas af fint
					  mjöl med olja.

8. Och det spisoffer, som du af		8. Det spisoffer, som är tillredt på
  sådana wilt göra HERranom, det	  något af dessa sätt, skall du
  skalt du bära till Presten, han	  föra fram till Herren; det skall
  skall hafwa det fram til altaret.	  bäras fram till prästen, och han
					  skall hafva det fram till
					  altaret.

9. Och häfoffra det samma spisoffret	9. Och prästen skall af spisoffret
  til en åminnelse, och bränna det	  taga den del, som ugör själfva
  up på altaret. Det är et offer,	  altaroffret, och förbränna den på
  som wäl luktar för HERranom.		  altaret: ett eldsoffer till en
					  välbehaglig lukt för Herren.

10. Det öfwer är skall höra Aaron	10. Och det som är öfver af
  och hans söner til. Det skall	  spisoffret skall tillhöra Aron
  wara det aldrahelgasta af		  och hans söner. Bland Herrens
  HERrans offer.			  eldsoffer är det högheligt.

11. Allt spisoffer, som I wiljen	11. Intet spisoffer, som I viljen
  offra HERranom, skolen I göra	  bära fram åt Herren, skall vara
  utan surdeg; ty ingen surdeg	  syradt, ty hvarken af surdeg
  eller hannog skall der ibland	  eller af honung skolen i
  upbränd warda HERranom för		  förbränna något såsom eldsoffer
  offer.				  åt Herren.

12. Men til en förstling skolen I	12. Såsom förstlingsoffer mån I bära
  offra dem HERRanom; men på intet	  fram sådant åt Herren, men på
  altare skola de komma til en söt	  altaret må det icke komma för
  lukt.				  att vara en välbehaglig lukt.

13. Allt ditt spisoffer skalt du	13. Och alla dina spisoffer skall du
  salta. Och ditt spisoffer skall	  beströ med salt; du må icke låta
  aldrig wara utan dins Guds		  din Guds förbunds salt fattas på
  förbunds salt; ty uti alt ditt	  ditt spisoffer. Till alla dina
  offer skalt du offra salt.		  offer skall du offra salt.

14. Wilt du göra et spisoffer		14. Men om du vill bära fram åt
  HERranom af första frukterna,	  Herren ett spisoffer af
  skalt du torka de grona axen wid	  förstlingsfrukter, skall du
  eld, och stöta dem små, och så	  såsom ett sådant spisoffer af
  offra spisoffer af dina första	  dina förstlingsfrukter bära fram
  frukter.				  ax, rostade vid eld,
					  sönderstötta, af grönskuren säd.

15. Och skalt låta der oljo uppå,	15. Och du skall gjuta olja därpå
  och lägga rökelse deruppå; så är	  och lägga rökelse därpå. Det är
  det et spisoffer			  ett spisoffer.

16. Och Presten skall taga af det	16. Och prästen skall förbränna den
  stötta, och af oljone med allt	  del af de sönderstötta axen och
  rökelset, och upbränna det til	  af oljan, som utgör själfva
  en åminnelse. Det är HERranom	  altaroffret, jämte all rökelsen
  et offer.				  därpå: ett eldsoffer åt Herren.


3. Capitlet.				3 KAPITLET.

Tackoffers lag.				Lagen om tackoffer.

Om hans offer är et tackoffer, af	Och om någon vill bära fram ett
fä, antingen oxe eller ko, skall han	tackoffer och han vill taga sitt
offra för HERranom det utan wank är.	offer af fäkreaturen, så skall han
					ställa fram inför Herrens ansikte
					ett felfritt djur, vare sig af
					hankön eller af honkön.

2. Och skall lägga sina hand på deß	2. Och han skall lägga sin hand på
  hufwud, och slagta det för dörene	  sitt offerdjurs hufvud och sedan
  af wittnesbördsens tabernakel.	  slakta det vid ingången till
  Och Presterne Aarons söner skola	  uppenbarelsetältet; och Arons
  stänka blodet på altaret allt	  söner, prästerna, skola hälla
  omkring.				  blodet på altaret rundt omkring.

3. Och skall offra af det tackoffret	3. Och af tackoffret skall han såsom
  HERranom, nemliga, allt det feta	  eldsoffer åt Herren bära fram det
  på inelfwerna:			  fett, som omsluter inälfvorna,
					  och allt det fett, som sitter på
					  inälfvorna,

4. Och båda njurarna med det feta	4. och båda njurarna med det fett,
  som der på är wid länderna, och	  som sitter på dem invid länderna,
  det nätet öfwer lefrena med		  så ock lefverfettet, hvilket han
  njurarna.				  skall frånskilja invid njurarna.

5. Och Aarons söner skola det		5. Och Arons söner skola förbränna
  upbränna på altaret för et		  det på altaret ofvanpå
  bränneoffer på wedenom, som		  brännoffret på veden, som ligger
  ligger på eldenom. Det är et	  på elden: ett eldsoffer till en
  offer, som wäl luktar för		  välbehaglig lukt för Herren.
  HERranom.

6. Men will han göra HERranom et	6. Men om någon vill bära fram åt
  tackoffer af små boskap, antingen	  Herren ett tackoffer af
  gummar eller gymmer, så skall det	  småboskapen, så skall han därtill
  wara utan all wank.			  tata ett felfritt djur, af hankön
					  eller af honkön.

7. Är det et lamb, så skall han		7. Om det är ett får som han vill
  hafwa det fram för HERran.		  offra, så skall han ställa fram
					  det inför Herrens ansikte.

8. Och skall lägga sina hand på deß	8. Och han skall lägga sin hand på
  hufwud, och slagta det inför		  sitt offerdjurs hufvud och sedan
  wittnesbördsens tabernakel. Och	  slakta det framför
  Aarons söner skola stänka deß	  uppenbarelsetältet; och Arons
  blod på altaret allt omkring:	  söner skola hälla dess blod på
					  altaret rundt omkring.

9. Och alltså offra HERranom af		9. Och af tackoffersdjuret skall han
  tackoffrena, nemliga, deß feta;	  såsom eldsoffer åt Herren offra
  hela stjerten med ryggenom, det	  dess fett, hela svansen,
  feta som är öfwer inelfwen, samt	  frånskild invid ryggraden, och
  med allt det feta som inwärtes	  det fett, som omsluter
  är:					  inälfvorna, och allt det fett,
					  som sitter på inälfvorna,

10. Och båda njurarna med allt det	10. och båda njurarna med det fett,
  feta som derpå är wid länderna,	  som sitter på dem invid
  och det nätet om lefrena med	  länderna, så ock lefverfettet,
  njurarna.				  hvilket han skall frånskilja
					  invid njurarna.

11. Och Presten skall upbränna det	11. Och prästen skall förbränna det
  på altaret, til offrens spis	  på altaret: en eldsofferspis åt
  HERranom.				  Herren.

12. Är hans offer en get, och bär	12. Likaledes om någon vill offra en
  henne fram för HERran:		  get, så skall han ställa fram
					  denna inför Herrens ansikte.

13. Skall han lägga sina hand på	13. Och han skall lägga sin hand på
  hennes hufwud, och slagta henne	  dess hufvud och sedan slakta den
  för wittnesbördsens tabernakel.	  framför uppenbarelsetältet; och
  Och Aarons söner skola stänka	  Arons söner skola hälla dess
  hennes blod på altaret allt		  blod på altaret rundt omkring.
  omkring.

14. Och skall deraf offra et offer	14. Och han skall däraf såsom
  HERranom, nemliga, det feta som	  eldsoffer åt Herren offra det
  är omkring inelfwerna, och allt	  fett, som omsluter inälfvorna,
  det feta som inwärtes är:		  och allt det fett, som sitter på
					  inälfvorna,

15. Båda njurarna och det feta som	15. och båda njurarna med det fett,
  derpå är wid länderna, och nätet	  som sitter på dem invid
  öfwer lefrena med njurarna.		  länderna, så ock lefverfettet,
					  hvilket han skall frånskilja
					  invid njurarna.

16. Och Presten skall upbrännat på	16. Och prästen skall förbränna
  altaret til offrens spis, til en	  detta på altaret: en
  söt lukt. Allt det feta hörer	  eldsoffersspis, till en
  HERranom til.			  välbehaglig lukt. Allt fettet
					  skall tillhöra Herren.

17. Det ware en ewig sed med edra	17. Detta skall vara en evärdlig
  efterkommande uti alla edra		  stadga för eder från släkte till
  boningar, at I intet fett eller	  släkte, hvar I än ären bosatta:
  blod äten.				  intet fett och intet blod skolen
					  i förtära.


4. Capitlet.				4 KAPITLET.

Syndoffers lag.				Lagen om syndoffer.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Tala med Israels barn, och säg:	2. Tala till Israels barn och säg:
  Om en själ syndar af owetenhet	  Om någon ouppsåtligen syndar mot
  emot något HERrans bud, som hon	  något Herrens bud, genom hvilket
  icke göra skulle:			  något förbjudes, och han alltså
					  gör något som är förbjudet, så
					  gäller följande:

3. Nemliga, om en Prester, som smord	3. Om det är den smorde prästen, som
  är, syndar, så at han förargar	  har syndat och därvid dragit
  folket, han skall för sina synd,	  skuld öfver folket, så skall han
  som han gjort hafwer, bära fram	  för den synd han begått offra en
  en ung stut, den utan wank är,	  felfri ungtjur åt Herren till
  HERranom til et syndoffer.		  syndoffer.

4. Och skall hafwa stuten fram för	4. Och han skall föra tjuren fram
  HERran inför dörene af		  inför Herrens ansikte till
  wittnesbördsens tabernakel, och	  uppenbarelsetältets ingång. Och
  lägga sina hand på hans hufwud,	  han skall lägga sin hand på
  och slagta honom för HERranom.	  tjurens hufvud och sedan slakta
					  tjuren inför Herrens ansikte.

5. Och Presten, som smord är, skall	5. Och den smorde prästen skall taga
  taga af hans blod, och bära in	  något af tjurens blod och bära
  uti wittnesbördsens tabernakel.	  det in i uppenbarelsetältet,

6. Och skall doppa sitt finger uti	6. och prästen skall doppa sitt
  blodet, och stänka dermed sju	  finger i blodet och stänka blodet
  resor för HERranom inför		  sju gånger inför Herrens ansikte,
  förlotten i det helga.		  vid förlåten till helgedomen.

7. Och skall af samma blod stryka på	7. Därefter skall prästen med blodet
  hornen af rökaltaret, som står	  bestryka hornen på den
  för HERranom in uti			  välluktande rökelsens altare, som
  wittnesbördsens tabernakel, och	  står inför Herrens ansikte i
  gjuta allt blodet på bottnen af	  uppenbarelsetältet; men allt det
  bränneoffrens altare, som står	  öfriga blodet af tjuren skall han
  för dörene til wittnesbördsens	  utgjuta vid foten af
  tabernakel.				  brännoffersaltaret, som står vid
					  ingången till uppenbarelsetältet.


8. Och allt det feta af syndoffret	8. Och allt syndofferstjurens fett
  skall han häfoffra: Nemliga, det	  skall han taga ut ur honom ---
  feta som är öfwer inelfwerna, och	  det fett, som omluter inälfvorna,
  allt det feta som inwärtes är:	  och allt det fett, som sitter på
					  inälfvorna,

9. Båda njurarna med det feta som	9. och båda njurarna med det fett,
  derpå är wid länderna, och det	  som sitter på dem invid länderna,
  nätet öfwer lefrena med njurarna:	  så ock lefverfettet, hvilket han
					  skall frånskilja invid njurarna
					  ---

10. Såsom man häfoffrar i tackoffret	10. på samma sätt som detta tages ut
  af oxanom; och skall upbrännat	  ur tackofferstjuren; och prästen
  på bränneoffrens altare;		  skall förbränna det på
					  brännoffersaltaret.

11. Men hudena af stuten med allt	11. Men tjurens hud och allt hans
  köttet, samt med hufwudet, och	  kött jämte hans hufvud och hans
  fötterna, och inelfwerna, och	  fötter, hans inälfvor och hans
  goret;				  orenlighet,

12. Det skall han allt utföra utu	12. korteligen allt det öfriga af
  lägret, på et rent rum, dit man	  tjuren, skall han föra bort
  slår askona, och skall upbrännat	  utanför lägret till en ren
  på wed i elde.			  plats, där man slår ut askan,
					  och bränna upp det på ved i eld;
					  på den plats, där man slår ut
					  askan, skall det uppbrännas.

13. Om en hel menighet i Israel		13. Och om Israels hela menighet
  försåge sig, och gerningen wore	  begår synd ouppsåtligen, och
  fördold för deras ögon, så at de	  utan att församlingen märker
  gjort hade emot något HERrans	  det, i det att de bryta mot
  bud, det de icke göra skulle,	  något Herrens bud, genom hvilket
  och wordo så brotslige:		  något förbjudes, och så ådraga
					  sig skuld,

14. Och förnummo så sedan sina synd,	14. och den synd de begått sedan
  som de gjort hade; så skola de	  blifver känd, så skall
  hafwa en ung stut fram til		  församlingen offra en ungtjur
  syndoffer, och ställa honom för	  till syndoffer. De skola föra
  dörene af wittnesbördsens		  honom fram inför
  tabernakel:				  uppenbarelsetältet;

15. Och de äldste af menighetene	15. och de äldste i menigheten skola
  skola lägga deras händer på hans	  lägga sina händer på tjurens
  hufwud för HERranom, och slagta	  hufvud inför Herrens ansikte,
  den stuten för HERranom.		  och sedan skall man slakta
					  tjuren inför Herrens ansikte.

16. Och Presten, som smord är, skall	16. Och den smorde prästen skall
  bära blodet af stuten in uti	  bära något af tjurens blod in i
  wittnesbördsens tabernakel:		  uppenbarelsetältet,

17. Och doppa der in med sitt		17. och prästen skall doppa sitt
  finger, och sju resor stänka för	  finger i blodet och stänka sju
  HERranom inför förlotten.		  gånger inför Herrens ansikte,
					  vid förlåten.

18. Och skall stryka af blodet på	18. Därefter skall han med blodet
  hornen af altaret, som står för	  bestryka hornen på det altare,
  HERranom uti wittnesbördsens	  som står inför Herrens ansikte i
  tabernakel, och allt det andra	  uppenbarelsetältet; men allt det
  blodet gjuta på bottnen af		  öfriga blodet skall han utgjuta
  bränneoffers altaret, som står	  vid foten af brännoffersaltaret,
  för dörene af wittnesbördsens	  som står vid ingången till
  tabernakel.				  uppenbarelsetältet.

19. Allt hans feta skall han		19. Och allt tjurens fett skall han
  häfoffra, och upbränna på		  taga ut ur honom och förbränna
  altaret.				  det på altaret.

20. Och skall göra med denna stuten,	20. Så skall han göra med tjuren;
  såsom han gjorde med syndoffers	  såsom han skulle göra med den
  stutenom. Och alltså skall		  förra syndofferstjuren, så skall
  Presten försona dem, och det	  han göra med denna. När så
  warder dem förlåtit.		  prästen bringar försoning för
					  dem, så blifver dem förlåtet.

21. Och skall han föra stuten utu	21. Och han skall föra ut tjuren
  lägret och bränna honom up,		  utanför lägret och bränna upp
  såsom han upbrände den förra	  honom, såsom han skulle göra med
  stuten. Det skall wara		  den förra tjuren. Detta är
  syndoffret för menighetene.		  syndoffret för församlingen.

22. Om en Förste syndar, och något	22. Om en höfding syndar, i det att
  gör emot HERrans sins Guds bud,	  han ouppsåtligen bryter mot
  det han icke göra skulle, och	  något Herrens, sin Guds, bud,
  warder brotslig owetandes:		  genom hvilket något förbjudes,
					  och han själf märker, att han
					  ådragit sig skuld,

23. Och förnimmer sina synd, som han	23. eller af någon får veta, hvilken
  gjort hafwer; han skall frambära	  synd han begått, så skall han
  til offers en getabock utan all	  såsom sitt offer föra fram en
  wank:				  bock, ett felfritt djur af
					  hankön.

24. Och lägga sina hand på bocksens	24. Och han skall lägga sin hand på
  hufwud, och slagta honom på det	  bockens hufvud och sedan slakta
  rum, der man slagtar bränneoffer	  honom på samma plats, där man
  för HERranom: Det ware hans		  slaktar brännoffret, inför
  syndoffer.				  Herrans ansikte. Det är ett
					  syndoffer.

25. Sedan skall då Presten taga af	25. Och prästen skall taga något af
  syndoffrens blod med sitt		  syndoffrets blod på sitt finger
  finger, och stryka det på hornen	  och stryka på
  af bränneoffers altaret, och det	  brännoffersaltarets horn; men
  andra blodet gjuta på botnen af	  det öfriga blodet skall han
  bränneoffrens altare.		  utgjuta vid foten af
					  brännoffersaltaret.

26. Men allt hans feta skall han	26. Och allt fettet skall han
  upbränna på altaret, lika såsom	  förbränna på altaret, såsom det
  det feta af tackoffrena: Och	  sker med tackoffersdjurets
  alltså skall Presten försona	  fett. När så prästen bringar
  hans synd, och det warder honom	  försoning för honom till rening
  förlåtit.				  från hans synd, så blifver honom
					  förlåtet.

27. Om en själ af meniga folket		27. Och om någon af det meniga
  syndar owetandes, så at hon		  folket syndar ouppsåtligen,
  owetandes gör emot något HERrans	  därigenom att han bryter mot
  bud, det hon icke göra skulle,	  något Herrens bud, genom hvilket
  och blifwer så brotslig:		  något förbjudes, och han själf
					  märker, att han ådragit sig
					  skuld,

28. Eller förnimmer sina synd, som	28. eller af någon får veta, hvilken
  hon gjort hafwer; hon skall bära	  synd han begått, så skall han
  fram för et offer ena get utan	  såsom sitt offer för den synd
  wank, för syndena som hon gjort	  han begått föra fram en felfri
  hafwer.				  get, ett djur af honkön.

29. Och skall lägga sina hand på	29. Och han skall lägga sin hand på
  syndoffrens hufwud, och slagta	  syndoffersdjurets hufvud och
  det på bränneoffrens rum.		  sedan slakta syndoffersdjuret på
					  den plats, där brännoffersdjuren
					  slaktas.

30. Och Presten skall taga af blodet	30. Och prästen skall taga något af
  med sitt finger, och stryka på	  blodet på sitt finger och stryka
  hornen af bränneoffrens altare,	  på brännoffersaltarets horn; men
  och allt blodet gjuta på botnen	  allt det öfriga blodet skall han
  af altaret.				  utgjuta vid foten af altaret.

31. Allt hennes feta skall han		31. Och allt fettet skall han taga
  aftaga, såsom han aftager det	  ut, på samma sätt som fettet
  feta af tackoffrena, och skall	  tages ut ur tackoffersdjuret,
  upbränna på altaret til en söt	  och prästen skall förbränna det
  lukt HERranom: Och alltså skall	  på altaret, till en välbehaglig
  Presten försona henne, och det	  lukt för Herren. När så prästen
  warder henne förlåtit.		  bringar försoning för honom, så
					  blifver honom förlåtet.

32. Men bär han fram et får til		32. Men om någon vill offra ett lamm
  syndoffer, så bäre en gymmer	  till syndoffer, så skall han
  utan wank:				  föra fram ett felfritt djur af
					  honkön.

33. Och lägge sina hand på		33. Och han skall lägga sin hand på
  syndoffrens hufwud, och slagte	  syndoffersdjurets hufvud och
  det til et syndoffer, på det	  sedan slakta det till syndoffer
  rummet, der man slagtar		  på samma plats, där man slaktar
  bränneoffret.			  brännoffersdjuren.

34. Och Presten skall taga af blodet	34. Och prästen skall taga något af
  med sitt finger, och stryka på	  syndoffrets blod på sitt finger
  hornen af bränneoffrets altare,	  och stryka på
  och gjuta allt blodet på botnen	  brännoffersaltarets horn; men
  af altaret.				  allt det öfriga blodet skall han
					  utgjuta vid foten af altaret.

35. Men allt deß feta skall man		35. Och allt fettet skall han taga
  aftaga, såsom han aftager det	  ut, på samma sätt som fettet
  feta af tackoffrets fåre, och	  tages ut ur tackoffersfåret, och
  skall det upbränna på altaret	  prästen skall förbränna det på
  til et HERrans offer. Och		  altaret ofvanpå Herrens
  alltså skall Presten försona	  eldsoffer. När så prästen för
  hans synd, den han gjort hafwer,	  honom bringar försoning för den
  och honom warder det förlåtet.	  synd han begått, så blifver
					  honom förlåtet.


5. Capitlet.				5 KAPITLET.

Skuldoffers lag.			Fortsättning af lagen om syndoffer.
					Lagen om skuldoffer.

Om en själ syndar, så at hon hörer	Och om någon syndar, i det att han,
några bannor, och hon är deß wittne,	när han hör edsförpliktelsen och kan
eller det sett eller förfarit		vittna om något, vare sig han sett
hafwer, och icke hafwer tilsagt, hon	det eller eljest förnummit det,
är brotslig til en mißgerning.		likväl icke yppar detta och han
					sålända bär på missgärning;

2. Eller om en själ kommer wid något	2. eller om någon, utan att märka
  orent, antingen et as af et orent	  det, kommer vid något orent, vare
  djur, eller af boskap, eller af	  sig den döda kroppen af ett orent
  matkar, och wißte det icke, hon	  vilddjur eller den döda kroppen
  är oren, och är brotslig.		  af ett orent boskapsdjur eller
					  den döda kroppen af något slags
					  orent smådjur, och han så blifver
					  oren och ådrager sig skuld;

3. Eller om hon kommer wid ena orena	3. eller om han, utan att märka det,
  mennisko, i hwad som hälst		  kommer vid en människas orenhet,
  orenhet der menniskan kan med	  det må nu vara hvad som helst
  oren warda, och wißte det icke,	  hvarigenom hon kan vara oren, och
  och förnimmer det sedan, den är	  han sedan får veta det och han så
  brotslig.				  ådrager dig skuld;

4. Eller om en själ swär, så att	4. eller om någon, utan att märka
  henne går af munnen at göra illa	  det, svär i obetänksamhet med
  eller wäl, såsom ene mennisko wäl	  sina läppar något, vare sig ondt
  händer at swärja, och wißte det	  eller godt --- det må nu vara
  icke, och förnimmer det sedan,	  hvad som helst som man kan svärja
  den warder brotslig på et af		  i obetänksamhet --- och sedan
  detta.				  kommer till insikt därom och han
					  så ådrager sig skuld i något af
					  dessa stycken:

5. När nu händer, at hon brotslig är	5. så skall han, när han ådragit sig
  på etdera, och bekänner at hon	  skuld i något af dessa stycken,
  derpå syndat hafwer;			  bekänna det hvari han har syndat

6. Så skall hon för detta hennes	6. och såsom bot för den synd han
  synds brott, som hon gjort		  begått föra fram åt Herren ett
  hafwer, bära fram HERranom af	  hondjur af småboskapen, vare sig
  hjordenom et får eller ena get,	  en tacka eller en get, till
  som foster haft hafwer, til		  syndoffer. Och prästen skall
  syndoffer; så skall Presten		  bringa försoning för honom till
  försona henne hennes synder.		  rening från hans synd.

7. Förmår hon icke et får, så bäre	7. Men om han icke förmår anskaffa
  HERranom för sitt brott, som hon	  ett sådant djur, så skall han
  brutit hafwer, twå turturdufwor,	  såsom bot för hvad han syndat
  eller twå unga dufwor; ena til	  bära fram åt Herren två
  syndoffer, den andra till		  turturdufvor eller två unga
  bränneoffer.				  dufvor, en till syndoffer och en
					  till brännoffer.

8. Och bäre dem til Presten, han	8. Dem skall han bära fram till
  skall den första göra til		  prästen, och denne skall först
  syndoffer, och wrida halsen		  offra den som är afsedd till
  sönder af henne, och dock icke	  syndoffer. Han skall vrida
  rifwa hufwudet ifrå.			  hufvudet af den invid halsen,
					  dock utan att frånskilja det.

9. Och stänka med syndoffrets blod	9. Och han skall stänka något af
  på altarens wägg, och låta det	  syndoffrets blod på altarets
  blodet, som öfwer är, utblöda på	  vägg; men det öfriga blodet skall
  altarens botn: Det är syndoffret.	  utkramas vid foten af altaret.
					  Det är ett syndoffer.

10. Den andra skall han göra till	10. Och den andra skall han offra
  bränneoffer efter deß rätt: Och	  till ett brännoffer, på
  alltså skall Presten försona	  föreskrifvet sätt. När så
  henne hennes synd, som hon gjort	  prästen bringar försoning för
  hafwer, och det warder henne	  honom till rening från den synd
  förlåtet.				  han begått, så blifver honom
					  förlåtet.

11. Förmår hon icke twå			11. Men om han icke kan anskaffa två
  turturdufwor, eller twå unga	  turturdufvor eller två unga
  dufwor, så bäre fram sitt offer	  dufvor, så skall han såsom offer
  för sina synd, en tiondedel af	  för hvad han syndat bära fram en
  ett Epha semlomjöl til		  tiondels efa fint mjöl till
  syndoffer; men ingen oljo skall	  syndoffer, men ingen olja skall
  han låta deruppå, eller rökelse	  han gjuta därpå och ingen
  låta komma deruppå; ty det är et	  rökelse lägga därpå, ty det är
  syndoffer.				  ett syndoffer.

12. Och han skall bärat til Presten,	12. Och han skall bära det fram till
  och Presten skall taga deraf en	  prästen, och prästen skall taga
  hand full til åminnelse, och	  en handfull däraf, det som utgör
  bränna det up på altaret		  själfva altaroffret, och
  HERranom til et offer: Detta är	  förbränna det på altaret,
  et syndoffer.			  ofvanpå Herrens eldsoffer. Det
					  är ett syndoffer.

13. Och Presten skall så försona	13. När så prästen för honom bringar
  honom hans synd, som han gjort	  försoning för den synd han
  hafwer, och det warder honom	  begått i något af dessa stycken,
  förlåtet. Och det skall höra	  så blifver honom förlåtet. Och
  Prestenom til såsom et		  det öfriga skall tillhöra
  spisoffer.				  prästen, likasom vid spisoffret.

14. Och HERren talade med Mose, och	14. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

15. Om en själ förtager sig, så at	15. Om någon begår en orättrådighet,
  hon med owetenhet syndar på		  i det att han ouppsåtligen
  något, som HERranom wigdt är;	  försyndar sig genom att
  skall hon bära HERranom		  undanhålla något som är helgadt
  skuldoffer, en wädur af		  åt Herren, så skall han såsom
  hjordenom utan wank, den twå	  bot föra fram åt Herren till
  siklar silfwer är wärd, efter	  skuldoffer af småboskapen en
  helgedomens sikel, til		  felfri vädur, efter det värde du
  skuldoffer.				  bestämmer i silfver, till ett
					  visst belopp siklar efter
					  helgedomssikelns vikt.

16. Dertil hwad han syndat hafwer på	16. Och han skall gifva ersättning
  det wigda, skall han det		  för det som han undanhållit af
  igengifwa, och ändå gifwa		  det helgade och skall lägga
  femtedelen derutöfwer. Och		  femtedelen af värdet därtill;
  skall gifwat Prestenom, han		  och detta skall han gifva åt
  skall försona honom med		  prästen. När så prästen bringar
  skuldoffrets wädur, så warder	  försoning för honom genom
  det honom förlåtet.			  skuldoffersväduren, så blifver
					  honom förlåtet.

17. Om en själ syndar, och gör emot	17. Och om någon, utan att veta det,
  något HERrans bud, det hon icke	  syndar, i det att han bryter mot
  göra skulle, och wißte det icke,	  något Herrens bud, genom hvilket
  hon är brotslig, och är skyldig	  något förbjudes, och han så
  åt den mißgerningene.		  ådrager sig skuld och bär på
					  missgärning,

18. Och skall bära en wädur af		18. så skall han såsom skuldoffer
  hjordenom utan wank, den et		  föra fram till prästen af
  skuldoffer wärd är, til Presten.	  småboskapen en felfri vädur,
  Han skall försona honom hans	  efter det värde du bestämmer.
  owetenhet, den han gjort hafwer,	  När så prästen för honom bringar
  och wißte det icke, så warder	  försoning för den synd han
  det honom förlåtet.			  begått ouppsåtligen och utan att
					  veta det, så blifver honom
					  förlåtet.

19. Det är skuldoffret, til hwilket	19. Det är ett skuldoffer, ty han
  han HERranom brotslig är.		   har ådragit sig skuld inför
					   Herren.

6. Capitlet.

Bränne- Spis- Wigelse- och
Synd-offer.

Och HERren talade med Mose, och		6:1 Och Herren talade till Mose och
sade:					   sade:

2. Om en själ syndar, och förtager	2. Om någon syndar och begår en
  sig för HERranom, så at han nekar	  orättrådighet mot Herren, i det
  sinom nästa det han honom befallt	  att han inför sin nästa nekar
  hafwer, eller det han honom i	  angående något som denne har
  godo tro handfått hafwer, eller	  ombetrott honom eller öfverlämnat
  det han med wåld tagit, eller med	  i hans hand eller angående något
  orätt under sig slagit hafwer;	  som han med våld har tagit; eller
					  i det att han med orätt afhänder
					  sin nästa något;

3. Eller det tappadt war funnit		3. eller i det att han, när han
  hafwer, och säger der nej til med	  hittat något borttappadt, nekar
  en falsk ed, och hwad det hälst	  därtill och svär falskt i någon
  kan wara, det en menniska emot	  sak, hvad det nu må vara, hvari
  sin nästa bryter.			  en människa kan försynda sig:

4. När nu sker, at han så syndar,	4. så skall den som så har syndat
  och sig förbryter, så skall han	  och därmed ådragit sig skuld
  igengifwa, hwad han så med wåld	  återställa hvad han med våld har
  tagit hafwer, eller med orätt	  tagit eller med orätt tillägnat
  under sig slagit, eller det honom	  sig eller det som varit honom
  befaldt war, eller det han funnit	  ombetrodt eller det borttappade,
  hafwer:				  som han hittat,

5. Eller der han den falska eden	5. eller hvad det må vara, hvarom
  öfwer gjort hafwer, det skall han	  han svurit falskt; han skall
  alltsammans igengifwa, och ändå	  ersätta det till dess fulla
  gifwa femtedelen deröfwer, honom	  belopp och lägga femtedelen af
  som det tilhörde, på den dagen	  värdet därtill. Han skall gifva
  han sitt skuldoffer gifwer.		  det åt ägaren samma dag han bär
					  fram sitt skuldoffer.

6. Men för sina skuld skall han bära	6. Ty sitt skuldoffer skall han föra
  HERranom til Presten en wädur af	  fram inför Herren; en felfri
  hjorden utan wank, den et		  vädur af småboskapen, efter det
  skuldoffer wärd är.			  värde du bestämmer, skall han
					  såsom sitt skuldoffer föra fram
					  till prästen.

7. Så skall Presten försona honom	7. När så prästen bringar försoning
  för HERranom; så warder honom	  för honom inför Herrens ansikte,
  förlåtet allt det han gjorde, der	  så blifver honom förlåtet, hvad
  han sig med förbröt.			  han än må hafva gjort, som dragit
					  skuld öfver honom.


					6 KAPITLET.

					Tillägg till lagarna om brännoffer,
					spisoffer och syndoffer.
					Invigningsoffren.


8. Och HERren talade med Mose, och	Och Herren talade till Mose och
  sade:				sade:

9. Bjud Aaron och hans söner, och	9. Bjud Aron och hans söner och säg:
  säg: Detta är bränneoffrets lag.	  Detta är lagen om brännoffret:
  Bränneoffret skall brinna på		  Brännoffret skall ligga på
  altarens eldstad, alla nattena	  altarets härd hela natten intill
  intil morgonen; och allena		  morgonen, och elden på altaret
  altarens eld skall derpå brinna.	  skall därigenom hållas brinnande.

10. Och Presten skall kläda på sig	10. Och prästen skall ikläda sig sin
  sin linna kjortel, och det linna	  lifrock af linne och ikläda sig
  nederklädet på sin kropp; och	  benkläder af linne, att de må
  skall uptaga askona, som af		  skyla hans kött; därefter skall
  bränneoffrets eld kommer uppå	  han taga bort askan, hvartill
  altaret, och lägga den jemte wid	  elden förbränt brännoffret på
  altaret.				  altaret, och lägga den vid sidan
					  af altaret.

11. Och skall kläda sig af, och		11. Sedan skall han taga af sig sina
  kläda sig i annor kläde, och	  kläder och ikläda sig andra
  bära askona ut om lägret på et	  kläder och föra askan bort
  rent rum.				  utanför lägret till en ren
					  plats.

12. Elden på altaret skall brinna,	12. Men elden på altaret skall hålla
  och aldrig utsläckas. Presten	  brinnande och får icke slockna;
  skall hwar morgon uptända weden	  prästen skall hvar morgon
  deruppå, och ställa bränneoffret	  antända ny ved därpå och
  deruppå, och bränna deruppå det	  förbränna fettstyckena af
  feta af tackoffret.			  tackoffret därpå.

13. Alltid skall elden brinna på	13. Elden skall beständigt hållas
  altaret, och aldrig utsläckas.	  brinnande på altaret; den får
					  icke slockna.

14. Och detta är spisoffrens lag,	14. Och detta är lagen om
  det Aarons söner offra skola för	  spisoffret: Arons söner skola
  HERranom på altaret.		  bära fram det inför Herrens
					  ansikte till altaret.

15. Man skall häfoffra sin hand full	15. Och prästen skall taga en
  af semlomjöl, af spisoffret och	  handfull däraf, nämligen af det
  deß oljo, och allt rökelset, som	  fina mjölet, som hör till
  ligger på spisoffret, och skall	  spisoffret, och af oljan,
  uptändat på altarena, til en söt	  därtill af rökelsen, som ligger
  lukt, HERranom till åminnelse.	  på spisoffret, och detta, som
					  utgör själfva altaroffret, skall
					  han förbränna på altaret, till
					  en välbehaglig lukt för Herren.

16. Det öfwer är skall Aaron och	16. Och det som är öfver däraf skola
  hans söner förtära, och skola	  Aron och hans söner äta.
  ätat osyradt på heligt rum, i	  Osyradt skall det ätas på en
  gårdenom til wittnesbördsens	  helig plats; i förgården till
  tabernakel.				  uppenbarelsetältet skola de äta
					  det.

17. De skola intet baka med surdeg;	17. Det skall icke bakas med
  ty det är deras del, den jag dem	  surdeg. Detta är deras del, det
  af mitt offer gifwit hafwer: Det	  som jag har gifvit dem af mina
  skall wara dem det			  eldsoffer. Det är högheligt
  aldrahelgasta, lika såsom		  likasom syndoffret och
  syndoffret och skuldoffret.		  skuldoffret.

18. Det mankön är ibland Aarons barn	18. Allt mankön bland Arons barn må
  skola det äta. Det ware edrom	  äta det. Det skall vara deras
  efterkommandom en ewig rätt om	  evärdliga rätt af Herrens
  HERrans offer. Ingen skall		  eldsoffer från släkte till
  komma derwid, utan han är wigd.	  släkte. Hvar och en som kommer
					  därvid blifver helig.

19. Och HERren talade med Mose, och	19. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

20. Detta skall wara Aarons och hans	20. Detta är det offer, som Aron och
  söners offer, som de skola offra	  hans söner skola offra åt Herren
  HERranom på deras wigelsedag.	  på den dag, då någon af dem
  Tiondedelen af et Epha semlomjöl	  undfår smörjelsen: en tiondels
  til ewigt spisoffer, hälftena om	  efa fint mjöl såsom det dagliga
  morgonen, och hälftena om		  spisoffret, hälften om morgonen
  aftonen.				  och hälften om aftonen.

21. Uti panno skalt du göra det med	21. På plåt skall det tillredas med
  oljo, och bära det bakadt fram,	  olja, och du skall bära fram det
  och i stycken skalt du det offra	  hopknådadt; och du skall offra
  HERranom til en söt lukt.		  det sönderdeladt, såsom när man
					  offrar ett spisoffer i stycken,
					  till en välbehaglig lukt för
					  Herren.

22. Och Presten, som af hans söner i	22. Och den präst bland hans söner,
  hans stad smord warder, han		  som blifver smord i hans ställe,
  skall göra det. Detta är en	  skall göra så. Detta skall vara
  ewig rätt HERranom. Det skall	  en evärdlig stadga. Såsom ett
  allt upbrändt warda.		  heloffer skall det förbrännas åt
					  Herren.

23. Ty allt spisoffer, som för en	23. En prästs spisoffer skall alltid
  Prest sker, skall förtäras af	  vara ett heloffer; det får icke
  eld, och icke ätas.			  ätas.

24. Och HERren talade med Mose, och	24. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

25. Tala til Aaron och hans söner,	25. Tala till Aron och hans söner
  och säg: Detta är syndoffrens	  och säg: Detta är lagen om
  lag: på den staden, der du		  syndoffret: På samma plats, där
  slagtar bränneoffret, der skalt	  brännoffersdjuret slaktas, skall
  du ock slagta syndoffret för	  ock syndoffersdjuret slaktas,
  HERranom: Det är det		  inför Herrens ansikte. Det är
  aldrahelgasta.			  högheligt.

26. Presten, som syndoffret offrar,	26. Den präst, som offrar
  skall det äta på heligt rum, uti	  syndoffret, skall äta det; på en
  gårdenom til wittnesbördsens	  helig plats skall det ätas, i
  tabernakel.				  förgården till
					  uppenbarelsetältet.

27. Ingen skall komma wid deß kött,	27. Hvar och en som kommer vid
  utan han är wigd. Och den som	  köttet blifver helig. Och om
  en klädnad stänker af deß blod,	  något af blodet stänkes på
  han skall twå sig på heligt rum.	  någons kläder, så skall man
					  aftvå det bestänkta stället på
					  en helig plats.

28. Och krukan, der det uti kokadt	28. Ett lerkärl, hvari kokningen
  är, skall sönderslås. Är det en	  skett, skall sönderslås; men har
  koppargryta, så skall man skura	  kokningen skett i ett
  henne, och skölja med watn.		  kopparkärl, så skall detta
					  skuras och sköljas med vatten.

29. Det mankön är ibland Presterna,	29. Allt mankön bland prästerna må
  de skola äta deraf; ty det är	  äta det. Det är högheligt.
  det aldrahelgasta.

30. Men allt det syndoffer, hwars	30. Men intet syndoffer, af hvars
  blod burit warder in uti		  blod något bäres in i
  wittnesbördsens tabernakel til	  uppenbarelsetältet till att
  försoning i thy helga, det skall	  bringa försoning i helgedomen,
  man icke äta, utan upbränna det	  får ätas, utan det skall
  med eld.				  uppbrännas i eld.


7. Capitlet.				7 KAPITLET.

Prestens del af skuld- och annor	Tillägg till lagarna om skuldoffer
offer. Fett, blod.			och tackoffer. Prästens ämbetslott
					af offren.

Och detta är skuldoffrens lag, och	Och detta är lagen om skuldoffret.
det är det aldrahelgasta.		Det är högheligt.

2. På det rummet, der man slagtar	2. På samma plats, där man slaktar
  bränneoffret, skall man ock		  brännoffersdjuret, skall man
  slagta skuldoffret, och stänka	  slakta skuldoffersdjuret. Och
  deß blod på på altaret allt		  man skall hälla dess blod på
  omkring.				  altaret rundt omkring.

3. Och allt deß feta skall man		3. Och allt dess fett skall man
  offra, stjerten och det feta som	  offra, svansen och det fett, som
  är på inelfwerna:			  omsluter inälfvorna,

4. Båda njurarna med det feta som	4. och båda njurarna med det fett,
  derpå är wid länderna, och nätet	  som sitter på dem invid länderna,
  öfwer lefrena med njurarna.		  så ock lefverfettet, hvilket man
					  skall frånskilja invid njurarna.

5. Och Presten skall upbränna det på	5. Och prästen skall förbränna det
  altaret HERranom til et offer.	  på altaret till ett eldsoffer åt
  Det är et skuldoffer.		  Herren. Det är ett skuldoffer.

6. Det mankön är ibland Presterna	6. Allt mankön bland prästerna må
  skola det äta på heligt rum; ty	  äta det; på en helig plats skall
  det är det aldra helgasta.		  det ätas; det är högheligt.

7. Såsom syndoffret, så skall ock	7. Hvad som gäller om syndoffret
  skuldoffer wara: Bägges deras	  skall ock gälla om skuldoffret;
  skall en lag wara. Och skall	  samma lag skall gälla för dem
  höra Prestenom til, som derigenom	  båda. Den präst, som bringar
  försonar.				  försoning därmed, honom skall det
					  tillhöra.

8. Den Prester något bränneoffer	8. Och när en präst bär fram
  offrar, honom skall tilhöra huden	  brännoffer för någon, så skall
  af bränneoffret, som han offrat	  huden af det framburna
  hafwer.				  brännoffersdjuret tillhöra den
					  prästen.

9. Och allt spisoffer, som i ugn,	9. Och ett spisoffer, som är bakadt
  eller på halster, eller uti panno	  i ugn eller som är tillredt i
  bakadt warder, skall höra		  pann eller på plåt, skall alltid
  Prestenom til, som det offrar.	  tillfalla den präst, som bär fram
					  det.

10. Och allt spisoffer, som med oljo	10. Men ett spisoffer, som är
  blandadt eller tort är, det		  begjutet med olja eller som
  skall allom Aarons barnom		  frambäres torrt, skall alltid
  tilhöra, så thy eno som thy		  tillfalla Arons söner gemensamt,
  andro.				  den ene likaväl som den andre.

11. Och detta är tackoffers lag, det	11. Och detta är lagen om
  man HERranom offrar.		  tackoffret, när ett sådant bäres
					  fram åt Herren:

12. Wilja de göra et lofoffer, så	12. Om någon vill bära fram ett
  skola de offra osyrade kakor,	  sådant till lofoffer, så skall
  blandade med oljo, och osyrade	  han, förutom det till lofoffret
  tunkakor, bestrukna med oljo,	  hörande slaktdjuret, bära fram
  och i panno bakade semlokakor,	  osyrade kakor, begjutna med
  blandade med oljo.			  olja, och osyrade tunnkakor,
					  smorda med olja, och fint mjöl,
					  ihopknådadt, i form af kakor,
					  begjutna med olja.

13. Och sådana offer skola de göra	13. Jämte kakor af syradt bröd skall
  på en kako af syradt bröd til	  han bära fram detta sitt offer,
  sitt tackoffers lofoffer.		  förutom det slaktdjur, som hör
					  till hans såsom lofoffer
					  framburna tackoffer.

 14. Och et af thy allo skall offras	14. Af detta offer skall han bära
  HERranom til häfoffer, och skall	  fram en kaka af hvart slag såsom
  höra Prestenom til, som stänker	  en gärd åt Herren; den präst,
  tackoffrens blod.			  som häller tackoffrets blod på
					  altaret, honom skall den
					  tillhöra.

15. Och lofoffrens kött, i sitt		15. Och köttet af det slaktdjur, som
  tackoffer, skall ätas på samma	  hör till det såsom lofoffer
  dagen, som det offradt warder,	  framburna tackoffret, skall ätas
  och intet låtas qwart intil		  samma dag det offrats; intet
  morgonen.				  däraf må lämnas kvar till
					  följande morgon.

16. Och ehwad det är et löfte eller	16. Om däremot det slaktoffer, som
  friwiljogt offer, så skall det	  någon vill bära fram, är ett
  på samma dagen ätit warda, som	  löftesoffer eller ett frivilligt
  det offradt är: Om något qwart	  offer, så skall offerdjuret
  blifwer til den andra dagen,	  likaledes ätas samma dag det
  skall man ändå ätat.		  offrats; dock må det som blifvit
					  öfver däraf ätas den följande
					  dagen.

17. Men hwad qwart blifwer af		17. Blifver ändock något öfver af
  offradt kött intil tredje dagen,	  offerköttet, skall detta på
  det skall upbrännas i elde.		  tredje dagen uppbrännas i eld.

18. Och om någor äter på tredje		18. Om någon på tredje dagen äter af
  dagen af det offrade köttet af	  tackoffersköttet, så blifver
  hans tackoffer, så blifwer han	  offret icke välbehagligt; honom
  icke tacknämlig, som det offrat	  som burit fram det skall det då
  hafwer, det skall icke heller	  icke räknas till godo, det skall
  warda honom tillräknadt, utan	  anses såsom en
  det blifwer en styggelse. Och	  vederstygglighet. Den som äter
  hwad själ som deraf äter, hon är	  däraf kommer att bära på
  brotslig til en mißgerning.		  missgärning.

19. Och det kött som kommer wid		19. Ej heller må det kött ätas, som
  något orent, det skall icke		  har kommit vid något orent, utan
  warda ätit, utan upbrändt i		  det skall uppbrännas i eld. För
  elde. Den der ren är til		  öfrigt må köttet ätas af hvar
  lekamen, han skall äta det		  och en som är ren.
  köttet.

20. Och den själ som äter af		20. Men den som, medan orenhet låder
  tackoffrens kött, det HERranom	  vid honom, äter kött af Herrens
  tilhörer, hennes orenhet ware	  tackoffer, han skall utrotas ur
  öfwer henne, och hon skall warda	  sitt folk.
  utrotad utu sitt folk.

21. Och om en själ kommer wid något	21. Och om någon har kommit vid
  det orent är, ware sig oren		  något orent, vare sig en
  menniska, boskap, eller hwad	  människas orenhet eller ett
  eljest styggeligit är, eller ock	  orent djur eller hvilken oren
  äter af tackoffrens kött, det	  styggelse det vara må, och han
  HERranom tilhörer, den skall	  likväl äter kött af Herrens
  utrotad warda utu sitt folk.	  tackoffer, så skall han utrotas
					  ur sitt folk.

22. Och HERren talade med Mose, och	22. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

23. Tala med Israels barn, och säg:	23. Tala till Israels barn och säg:
  I skolen intet fett äta af fä,	  Intet fett af fäkreatur, får
  lambom och getom.			  eller getter skolen I äta.

24. Men det feta af et as, och hwad	24. Fettet af ett själfdödt eller
  af wilddjur rifwit är, bruker	  ihjälrifvet djur må eljest
  eder til allahanda nytto; men	  användas till alla slags behof,
  icke skolen I ätat.			  men äta det skolen I icke.

25. Ty den som äter det feta af den	25. Ty hvar och en som äter fettet
  boskap, som HERranom til offer	  af något djur, hvaraf man bär
  gifwen är, den samma själen		  fram eldsoffer åt Herren, hvem
  skall utrotad warda utu sitt	  det vara må som äter däraf, han
  folk.				  skall utrotas ur sitt folk.

26. I skolen ock intet blod äta,	26. Och intet blod skolen I förtära,
  antingen af boskap, eller af	  hvarken af fåglar eller af
  foglar, der I bon.			  boskap, hvar I än ären bosatta.

27. Hwilken själ som äter något		27. Hvar och en som förtär något
  blod, hon skall utrotad warda	  blod, han skall utrotas ur sitt
  utu sitt folk.			  folk.

28. Och HERren talade med Mose, och	28. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

29. Tala med Israels barn, och säg:	29. Tala till Israels barn och säg:
  Den som HERranom sitt tackoffer	  Den som vill offra ett tackoffer
  göra will, han skall ock bära	  åt Herren, han skall af detta
  med hwad som HERranom til et	  sitt tackoffer bära fram åt
  tackoffer tilhörer.			  Herren den vederbörliga
					  offergåfvan.

30. Han skall med sine hand bärat	30. Med egna händer skall han bära
  fram til HERrans offer, nemliga,	  fram Herrens eldsoffer; fettet
  det feta på bröstena skall han	  jämte bringan skall han bära
  frambära, samt med bröstet, at	  fram, bringan till att viftas
  de skola warda ett weftoffer för	  såsom ett viftoffer inför
  HERranom.				  Herrens ansikte.

31. Och Presten skall upbränna det	31. Och prästen skall förbränna
  feta på altaret. Och bröstet	  fettet på altaret, men bringan
  skall höra Aaron til, och hans	  skall tillhöra Aron och hans
  söner.				  söner.

32. Och den högra bogen skola de	32. Också det högra lårstycket
  gifwa Prestenom til häfoffer af	  skolen I gifva åt prästen såsom
  deras tackoffer.			  en gärd af edra tackoffer.

33. Och hwilken ibland Aarons söner	33. Den bland Arons söner, som
  offrar blodet af tackoffret, och	  offrar tackoffrets blod och
  det feta, han skall ock hafwa	  fettet, han skall hafva det
  den högra bogen på sin del.		  högra lårstycket till sin del.

34. Ty weftebröstet och häfwebogen	34. Ty af Israels barns tackoffer
  hafwer jag tagit af Israels		  tager jag viftoffersbringan och
  barn, af deras tackoffer, och	  offergärdslåret och gifver dem
  hafwer gifwit det Prestenom		  åt prästen Aron och åt hans
  Aaron, och hans söner, til en	  söner till en evärdlig rätt af
  ewig rätt.				  Israels barn.

35. Detta är Aarons och hans söners	35. Detta är Arons och hans söners
  wigelse af HERrans offer, på den	  ämbetslott af Herrens eldsoffer,
  dagen då de öfwerantwardade		  den lott som gafs dem den dag de
  wordo til at wara HERranom		  fördes fram till att blifva
  Prester.				  Herrens präster

36. Då HERren böd, på den dagen då	36. hvilken lott, efter Herrens
  han dem wigde, hwad dem af		  befallning på den dag, då han
  Israels barnom gifwas skulle,	  smorde dem, skulle gifvas dem af
  til en ewig rätt, allom deras	  Israels barn, till en evärdlig
  efterkommandom.			  rätt, släkte efter släkte.

37. Och detta är bränneoffrens lag,	37. Detta är lagen om brännoffret,
  spisoffrens, syndoffrens,		  spisoffret, syndoffret,
  skuldoffrens, fylleoffrens och	  skuldoffret, handfyllningsoffret
  tackoffrens:			  och tackoffret,

38. Det HERren på Sinai berg Mose	38. hvilken Herren på Sinai berg gaf
  böd, den dagen då han böd honom	  Mose på den dag, då han bjöd
  til Israels barn, at de skulle	  Israels barn, att de skulle
  offra deras offer HERranom uti	  offra sina offer åt Herren, i
  den öknene Sinai.			  Sinais öken.


8. Capitlet.				8 KAPITLET.

Presterne och tabernaklet		Prästernas invigning.
smörjas,¬†wigas.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Tag Aaron och hans söner med		2. »Tag Aron och hans söner med
  honom, samt med deras kläder, och	  honom samt deras kläder och
  smörjooljon, och en stut til		  smörjelseoljan, så ock
  syndoffer; twå wädrar, och en	  syndofferstjuren och de två
  korg med osyradt bröd.		  vädurarna och korgen med de
					  osyrade bröden.

3. Och församla alla menighetena	3. Församla sedan hela menigheten
  inför dörene af wittnesbördsens	  vid ingången till
  tabernakel.				  uppenbarelsetältet.»

4. Mose gjorde såsom HERren honom	4. Och Mose gjorde såsom Herren hade
  böd, och församlade menighetena	  bjudit honom, och menigheten
  inför dörene af wittnesbördsens	  församlade sig vid ingången till
  tabernakel:				  uppenbarelsetältet.

5. Och sade til dem: Detta är det,	5. Och Mose sade till menigheten:
  som HERren budit hafwer at göra.	  »Detta är hvad Herren har bjudit
					  mig att göra.»

6. Och tog Aaron och hans söner, och	6. Och Mose förde fram Aron och hans
  twådde dem med watn.			  söner och tvådde dem med vatten.

7. Och drog honom den linna		7. Och han satte lifklädnaden på
  kjortelen uppå, och bandt bältet	  honom och omgjordade honom med
  omkring honom, och klädde på		  bältet och klädde på kåpan och
  honom den gula silkeskjortelen,	  satte på honom efoden och
  och fick honom lifkjortelen uppå,	  omgjordade honom med efodens
  och gjordade honom öfwer		  skärp och sammanfäste därmed allt
  lifkjortelen.			  på honom.

8. Och satte på honom skölden, och i	8. Och han satte på honom
  skölden Ljus och Fullkomlighet.	  bröstskölden och lade urim och
					  tummim in i skölden.

9. Och satte honom hatten på hans	9. Och han satte hufvudbindeln på
  hufwud, och satte på hatten		  hans hufvud och satte på
  ofwanför hans änne, et gyldene	  hufvudbindeln framtill den
  span på den helga kronona; såsom	  gyllene plåten, det heliga
  HERren Mose budit hade.		  diademet, såsom Herren hade
					  bjudit Mose.

10. Och Mose tog smörjooljon, och	10. Och Mose tog smörjelseoljan och
  smorde tabernaklet med allt det	  smorde tabernaklet och allt hvad
  deruti war, och wigde det.		  däri var och helgade allt,

11. Och stänkte dermed sju resor på	11. och han stänkte därmed sju
  altaret, och smorde altaret med	  gånger på altaret och smorde
  all sin redskap, twättekaret med	  altaret och alla dess tillbehör
  sinom fot, at det skulle warda	  och bäckenet jämte dess
  wigdt.				  fotställning, för att helga dem.

12. Och gjöt af smörjooljone på		12. Och han göt smörjelseolja på
  Aarons hufwud, och smorde honom,	  Arons hufvud och smorde honom
  at han skulle warda wigd.		  för att helga honom.

13. Och hade Aarons söner fram, och	13. Och Mose förde fram Arons söner
  drog dem linna kjortlar uppå,	  och klädde lifklädnader på dem
  och gjordade dem med bälter, och	  och omgjordade dem med bälten
  bandt dem hufwor uppå; såsom	  och band hufvor på dem, såsom
  HERren honom budit hade.		  Herren hade bjudit Mose.

14. Och lät hafwa fram til sig en	14. Och han förde fram
  stut til syndoffer. Och Aaron	  syndofferstjuren, och Aron och
  och hans söner lade sina händer	  hans söner lade sina händer på
  på hans hufwud.			  syndofferstjurens hufvud.

15. Sedan slagtades han. Och Mose	15. Sedan slaktades den, och Mose
  tog af blodet, och strök med	  tog blodet och strök med sitt
  fingret på hornen af altaret	  finger på altarets horn rundt
  allt omkring, och skärde		  omkring och renade altaret; men
  altaret, och gjöt blodet på		  det öfriga blodet utgöt han vid
  altarens botn, och wigde det, at	  foten af altaret och helgade
  han skulle försonat.		  detta och bragte försoning för
					  det.

16. Och tog allt det feta af		16. Och han tog allt det fett, som
  inelfwerna; nätet öfwer lefrena,	  satt på inälfvorna, så ock
  och båda njurarna med det feta	  lefverfettet och båda njurarna
  derpå är, och upbrände det på	  med fettet på dem, och Mose
  altaret.				  förbrände det på altaret.

17. Men stuten med hans hud, kött	17. Men det öfriga af tjuren, hans
  och träck, brände han up i elde	  hud och kött och orenlighet,
  utanför lägret, såsom HERren	  uppbrände han i eld utanför
  honom budit hade.			  lägret, såsom Herren hade bjudit
					  Mose.

18. Och hade en wädur fram till		18. Och han förde fram
  bränneoffer: Och Aaron med hans	  brännoffersväduren, och Aron och
  söner lade sina händer på hans	  hans söner lade sina händer på
  hufwud.				  vädurens hufvud.

19. Sedan slagtades han. Och Mose	19. Sedan slaktades den, och Mose
  stänkte af blodet på altaret	  hällde blodet på altaret rundt
  allt omkring:			  omkring;

20. Högg wäduren i stycken, och		20. men själfva väduren delade han
  brände up hufwudet och stycken:	  i dess stycken. Och Mose
					  förbrände hufvudet och styckena
					  och istret;

21. Och twådde inelfwerna och		21. inälfvorna och fötterna tvådde
  fötterna med watn, och brände så	  han i vatten, och så förbrände
  hela wäduren up på altarena.	  Mose hela väduren på altaret.
  Det war et bränneoffer til en	  Det var ett brännoffer till en
  söt lukt, et offer HERranom;	  välbehaglig lukt, det var ett
  såsom HERren honom budit hade.	  eldsoffer åt Herren, såsom
					  Herren hade bjudit Mose.

22. Han hade ock fram den andra		22. Därefter förde han fram den
  wäduren, som är fylleoffrens.	  andra väduren,
  Och Aaron med hans söner lade	  handfyllningsväduren, och Aron
  sina händer på hans hufwud.		  och hans söner lade sina händer
					  på vädurens hufvud.

23. Sedan slagtades han. Och Mose	23. Sedan slaktades den, och Mose
  tog af hans blod, och strök på	  tog af dess blod och beströk
  högra örnatimpen af Aaron, och	  Arons högra örsnibb och tummen
  uppå tuman af högra handene, och	  på hans högra hand och stortån
  på den största tåna af hans		  på hans högra fot.
  högra fot.

24. Och hade fram Aarons söner, och	24. Därpå förde han fram Arons
  strök af blodet på deras högra	  söner. Och Mose beströk med
  örnatimp, och på tuman af deras	  blodet deras högra örsnibb och
  högra hand, och på största tåna	  tummen på deras högra hand och
  af deras högra fot: Och stänkte	  stortån på deras högra fot; men
  blodet på altaret allt omkring.	  det öfriga blodet hällde Mose på
					  altaret rundt omkring.

25. Och tog det feta och stjerten,	25. Och han tog fettet, svansen och
  och allt det feta på inelfwerna,	  allt det fett, som satt på
  och nätet på lefrena, båda		  inälfvorna, så ock lefverfettet
  njurarna med det feta deruppå	  och båda njurarna med fettet på
  är, och den högra bogen.		  dem, därtill det högra
					  lårstycket.

26. Dertil tog han utaf korgenom,	26. Och ur korgen med de osyrade
  der det osyrade brödet uti war	  bröden, som stod inför Herrens
  för HERranom, ena osyrada kako,	  ansikte, tog han en osyrad kaka,
  och ena kako af det oljade		  en oljebrödskaka och en tunnkaka
  brödet, och ena tunkako, och	  och lade detta på fettstyckena
  lade det på det feta, och på	  och det högra lårstycket.
  högra bogen.

27. Och fick allt detta Aaron och	27. Och alltsammans lade han på
  hans söner på händerna, och		  Arons och hans söners händer och
  weftade det för ett weftoffer	  viftade det såsom ett viftoffer
  för HERranom.			  inför Herrens ansikte.

28. Och tog det allt igen af deras	28. Sedan tog Mose det ur deras
  händer, och brände det up på	  händer och förbrände det på
  altaret ofwan uppå bränneoffret:	  altaret, ofvanpå brännoffret.
  Ty det är fyllooffer til en söt	  Det var ett handfyllningsoffer
  lukt, et offer HERranom.		  till en välbehaglig lukt, det
					  var et eldsoffer åt Herren.

29. Och Mose tog bröstet, och		29. Och Mose tog bringan och viftade
  weftade det til et weftoffer för	  den såsom ett viftoffer inför
  HERranom af fyllooffrens wädur,	  Herrens ansikte; af
  den kom Mose på hans del; såsom	  handfyllningsoffrets vädur fick
  HERren honom budit hade.		  Mose detta till sin del, såsom
					  Herren hade bjudit Mose.

30. Och Mose tog af smörjooljone,	30. Och Mose tog af smörjelseoljan
  och af blodet på altaret, och	  och af blodet på altaret och
  stänkte på Aaron och hans		  stänkte på Aron --- på hans
  kläder, på hans söner och deras	  kläder --- och likaledes på hans
  kläder, och wägde så Aaron och	  söner och hans söners kläder;
  hans kläder, hans söner och		  han helgade så Aron --- hans
  deras kläder med honom.		  kläder --- och likaledes hans
					  söner och hans söners kläder.

31. Och sade til Aaron och hans		31. Och Mose sade till Aron och till
  söner: Koker köttet för dörene	  hans söner: »Koken köttet vid
  af wittnesbördsens tabernakel;	  ingången till
  och äter det der, dertil med	  uppenbarelsetältet, och äten det
  brödet i fylleoffrens korg,		  där jämte brödet, som är i
  såsom mig budit är och sagdt, at	  handfyllningskorgen, såsom jag
  Aaron och hans söner skulle		  har bjudit och sagt: Aron och
  ätat.				  hans söner skola äta det.

32. Hwad öfwer blifwer af köttet och	32. Men hvad som blifver öfver af
  brödet, det skolen I upbränna på	  köttet eller af brödet, det
  elde.				  skolen I uppbränna i eld.

33. Och I skolen icke utgå i sju	33. Och under sju dagar skolen I
  dagar ifrå dörene af		  icke gå bort ifrån
  wittnesbördsens tabernakel, allt	  uppenbarelsetältets ingång, utan
  intil den dagen, då edra		  I skolen stanna där ända till
  fylloffers dagar äro ute; ty i	  dess att edra handfyllningsdagar
  sju dagar äro edra händer		  äro ute, ty sju dagar skall eder
  fyllda:				  handfyllning vara.

34. Såsom det på denna dag skedt är:	34. Och Herren har bjudit, att såsom
  HERren hafwer så budit at göra,	  det i dag har tillgått, så skall
  på det I skolen wara försonade.	  det ock sedan tillgå, på det att
					  försoning må bringas för eder.

35. Och I skolen blifwa för dörene	35. Vid ingången till
  af wittnesbördsens tabernakel	  uppenbarelsetältet skolen I
  dag och natt i sju dagar långt.	  stanna kvar i sju dygn, dag och
  Och skolen taga wara på HERrans	  natt, och I skolen iakttaga hvad
  wakt, at I icke dön: Ty så är	  Herren bjudit eder iakttaga, på
  mig budit.				  det att I icke mån dö; ty så är
					  mig bjudet.»

36. Och Aaron med hans söner gjorde	36. Och Aron och hans söner gjorde
  allt det HERren genom Mose budit	  allt hvad Herren hade bjudit
  hade.				  genom Mose.


9. Capitlet				9 KAPITLET.

Aarons första offer. Eld af		Arons första offer.
himmelen.

Och på åttonde dagen kallade Mose	Och på åttonde dagen kallade Mose
Aaron och hans söner, och de äldsta	till sig Aron och hans söner och de
i Israel;				äldste i Israel.

2. Och sade til Aaron: Tag til dig	2. Och han sade till Aron: »Tag dig
  en ung kalf til syndoffer, och en	  en tjurkalf till syndoffer och en
  wädur til bränneoffer, båda utan	  vädur till brännoffer, båda
  wank, och haf dem fram för		  felfria, och för dem fram inför
  HERran.				  Herrens ansikte.

3. Och tala med Israels barn, och	3. Och tala till Israels barn och
  säg: Tager en getabock til		  säg: Tagen en bock till syndoffer
  syndoffer, och en kalf, och et	  och en kalf och ett lamm, båda
  får, båda årsgamla, och utan		  årsgamla och felfria, till
  wank, til bränneoffer.		  brännoffer,

4. Och en oxa och en wädur til		4. så ock en tjur och en vädur till
  tackoffer, at wi offre för		  tackoffer, att offra inför
  HERranom; och et spisoffer		  Herrens ansikte, därtill ett
  blandadt med oljo: Förty i dag	  spisoffer, begjutet med olja; ty
  skall HERren låta eder se sig.	  i dag uppenbarar sig Herren för
					  eder.»

5. Och de togo det Mose budit hade	5. Och de togo det som Mose bjudit
  inför dörene af wittnesbördsens	  dem taga och förde det fram inför
  tabernakel; och hela menigheten	  uppenbarelsetältet; och hela
  gick fram, och stod för HERranom.	  menigheten trädde fram och
					  ställde sig inför Herrens
					  ansikte.

6. Då sade Mose: Detta är det HERren	6. Då sade Mose: »Detta är hvad
  budit hafwer, at I göra skolen;	  Herren har bjudit eder göra;
  så warder HERrans härlighet sig	  sedan skall Herrens härlighet
  se låtandes.				  visa sig för eder.»

7. Och Mose sade til Aaron: Gack	7. Och Mose sade till Aron: »Träd
  fram til altaret, och gör ditt	  fram till altaret och offra ditt
  syndoffer, och ditt bränneoffer,	  syndoffer och ditt brännoffer och
  och försona dig och folket.		  bringa försoning för dig själf
  Derefter gör folkens offer, och	  och folket; offra sedan folkets
  försona deßlikes dem; såsom		  offer och bringa försoning för
  HERren budit hafwer.			  dem, såsom Herren har bjudit.»

8. Och Aaron gick fram til altaret,	8. Då trädde Aron fram till altaret
  och slagtade kalfwen til sitt	  och slaktade sin syndofferskalf.
  syndoffer.

9. Och hans söner båro blodet til	9. Och Arons söner buro fram blodet
  honom, och han doppade med sitt	  till honom, och han doppade sitt
  finger i blodet, och strök på	  finger i blodet och strök på
  hornen af altaret, och gjöt		  altarets horn, men det öfriga
  blodet på botnen af altaret:		  blodet utgöt han vid foten af
					  altaret.

10. Men det feta och njurarna och	10. Och syndoffersdjurets fett,
  det nätet på lefrene af		  njurar och lefverfett förbrände
  syndoffrena brände han up på	  han på altaret, såsom Herren
  altaret; såsom HERren hade budit	  hade bjudit Mose.
  Mose.

11. Och köttet och skinnet brände	11. Men köttet och huden uppbrände
  han up på elde, utanför lägret.	  han i eld utanför lägret.

12. Sedan slagtade han bränneoffret,	12. Sedan slaktade han
  och Aarons söner båro blodet til	  brännoffersdjuret. Och Arons
  honom, och han stänkte det på	  söner räckte honom blodet, och
  altaret allt omkring.		  han hällde det på altaret rundt
					  omkring.

13. Och de båro bränneoffret til	13. Och de räckte honom
  honom styckadt, och hufwudet:	  brännoffersdjuret, deladt i sina
  Och han brände det up på		  stycken, och dess hufvud, och
  altaret.				  han förbrände detta på altaret.

14. Och han twådde inelfwerna och	14. Och han tvådde inälfvorna och
  fötterna, och brände det up		  fötterna och förbrände dem
  ofwan på bränneoffret på		  ofvanpå brännoffret, på altaret.
  altaret.

15. Derefter bar han fram folkens	15. Därefter förde han fram folkets
  offer, och tog bocken, folkens	  offer. Han tog folkets
  syndoffer, och slagtade honom,	  syndoffersbock och slaktade
  och gjorde et syndoffer deraf,	  honom och offrade honom till
  såsom det förra.			  syndoffer på samma sätt som det
					  förra syndoffersdjuret.

16. Och bar bränneoffret fram, och	16. Och han förde fram
  gjorde såsom det sig borde.		  brännoffersdjuret och offrade
					  det på föreskrifvet sätt.

17. Och bar fram spisoffret dertil,	17. Och han bar fram spisoffret och
  och tog sina hand full, och		  tog en handfull däraf och
  brände det up på altaret,		  förbrände detta på altaret,
  förutan morgonens bränneoffer.	  förutom morgonens brännoffer.

18. Sedan slagtade han oxan och		18. Sedan slaktade han tjuren och
  wäduren til folkens tackoffer:	  väduren, som voro folkets
  Och hans söner båro honom		  tackoffer. Och Arons söner
  blodet, det stänkte han på		  räckte honom blodet, och han
  altaret allt omkring.		  hällde det på altaret rundt
					  omkring.

19. Men det feta af oxanom och		19. Och fettstyckena af tjuren samt
  wädurenom, stjerten, och det	  af väduren svansen och hvad som
  feta som war öfwer inelfwerna,	  omsluter inälfvorna, så ock
  och njurarna, och nätet öfwer	  njurarna och lefverfettet,
  lefrena:

20. Allt detta feta lade de på		20. dessa fettstycken lade de på
  bröstet, och brände det feta up	  bringorna; och han förbrände
  på altaret.				  fettstyckena på altaret.

21. Men bröstet och den högra bogen	21. Men bringorna och det högra
  weftade Aaron til et weftoffer	  lårstycket viftade Aron till ett
  för HERranom; såsom Mose budit	  viftoffer inför Herrens ansikte,
  hade.				  såsom Mose hade bjudit.

22. Och Aaron hof sina hand up til	22. Och Aron lyfte upp sina händer
  folket, och wälsignade dem; och	  öfver folket och välsignade
  gick neder, sedan han		  det. Därefter steg han ned,
  syndoffret, bränneoffret och	  sedan han hade offrat
  tackoffret gjort hade.		  syndoffret, brännoffret och
					  tackoffret.

23. Och Mose och Aaron gingo in uti	23. Och Mose och Aron gingo in i
  wittnesbördsens tabernakel. Och	  uppenbarelsetältet; sedan gingo
  då de gingo åter ut igen,		  de åter ut och välsignade
  wälsignade de folket. Då lät	  folket. Då visade sig Herrens
  HERrans härlighet se sig allo	  härlighet för allt folket.
  folkena.

24. Ty eld kom ut ifrå HERranom, och	24. Och eld gick ut från Herren och
  förstörde bränneoffret, och det	  förtärde brännoffret och
  feta på altaret. Då allt folket	  fettstyckena på altaret. Och
  såg detta, fröjdade det sig, och	  allt folket såg detta; och de
  föllo på deras anlete.		  jublade och föllo ned på sina
					  ansikten.


10. Capitlet.				10 KAPITLET

Nadabs, Abihu död. Folkets		Arons söners synd och straff.
klagan. Win förbjudes. Prestens	Förbud för prästerna att dricka
del.					vin. Prästernas andel af offren.

Och Aarons söner, Nadab och Abihu,	Men Arons söner Nadab och Abihu togo
togo hwar sitt rökelsekar, och lade	hvar sitt fyrfat och lade eld i dem
eld deruti, och lade rökwerk		och strödde rökelse därpå och buro
deruppå, och båro främmande eld fram	fram inför Herrens ansikte främmande
för HERran, det han dem icke budit	eld, annan än den han hade bjudit
hade.					dem.

2. Då kom en eld ut ifrå HERranom,	2. Då gick eld ut från Herren och
  och förtärde dem, så at de blefwo	  förtärde dem, så att de föllo
  döde för HERranom.			  döda ned inför Herrens ansikte.

3. Då sade Mose til Aaron: Detta är	3. Och Mose sade till Aron: »Detta
  det HERren sagt hafwer: Jag skall	  är hvad Herren har talat och
  warda helgader på dem som nalkas	  sagt: På dem som stå mig nära
  mig, och för allo folke skall jag	  vill jag bevisa mig helig, och
  härlig hållen warda. Och Aaron	  inför allt folket vill jag bevisa
  tigde stilla.			  mig härlig.» Och Aron teg
					  stilla.

4. Men Mose kallade til sig Misael	4. Och Mose kallade till sig Misael
  och Elzaphan Usiels söner, Aarons	  och Elsafan, Arons farbroder
  faderbroders, och sade til dem:	  Ussiels söner, och sade till dem:
  Går fram, och bärer edra bröder	  »Träden fram och bären edra
  här ut af helgedomenom, ut för	  fränder bort ifrån helgedomen och
  lägret.				  fören dem utanför lägret.»

5. Och de gingo fram, och båro dem	5. Då trädde de fram och buro bort
  med deras linne kjortlar ut för	  dem i deras lifklädnader, utanför
  lägret; såsom Mose sagt hade.	  lägret, såsom Mose hade sagt.

6. Då sade Mose til Aaron, och hans	6. Och Mose sade till Aron och till
  söner, Eleazar och Ithamar: I	  hans söner Eleasar och Itamar: »I
  skolen icke blotta edor hufwud,	  skolen icke hafva edert hår
  icke heller rifwa edor kläder, at	  oordnadt, ej heller rifva sönder
  I icke dön, och wrede kommer		  edra kläderr, att I icke mån dö
  öfwer hela menighetena: Låter	  och draga förtörnelse öfver hela
  edra bröder af hela Israels hus	  menigheten. Men edra bröder,
  gråta öfwer denna branden, som	  hela Israels hus, må gråta öfver
  HERren gjort hafwer.			  denna brand, som Herren har
					  upptändt.

7. Men I skolen intet gå ut igenom	7. Och I skolen icke gå bort ifrån
  dörena af wittnesbördsens		  uppenbarelsetältets ingång, på
  tabernakel; annars kunden I dö:	  det att I icke mån dö, ty Herrens
  Ty HERrans smörjoolja är på eder.	  smörjelseolja är på eder.» Och de
  Och de gjorde såsom Mose sade.	  gjorde såsom Mose hade sagt.

8. Men HERren talade med Aaron, och	8. Och Herren talade till Aron och
  sade:				  sade:

9. Du och dine söner med dig skola	9. »Hvarken du själf eller dina
  icke dricka win eller starka		  söner må dricka vin eller starka
  drycker, när I gån in uti		  drycker, när I skolen gå in i
  wittnesbördsens tabernakel, at i	  uppenbarelsetältet, på det att I
  icke skolen dö. Det ware en ewig	  icke mån dö. Det skall vara en
  rätt allom edrom efterkommandom:	  evärdlig stadga för eder från
					  släkte till släkte.

10. At I mågen åtskilja hwad heligt	10. I skolen skilja mellan heligt
  och oheligt, hwad rent och orent	  och oheligt, mellan orent och
  är:					  rent;

11. Och at I mågen lära Israels barn	11. och I skolen lära Israels barn
  alla rätter, som HERren til eder	  alla de stadgar, som Herren har
  genom Mose sagt hafwer.		  kungjort dem genom Mose.»

12. Och Mose talade med Aaron, och	12. Och Mose sade till Aron och till
  med hans återlefda söner,		  Eleasar och Itamar, hans
  Eleazar och Ithamar: Tager det	  kvarlefvande söner: »Tagen det
  öfwerblifwit är af spisoffret af	  spisoffer, som blifvit öfver af
  HERrans offer, och äter det		  Herrens eldsoffer, och äten det
  osyradt wid altaret; ty det är	  osyradt vid sidan af altaret, ty
  det aldrahelgasta.			  det är högheligt.

13. Och I skolen ätat på et heligt	13. I skolen äta det på en helig
  rum, ty det är din rätt, och	  plats; ty det är din och dina
  dina söners rätt af HERrans		  söners stadgade rätt af Herrens
  offer; ty så är mig budit.		  eldsoffer, så är mig bjudet.

14. Weftebröstet och häfwebogen		14. Och viftoffersbringan och
  skalt du och dine söner, och	  offergärdslåret skola ätas af
  dina döttrar med dig, äta på	  dig och af dina söner och dina
  rent rum; ty denne rätten är dig	  döttrar jämte dig på en ren
  och dina söner gifwen til		  plats, ty de äro dig gifna
  Israels barns tackoffer.		  såsom din och dina söners
					  stadgade rätt af Israels barns
					  tackoffer.

15. Ty häfwebogen och weftebröstet,	15. Jämte eldsoffren ---
  med deß fetas offer, skola		  fettstyckena --- skola
  inbäras, at de skola warda		  offergärdslåret och
  weftade til weftoffer för		  viftoffersbringan bäras fram för
  HERranom. Derföre är det ditt	  att viftas såsom ett viftoffer
  och dina barns til en ewig rätt;	  inför Herrens ansikte; och de
  såsom HERren budit hafwer.		  skola såsom en evärdlig rätt
					  tillhöra dig och dina söner
					  jämte dig, såsom Herren har
					  bjudit.»

16. Och Mose sökte efter syndoffrens	16. Och Mose frågade efter
  bock; och fann honom wara		  syndoffersbocken, men den
  upbrändan. Och han wardt wred	  befanns vara uppbränd. Då
  öfwer Eleazar och Ithamar Aarons	  förtörnadess han på Eleasar och
  söner, de ännu igenlefde woro;	  Itamar, Arons kvarlefvande
  och sade:				  söner, och sade:

17. Hwi hafwen I icke ätit		17. »Hvarför hafven i icke ätit
  syndoffret på heligt rum, efter	  syndoffret på den heliga
  det är det aldrahelgasta, och	  platsen? Det är ju högheligt.
  han hafwer gifwit eder det, på	  Och han har gifvit eder det, på
  det I skolen bära menighetenes	  det att I mån borttaga
  mißgerningar, och försona dem	  menighetens missgärning och
  för HERranom?			  bringa försoning för dem inför
					  Herrens ansikte.

18. Si, hans blod är icke kommen in	18. Se, dess blod har icke blifvit
  uti det helga: I skullen hafwa	  inburet i helgedomens inre;
  ätit det in i det helga, såsom	  därför skullen I på heligt
  mig budit är.			  område hafva ätit upp köttet,
					  såsom jag bjudit.»

19. Men Aaron sade til Mose: Si, i	19. Men Aron sade till Mose: »Se, de
  dag hafwa de offrat deras		  hafva i dag offrat sitt
  syndoffer, och deras bränneoffer	  syndoffer och sitt brännoffer
  för HERranom, och mig är så		  inför Herrens ansikte, och mig
  gångit som du ser. Skulle jag i	  har vederfarits hvad du vet. Om
  dag äta af syndoffer, och wara	  jag nu i dag åte syndofferskött,
  wid godt mod för HERranom?		  skulle detta vara Herren
					  välbehagligt?»

20. Då Mose det hörde, war han til	20. När Mose hörde detta, var han
  frids.				  tillfreds.


11. Capitlet.				11 KAPITLET.

Ren och oren djur.			Rena och orena djur.

Och HERren talade med Mose och		Och Herren talade till Mose och Aron
Aaron, och sade til dem:		och sade till dem:

2. Taler med Israels barn, och		2. Talen till Israels barn och
  säger: Deßa äro de djur, som I	  sägen: Dessa äro de djur, som I
  äta skolen, ibland all djur på	  fån äta bland alla fyrfotadjur på
  jordene.				  jorden:

3. Allt det som ibland djuren		3. alla de fyrfotadjur, som hafva
  twåklöfwadt är, och idislar, det	  klöfvar och hafva dem helklufna
  skolen i äta.			  och som idissla, dem fån I äta.

4. Men det som idislar, och är		4. Men dessa skolen I icke äta af de
  klöfwadt, dock icke twåklöfwadt,	  idisslande djuren och af dem som
  såsom camelen, det är eder orent,	  hafva klöfvar: kamelen, ty han
  och I skolen icke ätat:		  idisslar väl, men har icke
					  klöfvar, han skall gälla för eder
					  såsom oren;

5. Cuniler idisla wäl; men de äro	5. klippdassen, ty han idisslar väl,
  icke twåklöfwade: Derföre äro de	  men har icke klöfvar, han skall
  orene.				  gälla för eder såsom oren;

6. Haren idislar ock; men han är	6. haren, ty han idisslar väl, men
  icke twåklöfwad: Derföre är han	  har icke klöfvar, han skall gälla
  eder oren.				  för eder såsom oren;

7. Och swinet är wäl twåklöfwadt;	7. svinet, ty det har väl klöfvar
  men det idislar icke: Derföre är	  och har dem helklufna, men det
  det eder orent.			  idisslar icke, det skall gälla
					  för eder såsom orent.

8. Af deßas kött skolen I icke	    8. Af dessa djurs kött skolen I icke
  äta, och icke komma wid deras as;	  äta, ej heller skolen I komma vid
  ty de äro eder oren.			  deras döda kroppar; de skola
					  gälla för eder såsom orena.

9. Detta skolen I äta ibland det som	9. Detta är hvad I fån äta af allt
  i watnena är: Allt det som spol	  det som lefver i vattnet: allt
  och fjäll hafwer i floder, i		  det i vattnet, vare sig i sjöar
  hafwena, och i bäckom; det skolen	  eller i strömmar, som har fenor
  I äta.				  och fjäll, det fån I äta.

10. Men allt det som icke hafwer	10. Men allt det i sjöar och
  spol och fjäll i hafwena, och i	  strömmar, som icke har fenor och
  bäckom, ibland allt det som		  fjäll, bland allt det som rör
  röres i watnen, och allt det som	  sig i vattnet, bland alla
  lefwer i watne, det skall wara	  lefvande varelser i vattnet, det
  eder en wederstyggelse.		  skall vara en styggelse för
					  eder.

11. At I icke äten af deß kött: Och	11. Ja, de skola vara en styggelse
  skyr wid deras as;			  för eder; af deras kött skolen I
					  icke äta, och deras döda kroppar
					  skolen I räkna såsom en
					  styggelse.

12. Ty allt det som icke hafwer spol	12. Allt det i vattnet, som icke har
  och fjäll i watnena, der skolen	  fenor och fjäll, skall vara en
  I sky weder.			  styggelse för eder.

13. Och detta skolen I sky weder	13. Och bland fåglarna skolen I
  ibland foglarna, at I icke äten	  räkna dessa som en styggelse, de
  dem: Örnen, höken, falken:		  skola icke ätas, de äro en
					  styggelse: örnen, lammgamen,
					  hafsörnen,

14. Gamen, gladona, och det af deras	14. gladan, falken med dess arter,
  art är:

15. Och alle korpar med deras art:	15. alla slags korpar efter deras
					  arter,

16. Strußfoglen, uglona, göken,		16. strutsen, tahemasfågeln,
  sparfhöken med sin art:		  fiskmåsen, höken med dess arter,

17. Stenuglona, swanen, ufwen:		17. ugglan, dykfågeln, uven,

18. Flädermusena, rördrommen:		18. tinsemetfågeln, pelikanen,
					  asgamen,

19. Storken, hägren, skrikona med	19. hägern, regnpiparen med dess
  sin art: Widhöfden och swalona.	  arter, härfågeln och
					  flädermusen.

20. Och allt det sig rörer ibland	20. Alla de flygande smådjur, som gå
  foglarna, och går på fyra		  på fyra fötter, skola vara en
  fötter, det skall wara eder en	  styggelse för eder.
  wederstyggelse.

21. Dock detta skolen I äta af		21. Af alla flygande smådjur, som gå
  foglom, der sig rörer och går på	  på fyra fötter, fån I allenast
  fyra fötter, hwilkas knä stå	  äta dem som ofvanför sina fötter
  tilbaka, der det med hoppar på	  hafva två ben att hoppa med på
  jordene.				  jorden.

22. Der af må I äta, såsom är Arbe	22. Dessa fån I äta af dem: arbe med
  med sin art, och Saleam med sin	  dess arter, soleam med dess
  art, och Hargol med sin art, och	  arter, hargol med dess arter och
  Hagab med sin art.			  hagab med dess arter.

23. Allt det eljest hafwer fyra		23. Men alla andra flygande smådjur,
  fötter ibland foglarna, det		  som hafva fyra fötter, skola
  skall wara eder en			  vara en styggelse för eder.
  wederstyggelse.

24. Och I skolen räkna dem oren.	24. Genom dessa djur ådragen I eder
  Den som kommer wid deras as, han	  orenhet. Hvar och en som kommer
  skall wara oren allt intill		  vid deras döda kroppar skall
  aftonen.				  vara oren ända till aftonen.

25. Och den som någors deras as bär,	25. Och hvar och en som burit bort
  han skall twå sin kläder, och	  någon sådan död kropp skall två
  skall blifwa oren allt intil	  sina kläder och vara oren ända
  aftonen.				  till aftonen.

26. Derföre, allt det djur som		26. Alla de fyrfotadjur, som hafva
  klöfwadt är, och icke		  klöfvar, men icke helklufna, och
  twåklöfwadt, och idislar icke,	  som icke idissla, skola gälla
  det skall wara eder orent: Den	  för eder såsom orena. Hvar och
  som kommer derwid, han blifwer	  en som kommer vid dem blifver
  oren.				  oren.

27. Och allt det som går på händer	27. Och alla slags fyrfotade djur,
  ibland djuren, som gå på fyra	  som gå på tassar, skola gälla
  fötter, det skall wara eder		  för eder såsom orena. Hvar och
  orent: Den som kommer wid deras	  en som kommer vid deras döda
  as, han skall wara oren allt	  kroppar skall vara oren ända
  intil aftonen.			  till aftonen.

28. Och den som deras as bär, han	28. Och den som har burit bort en
  skall twå sin kläder, och wara	  sådan död kropp, han skall två
  oren allt intil aftonen; ty allt	  sina kläder och vara oren ända
  sådant är eder orent.		  till aftonen; de skola gälla för
					  eder såsom orena.

29. Deße skola ock wara eder oren	29. Och bland de smådjur, som röra
  ibland de djur som krypa på		  sig på jorden, skola dessa gälla
  jordene: Lekatten, musen,		  för eder såsom orena: vesslan,
  paddan, hwart efter sitt slag:	  jordråttan, ödlan med dess
					  arter,

30. Igelkotten, molken, ödlan,		30. anakan, koadjuret, letan,
  stellion, mullwaden:		  hometdjuret och kameleonten.

31. De äro eder oren ibland allt det	31. Dessa äro de som skola gälla för
  som kryper; den som kommer wid	  eder såsom orena bland alla
  deras as, han skall wara oren	  smådjur. Hvar och en som kommer
  intil aftonen.			  vid dem, sedan de äro döda,
					  skall vara oren ända till
					  aftonen.

32. Och allt det som et sådant dödt	32. Och allt hvarpå något sådant
  as på faller, det warder orent;	  djur faller, sedan det är dödt,
  ware sig allahanda träkäril,	  blifver orent, vare sig det är
  eller kläder, eller skinn, eller	  något slags träkärl eller det är
  säck, och all sådana redskap,	  kläder eller något af skinn
  der man något med gör, skall man	  eller en säck, eller hvilken
  låta i watn, och det blifwer	  annan sak det vara må, som
  orent intil aftonen; så warder	  användes till något behof. Man
  det rent.				  skall lägga det i vatten, och
					  det skall vara orent ända till
					  aftonen; så blifver det rent.

33. Allahanda lerkäril, om et sådant	33. Och om något sådant faller i
  as deruti faller, warder allt	  något slags lerkärl, så blifver
  orent, som deruti är, och skall	  allt som är i detta orent, och
  sönderslås.				  kärlet skolen i slå sönder.

34. All mat som man äter, om det	34. Allt slags mat däri, allt som
  watnet kommer deruti, den är	  man äter tillredt med vatten,
  oren: Och all dryck, som man	  det blifver orent; och allt
  dricker af allahanda sådana		  slags dryck i något slags kärl,
  kärile, är oren.			  allt som man dricker, det
					  blifver orent däraf.

35. Och allt det som et sådant as på	35. Och allt hvarpå någon sådan död
  faller, det blifwer orent, ware	  kropp faller blifver orent. Är
  sig ugn eller ketslar, det skall	  det en ugn eller en härd, skall
  man slå sönder; ty det är orent,	  den förstöras, ty den blifver
  och skall wara eder orent.		  oren. Och den skall gälla för
					  eder såsom oren.

36. Dock brunnar, källor och dammar	36. Men en källa eller en brunn, en
  äro rene: Den som kommer wid	  plats dit vattnet samlar sig,
  deras as, han är oren:		  skall förblifva ren; men kommer
					  någon vid själfva den döda
					  kroppen, blifver han oren.

37. Och om et sådant as fölle på	37. Och om en sådan död kropp faller
  säd, som man sått hafwer, så är	  på något slags utsädeskorn,
  hon dock ren.			  något man sår, då förblifver
					  detta rent.

38. Men gjuter man watn på sädena,	38. Men om vatten har kommit på
  och sedan fölle sådant as		  säden och någon sådan död kropp
  deruppå, så worde hon eder oren.	  sedan faller därpå, så skall den
					  gälla för eder såsom oren.

39. Om et djur dör, det I äta mågen:	39. Och om något fyrfotadjur, som
  Den som kommer wid det aset, den	  får ätas af eder, dör, så skall
  är oren intil aftonen.		  den som kommer vid dess döda
					  kropp vara oren ända till
					  aftonen.

40. Den som äter af sådant as, han	40. Och den som äter kött af en
  skall twå sin kläder, och skall	  sådan död kropp, han skall två
  blifwa oren intil aftonen: Så	  sina kläder och vara oren ända
  ock den som bär et sådant as,	  till aftonen. Och den som har
  han skall twå sin kläder, och	  burit bort någon sådan död
  blifwa oren intill aftonen.		  kropp, han skall två sina kläder
					  och vara oren ända till aftonen.

41. Det som kräker på jordene skall	41. Och alla slags smådjur, som röra
  wara eder en wederstyggelse, och	  sig på jorden, äro en styggelse;
  man skall icke ätat.		  de skola icke ätas.

42. Och allt det som går på bukenom,	42. Hvarken af det som går på buken
  och allt det som går på fyra	  eller af det som går på fyra
  eller flera fötter, af allo thy	  eller flera fötter bland alla de
  som kräker på jordene, det		  smådjur, som röra sig på jorden,
  skolen I icke äta; ty det skall	  skolen I äta något, ty de äro en
  wara eder en wederstyggelse.	  styggelse.

43. Görer edra själar icke till		43. Gören eder icke själfva till en
  styggelse, och besmitter eder	  styggelse genom något sådant
  icke deruppå, så at I blifwen	  djur, och ådragen eder icke
  orene.				  orenhet genom sådana, så att I
					  blifven orenade genom dem.

44. Ty jag är HERren edar Gud:		44. Ty jag är Herren, eder Gud; och
  Derföre skolen I helga eder, at	  I skolen hålla eder heliga och
  I blifwen helige; ty jag är		  vara heliga, ty jag är helig.
  helig: Och I skolen icke orena	  Och I skolen icke ådraga eder
  edra själar på något kräkande	  orenhet genom något af de
  djur, som på jordene kräker.	  smådjur, som röra sig på jorden.

45. Ty jag är HERren, som hafwer	45. Ty jag är Herren, som har fört
  fört eder utur Egypti land, at	  eder upp ur Egyptens land, på
  jag skall wara edar Gud: Derföre	  det att jag skall vara eder
  skolen I wara helige, ty jag är	  Gud. Så skolen I nu vara
  helig.				  heliga, ty jag är helig.

46. Detta är lagen öfwer djur och	46. Detta är lagen om fyrfotadjuren
  foglar, och allahanda kräkande	  och om fåglarna och om alla
  djur i watnena, och allahanda	  slags lefvande varelser som röra
  djur som kräka på jordene:		  sig i vattnet och om alla slags
					  smådjur på jorden,

47. At I skolen weta åtskilnad på,	47. på det att I mån kunna skilja
  hwad orent och rent är, och hwad	  mellan orent och rent, mellan de
  djur man äta, och hwad man icke	  djur, som få ätas, och de djur,
  äta skall.				  som icke få ätas.


12. Capitlet.				12 KAPITLET.

Barnaföderskors renselse.		Barnaföderskors rening.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Tala med Israels barn, och säg:	2. Tala till Israels barn och säg:
  När en qwinna undfår säd, och	  När en kvinna föder barn och det
  föder piltabarn, då skall hon	  är ett gossebarn som hon födt, så
  wara oren i sju dagar, så länge	  skall hon vara oren i sju dagar;
  hon lider sina krankhet.		  lika många dagar som vid sin
					  månadsrening skall hon vara oren.

3. Och på åttonde dagen skall man	3. Och på åttonde dagen skall
  omskära hans förhuds kött.		  barnets förhud omskäras.

4. Och hon skall hema blifwa tre och	4. Och sedan skall hon stanna hemma
  trettio dagar uti hennes		  trettiotre dagar, under sitt
  renselseblod. Intet heligt skall	  reningsflöde. Hon skall icke
  hon komma wid, och til helgedomen	  komma vid något heligt och får
  skall hon icke komma, til deß	  icke heller komma till
  hennes renselsedagar äro ute.	  helgedomen, förrän hennes
					  reningsdagar äro ute.

5. Föder hon pigobarn, så skall hon	5. Men om det är ett flickebarn som
  wara oren i twå weckor, så		  hon födt, så skall hon vara oren
  länge hon lider sina krankhet,	  i två veckor, på samma sätt som
  och skall sex och sextio dagar	  vid sin månadsrening; och sedan
  hema blifwa i hennes			  skall hon stanna hemma i
  renselseblod.			  sextiosex dagar, under sitt
					  reningsflöde.

6. Och när hennes renselsedagar äro	6. Och när hennes reningsdagar äro
  ute, efter son eller dotter,		  ute, vare sig efter son eller
  skall hon bära fram et årsgammalt	  efter dotter, skall hon föra fram
  lamb til bränneoffer, och en ung	  ett årsgammalt lamm såsom
  dufwo, eller turturdufwo, til	  brännoffer och en ung dufva eller
  syndoffer Prestenom, för dörena	  en turturdufva såsom syndoffer,
  af wittnesbördsens tabernakel.	  till uppenbarelsetältets ingång,
					  till prästen.

7. Der skall han offrat för		7. Och han skall offra detta inför
  HERranom, och försona henne, så	  Herrens ansikte och bringa
  warder hon ren af sinom blodgång.	  försoning för henne, så blifver
  Detta är lagen för den som föder	  hon ren från sitt blodflöde.
  piltabarn eller pigobarn.		  Detta är lagen om en
					  barnaföderska, när hon födt ett
					  gossebarn, och när hon födt ett
					  flickebarn.

8. Om hennes hand icke förmå et får,	8. Och om hon icke förmår anskaffa
  så tage twå turturdufwor, eller	  ett får, så skall hon taga två
  twå unga dufwor, den ena til		  turturdufvor eller två unga
  bränneoffer, den andra til		  dufvor, en till brännoffer och en
  syndoffer: Så skall Presten		  till syndoffer. Och prästen
  försona henne, at hon skall warda	  skall bringa försoning för henne,
  ren.					  så blifver hon ren.


13. Capitlet.				13 KAPITLET.

Spitelskans art, tekn.			Spetälska på människor och kläder.

Och HERren talade med Mose och		Och Herren talade till Mose och Aron
Aaron, och sade:			och sade:

2. Om ene mennisko något kommer på	2. När någon på sin kropps hud får
  hennes kötts hud, eller warder	  en upphöjning eller ett utslag
  skabbot, eller etterhwitt, såsom	  eller en ljus fläck och däraf
  der wille spitelska komma på hans	  uppstår ett spetälskeartadt ondt
  kötts hud, skall man hafwa honom	  på hans kropps hud, så skall han
  til Presten Aaron, eller til en	  föras till prästen Aron eller
  af hans söner ibland Presterna.	  till en af hans söner, prästerna.

3. Och när Presten ser sårnaden på	3. Om då prästen, när han beser det
  köttsens hud, at håren äro		  angripna stället på hans kropps
  förwandlade til hwitnad, och		  hud, finner, att håret på det
  rummet är så påseende, som det	  angripna stället har hvitnat, och
  djupare är, än den andra huden af	  att det angripna stället visar
  hans kött, så är det förwißo		  sig djupare än den öfriga huden
  spitelska: Ty skall Presten bese	  på kroppen, så är han angripen af
  honom, och döma honom oren.		  spetälska; och sedan prästen har
					  besett honom, skall han förklara
					  honom oren.

4. Om något etterhwitt är på hans	4. Och om det är en hvit fläck som
  kötts hud, och är dock icke		  synes på hans kropps hud, men den
  rummet så påseende, at det		  icke visar sig djupare än den
  djupare är än den andra huden på	  öfriga huden och håret därpå icke
  köttet, och håren äro icke		  har hvitnat, så skall prästen
  förwandlade til hwitnad, så skall	  hålla den angripne innestängd i
  Presten lycka honom inne i sju	  sju dagar.
  dagar:

5. Och på sjunde dagen bese honom,	5. Om då prästen när han på sjunde
  om sårnaden synes för hans ögon	  dagen beser honom, finner, att
  såsom tilförene, och hafwer intet	  det angripna stället visar sig
  widare ätit sig ut på hudene, så	  oförändradt, och att det onda
  skall Presten åter sluta honom	  icke har utbredt sig på huden, så
  inne i sju dagar.			  skall prästen för andra gången
					  hålla honom innestängd i sju
					  dagar.

6. Och när han beser honom annan	6. Om då prästen, när han på sjunde
  gången, på sjunde dagen, och		  dagen beser honom för andra
  finner då, at sårnaden är		  gången finner, att det angripna
  förswunnen, och hafwer intet		  stället bleknat, och att det onda
  widare ätit sig på hudene, så	  icke har utbredt sig på huden, så
  skall han döma honom renan; ty	  skall prästen förklara honom ren,
  det är en skabb: Och han skall	  ty då är det ett vanligt utslag,
  twå sin kläder, och så är han	  och sedan han tvått sina kläder,
  ren.					  är han ren.

7. Om nu skabben widare äter sig på	7. Men om utslaget utbreder sig på
  hudene, sedan han af Prestenom	  huden, sedan han låtit bese sig
  besedd och ren sagd wardt; och	  af prästen för att förklaras ren,
  warder nu annan tid besedd af	  och han nu för andra gången låter
  Prestenom:				  bese sig af prästen

8. Ser då Presten, at skabben hafwer	8. och prästen då, när han beser
  widare ätit sig i hudena, skall	  honom, finner, att utslaget har
  han döma honom oren: Ty det är	  bredt sig på huden, så skall
  wißerliga spitelska.			  prästen förklara honom oren, ty
					  då är det spetälska.

9. Om någon spitelsko sårnad warder	9. När någon blifver angripen af
  på ene mennisko, den skall man	  spetälska, skall han föras till
  hafwa til Presten:			  prästen.

10. När han ser och finner, at en	10. Om då prästen, när han beser
  hwitnad är kommen på hudena, och	  honom, finner en hvit upphöjning
  håren äro hwit wordne, och rått	  på huden och ser, att håret där
  kött är i sårena;			  hvitnat, och att svallkött
					  bildar sig i upphöjningen,

11. Så är det wißerliga en gammal	11. så är det gammal spetälska på
  spitelska på hans kötts hud;	  hans kropps hud, och prästen
  derföre skall Presten döma honom	  skall förklara honom oren; han
  oren, och icke sluta honom inne;	  skall då icke stänga honom inne,
  ty han är allaredo oren.		  ty han är oren.

12. Om spitelskan förwidgas på		12. Men om spetälskan så brutit ut
  hudene, och går utöfwer hela	  på huden, att på den angripne
  hudena, ifrå hufwudet ned til	  hela huden, från hufvud till
  fötterna, allt det Prestenom för	  fötter, öfverallt där prästen
  ögonen wara kan;			  ser, är betäckt af spetälska

13. När nu Presten beser det, och	13. och prästen alltså, när han
  finner at spitelskan är gången	  beser honom, finner, att
  öfwer hela köttet, då skall han	  spetälska betäcker hela hans
  döma honom ren, efter det allt	  kropp, så skall han förklara den
  på honom förwandladt är til		  angripne ren. Hela hans kropp
  hwitnad; ty han är ren.		  har blifvit hvit; han är ren.

14. Men är der rått kött den dagen	14. Men så snart svallkött visar sig
  då han besedd warder, så är han	  på honom, är han oren.
  oren.

15. Och när Presten ser det rå		15. När prästen ser svallköttet,
  köttet, skall han döma honom	  skall han förklara honom oren;
  oren; ty han är oren, och är	  svallköttet är orent, det är
  wißerliga spitelsk.			  spetälska.

16. Om det rå köttet förwänder sig	16. Men om svallköttet förändrar sig
  igen, och förwandlas til		  och stället blifver hvitt, så
  hwitnad, så skall han komma til	  skall han komma till prästen.
  Presten.

17. Och när Presten ser och finner,	17. Om då prästen, när han beser
  at den sårnaden är förwandlad	  honom, finner, att det angripna
  til hwitnad, skall han döma		  stället har blifvit hvitt, så
  honom renan; ty han är ren.		  skall prästen förklara den
					  angripne ren; han är då ren.

18. Om någrom kommer på hans kötts	18. När någon på sin kropps hud har
  hud en böld, och läkes åter		  haft en bulnad, som blifvit
  igen:				  läkt,

19. Och derefter på samma rummet	19. men sedan på det ställe, där
  upkommer något hwitt, eller		  bulnaden varit, en hvit
  rödligit etterhwitt warder,		  upphöjning eller en rödhvit
  skall han warda besedd af		  fläck visar sig, så skall han
  Prestenom.				  låta bese sig af prästen.

20. När Presten ser, at det rummet	20. Om då prästen, när han beser
  är lägre än den andra huden, och	  honom, finner, att stället visar
  håret är förwandladt til		  sig lägre än den öfriga huden,
  hwitnad, så skall han döma honom	  och att håret därpå hvitnat, så
  oren; ty det är wißerliga wordet	  skall prästen förklara honom
  en spitelsko sårnad af den		  oren; ty då är han angripen af
  böldene.				  spetälska, som har brutit ut där
					  bulnaden var.

21. Men ser Presten och finner, at	21. Men om prästen, när han beser
  håren icke äro hwit, och är icke	  stället, finner, att hvitt hår
  lägre än den andra huden, och är	  saknas där, och att stället icke
  förswunnet, så skall han sluta	  är lägre än den öfriga huden,
  honom inne i sju dagar.		  och att det är blekt, så skall
					  prästen hålla honom innestängd i
					  sju dagar.

22. Äter det sig widare i hudena, så	22. Om då det onda utbreder sig på
  skall han döma honom oren; ty	  huden, så skall prästen förklara
  det är wißerliga en spitelsko	  honom oren, ty då är han
  sårnad.				  angripen.

23. Men blifwer den etterhwitnaden	23. Men om den ljusa fläcken blifver
  så ståndandes, och äter sig icke	  oförändrad där den är och icke
  widare, så är det ärret efter	  utbreder sig, så är det ett
  böldene; och Presten skall döma	  märke efter bulnaden, och
  honom ren.				  prästen skall förklara honom
					  ren.

24. Om någors mans kött warder sårt	24. Men om någon på sin kropps hud
  på hudene af eldsbränning, och	  får ett brännsår, och om af
  brännesårnaden är rödlig eller	  ärrbildningen i brännsåret sedan
  hwit:				  blifver en rödhvit eller hvit
					  fläck

25. Och Presten beser honom, och	25. och prästen, när han beser
  finner håret förwandladt til	  stället, finner, att håret på
  hwitnad, der bränningen war, och	  fläcken har hvitnat, och att den
  är lägre til anseende än den	  visar sig djupare än den öfriga
  andra huden; så är wißerliga	  huden, så är mannen angripen af
  spitelska worden af den		  spetälska, som har brutit ut där
  bränningene: Derföre skall		  brännsåret var; och prästen
  Presten döma honom oren; ty det	  skall förklara honom oren, ty då
  är en spitelsko sårnad.		  är han angripen af spetälska.

26. Men ser Presten och finner, at	26. Men om prästen, när han beser
  håret på bränningene icke är	  stället, finner, att hvitt hår
  förwandladt til hwitnad, och	  saknas på den ljusa fläcken, och
  icke lägre än den andra huden,	  att stället icke är lägre än den
  och är dertil förswunnet; skall	  öfriga huden, och att det är
  han sluta honom inne i sju		  blekt, så skall prästen hålla
  dagar.				  honom innestängd i sju dagar.

27. Och på sjunde dagen skall han	27. Om då prästen, när han på sjunde
  bese honom: Hafwer det widare	  dagen beser honom, finner, att
  ätit sig ut på hudene, så skall	  det onda utbredt sig på huden,
  han döma honom oren: Ty det är	  så skall prästen förklara honom
  spitelska.				  oren, ty då är han angripen af
					  spetälska.

28. Men är det blifwit ståndande på	28. Men om den ljusa fläcken blifver
  bränningene, och icke hafwer	  oförändrad där den är och icke
  widare ätit sig ut på hudene,	  utbreder sig på huden och
  och är dertil förswunnet, så är	  förblifver blek, så är det en
  det et sår efter bränningene,	  upphöjning efter brännsåret, och
  och Presten skall döma honom	  prästen skall förklara honom
  ren; ty det är et ärr efter		  ren, ty det är ett märke efter
  bränningen.				  brännsåret.

29. Om en man eller qwinna warder	29. När på en man eller en kvinna
  skabbot på hufwudet eller på	  något ställe på hufvudet eller
  skägget:				  på hakan blifver angripet

30. Och Presten beser sårnaden, och	30. och prästen, då han beser det
  finner at det är lägre til		  angripna stället, finner, att
  anseende än den andra huden, och	  det visar sig djupare än den
  håret der sammastäds warder		  öfriga huden, och att gulaktigt,
  gulaktigt och tunt, så skall han	  tunt hår finnes där, så skall
  döma honom oren; ty det är en	  prästen förklara den angripne
  spitelsko skabb på hufwudet		  oren, ty då är det
  eller skäggena.			  spetälskeskorf, hufvud- eller
					  hakspetälska.

31. Men ser Presten, at skabben icke	31. Men om prästen, när han beser
  är lägre til anseende än den	  det angripna stället med
  andra huden, och håret icke är	  skorfven, finner, att om det än
  blackt; skall han sluta honom	  icke visar sig djupare än den
  inne i sju dagar.			  öfriga huden, svart hår likväl
					  saknas där, så skall prästen
					  hålla den af skorfven angripne
					  innestängd i sju dagar.

32. Och när han på sjunde dagen ser	32. Om då prästen, när han på sjunde
  och finner, at skabben icke		  dagen beser det angripna
  hafwer ätit sig widare, och		  stället, finner, att skorfven
  intet gult hår på färde är, och	  icke har utbredt sig, och att
  skabben är icke lägre til		  där icke finnes något gulaktigt
  anseende än den andra huden;	  hår, och att skorfven icke visar
					  sig djupare än den öfriga huden,

33. Skall han raka sig, dock at han	33. så skall den sjuke raka sig,
  icke rakar skabben; och Presten	  utan att dock raka det skorfviga
  skall åter sluta honom inne i	  stället, och prästen skall för
  sju dagar.				  andra gången hålla den
					  skorfsjuke innestängd i sju
					  dagar.

34. Och när han på sjunde dagen		34. Om då prästen, när han på sjunde
  beser honom, och finner at		  dagen beser den skorfsjuke,
  skabben hafwer icke widare ätit	  finner, att skorfven icke har
  sig i hudene, och är icke lägre	  utbredt sig på huden, och att
  til anseende än den andra huden,	  den icke visar sig djupare än
  så skall Presten säga honom ren,	  den öfriga huden, så skall
  och han skall twå sin kläder; ty	  prästen förklara honom ren, och
  han är ren.				  sedan han tvått sina kläder, är
					  han ren.

35. Om skabben äter sig widare i	35. Men om skorfven utbreder sig på
  hudena, sedan han ren sagd war:	  huden, sedan han blifvit
					  förklarad ren,

36. Och Presten ser och finner, at	36. och prästen, när han beser
  skabben hafwer ätit sig widare	  honom, finner, att skorfven har
  på hudene, så skall han icke mer	  utbredt sig på huden, så
  fråga efter, om håren äro		  behöfver prästen icke fråga
  gulaktig; ty han är oren.		  efter, om där finnes något
					  gulaktigt hår, ty han är oren.

37. Är det ock för ögonen, at		37. Men om skorfven visar sig
  skabben hafwer ståndit stilla,	  oförändrad och svart hår har
  och der äro black hår upgångne,	  vuxit upp på stället, då är
  så är skabben läkt, och han är	  skorfven läkt och han är ren,
  ren: Ty skall Presten säga honom	  och prästen skall förklara honom
  renan.				  ren.

38. Om enom manne eller qwinno något	38. När någon, man eller kvinna, på
  etterhwitt kommer på hans kötts	  sin kropps hud får fläckar,
  hud:				  hvita fläckar,

39. Och Presten ser, at det		39. och prästen, när han beser den
  etterhwita något förswinner, så	  angripne, finner, att fläckarna
  är det en hwit skabb, upkommen	  på hans kropps hud äro
  på hudena; och han är ren.		  blekhvita, så är det ett
					  ofarligt utslag, som har kommit
					  fram på huden; han är ren.

40. Om enom manne hufwudhåret		40. När på en mans hufvud håret utan
  affaller, så at han warder		  vidare faller af, så är det
  skallot, han är ren.		  vanlig bakskallighet; han är
					  ren.

41. Faller det honom framman af		41. Och om håret utan vidare faller
  hufwudet, så är det en		  af på främre delen af hufvudet,
  framskallot; och han är ren.	  så är det vanlig framskallighet;
					  han är ren.

42. Men warder der någor hwit eller	42. Men när på det skalliga stället,
  rödlig sårnad uppå det skallota	  baktill eller framtill, en
  eller framskallota, så är det	  rödhvit fläck uppstår, så är det
  spitelska upgången på samma		  spetälska som har brutit ut på
  skallota eller framskallota.	  det skalliga stället, baktill
					  eller framtill.

43. Derföre skall Presten bese		43. Om alltså prästen, när han beser
  honom, och när han finner den	  honom, finner, att den upphöjda
  hwita eller rödliga sårnaden	  fläcken på det skalliga stället,
  uplupen på hans skallota eller	  baktill eller framtill, är
  framskallota, at det synes såsom	  rödhvit, och att den visar sig
  eljest spitelska på hudene;		  lik spetälska på den öfriga
					  kroppens hud,

44. Så är han spitelsk och oren: Och	44. så är mannen spetälsk, han är
  Presten skall säga honom oren	  oren; prästen skall strax
  för sådana sårnads skull på hans	  förklara honom oren, ty han är
  hufwud.				  angripen på sitt hufvud.

45. Den som spitelsk är, hans kläder	45. Den som är angripen af spetälska
  skola wara rifwin, och hufwudet	  skall gå med sönderrifna kläder,
  blott; munne skylter, och skall	  han skall hafva sitt hår
  allstinges oren kallas.		  oordnadt och skyla sitt skägg,
					  och han skall ropa: »Oren,
					  oren!»

46. Och så länge den sårnaden på	46. Så länge han är angripen af
  honom är, skall han wara oren;	  spetälska, skall han vara oren;
  bo allena, och hans boning skall	  oren är han. Han skall bo
  wara utan lägret.			  afskild; utanför lägret skall
					  han hafva sin bostad.

47. Om på et kläde kommer en		47. När en klädnad blifver angripen
  spitelsko sårnad, ware sig ullet	  af spetälska, vare sig klädnaden
  eller linnet;			  är af ylle eller linne,

48. På warp eller wäft, ehwad det	48. eller när så sker med något
  är, linnet eller ullet, eller på	  väfdt eller virkadt tyg, vare
  ett skinn, eller på allt det af	  sig af linne eller af ylle,
  skinn gjordt är;			  eller med skinn eller med något,
					  hvad det vara må, som är
					  förfärdigadt af skinn

49. Och när den sårnaden warder blek	49. och det angripna stället visar
  eller rödlig, på kläde eller på	  sig grönaktigt eller rödaktigt,
  skinne, eller på warpe eller	  på klädnaden eller skinnet eller
  wäfte, eller på något ting, som	  på det väfda eller virkade tyget
  af skinn gjordt är, det är wißt	  eller på det af skinn gjorda
  en spitelsko sårnad.		  föremålet, hvad det vara må, så
					  är stället angripet af spetälska
					  och skall visas för prästen.

50. Derföre skall Presten bese det,	50. Och när prästen har besett det
  och när han ser sårnaden, skall	  angripna stället, skall han
  han sluta det inne i sju dagar.	  hafva den angripna saken inläst
					  i sju dagar.

51. Och om han på sjunde dagen ser,	51. Om han då, när han på sjunde
  at sårnaden hafwer widare ätit	  dagen beser det angripna
  sig, på klädet, på warpenom		  stället, finner, att skadan har
  eller wäftena, på skinne, eller	  utbredt sig på klädnaden eller
  hwad af skinne gjordt är; så är	  på det väfda eller virkade tyget
  det en inbiten spitelsko sårnad,	  eller på skinnet, hvad helst det
  och det är orent.			  vara må som är förfärdigadt af
					  skinnet, så är stället angripet
					  af elakartad spetälska; sådant
					  är orent.

52. Och klädet skall brännas up,	52. Och man skall bränna upp
  eller warpen, eller wäftet,		  klädnaden eller det väfda eller
  ehwad det är ullet eller linnet,	  virkade tyget, vare sig det är
  eller allahanda skinnwerk, der	  af ylle eller af linne, eller
  sådana sårnad uppå är: Ty det är	  det af skinn gjorda föremålet,
  en spitelsko sårnad, och skall	  som är angripet, hvad det vara
  brännas up i elde.			  må; ty det är en elakartad
					  spetälska; allt sådant skall
					  uppbrännas i eld.

53. Om Presten ser, at sårnaden icke	53. Men om prästen, när han beser
  hafwer widare ätit sig på klädet	  stället, finner, att fläcken
  eller på warpenom, eller		  icke har utbredt sig på
  wäftena, eller allahanda		  klädnaden eller på det väfda
  skinnwerk;				  eller virkade tyget eller på det
					  af skinn gjorda föremålet, hvad
					  det vara må,

54. Så skall han bjuda, at man twår,	54. så skall prästen bjuda, att man
  der sårnaden är, och skall sluta	  tvår den sak, på hvilken det
  det inne i andra sju dagar.		  angripna stället finnes, och han
					  skall för andra gången hafva den
					  inläst i sju dagar.

55. Och när Presten ser, sedan		55. Om då prästen, när han efter
  sårnaden twagen är, at sårnaden	  tvagningen beser det angripna
  intet förwandlad är för hans	  stället, finner, att det
  ögon, och ej heller hafwer		  angripna stället icke har
  widare ätit sig, så är det		  förändrat sitt utseende, så är
  orent, och skall upbrännas på	  en sådan sak oren, låt vara att
  elde: Ty det är djupt inätit,	  fläcken icke vidare har utbredt
  och hafwer befrätit det.		  sig; du skall uppbränna den i
					  eld; det är en frätfläck, den må
					  nu sitta på afvigsidan eller på
					  rätsidan.

56. Om Presten ser, at sårnaden		56. Men om prästen, när han beser
  något förswunnen är, sedan han	  det angripna stället, finner,
  wardt twagen; så skall han rifwa	  att det efter tvagningen har
  det af klädena, af skinnena, af	  bleknat, så skall han rifva bort
  warpenom eller wäftena.		  det från klädnaden eller skinnet
					  eller från det väfda eller
					  virkade tyget.

57. Synes det ändå sedan på klädena,	57. Om likväl sedan en fläck åter
  på warpenom, på wäftena, eller	  visar sig på klädnaden eller på
  allahanda skinnwerk; så är det	  det väfda eller virkade tyget
  en fläck, och skall det		  eller på det av skinn gjorda
  upbrännas med elde, der den		  föremålet, hvad det vara må, så
  sårnaden uti är.			  är det spetälska som har brutit
					  ut; den sak, på hvilken det
					  angripna stället finnes, skall
					  du uppbränna i eld.

58. Men klädet eller warpen, eller	58. Men om genom tvagningen fläcken
  wäftet, eller allahanda		  har gått bort på klädnaden eller
  skinnwerk, som twagit är, och	  på det väfda eller virkade tyget
  sårnaden afgången är, skall man	  eller på det af skinn gjorda
  på nytt twå, och så är det rent.	  föremålet, hvad det vara må, så
					  skall det för andra gången tvås,
					  och så blifver det rent.

59. Detta är lagen om spitelsko		59. Detta är lagen om det som
  sårnad på kläder, ehwad de äro	  blifver angripet af spetälska,
  ullen eller linnen; på warp		  antingen det är en klädnad af
  eller wäft, och allahanda		  ylle eller linne, eller det är
  skinnwerk, til at säga dem ren	  väfdt eller virkadt tyg eller
  eller oren.				  något föremål som är gjordt af
					  skinn, hvad det vara må --- den
					  lag, efter hvilken det skall
					  förklaras rent eller orent.


14. Capitlet.				14 KAPITLET.

Om de spitelskas rening, försoning.	Den spetälskes rening. Spetälska på
					hus.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Detta är lagen om den spitelska,	2. Detta vare lagen om huru man
  när han skall rensad warda. Han	  skall förfara, när den som haft
  skall komma til Presten:		  spetälska skall renas:

					  Han skall föras till prästen;

3. Och Presten skall gå utu lägret,	3. och prästen skall gå ut utanför
  och bese huru spitelsko sårnaden	  lägret. Om då prästen, när han
  är på dem spitelska hel worden;	  beser den spetälske, finner, att
					  han är botad från den spetälska,
					  hvaraf han varit angripen,

4. Och skall bjuda honom, som rensas	4. så skall prästen bjuda, att man
  skall, at han tager twå lefwande	  för dens räkning, som skall
  foglar, de som rene äro, och		  renas, tager två lefvande rena
  cedreträ, och rosenfärgo ull, och	  fåglar, cederträ, rosenrödt garn
  Isop.				  och isop.

5. Och skall bjuda at slagta den ena	5. Och prästen skall bjuda, att man
  foglen uti et lerkärile wid		  slaktar den ena fågeln öfver ett
  rinnande watn.			  lerkärl med friskt vatten i.

6. Och skall taga den lefwande		6. Sedan skall han taga den lefvande
  foglen med cedreträt, rosenfärgo	  fågeln, så ock cederträet, det
  ullen, och Isopen, och doppa uti	  rosenröda garnet och isopen, och
  den slagtade foglens blod wid	  detta alltsammans, jämväl den
  rinnande watn.			  lefvande fågeln, skall han doppa
					  i den fågelns blod, som blifvit
					  slaktad öfver det friska vattnet.

7. Och stänka på honom, som af		7. Och han skall stänka sju gånger
  spitelskone rensas skall, sju	  på den, som skall renas från
  resor; och rensa honom alltså,	  spetälskan: och sedan han så
  och låta den lefwande foglen		  renat honom, skall han släppa den
  flyga i fria markena.		  lefvande fågeln fri ute på
					  marken.

8. Men den rensade skall twå sin	8. Och den som skall renas skall två
  kläder, och raka allt sitt hår	  sina kläder och raka af allt sitt
  af, och bada sig i watne, och så	  hår och bada sig i vatten, så
  är han ren: Sedan gånge han in i	  blifver han ren och får sedan gå
  lägret, dock skall han blifwa	  in i lägret. Dock skall han
  utan sitt tjäll i sju dagar.		  stanna utanför sitt tält i sju
					  dagar.

9. Och på sjunde dagen skall han	9. Och på sjunde dagen skall han
  raka allt sitt hår af hufwudet,	  raka af allt sitt hår, både
  skägget och ögonbrynen, så at	  hufvudhåret och skägget och
  allt hår blifwer afrakadt; och	  ögonbrynen: allt sitt hår skall
  skall twå sin kläder, och bada	  han raka af. Och han skall två
  sitt kött i watne, och så är han	  sin kläder och bada sin kropp i
  ren.					  vatten, så blifver han ren.

10. Och på åttonde dagen skall han	10. Och på åttonde dagen skall han
  taga tu lamb, de utan wank äro,	  taga två felfria lamm af hankön
  och et årsgammalt får utan wank,	  och ett årsgammalt felfritt lamm
  och tre tijungar semlomjöl til	  af honkön, så ock tre tiondels
  spisoffer, blandadt med oljo,	  efa fint mjöl, begjutet med
  och en Log oljo.			  olja, till spisoffer, och
					  därtill en log olja.

11. Då skall Presten ställa den		11. Och prästen, som förrättar
  rensada och deßa ting fram för	  reningen, skall ställa den som
  HERran, för dörena af		  skall renas och allt det andra
  wittnesbördsens tabernakel:		  fram inför Herrens ansikte, vid
					  ingången till
					  uppenbarelsetältet.

12. Och skall taga det ena lambet,	12. Och prästen skall taga det ena
  och offra det til et skuldoffer	  lammet och offra det till ett
  med den Log oljo, och skall		  skuldoffer jämte tillhörande log
  sådant weftoffra för HERranom.	  olja och vifta detta såsom ett
					  viftoffer inför Herrens ansikte.

13. Och sedan slagta lambet, der man	13. Och man skall slakta lammet på
  slagtar syndoffret och		  samma plats, där man slaktar
  bränneoffret, som är på heligt	  synd- och brännoffersdjuren, på
  rum: Ty såsom syndoffret, så	  en helig plats; ty skuldoffret
  hörer ock skuldoffret Prestenom	  tillhör prästen, likasom
  til; ty det är det			  syndoffret; det är högheligt.
  aldrahelgasta.

14. Och Presten skall taga af		14. Och prästen skall taga något af
  skuldoffrens blod, och stryka på	  skuldoffrets blod, och därmed
  högra örnatimpen af den rensada,	  skall prästen bestryka högra
  och på tuman af hans högra hand,	  örsnibben på den som skall
  och på största tåna af hans		  rensas, så ock tummen på hans
  högra fot.				  högra hand och stortån på hans
					  högra fot.

15. Sedan skall han taga af oljone	15. Sedan skall prästen taga af
  utu Logen, och gjuta den i sin	  tillhörande log olja och gjuta i
  wänstra hand:			  sin vänstra hand,

16. Och doppa med sitt högra finger	16. och prästen skall doppa sitt
  i oljona, den i hans wänstra	  högra pekfinger i oljan, som han
  hand är, och stänka oljona med	  har i sin vänstra hand, och
  sitt finger sju resor för		  stänka något af oljan med sitt
  HERranom.				  finger sju gånger inför Herrens
					  ansikte.
17. Men det öfwer blifwer af oljone
  i hans hand skall han gjuta på	17. Och med det som blifver öfver af
  den högra örnatimpen af honom	  oljan i hans hand skall prästen
  som rensad är, och på den högra	  bestryka högra örsnibben på den
  tuman, och på den stora tåna af	  som skall renas, så ock tummen
  hans högra fot, ofwan uppå		  på hans högra hand och stortån
  skuldoffrens blod.			  på hans högra fot, ofvanpå
					  skuldoffersblodet.

18. Det qwart är af oljone i hans	18. Och det som därefter är öfver af
  hand skall han slå på hans		  oljan i prästens hand skall han
  hufwud som rensader är, och		  gjuta på dens hufvud, som skall
  försona honom för HERranom.		  renas; så skall prästen bringa
					  försoning för honom inför
					  Herrens ansikte.

19. Och skall göra syndoffer, och	19. Därpå skall prästen offra
  försona den rensada för hans	  syndoffret och bringa försoning
  orenlighets skull. Och skall	  för den som skall renas, så att
  sedan slagta bränneoffret.		  han blifver fri ifrån sin
					  orenhet; sedan skall han slakta
					  brännoffersdjuret.

20. Och skall offra det på altaret	20. Och prästen skall offra
  samt med spisoffret, och försona	  brännoffret på altaret och
  honom, så är han ren.		  tillika spisoffret. När så
					  prästen bringar försoning för
					  honom, så blifver han ren.

21. Är han fattig, och icke så		21. Men om han är fattig och icke
  mycket förwärfwar med sine hand,	  kan anskaffa så mycket, så skall
  så tage et lamb för sitt		  han taga allenast ett lamm till
  skuldoffer, til at weftoffra,	  skuldoffer och vifta det för
  til att försona honom, och en	  att bringa försoning för sig,
  tijung af semlomjöl, blandad med	  och allenast en tiondedels efa
  oljo til spisoffer, och en Log	  fint mjöl, begjutet med olja,
  oljo:				  till spisoffer, och därtill en
					  log olja.

22. Och twå turturdufwor, eller twå	22. så ock två turturdufvor eller
  unga dufwor, de han med sine	  två unga dufvor, efter som han
  hand förwärfwa kan; den ena ware	  kan anskaffa; den ena skall vara
  til et syndoffer, den andra til	  till syndoffer, den andra till
  et bränneoffer:			  brännoffer.

23. Och bäre dem til Presten, på	23. Och han skall för att förklaras
  åttonde dagen efter hans		  ren bära allt detta till prästen
  renselse, inför dörena af		  på åttonde dagen, till
  wittnesbördsens tabernakel för	  uppenbarelsetältets ingång,
  HERranom.				  inför Herrens ansikte.

24. Då skall Presten taga		24. Och prästen skall taga
  skuldoffrens lamb, och den Log	  skuldofferslammet och
  oljo, och skall det allt		  tillhörande log olja, och detta
  weftoffra för HERranom.		  skall prästen vifta såsom ett
					  viftoffer inför Herrens ansikte.

25. Och slagta skuldoffrens lamb,	25. Och man skall slakta
  och taga af samma skuldoffers	  skuldofferslammet, och prästen
  blod, och stryka den rensada på	  skall taga af skuldoffrets blod
  hans högra örnatimp, och på		  och bestryka högra örsnibben på
  tuman af hans hand, och på den	  den som skall renas, så ock
  stora tåna af hans högra fot:	  tummen på hans högra hand och
					  stortån på hans högra fot.

26. Och gjuta oljona i sina wänstra	26. Sedan skall prästen gjuta något
  hand:				  af oljan i sin vänstra hand,

27. Och stänka med sitt högra finger	27. och prästen skall stänka med
  oljona, som i hans wänstra hand	  sitt högra pekfinger något af
  är, sju resor för HERranom.		  oljan, som han har i sin vänstra
					  hand, sju gånger inför Herrens
					  ansikte.

28. Det qwart blifwer i hans hand	28. Och prästen skall med oljan, som
  skall han låta på högra		  han har i sin hand, bestryka
  örnatimpen af den rensada, och	  högra örsnibben på den som skall
  på tuman af hans högra hand, och	  renas, så ock tummen på hans
  på stora tåna af hans högra fot,	  högra hand och stortån på hans
  ofwan uppå skuldoffrens blod.	  högra fot, ofvanpå
					  skuldoffersblodet.

29. Det qwart är i hans hand af		29. Och det som är öfver af oljan i
  oljone skall han låta på		  prästens hand skall han gjuta på
  hufwudet af den rensada, til at	  dens hufvud, som skall renas,
  försona honom för HERranom.		  till att bringa försoning för
					  honom inför Herrens ansikte.

30. Och sedan göra et syndoffer utaf	30. Därpå skall han offra den ena af
  den ena turturdufwone, eller	  turturdufvorna eller af de unga
  unga dufwone, såsom hans hand	  dufvorna, hvad han nu kunnat
  hafwer kunnat förwärfwa:		  anskaffa;

31. Utaf den andra et bränneoffer,	31. efter som han kunnat anskaffa,
  samt med spisoffret. Och alltså	  skall han offra den ena till
  skall Presten försona den		  brännoffer, tillika med
  rensada för HERranom.		  spisoffret. Så skall prästen
					  bringa försoning inför Herrens
					  ansikte för den som skall renas.

32. Detta ware lagen för den		32. Detta är lagen om den som varit
  spitelska, som icke kan med sine	  angripen af spetälska, men icke
  hand förwärfwa det til hans		  kan anskaffa hvad som rätteligen
  renselse hörer.			  hör till hans rening.

33. Och HERren talade med Mose och	33. Och Herren talade till Mose och
  Aaron, och sade:			  Aron och sade:

34. När i kommen in uti Canaans		34. När I kommen in i Kanaans land,
  land, det jag eder til		  som jag vill gifva eder till
  besittning gifwa skall, och jag	  besittning, och jag låter något
  der i någro edor besittnings	  hus i det land I fån till
  huse en spitelsko sårnad gifwer;	  besittning blifva angripet af
					  spetälska,

35. Så skall han, som huset		35. så skall husets ägare gå och
  tilhörer, komma, underwisa det	  anmäla det för prästen och säga:
  Prestenom, och säga: Det synes	  »Det synes som om mitt hus vore
  såsom en spitelsko sårnad är i	  angripet af spetälska.»
  mino huse.

36. Då skall Presten säga dem, at de	36. Då skall prästen bjuda, att man,
  skola ryma utu huset förra än	  innan prästen går in för att
  Presten går derin, til at bese	  bese det angripna stället,
  sårnaden: På det at allt det i	  utrymmer huset, på det att icke
  huset är icke skall warda orent.	  allt som är i huset må blifva
  Sedan skall Presten gå in til at	  orent. Och därefter skall
  bese huset.				  prästen gå in för att bese
					  huset.

37. När han nu ser sårnaden, och	37. Om han då, när han beser det
  finner at på husens wäggar gula	  angripna stället, finner, att
  eller rödletta gropar äro, och	  det angripna stället på husets
  deras anseende djupare in är, än	  vägg bildar grönaktiga eller
  wäggen eljest är:			  rödaktiga fördjupningar, som
					  visa sig lägre än den öfriga
					  väggen,

38. Så skall han gå utu huset genom	38. så skall prästen gå ut ur huset,
  dörena, och igenlycka huset i	  till dörren på huset, och stänga
  sju dagar.				  huset för sju dagar.

39. Och när han på sjunde dagen		39. Om då prästen, när han på sjunde
  igenkommer, och ser at sårnaden	  dagen kommer igen och beser det,
  hafwer ätit sig widare på		  finner, att fläcken har utbredt
  wäggene af huset:			  sig på husets vägg,

40. Så skall han bjuda dem utbryta	40. så skall prästen bjuda, att man
  stenarna, der den sårnaden uti	  bryter ut de stenar, som äro
  är, och kasta det ut för staden	  angripna, och kastar dem utanför
  på et orent rum.			  staden på någon oren plats.

41. Och huset skall man skrapa		41. Men huset skall man skrapa
  innantil allt omkring, och kasta	  öfverallt innantill och kasta
  det afskrapade stoftet ut för	  det afskrapade murbruket utanför
  staden på et orent rum:		  staden på någon oren plats.

42. Och taga andra stenar, och sätta	42. Och man skall taga andra stenar
  dem i samma staden; och taga	  och sätta in dem i de förras
  annan kalk, och bestryka huset	  ställe och taga annat murbruk
  med.				  och rappa huset därmed.

43. Om då sårnaden igenkommer, och	43. Om likväl en fläck åter kommer
  brister ut på huset, sedan man	  fram på huset, sedan man brutit
  hafwer uttagit stenarna, skrapat	  ut stenarna, och sedan man
  huset, och bestrukit det på		  skrapat huset, och sedan det
  nytt:				  blifvit rappadt,

44. Så skall Presten gå derin: Och	44. så skall prästen gå in och bese
  när han ser at sårnaden hafwer	  det, och om han då finner, att
  widare ätit sig på husena, så är	  fläcken har utbredt sig på
  det wißerliga en frätande		  huset, så är detta en elakartad
  spitelska på huset; och är		  spetälska på huset; det är
  orent.				  orent.

45. Derföre skall man bryta huset	45. Och man skall rifva ned huset
  ned, både sten och trä, och allt	  med dess stenar och trävirke
  stoftet af husena föra ut för	  allt murbruk på huset och föra
  staden på et orent rum.		  bort alltsammans utanför staden
					  till någon oren plats.

46. Och den som går in i huset, så	46. Och om någon har gått in i huset
  länge det tilslutit är, han är	  under den tid det skulle vara
  oren intill aftonen.		  stängdt, så skall han vara oren
					  ända intill aftonen.

47. Och den derinne ligger, eller	47. Och om någon har legat i huset,
  äter derinne, han skall twå sin	  skall han två sin kläder, och om
  kläder.				  någon har ätit i huset, skall
					  också han två sina kläder.

48. Hwar nu Presten ser, då han går	48. Men om prästen, när han går in
  derin, at sårnaden icke widare	  och beser huset, finner, att
  hafwer ätit sig på huset, sedan	  fläcken icke har utbredt sig på
  huset bestrukit är; så skall han	  huset, sedan det blifvit
  säga det rent; ty sårnaden är	  rappadt, så skall han förklara
  hel worden.				  huset rent, ty då är det onda
					  häfdt.

49. Och skall taga til syndoffer för	49. Och han skall till husets rening
  huset, twå foglar, cederträ, och	  taga två fåglar, cederträ,
  rosenfärgad ull, och Isop:		  rosenrödt garn och isop.

50. Och slagta den ena foglen uti et	50. Och han skall slakta den ena
  lerkäril med rinnande watn.		  fågeln öfver ett lerkärl med
					  friskt vatten i.

51. Och skall taga det cederträt,	51. Sedan skall han taga cederträet,
  rosenfärgada ullen, Isopen och	  isopen, det rosenröda garnet och
  den lefwande foglen, och doppa	  den lefvande fågeln och doppa
  honom uti den slagtada foglens	  alltsammans i den slaktade
  blod wid rinnande watn, och		  fågelns blod och det friska
  stänka huset sju resor.		  vattnet och stänka på huset sju
					  gånger.

52. Och skall alltså skära huset med	52. Så skall han rena huset med
  foglens blod, och med det		  fågelns blod och det friska
  rinnande watnet, med den		  vattnet och med den lefvande
  lefwande foglen, med cedreträt,	  fågeln, cederträet, isopen och
  med Isopen, och med rosenfärgada	  det rosenröda garnet.
  ullen.

53. Och skall låta den lefwande		53. Och han skall släppa den
  foglen flyga ut för staden i	  lefvande fågeln fri ute på
  fria markena, och försona huset;	  marken utanför staden. När han
  så är det rent.			  så bringar försoning för huset,
					  så blifver det rent.

54. Detta är lagen om all spitelskos	54. Detta är lagen om allt som
  och skabbs sårnad:			  blifver angripet af spetälska
					  eller spetälskeskorf,

55. Om kläders spitelsko, och huses;	55. om spetälska på kläder och på
					  hus,

56. Om blemor, skabb och etterhwitt:	56. om upphöjningar på huden, utslag
					  och ljusa fläckar,

57. På det man skall weta, när något	57. till undervisning om när något
  orent eller rent är. Detta är	  är orent eller rent. Detta är
  lagen om spitelsko.			  lagen om spetälska.


15. Capitlet.				15 KAPITLET.

Säds- blods-flöd, rening.		Oren flytning hos man och kvinna.

Och HERren talade med Mose och		Och Herren talade till Mose och Aron
Aaron, och sade:			och sade:

2. Taler med Israels barn, och säger	2. Talen till Israels barn, och
  til dem:				  sägen till dem:

3. Om enom manne flyter hans kötts	  Om någon får flytning ur sitt
  flöd, han är oren. Och då är han	  kött, så är sådan flytning oren.
  oren af denna flödene, när hans
  kött förrötes, eller bortfrätes	3. Och angående hans orenhet, medan
  af det flytandet.			  flytningen varar, gäller
					  följande: Ehvad hans kött
					  afsöndrar flytningen, eller det
					  tillsluter sig för flytningen, så
					  är han oren.

4. All säng, der han på ligger, och	4. Allt hvarpå den sjuke ligger
  allt det han sitter uppå, skall	  blifver orent, och allt hvarpå
  wara orent.				  han sitter blifver orent.

5. Och den som kommer wid hans säng,	5. Och den som kommer vid det hvarpå
  han skall twå sin kläder, och	  han legat skall två sina kläder
  bada sig med watn, och wara oren	  och bada sig i vatten och vara
  intil aftonen.			  oren ända till aftonen.

6. Och den som sätter sig der han	6. Och den som sätter sig på något
  suttit hafwer, han skall twå sin	  hvarpå den sjuke suttit skall två
  kläder, och bada sig med watn,	  sina händer och bada sig i vatten
  och wara oren intil aftonen.		  och vara oren ända till aftonen.

7. Den som kommer wid hans kött, han	7. Och den som kommer vid den sjukes
  skall twå sin kläder, och bada	  kropp skall två sina kläder och
  sig med watn, och wara oren intil	  bada sig i vatten och vars oren
  aftonen.				  ända till aftonen.

8. Om han spottar på den som ren är,	8. Och om den sjuke spottar på någon
  skall han twå sin kläder, och	  som är ren, skall denne två sina
  bada sig med watn, och wara oren	  kläder och bada sig i vatten och
  intil aftonen.			  vara oren ända till aftonen.

9. Och sadelen, der han rider uppå,	9. Och allt hvarpå den sjuke sitter,
  skall wara oren.			  när han färdas någonstädes,
					  blifver orent.

10. Och den som kommer wid något,	10. Och hvar och en som kommer vid
  som under honom warit hafwer,	  något, hvad det vara må, som
  han skall wara oren intil		  legat under honom skall vara
  aftonen. Och den sådant bär,	  oren ända till aftonen; och den
  han skall twå sin kläder, och	  som bär bort något sådant skall
  bada sig med watn, och wara oren	  två sina kläder och bada sig i
  intil aftonen.			  vatten och vara oren ända till
					  aftonen.

11. Och den som han wederkommer, och	11. Och hvar och en som den sjuke
  hafwer tilförene icke twagit	  kommer vid utan att hafva sköljt
  sina händer, han skall twå sin	  sina händer i vatten skall två
  kläder, och bada sig med watn,	  sina kläder och bada sig i
  och wara oren intil aftonen.	  vatten och vara oren ända till
					  aftonen.

12. Kommer han wid et lerkäril,		12. Och ett lerkärl, som den sjuke
  skall man det sönderslå: Men	  kommer vid, skall sönderslås;
  träkäril skall man skölja med	  men är det ett träkärl, skall
  watn.				  det sköljas med vatten.

13. Och när han warder ren af hans	13. När den som har flytning blifver
  flytande, skall han räkna sju	  ren från sin flytning, skall han
  dagar sedan han wardt ren, och	  för att förklaras ren räkna sju
  twå sin kläder, och bada sitt	  dagar och därefter två sina
  kött med rinnande watn, så är	  kläder, och sedan skall han bada
  han ren.				  sin kropp i rinnande vatten, så
					  blifver han ren.

14. Och på åttonde dagen skall han	14. Och på åttonde dagen skall han
  taga twå turturdufwor, eller twå	  taga sig två turturdufvor eller
  unga dufwor, och bära fram för	  två unga dufvor och komma inför
  HERran inför dörena af		  Herrens ansikte till
  wittnesbördsens tabernakel, och	  uppenbarelsetältets ingång och
  få Prestenom.			  gifva dem åt prästen.

15. Och Presten skall göra af den	15. Och prästen skall offra dem,
  ena et syndoffer, och af den	  den ena till syndoffer och den
  andra et bränneoffer; och		  andra till brännoffer; så skall
  försona honom för HERranom, för	  prästen bringa försoning för
  hans flytande skull.		  honom inför Herrens ansikte till
					  rening från hans flytning.

16. När enom manne hans säd utgår i	16. Och om en man har haft
  sömnen, han skall bada sitt hela	  sädesutgjutning, så skall han
  kött med watn, och wara oren	  bada hela sin kropp i vatten och
  intil aftonen.			  vara oren ända till aftonen.

17. Och allt kläde, och allt skinn,	17. Och allt slags klädnad och allt
  som med sådana säd befläckadt	  af skinn, hvarpå sådan
  är, skall twås med watn, och	  sädesutgjutning har skett, skall
  wara orent intill aftonen.		  tvås i vatten och vara orent
					  ända till aftonen.

18. En qwinna, när hwilko en sådana	18. Och när en man har legat hos en
  ligger, hon skall bada sig i	  kvinna och sädesutgjutning
  watne, och wara oren intill		  skett, så skola de båda bada sig
  aftonen.				  i vatten och vara orena ända
					  till aftonen.

19. När en qwinna hafwer sins kötts	19. Och när en kvinna har sin
  blodflöd, hon skall wara afsides	  flytning, i det att blod afgår
  i sju dagar. Och den som kommer	  ur hennes kött, skall hon vara
  wid henne, han skall wara oren	  oren i sju dagar, och var och en
  intill aftonen.			  som kommer vid henne skall vara
					  oren ända till aftonen.

20. Och allt det hon ligger uppå, så	20. Och allt hvarpå hon ligger under
  länge hon afsides är, skall wara	  sin månadsrening blifver orent,
  orent: Och det hon sitter uppå	  och allt hvarpå hon sitter
  skall wara orent.			  blifver orent.

21. Och den som kommer wid hennes	21. Och hvar och en som kommer vid
  säng, han skall twå sin kläder,	  det hvarpå hon legat skall två
  och bada sig med watn, och wara	  sina kläder och bada sig i
  oren intil aftonen.			  vatten och vara oren ända till
					  aftonen.

22. Och den som kommer wid något,	22. Och hvar och en som kommer vid
  der hon hafwer suttit uppå, den	  något hvarpå hon suttit skall
  skall twå sin kläder, och bada	  två sina kläder och bada sig i
  sig med watn, och wara oren		  vatten och vara oren ända till
  intil aftonen.			  aftonen.

23. Hwad som kommer wid hennes säng,	23. Och om någon sak blifvit lagd på
  eller det hon sitter på, den det	  det hvarpå hon legat eller
  rörer, han skall wara oren intil	  suttit och någon då kommer vid
  aftonen.				  denna sak, så skall han vara
					  oren ända till aftonen.

24. Och om en man ligger när henne,	24. Och om en man ligger hos henne
  den stund hon afsides är, han	  och något af hennes månadsflöde
  skall wara oren i sju dagar; och	  kommer på honom, skall han vara
  sängen, der han uppå legat		  oren i sju dagar, och allt
  hafwer, skall wara oren.		  hvarpå han ligger blifver orent.

25. Om en qwinna hafwer sin blodflöd	25. Och om en kvinna har blodflöde
  i långan tid, icke allenast i så	  under en längre tid, utan att
  lång tid som wandt är, utan ock	  det är hennes månadsrening,
  utöfwer den tiden som wandt är,	  eller om hon har flöde utöfver
  skall hon wara oren så länge hon	  tiden för sin månadsrening, så
  flyter: Såsom hon är i hennes	  skall om henne, så länge hennes
  rätta flöds tid, så skall hon	  orena flöde varar, gälla
  ock wara oren i denna tiden.	  detsamma som under hennes
					  månadsreningstid; hon är oren.

26. All den säng, der hon uppå		26. Om allt hvarpå hon ligger, så
  ligger, så länge hon då flyter,	  länge hennes flöde varar, skall
  skall wara såsom den säng i		  gälla detsamma som om det hvarpå
  hennes rätta flöds tid. Och	  hon ligger under sin
  allt det hon sitter uppå skall	  månadsrening; och allt hvarpå
  wara orent, såsom i den		  hon sitter blifver orent,
  orenheten i hennes rätta flöds	  likasom under hennes
  tid.				  månadsrening.

27. Den som kommer wid något deraf,	27. Och hvar och en som kommer vid
  han skall wara oren, och skall	  något af detta blifver oren; han
  twå sin kläder, och bada sig med	  skall två sina kläder och bada
  watn, och wara oren intil		  sig i vatten och vara oren ända
  aftonen.				  till aftonen.

28. Warder hon ren af hennes flöd,	28. Men om hon blifver ren från sitt
  så skall hon räkna sju dagar,	  flöde, skall hon räkna sju dagar
  sedan skall hon wara ren.		  och sedan vara ren.

29. Och på åttonde dagen skall hon	29. Men på åttonde dagen skall hon
  taga twå turturdufwor, eller twå	  taga sig två turturdufvor eller
  unga dufwor, och bära dem til	  två unga dufvor och bära dem
  Presten inför dörena af		  till prästen, till
  wittnesbördsens tabernakel.		  uppenbarelsetältets ingång.

30. Och Presten skall göra et		30. Och prästen skall offra den ena
  syndoffer af den ena; af den	  till syndoffre och den andra
  andra et bränneoffer, och		  till brännoffer; så skall
  försona henne för HERranom,		  prästen bringa försoning för
  öfwer hennes orenlighets flöd.	  henne inför Herrens ansikte,
					  till rening från hennes orena
					  flöde.

31. Så skolen I förwara Israels barn	31. Så skolen I bevara Israels barn
  för deras orenlighet, at de icke	  från orenhet, på det att de icke
  dö uti deras orenlighet, om de	  må dö i sin orenhet, om de orena
  göra mitt tabernakel orent, det	  mitt tabernakel, som står midt
  ibland eder är.			  ibland dem.

32. Detta är lagen om den som hafwer	32. Detta är lagen om den som har
  en flöd, och den som i sömnen	  flytning och om den som har
  hans säd flyter, så at han		  sädesutgjutning, så att han
  warder deraf oren:			  därigenom blifver oren,

33. Och öfwer henne som hafwer sina	33. och om den kvinna, som har sin
  blodsflöd, och den som en flöd	  månadsrening, och om den som har
  hafwer, ehwad det är man eller	  någon flytning, ehvad det är man
  qwinna, och när en man ligger	  eller kvinna, så ock om en man
  när ena oreno.			  som ligger hos en oren kvinna.


16. Capitlet.				16 KAPITLET.

Försonings-högtid, bocken.		Den stora försoningsdagen.

Och HERren talade med Mose, sedan de	Och Herren talade till Mose efter
twå Aarons söner döde woro, då de	Arons två söners död, de båda som
offrade för HERranom.			träffades af döden, när det trädde
					fram inför Herrens ansikte.

2. Och HERren sade: Säg dinom broder	2. Och Herren sade till Mose:
  Aaron, at han icke i alla tider
  ingår uti den innersta		  Säg till din broder Aron, att han
  helgedomen, inom förlotten inför	  icke på hvilken tid som helst får
  nådastolen som på arkenom är, at	  gå in i helgedomen innanför
  han icke dör; ty jag will låta se	  förlåten, framför nådastolen, som
  mig uti et moln på nådastolenom.	  är ofvanpå arken, på det att han
					  icke må dö; ty i molnskyn vill
					  jag uppenbara mig öfverr
					  nådastolen.

3. Utan härmed skall han gå in: med	3. Så skall förfaras, när Aron skall
  en ung stut til syndoffer, och	  gå in i helgedomen: Han skall
  med en wädur til brännoffer.		  taga en ungtjur till syndoffer
					  och en vädur till brännoffer;

4. Och skall kläda den helga linna	4. han skall ikläda sig en helig
  kjortelen uppå, och hafwa det	  lifklädnad af linne och hafva
  linna nederklädet uppå sitt kött,	  benkläder af linne öfver sitt
  och gjorda sig med et linnet		  kött, och han skall omgjorda sig
  bälte, och hafwa den linna hatten	  med ett bälte af linne och vira
  uppå; förty det äro de helga		  en hufvudbindel af linne om sitt
  kläden; och skall bada sitt kött	  hufvud; detta är de heliga
  med watn, och lägga dem uppå.	  kläderna, och han skall badda sin
					  kropp i vatten, innan han ikläder
					  sig dem.

5. Och skall taga utaf menighetene	5. Och af Israels barns menighet
  af Israels barnom, twå getabockar	  skall han mottaga två bockar till
  til syndoffer, och en wädur til	  syndoffer och en vädur till
  bränneoffer.				  brännoffer.

6. Och Aaron skall hafwa fram		6. Och Aron skall föra fram sin egen
  stuten, sitt syndoffer, och		  syndofferstjur och bringa
  försona sig och sitt hus.		  försoning för sig och sitt hus.

7. Och sedan taga de twå bockarna,	7. Sedan skall han taga de två
  och ställa dem fram för HERran	  bockarna och ställa dem inför
  inför dörena af wittnesbördsens	  Herrens ansikte, vid ingången
  tabernakel.				  till uppenbarelsetältet.

8. Och skall kasta lott öfwer de twå	8. Och Aron skall draga lott om de
  bockarna; den ena lotten		  två bockarna: en lott för Herren
  HERranom, den andra fribockenom.	  och en lott för Asasel.

9. Och skall offra den bocken til et	9. Och den bock, som lotten
  syndoffer, på hwilken HERrans	  bestämmer åt Herren, skall Aron
  lott föll.				  föra fram och offra till
					  syndoffer.

10. Men den bocken, öfwer hwilken	10. Men den bock, som lotten
  deß frias lott föll, skall han	  bestämmer åt Asasel, skall
  ställa lefwande fram för HERran,	  ställas lefvande inför Herrens
  at han skall försona honom, och	  ansikte, att försoning må
  släppa den fribocken i öknena.	  bringas för honom, på det att
					  han må släppas fri ut till
					  Asasel i öknen.

11. Och så skall han då hafwa fram	11. Aron skall alltså föra fram sin
  sins syndoffers stut, och		  syndoffersstjur och bringa
  försona sig och sitt hus, och	  försoning för sig och sitt hus;
  skall slagta honom.			  han skall slakta sin
					  syndofferstjur.

12. Och skall taga ena panno, full	12. Sedan skall han taga ett fyrfat,
  med glöd af altaret, som står	  fullt med glöd från altaret som
  för HERranom, och handena fulla	  står inför Herrens ansikte, och
  med stött rökwerk, och bära det	  taga sina händer fulla med stött
  inom förlotten.			  välluktande rökelse, och han
					  skall bära in detta innanför
					  förlåten.

13. Och lägga rökwerket på elden	13. Och rökelsen skall han lägga på
  inför HERranom, så at dambet af	  elden inför Herrens ansikte, så
  rökwerket skyler nådastolen, som	  att ett moln af rökelse skyler
  är på wittnesbördet, at han icke	  nådastolen, som är ofvanpå
  dör.				  vittnesbördet, på det att han
					  icke må dö.

14. Och skall taga blodet af		14. Och han skall taga af tjurens
  stutenom, och stänka med sitt	  blod och stänka med sitt finger
  finger up åt nådastolen,		  framtill på nådastolen, och
  frammantil. Sju resor skall han	  framför nådastolen skall han
  så stänka af blodet för		  stänka blodet sju gånger med
  nådastolenom med hans finger.	  sitt finger.

15. Sedan skall han slagta bocken,	15. Sedan skall han slakta folkets
  folkens syndoffer, och bära af	  syndoffersbock och bära in hans
  hans blod der inom förlotten,	  blod innanför förlåten; och han
  och skall göra med hans blod	  skall göra med hans blod såsom
  såsom han gjorde med stutens	  han gjorde med tjurens blod: han
  blod, och stänka deßlikes dermed	  skall stänka därmed på
  frammantil, up åt nådastolen.	  nådastolen och framför
					  nådastolen.

16. Och skall alltså försona		16. Så skall han bringa försoning
  helgedomen af Israels barns		  för helgedomen och rena den från
  orenhet, och ifrå deras		  Israels barns orenheter och
  öfwerträdelse i alla deras		  öfverträdelser, hvad de än må
  synder. Sammalunda skall han	  hafva syndat. Och på samma sätt
  göra wittnesbördsens tabernakel;	  skall han göra med
  ty de äro orene, som omkring	  uppenbarelsetältet, som har sin
  ligga.				  plats hos dem midt ibland deras
					  orenheter.

17. Ingen menniska skall wara in uti	17. Och ingen människa får vara i
  wittnesbördsens tabernakel, när	  uppenbarelsetältet från den
  han går der in til at försona i	  stund, då han går in för att
  helgedomenom, til deß han går ut	  bringa försoning i helgedomen,
  igen; och skall alltså försona	  ända till dess han gått ut. Så
  sig och sitt hus, och hela		  skall han bringa försoning för
  Israels menighet.			  sig och sitt hus och för Israels
					  hela församling.

18. Och när han utgår til altaret,	18. Sedan skall han gå ut till
  som står för HERranom, skall han	  altaret, som står inför Herrens
  försona det; och skall taga af	  ansikte, och bringa försoning
  stutens blod, och af bockens	  för det; han skall taga af
  blod, och stryka på altarens	  tjurens blod och af bockens blod
  horn allt omkring.			  och stryka på altarets horn
					  rundt omkring,

19. Och skall stänka af blodet med	19. och han skall stänka blodet
  sitt finger sju resor der uppå,	  därpå med sitt finger sju gånger
  och rensa, och helga det af		  och rena och helga det från
  Israels barns orenhet.		  Israels barns orenheter.

20. Och när han fullkomnat hafwer	20. När han så har fullbordat
  helgedomens och wittnesbördsens	  försoningen för helgedomen,
  tabernakels och altarens		  uppenbarelsetältet och altaret,
  försoning, skall han hafwa fram	  skall han föra fram den lefvande
  den lefwande bocken:		  bocken.

21. Och skall då Aaron lägga båda	21. Och Aron skall lägga båda sina
  sina händer på hans hufwud, och	  händer på den lefvande bockens
  bekänna öfwer honom alla Israels	  hufvud och bekänna öfver honom
  barns mißgerningar, och all		  Israels barns alla missgärningar
  deras öfwerträdelse i alla deras	  och alla deras öfverträdelser,
  synder, och skall lägga dem på	  hvad de än må hafva syndat; han
  bockens hufwud, och låta honom	  skall lägga dem på bockens
  löpa genom någons mans hjelp,	  hufvud och genom en man, som
  som förhanden är, i öknena.		  hålles därtill redo, släppa
					  honom ut i öknen.

22. At bocken skall bortbära alla	22. Så skall bocken bära alla deras
  deras mißgerningar på sig uti	  missgärningar på sig ut i
  wildmarkena; och låta honom i	  vildmarken; man skall släppa
  öknene.				  bocken ut i öknen.

23. Och Aaron skall gå in uti		23. Därefter skall Aron gå in i
  wittnesbördsens tabernakel, och	  uppenbarelsetältet och taga af
  afkläda sig de linna kläden, som	  sig linnekläderna, som han hade
  han på sig klädt hade, då han	  iklädt sig, då han gick in i
  gick in uti helgedomen, och		  helgedomen; och han skall lämna
  skall der låta blifwa dem:		  dem där.

24. Och skall bada sitt kött med	24. Och han skall bada sin kropp i
  watn på heligt rum, och kläda	  vatten på en helig plats och
  sin egen kläder uppå, och gå der	  ikläda sig sina vanliga kläder;
  ut, och göra sitt bränneoffer	  sedan skall han gå ut och offra
  och folkens bränneoffer, och	  sitt eget brännoffer och folkets
  försona både sig och folket:	  brännoffer och bringa försoning
					  för sig och för folket.

25. Och bränna up det feta af		25. Och fettet af syndoffersdjuret
  syndoffret på altarena.		  skall han förbränna på altaret.

26. Men den, som förde fribocken ut,	26. Men den som släppte bocken ut
  skall twå sin kläder, och bada	  till Asasel skall två sina
  sitt kött med watn, och sedan	  kläder och bada sin kropp i
  komma igen i lägret.		  vatten; därefter får han gå in i
					  lägret.

27. Syndoffrens stut och syndoffrens	27. Och syndofferstjuren och
  bock, hwilkas blod til försoning	  syndoffersbocken, hvilkas blod
  burit wardt in i helgedomen,	  blef inburet för att bringa
  skall man föra utom lägret, och	  försoning i helgedomen, skola
  upbränna i elde, både deras hud,	  föras bort utanför lägret, och
  kött och träck.			  man skall bränna upp dem i eld
					  med deras hud och kött och
					  orenlighet.

28. Och den som bränner det up, han	28. Och den som bränner upp detta
  skall twå sin kläder, och bada	  skall två sina kläder och bada
  sitt kött med watn, och sedan	  sin kropp i vatten; därefter får
  komma i lägret.			  han gå in i lägret.

29. Och skall detta wara eder en	29. Och detta skall vara för eder en
  ewig rätt: På tionde dagenom i	  evärdlig stadga: I sjunde
  sjunde månadenom skolen I späka	  månaden, på tionde dagen i
  edra kroppar, och ingen gerning	  månaden, skolen i späka eder och
  göra, ware sig inländsk eller	  icke göra något arbete, hvarken
  utländsk ibland eder:		  infödingen eller främlingen, som
					  bor ibland eder.

30. Förty på den dagen sker edor	30. Ty på den dagen skall försoning
  försoning, så at I warden		  bringas för eder till att rena
  rengjorde; ifrån alla edra		  eder; från alla edra synder
  synder warden I rengjorde för	  skolen I renas inför Herrens
  HERranom.				  ansikte.

31. Derföre skall det wara eder den	31. En hvilosabbat skall den vara
  störste Sabbath, och I skolen	  för eder, och I skolen då späka
  späka edra kroppar: En ewig rätt	  eder. Detta skall vara en
  ware det.				  evärdlig stadga.

32. Men den försoningen skall en	32. Och den präst, som blifvit smord
  Prester göra, den man wigt		  och mottagit handfyllning till
  hafwer, och hwilkens hand man	  att vara präst i sin faders
  fyllt hafwer til en Prest i hans	  ställe, skall bringa denna
  faders stad; och skall kläda på	  försoning; han skall ikläda sig
  sig de linna kläder, som äro	  linnekläderna, de heliga
  heliga kläden:			  kläderna,

33. Och skall alltså försona den	33. och han skall bringa försoning
  helga helgedomen, och		  för det allraheligaste och
  wittnesbördsens tabernakel, och	  försoning för uppenbarelsetältet
  altaret, och Presterna, och allt	  och altaret, och han skall
  folket af menighetene.		  bringa försoning för prästerna
					  och allt folket i församlingen.

34. Det skall wara eder en ewig	34. Detta skall vara för eder en
   rätt, at I försonen Israels	  evärdlig stadga, att försoning
   barn af alla deras synder, ena	  skall bringas för Israels barn
   reso om året. Och Mose gjorde	  till rening från alla deras
   såsom HERren honom budit hade.	  synder, en gång om året.

					  Och han gjorde såsom Herren hade
					  bjudit Mose.


17. Capitlet.				17 KAPITLET.

Hwarest och hwilkom offras bör.		Slaktandet af djur. Förbud att
					förtära blod och köttet af själfdöda
Blod, as.				eller rifna djur.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Tala med Aaron och hans söner,	2. Tala till Aron och hans söner och
  och all Israels barn, och säg til	  alla Israels barn och säg till
  dem: Detta är det HERren budit	  dem: Detta är hvad Herren har
  hafwer:				  bjudit och sagt:

3. Hwilken af Israels hus, som i	3. Om någon af Israels hus i lägret
  lägret, eller utanför lägret,	  eller utanför lägret slaktar ett
  slagtar en oxa, eller lamb, eller	  fäkreatur eller ett lamm eller en
  get:					  get

4. Och intet bär fram för dörena af	4. utan att föra fram djuret till
  wittnesbördsens tabernakel det	  uppenbarelsetältets ingång för
  som HERranom för et offer burit	  att frambära det såsom en
  warder inför HERrans boning, han	  offergåva åt Herren framför
  skall för blod brotslig wara,	  Herrens tabernakel, så skall
  såsom den som blod utgjutit		  detta tillräknas den mannen såsom
  hafwer; och sådana menniska skall	  blodskuld, ty blod har han
  utrotad warda utu sitt folk.		  utgjutit, och den mannen skall
					  utrotas ur sitt folk.

5. Derföre skola Israels barn deras	5. Därför skola Israels barn föra
  offer, som de på fria markene	  sina slaktdjur, hvilka de plägat
  offra wilja, bära fram för		  slakta ute på marken, fram till
  HERran, inför dörena af		  Herren, till uppenbarelsetältets
  wittnesbördsens tabernakel til	  ingång, till prästen, och där
  Presten, och der offra deras		  slakta dem såsom tackoffer åt
  tackoffer HERranom.			  Herren.

6. Och Presten skall stänka blodet	6. Och prästen skall hålla blodet på
  på HERrans altare inför dörena af	  Herrens altare vid ingången till
  wittnesbördsens tabernakel, och	  uppenbarelsetältet och förbränna
  bränna up det feta, HERranom til	  fettet till en välbehaglig lukt
  en söt lukt.				  för Herren.

7. Och ingalunda mer offra djeflomen	7. Och de skola icke mer offra sina
  deras offer, med hwilkom de hor	  slaktoffer åt de onda andar, som
  bedrifwa. Det skall dem wara en	  de löpa efter i horeri. Detta
  ewig rätt i deras efterkommandom.	  skall vara en evärdlig stadga för
					  dem från släkte till släkte.

8. Derföre skalt du säga dem:		8. Och du skall säga till dem: 
  Hwilken menniska af Israels huse,
  eller ock en främling, den ibland	  Om någon af Israels hus eller af
  eder är, som gör et offer eller	  främlingarna, som bo ibland dem,
  bränneoffer:				  offrar ett brännoffer eller ett
					  slaktoffer

9. Och bär det icke in för dörena af	9. och icke för det fram till
  wittnesbördsens tabernakel, at	  uppenbarelsetältets ingång för
  han gör det HERranom, den skall	  att offra det åt Herren, så skall
  utrotad warda utu hans folk.		  den mannen utrotas ur sitt folk.

10. Och hwilken menniska, ware sig	10. Och om någon af Israels hus
  af Israels huse, eller en		  eller af främlingarna, som bo
  främling ibland eder, äter något	  ibland dem, förtär något blod,
  blod; emot honom skall jag sätta	  så skall jag vända mitt ansikte
  mitt anlete, och skall utrota	  mot honom, som förtär blodet,
  honom midt utu hans folk:		  och utrota honom ur hans folk.

11. Ty kroppsens lif är uti blodet,	11. Ty allt kötts själ är i blodet,
  och jag hafwer gifwit eder det	  och jag har gifvit eder det till
  til altaret, at edra själar		  altaret, till att bringa
  skola dermed försonade warda:	  försoning för edra själar; ty
  Förty blodet är försoning för	  blodet är det som bringar
  lifwet:				  försoning genom själen som är
					  däri.

12. Derföre hafwer jag sagt Israels	12. Därför säger jag till Israels
  barnom: Ingen själ ibland eder	  barn: Ingen af eder skall
  skall äta blod, och ingen		  förtära blod; och främlingen,
  främling, som ibland eder bor.	  som bor ibland eder, skall icke
					  heller förtära blod.

13. Och hwilken menniska, ware sig	13. Och om någon af Israels barn
  af Israels huse, eller en		  eller af främlingarna, som bo
  främling ibland eder, som tager	  ibland dem, fäller ett villebråd
  et djur eller fogel i jagt, det	  af fyrfotadjur eller en fågel,
  man äter, han skall utgjuta deß	  sådant som får ätas, så skall
  blod, och öfwertäcka honom med	  han låta blodet rinna ut och
  jord.				  öfvertäcka det med jord.

14. Ty kroppsens lif är i sinom		14. Ty så är det med allt kötts
  blod. Och jag hafwer sagt		  själ, att blodet är det som
  Israels barnom: I skolen ingen	  innehåller själen; därför säger
  kropps blod äta; ty kroppsens	  jag till Israels barn: I skolen
  lif är i sinom blod. Den det	  icke förtära något kötts blod.
  äter, han skall utrotad warda.	  Ty blodet är allt kötts själ;
					  hvar och en som förtär det skall
					  utrotas.

15. Och hwilken själ som äter et as,	15. Och hvar och en som äter ett
  eller det af wilddjur rifwit är,	  själfdödt eller ihjälrifvet
  ware sig en inländsk eller		  djur, ehvad han är inföding
  utländsk, han skall twå sin		  eller främling, skall två sina
  kläder, och bada sig med watn,	  kläder och bada sig i vatten och
  och wara oren intil aftonen, så	  vara oren ända till aftonen; då
  warder han ren.			  blifver han ren.

16. Om han icke twår sin kläder,	16. Men om han icke tvår sina kläder
  eller sig icke badar, skall han	  och icke badar sin kropp, kommer
  bära sina mißgerning.		  han att bära på missgärning.


18. Capitlet.				18 KAPITLET.

Förbudna leder och beblandelser.	Förbjudna leder. Onaturlig
					beblandelse.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Tala med Israels barn, och säg	2. Tala till Israels barn och säg
  til dem: Jag är HERren edar Gud.	  till dem:

3. I skolen icke göra efter som görs	3. Jag är Herren, eder Gud. I
  i Egypti land, der I bott hafwen;	  skolen icke göra såsom man gör i
  och icke efter som görs i Canaans	  Egyptens land, där I hafven
  land, der jag dig införa skall; I	  bott. Ej heller skolen I göra
  skolen icke heller hålla eder wid	  såsom man gör i Kanaans land, dit
  deras sätt;				  jag vill föra eder; I skolen icke
					  vandra efter deras stadgar.

4. Utan efter mina rätter skolen I	4. Efter mina rätter skolen I göra,
  göra, och mina stadgar skolen I	  och mina stadgar skolen I hålla
  hålla, at I wandren derutinnan:	  och vandra efter dem. Jag är
  Ty jag är HERren edar Gud.		  Herren, eder Gud.

5. Derföre skolen I hålla mina		5. Ja, I skolen hålla mina stadgar
  stadgar, och mina rätter; ty		  och rätter, ty den människa, som
  hwilken menniska dem göra, han	  gör efter dem, skall lefva genom
  skall derigenom lefwa: Ty jag är	  dem. Jag är Herren.
  HERren.

6. Ingen skall gå in til sina nästa	6. Ingen bland eder skall komma vid
  blodsfränko, til att blotta		  någon kvinna, som är hans nära
  hennes blygd: Ty jag är HERren.	  blodsförvant, och blotta hennes
					  blygd. Jag är Herren.

7. Du skalt dins faders och dine	7. Du skall icke blotta din faders
  moders blygd icke blotta: Hon är	  blygd genom att blotta din moders
  din moder, derföre skalt du icke	  blygd; hon är din moder, du skall
  blotta hennes blygd.			  icke blotta hennes blygd.

8. Du skalt icke blotta dins faders	8. Du skall icke blotta någon annan
  hustrus blygd; ty det är dins	  kvinnas blygd, som är din faders
  faders blygd.			  hustru, ty det är din faders
					  blygd.

9. Du skalt icke blotta dine systers	9. Du skall icke blotta din systers
  blygd, den dins faders, eller	  blygd, ehvad hon är din faders
  dine moders dotter är, hema eller	  dotter eller din moders dotter,
  ute född.				  ehvad hon är född hemma eller
					  född ute.

10. Du skalt icke blotta dine		10. Du skall icke blotta din
  sonadotters, eller dine		  sondotters eller din
  dotterdotters blygd; ty det är	  dotterdotters blygd, ty det är
  din blygd.				  din egen blygd.

11. Du skalt icke blotta dins faders	11. Du skall icke blotta din faders
  hustrus dotters blygd, den dinom	  hustrus dotters blygd, ty hon är
  fader född är, och din syster	  af din faders släkt, hon är din
  är.					  syster.

12. Du skalt icke blotta dins		12. Du skall icke blotta din faders
  fadersysters blygd; ty hon är	  systers blygd; hon är din faders
  dins faders nästa blodsfränka.	  nära blodsförvant.

13. Du skalt icke blotta dine		13. Du skall icke blotta din moders
  modersysters blygd; ty hon är	  systers blygd, ty hon är din
  dine moders nästa blodsfränka.	  moders nära blodsförvant.


14. Du skalt icke blotta dins		14. Du skall icke blotta din faders
  faderbroders blygd, så at du	  broders blygd: vid hans hustru
  tager hans hustru; ty hon är din	  skall du icke komma; hon är din
  swägerska.				  faders syster.

15. Du skalt icke blotta dine		15. Du skall icke blotta din
  sonahustrus blygd; ty hon är	  svärdotters blygd; hon är din
  dins sons hustru, derföre skalt	  sons hustru, hennes blygd skall
  du icke blotta hennes blygd.	  du icke blotta.

16. Du skalt icke blotta dins		16. Du skall icke blotta din broders
  broders hustrus blygd; ty hon är	  hustrus blygd, ty det är din
  dins broders blygd.			  broders blygd.

17. Du skalt icke blotta dine		17. Du skall icke blotta en kvinnas
  hustrus, samt med hennes dotters	  blygd och tillika hennes
  blygd: ej heller taga hennes	  dotters; du skall icke heller
  sons dotter, eller dotterdotter,	  taga till hustru hennes
  til at blotta hennes blygd; ty	  sondotter eller dotterdotter och
  hon är hennes nästa blodsfränka:	  blotta dennas blygd; de äro nära
  och det är en last.			  blodsförvanter, sådan är en
					  skändlighet.

18. Du skalt ock icke taga dins		18. Och du skall icke till hustru
  hustrus syster, til at blotta	  taga en kvinna jämte hennes
  hennes blygd, henne emot, medan	  syster, så att du uppväcker
  hon ännu lefwer.			  fiendskap mellan dem, i det att
					  du blottar den enas blygd och
					  tillika den andras, medan den
					  förra lefver.

19. Du skalt icke gå in til		19. Du skall icke komma vid en
  qwinnona, så länge hon hafwer	  kvinna och blotta hennes blygd,
  sina sjuko i sine orenhet, til	  när hon är oren och under sin
  at blotta hennes blygd.		  månadsrening.

20. Du skalt ock icke ligga när dins	20. Med din nästas hustru skall du
  nästas hustru, til at beblanda	  icke beblanda dig, så att du
  dig med henne, dermed du orenar	  genom henne blifver oren.
  dig på henne.

21. Du skalt ock icke gifwa af dine	21. Du skall icke gifva någon af
  säd, at det skall upbrännas för	  dina afkomlingar till offer åt
  Molech, at du icke ohelgar dins	  Molok; du skall icke ohelga din
  Guds namn; ty jag är HERren.	  Guds namn. Jag är Herren.

22. Du skalt icke ligga när drängar,	22. Du skall icke ligga hos en man
  såsom när ena qwinno; ty det är	  såsom man ligger hos en kvinna;
  en styggelse.			  det är en styggelse.

23. Du skalt ock icke ligga när		23. Du skall icke beblanda dig med
  något djur, at du dermed orenar	  något djur, så att du genom
  dig: Och ingen qwinna skall		  detta blifver oren. Och ingen
  skaffa hafwa med något djur; ty	  kvinna skall hafva att skaffa
  det är en styggelse.		  med något djur, så att hon
					  beblandar sig därmed; det är en
					  vederstygglighet.

24. I skolen uti intet af detta		24. I skolen icke orena eder med
  orena eder; förty uti allt detta	  något af allt detta, ty med allt
  hafwa Hedningarne orenat sig,	  sådant hafva de hedningar orenat
  hwilka jag skall här utdrifwa	  sig, som jag fördrifver för
  för eder.				  eder.

25. Och landet är derigenom orenadt:	25. Därigenom har landet blifvit
  Och jag skall söka deras		  orenadt, och jag har på det
  mißgerningar på dem, så at		  hemsökt dess missgärning, så att
  landet skall utspy sina		  landet har utspytt sina
  inbyggare.				  inbyggare.

26. Derföre håller mina stadgar och	26. Så hållen då I mina stadgar och
  rätter, och görer intet af denna	  rätter, och ingen af eder, ehvad
  styggelsen, antingen inländske	  han är inföding eller en
  eller utländske ibland eder:	  främling, som bor ibland eder,
					  må göra någon af alla dessa
					  styggelser.

27. Ty all sådana styggelse hafwa	27. Ty alla dessa styggelser hafva
  landsens folk gjort, som för	  landets inbyggare, som varit där
  eder woro, och hafwa orenat		  före eder, bedrifvit, så att
  landet:				  landet har blifvit orenadt.

28. På det at landet ock icke utspyr	28. Gören intet sådant, på det att
  eder, då I det orenen, lika som	  landet icke må utspy eder, om I
  det hafwer utspytt Hedningarna,	  så orenen det, likasom det
  som för eder woro.			  utspyr det folk, som har bott
					  där före eder.

29. Förty, de som göra denna		29. Ty hvar och en som gör någon af
  styggelsen, deras själar skola	  alla dessa styggelser skall
  utrotade warda utu deras folk.	  utrotas ur sitt folk, hvar och
					  en som gör sådant.

30. Derföre håller mina stadgar, at	30. Iakttagen därför hvad jag bjudit
  I icke gören efter de styggeliga	  eder iakttaga, så att I icke
  seder, som för eder woro, at I	  gören efter någon af de
  icke dermed orenade warden; ty	  styggeliga stadgar, som man har
  jag är HERren edar Gud.		  följt före eder, och så orenen
					  eder genom dem. Jag är Herren,
					  eder Gud.


19. Capitlet.				19 KAPITLET.

Helighets-regler.			Helighetsregler.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Tala med hela menighetene af		2. Tala till Israels barns hela
  Israels barn, och säg til dem: I	  menighet och säg till dem:
  skolen wara helige; ty jag är
  helig, HERren edar Gud.		  I skolen vara heliga, ty jag,
					  Herren, eder Gud, är helig.

3. Hwar och en frukte sina moder,	3. Hvar och en af eder frukte sin
  och sin fader: Håller mina		  moder och sin fader. Mina
  helgedagar; ty jag är HERren edar	  sabbater skolen i hålla. Jag är
  Gud.					  Herren, eder Gud.

4. I skolen icke wända eder til		4. I skolen icke vända eder till
  afgudar, och skolen icke göra	  afgudar och icke göra eder gjutna
  eder gutna gudar; ty jag är		  gudar. Jag är Herren, eder Gud.
  HERren edar Gud.

5. Och när I wiljen göra HERranom	5. När I viljen offra tackoffer åt
  tackoffer, så skolen I offra det,	  Herren, skolen I offra det på
  at det må wara honom täckt:		  sådant sätt, att I blifven
					  välbehagliga.

6. Och skolen det äta på samma		6. Samma dag I offren det skall det
  dagen, då I offren det, och på	  ätas, eller ock den följande
  den andra dagen. Hwad qwart		  dagen; men det som blifver öfver
  blifwer til tredje dagen, det	  till tredje dagen skall
  skall man bränna up i eld.		  uppbrännas i eld.

7. Äter der någor af på tredje		7. Om det ätes på tredje dagen, så
  dagen, så är han en styggelse,	  är det en vederstygglighet; det
  och warder icke tacknämlig:		  blifver då icke välbehagligt.

8. Och den samme ätaren skall bära	8. Den som äter däraf kommer att
  sin mißgerning, at han HERrans	  bära på en missgärning, ty han
  helgedom hafwer ohelgat; och den	  har ohelgat det som var helgadt
  själen skall utrotad warda utu	  åt Herren, och han skall utrotas
  sitt folk.				  ur sitt folk.

9. När du upskär af ditt land, skalt	9. När I inbärgen skörden af edert
  du icke skära intil ändan allt	  land, skall du icke skörda intill
  omkring, och icke noga allt		  yttersta kanten af din åker, icke
  afhemta.				  heller skall du göra någon
					  axplockning efter din skörd.

10. Sammalunda skalt du ej heller	10. Och i din vingård skall du icke
  noga berga din wingård, eller	  göra någon efterskörd, och de
  uphemta de affallna bären: Utan	  affallna drufvorna i din vingård
  skall det blifwa låta för de	  skall du icke plocka upp; du
  fattiga och främlingar; ty jag	  skall lämna detta kvar åt den
  är HERren edar Gud.			  fattige och åt främlingen. Jag
					  är Herren, eder Gud.

11. I skolen icke stjäla eller		11. I skolen icke stjäla eller
  ljuga, eller handla falskeliga	  ljuga eller begå något svek mot
  den ene med den andra.		  hvarandra.

12. I skolen icke swärja falskt wid	12. I skolen icke svärja falskt vid
  mitt namn, och ohelga dins Guds	  mitt namn; då ohelgar du din
  namn; ty jag är HERren.		  Guds namn. Jag är Herren.

13. Du skalt icke göra dinom nästa	13. Du skall icke med orätt afhända
  orätt, eller röfwa honom. Din	  din nästa något eller taga något
  dagakarls lön skall icke blifwa	  ifrån honom med våld. Du skall
  när dig intill morgonen.		  icke förhålla dagakarlen hans
					  lön öfver natten till morgonen.

14. Du skalt icke banna dem döfwa.	14. Du skall icke förbanna en döf,
  Du skalt icke sätta för den		  och för en blind skall du icke
  blinda något, der han kan stöta	  lägga något hvarpå han kan
  sig uppå; utan du skalt frukta	  falla; du skall frukta din Gud.
  din Gud; ty jag är HERren.		  Jag är Herren.

15. I skolen icke handla orätt i	15. I skolen icke göra orätt i
  dome, och skalt icke skona dem	  domen; du skall icke hafva
  ringa, och icke ära den mägtiga,	  anseende till den ringes person,
  utan skalt döma dinom nästa		  ej heller vara partisk för den
  rätt.				  mäktige; du skall döma din nästa
					  rätt.
16. Du skalt icke wara en bakdantare
  ibland ditt folk. Du skalt ock	16. Du skall icke gå med förtal
  icke stå emot dins nästas blod;	  bland ditt folk; du skall icke
  ty jag är HERren.			  stå efter din nästas blod. Jag
					  är Herren.

17. Du skalt icke hata din broder i	17. Du skall icke hafva hat till din
  dino hjerta; utan du skalt		  broder i ditt hjärta, men väl må
  straffa din nästa, på det du	  du tillrättavisa din nästa, på
  icke skalt lida skuld för hans	  det att du icke för hans skull
  skull.				  må komma att bära på synd.

18. Du skalt icke hämnas, och icke	18. Du skall icke hämnas och icke
  behålla någon owilja emot dins	  hysa agg mot någon af ditt folk,
  folks barn. Du skalt älska din	  utan du skall älska din nästa
  nästa såsom dig sjelfwan; ty jag	  såsom dig själf. Jag är Herren.
  är HERren.

19. Mina stadgar skolen I hålla, at	19. Mina stadgar skolen I hålla: Du
  du icke låter din boskap hafwa	  skall icke låta två slags djur
  beblandning med annor djur; och	  af din boskap para sig med
  icke sår din åker med blandad	  hvarandra; din åker skall du
  säd: Och at ingen klädnad kommer	  icke beså med två slags säd; en
  på dig, som af ull och lin		  klädnad af två olika slags garn
  tilhopa kommen är.			  får icke komma på dig.

20. Om en man ligger när ena qwinno,	20. Om en man har legat hos en
  och beblandar sig med henne, och	  kvinna och beblandat sig med
  hon är en trälinna, och är af	  henne och hon är trälinna i en
  enom androm kränkt, dock är icke	  annan mans våld och hon icke har
  löst, eller frihet fått hafwer,	  blifvit friköpt eller frigifven,
  det skall straffadt warda; men	  då skola de straffas, men icke
  icke skola de dö: Ty hon hafwer	  dödas, eftersom hon icke var
  icke warit fri.			  fri.

21. Men han skall frambära HERranom	21. Och han skall föra fram sitt
  för sina skuld en wädur til		  skuldoffer inför Herren, till
  skuldoffer, inför dörena af		  uppenbarelsetältets ingång, en
  wittnesbördsens tabernakel.		  skuldoffersvädur.

22. Och Presten skall försona honom	22. När så prästen medelst
  med skuldoffret för HERranom,	  skuldoffersväduren bringar
  för den synd, som han gjort		  försoning för honom inför
  hafwer: Så warder honom Gud		  Herrens ansikte för den synd han
  nådelig öfwer hans synd, som han	  begått, så blifver den synd han
  gjort hafwer.			  begått honom förlåten.

23. När I kommen i landet, och		23. När I kommen in i landet och
  planteren allahanda trä, der man	  planteren träd af olika slag med
  af äter, skolen I afskära deras	  ätbar frukt, så skolen I anse
  förhud med deras frukt: I tre år	  deras frukt såsom deras förhud.
  skolen I hålla dem för		  I tre år skolen I hålla dem för
  oomskorna, så at I icke äten	  oomskurna och icke äta af dem;
  dem.

24. Men i fjerde årena skall all	24. men under det fjärde året skall
  deras frukt wara helgad och		  all deras frukt vara helgad till
  prisad HERranom:			  Herrens lof,

25. I femte årena skolen I äta		25. och först under det femte skolen
  fruktena, och samla henne in; ty	  I äta deras frukt. Så skolen I
  jag är HERren edar Gud.		  göra, på det att de må gifva så
					  mycket större afkastning åt
					  eder. Jag är Herren, eder Gud.

26. I skolen intet äta med blod: I	26. I skolen icke äta något med blod
  skolen icke akta på foglarop;	  uti. I skolen icke befatta eder
  eller wälja några dagar.		  med spådom eller teckentyderi.

27. I skolen icke skära någon plätt	27. I skolen icke rundklippa kanten
  på edart hufwud, och icke		  af edert hufvudhår, ej heller
  allstinges raka edart skägg af.	  skall du afstympa kanten af ditt
					  skägg.

28. I skolen icke skära något märke	28. I skolen icke göra något märke
  på edar kropp öfwer en dödan;	  på eder kropp för någon död, ej
  eller skrifwa bokstäfwer på		  heller inbränna skrifttecken på
  eder; ty jag är HERren.		  eder. Jag är Herren.

29. Du skalt icke hålla dina dotter	29. Du skall icke ohelga din dotter
  til boleri, på det at landet	  med att låta henne blifva en
  icke skall bedrifwa boleri, och	  sköka, på det att icke landet må
  warda fullt med laster.		  förfalla i skökoväsende och
					  blifva uppfylldt af skändlighet.

30. Håller mina helgedagar, och		30. Mina sabbater skolen I hålla,
  frukter för min helgedom; ty jag	  och för min helgedom skolen I
  är HERren.				  hafva fruktan. Jag är Herren.

31. I skolen icke wända eder til	31. I skolen icke vända eder till
  spåmän, och fråger intet af de	  andar, som tala genom besvärjare
  teknatydare, at I icke warden	  eller signare. Söken icke
  orenade på dem; ty jag är HERren	  sådana, så att I blifven orena
  edar Gud.				  genom dem. Jag är Herren, eder
					  Gud.

32. För et grått hufwud skalt du	32. För ett grått hufvud skall du
  upstå, och ära de gamla; ty du	  stå upp, och den gamle skall du
  skalt frukta din Gud; ty jag är	  ära; du skall frukta din Gud.
  HERren.				  Jag är Herren.

33. Om en främling warder boendes	33. När en främling bor hos eder i
  när eder i edro lande, den		  edert land, skolen I icke
  skolen I icke öfwerfalla.		  förtrycka honom.

34. Han skall bo när eder såsom en	34. Främlingen, som bor hos eder,
  inländsk ibland eder; och du	  skall räknas såsom en inföding
  skalt älskan såsom dig sjelfwan:	  bland eder, du skall älska honom
  Förty I woren ock främlingar i	  såsom dig själf; I hafven ju
  Egypti lande. Jag är HERren	  själfva varit främlingar i
  edar Gud.				  Egyptens land. Jag är Herren,
					  eder Gud.

35. I skolen intet olika handla, i	35. I skolen icke göra orätt i
  dom, med aln, med wigt, med		  domen, icke i fråga om mått,
  mått.				  vikt eller mål.

36. Rätt wåg, rätt pund, rätt		36. Riktig våg, riktiga vikter,
  skeppa, rätt kanna skall wara	  riktig efa, riktigt hinmått
  när eder; ty jag är HERren edar	  skolen I hafva. Jag är Herren,
  Gud, som hafwer fört eder utur	  eder Gud, som har fört eder ut
  Egypti land:			  ur Egyptens land.

37. At I skolen hålla och göra alla	37. Så skolen I nu hålla alla mina
  mina stadgar, och alla mina		  stadgar och alla mina rätter och
  rätter; ty jag är HERren.		  göra efter dem. Jag är Herren.


20. Capitlet.				20 KAPITLET.

Molechs offer. Spåmäns, blodskams	Straffbestämmelser.
straff.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Säg Israels barnom: Hwilken af	2. Du skall ock säga till Israels
  Israels barn, eller en främling,	  barn:
  som bor i Israel, gifwer af sine
  säd Molech, han skall döden dö;	  Om någon af Israels barn eller af
  folket i landena skall stena		  främlingarna, som bo i Israel,
  honom.				  gifver någon af sina afkomlingar
					  åt Molok, så skall han straffas
					  med döden; folket i landet skall
					  stena honom.

3. Och jag skall sätta mitt anlete	3. Och jag skall vända mitt ansikte
  emot sådana mennisko, och skall	  mot den mannen och utrota honom
  utrota honom utu hans folk;		  ur hans folk, därför att han har
  derföre, at han af sine säd		  gifvit en af sina afkomlingar åt
  gifwit hafwer Molech, och orenat	  Molok och därmed orenat min
  min helgedom, och ohelgat mitt	  helgedom och ohelgat mitt heliga
  helga namn.				  namn.

4. Och om folket i landet se genom	4. Om folket i landet i landet ser
  finger med de menniskone, som af	  genom fingrarna med den mannen,
  sine säd hafwer gifwit Molech, så	  när han gifver en af sina
  at de icke dräpa honom;		  afkomlingar åt Molok, så att de
					  icke döda honom,

5. Så will jag dock sätta mitt		5. då skall jag själf vända mitt
  anlete emot den menniskan, och	  ansikte mot den mannen och mot
  emot hans slägt, och skall utrota	  hans släkt; och honom och alla
  honom, och alla de som efter		  dem som hafva följt honom och
  honom med Molech hor bedrifwit	  lupit i horeri efter Molok skall
  hafwa, utu deras folk.		  jag utrota ur deras folk.

6. Om en själ wänder sig til spåmän	6. Och om någon vänder sig till
  och teknatydare, så at hon hor	  andar, som tala genom besvärjare
  bedrifwer efter dem; så will jag	  eller signare, för att i horeri
  sätta mitt anlete emot den samma	  löpa efter dem, så skall jag
  själen, och will utrota henne utu	  vända mitt ansikte mot honom och
  hennes folk.				  utrota honom ur hans folk.

7. Derföre helger eder, och warer	7. Så skolen I nu hålla eder heliga
  helige; ty jag är HERren edar	  och vara heliga; ty jag är
  Gud.					  Herren, eder Gud.

8. Och håller mina stadgar, och		8. Och I skolen hålla mina stadgar
  görer dem; ty jag är HERren, den	  och göra efter dem. Jag är
  eder helgar.				  Herren, som helgar eder.

9. Den som bannar sin fader eller	9. Om någon förbannar sin fader
  sina moder, han skall döden dö;	  eller sin moder, skall han
  hans blod ware öfwer honom, at	  straffas med döden; sin fader och
  han sin fader eller moder bannat	  sin moder har han förbannat,
  hafwer.				  blodskuld låder vid honom.

10. Den som hor bedrifwer med någors	10. Om någon bedrifver hor med en
  mans hustru, den skall döden dö,	  annan mans hustru, om han
  både horkarlen och horkonan;	  bedrifver hor med sin nästas
  derföre, at han med sins nästas	  hustru, så skola de straffas med
  hustru hor bedrifwit hafwer.	  döden, både mannen och kvinnan,
					  som hafva bedrifvit hor.

11. Om någor ligger när sins faders	11. Om någon ligger hos en kvinna,
  hustru, så at han sins faders	  som är hans faders hustru, så
  blygd blottat hafwer, de skola	  blottar han sin faders blygd; de
  både döden dö; deras blod ware	  skola båda straffas med döden,
  öfwer dem.				  blodskuld låder vid dem.

12. Om någor ligger när sina		12. Om någon ligger hos sin
  sonahustru, så skola de både	  svärdotter, så skola de båda
  döden dö; förty de hafwa gjort	  straffas med döden; de hafva
  ena skam; deras blod ware öfwer	  bedrifvit en vederstygglighet,
  dem.				  blodskuld låder vid dem.

13. Om någor ligger nära en dräng,	13. Om en man ligger hos en annan
  såsom när ena qwinno, de hafwa	  man såsom man ligger hos en
  gjort en stygghet, och skola	  kvinna, så göra de båda en
  både döden dö; deras blod ware	  styggelse; de skola straffas med
  öfwer dem.				  döden, blodskuld låder vid dem.

14. Om någor tager en hustru, och	14. Om någon till hustru tager en
  hennes moder dertil, han hafwer	  kvinna och tillika hennes moder,
  gjort en last; man skall bränna	  så är det en skändlighet; man
  honom up i elde, och de båda	  skall uppbränna både honom och
  med, at ingen last blifwer		  dem i eld, att icke någon
  ibland eder.			  skändlighet må finnas bland
					  eder.

15. Om någor hafwer skaffa med		15. Om en man beblandar sig med
  oskälig djur, han skall döden	  något djur, så skall han
  dö, och djuret skall man dräpa.	  straffas med döden, och djuret
					  skolen I dräpa.

16. Om en qwinna låter sig in til	16. Och om en kvinna kommer vid
  något oskäligt djur, så at hon	  något djur och beblandar sig
  dermed hafwer skaffa, den skalt	  därmed, så skall du dräpa både
  du dräpa, och djuret deßlikes:	  kvinnan och djuret; de skola
  Döden skola de dö; deras blod	  straffas med döden, blodskuld
  ware öfwer dem.			  låder vid dem.

17. Om någor tager sina syster, sins	17. Om någon tager till hustru sin
  faders dotter, eller sine moders	  syster, sin faders dotter eller
  dotter, och skådar hennes blygd,	  sin moders dotter, och ser
  och hon åter hans blygd, det är	  hennes blygd och hon ser hans
  en skam; de skola förgöras inför	  blygd, så är det en skamlig
  deras slägtes folk: Ty han		  gärning, och de skola utrotas
  hafwer blottat sine systers		  inför sitt folks ögon; han har
  blygd; han skall bära sina		  blottat sin systers blygd, han
  skuld.				  bär på missgärning.

18. Om en man ligger när ena qwinno	18. Om någon ligger hos en kvinna,
  i hennes krankhets tid, och		  som har sin månadsrening, och
  blottar hennes blygd, och		  blottar hennes blygd, i det att
  uplåter hennes brunn, och hon	  han aftäcker hennes brunn och
  blottar sins blods brunn; de	  hon blottar sitt blods brunn, så
  skola både förgjorde warda utu	  skola de båda utrotas ur sitt
  deras folk.				  folk.

19. Dine modersysters blygd, och	19. Du skall icke blotta din moders
  dine fadersysters blygd skalt du	  systers eller din faders systers
  icke blotta: Ty en sådana hafwer	  blygd. Ty den så gör aftäcker
  sina nästa blodsfränko blottat;	  sin nära blodsförvants blygd; de
  och de skola bära deras skuld.	  komma att bära på missgärning.

20. Om någor ligger när sins		20. Om någon ligger hos sin
  faderbroders hustru, den hafwer	  farbroders hustru, så blottar
  sins faderbroders blygd blottat:	  han sin farbroders blygd; de
  De skola bära deras synd; utan	  komma att bära på synd, barnlösa
  barn skola de dö.			  skola de dö.

21. Om någor tager sins broders		21. Om någon tager sin broders
  hustru, det är en skamlig		  hustru, så är det en oren
  gerning: De skola wara utan		  gärning; han blottar då sin
  barn, derföre, at han hafwer	  broders blygd, barnlösa skola de
  sins broders blygd blottat.		  blifva.

22. Så håller nu alla mina stadgar	22. Så skolen I nu hålla alla mina
  och mina rätter, och görer dem,	  stadgar och alla mina rätter och
  på det landet icke utspyr eder,	  göra efter dem, på det att
  der jag eder införer, at I		  landet icke må utspy eder, det
  deruti bo skolen.			  land, dit jag vill föra eder, så
					  att I fån bo der.

23. Och wandrer icke uti		23. Och I skolen icke vandra efter
  Hedningarnas stadgar, hwilka jag	  det folks stadgar, som jag vill
  skall utdrifwa för eder; ty allt	  fördrifva för eder, ty just
  sådant hafwa de gjort, och jag	  därför att de bedrifvit allt
  hafwer haft en styggelse wid	  sådant, har jag blifvit led vid
  dem.				  dem.

24. Men eder säger jag: I skolen	24. Och därför har jag sagt till
  besitta deras land; ty jag skall	  eder: I skolen besitta deras
  gifwa eder et land i arf, der	  land, ty jag skall gifva eder
  mjölk och hannog uti flyter: Jag	  det till besittning, ett land,
  är HERren edar Gud, den eder	  som flyter af mjölk och honung.
  afskilt hafwer ifrån annat folk:	  Jag är Herren, eder Gud, som har
					  afskilt eder från andra folk.

25. At I ock skilja skolen den rena	25. Så skolen I nu göra skillnad
  boskapen ifrå den orena; och	  mellan rena fyrfotadjur och
  orena foglar ifrå de rena; och	  orena och mellan rena fåglar och
  icke orena edra själar på		  orena, så att I icke gören eder
  boskap, på foglar, och på allt	  själfva till styggelse för de
  det på jordene kryper, det jag	  fyrfotadjurs eller fåglars skull
  eder afskilt hafwer, at det		  eller för de kräldjurs skull på
  skall wara orent.			  marken, som jag har afskilt, på
					  det att I mån hålla dem för
					  orena.

26. Derföre skolen I wara mig		26. I skolen vara mig heliga, ty
  helige; ty jag HERren är helig,	  jag, Herren, är helig, och jag
  den eder afskilt hafwer ifrån	  har afskilt eder från andra
  annat folk, at I skolen höra mig	  folk, på det att I skolen höra
  til.				  mig till.

27. Om någor man eller qwinna warder	27. När någon, man eller kvinna,
  en spåman, eller en teknatydare,	  befattar sig med andebesvärjelse
  de skola döden dö; Man skall	  eller signeri, skall han
  stena dem; deras blod ware öfwer	  straffas med döden; man skall
  dem.				  stena honom, blodskuld låder vid
					  honom.


21. Capitlet.				21 KAPITLET.

Presta-reglor.				Helighetsregler för prästerna.

Och HERren sade til Mose: Tala til	Och Herren sade till Mose: Säg till
Presterna, Aarons söner, och säg til	prästerna, Arons söner, säg till
dem: En Prester skall icke orena sig	dem:
på någon dödan af sitt folk;
					En präst får icke ådraga sig
					orenlighet genom någon död bland
					sitt folk,

2. Utan på sin skyldman, den honom	2. utom genom sina närmaste
  näst tilkommer, såsom på sin		  blodsförvanter: sin moder, sin
  moder, på sin fader, på sin son,	  fader, sin son, sin dotter, sin
  på sin dotter, på sin broder;	  broder;

3. Och på sin syster, den ännu en	3. så ock genom sin syster, om hon
  jungfru och ingens mans hustru	  var jungfru och bodde hos honom
  warit hafwer; den hans nästa		  och icke tillhörde någon man, i
  skyldman är, på dem må han orena	  sådant fall må han ådraga sig
  sig.					  orenhet genom henne.

4. Eljest skall han icke orena sig	4. Eftersom han är en herre bland
  på någon, som honom är		  sitt folk, får han icke ådraga
  wederkommande ibland hans folk,	  sig orenhet och göra sig ohelig.
  så at han sig ohelgar.

5. Han skall ock ingen plätt göra på	5. Prästerna skola icke raka någon
  sitt hufwud, eller afraka sitt	  del af sitt hufvud skallig eller
  skägg, och på hans kropp intet	  afraka kanten af sitt skägg eller
  märke skära.				  rista något märke på sin kropp.

6. De skola sinom Gudi helige wara,	6. De skola varra helgade åt sin Gud
  och icke ohelga sins Guds namn:	  och icke ohelga sin Guds namn, ty
  Förty de offra HERrans offer,	  de bära fram Herrens eldsoffer,
  deras Guds bröd; derföre skola de	  sin Guds spis; därför skola de
  wara helige.				  vara heliga.

7. Han skall icke taga någon sköko,	7. Ingen af dem skall taga till
  eller ena förkränkta, eller den	  hustru en sköka eller en vanärad
  som af sin man bortdrifwen är; ty	  kvinna, ej heller skall någon
  han är helig sinom Gudi.		  taga till hustru en kvinna, som
					  blifvit förskjuten af sin man, ty
					  prästen är helgad åt sin Gud.

8. Derföre skalt du räkna honom		8. Därför skall du akta honom helig,
  helig; ty han offrar dins Guds	  ty han bär fram din Guds spis;
  bröd. Han skall wara dig helig;	  han skall vara dig helig, ty jag,
  ty jag är helig, HERren som eder	  Herren, som helgar eder, är
  helgar.				  helig.

9. Om ens Prests dotter begynner til	9. Om en prästs dotter ohelgar sig
  at bola, den skall man upbränna i	  genom skökolefnad, så ohelgar hon
  elde; ty hon hafwer skämt sin	  sin fader; hon skall uppbrännas i
  fader.				  eld.

10. Hwilken öfwerste Prester är		10. Den som är öfverstepräst bland
  ibland hans bröder, på hwilkens	  sina bröder, den på hvilkens
  hufwud smörjooljan gutin är, och	  hufvud smörjelseoljan blifvit
  hans hand fylld är, så at han	  utgjuten och som mottagit
  med kläden iklädd warder, den	  handfyllning till att ikläda sig
  skall icke blotta sitt hufwud,	  prästkläderna, han skall icke
  och icke skära sin kläder		  hafva sitt hår oordnadt, ej
  sönder.				  heller rifva sönder sina kläder;

11. Och skall til ingen dödan komma,	11. och han skall icke gå in till
  och skall icke orena sig,		  någon död; icke ens genom sin
  hwarken öfwer fader eller moder.	  fader eller genom sin moder får
					  han ådraga sig orenlighet.

12. Utu helgedomenom skall han icke	12. Och ur helgedomen skall han icke
  gå, at han icke ohelgar sins	  gå ut, på det att han icke må
  Guds helgedom. Ty wigelsen,	  ohelga sin Guds helgedom, ty
  hans Guds smörjoolja, är på		  hans Guds smörjelseolja, hvarmed
  honom: Jag är HERren.		  han har blifvit invigd, är på
					  honom. Jag är Herren.

13. Ena jungfru skall han taga sig	13. Till hustru skall han taga en
  til hustru:				  kvinna som är jungfru.

14. Men inga enko, eller bortdrefna,	14. En änka eller en förskjuten
  eller förkränkta, eller sköko;	  hustru eller en vanärad kvinna,
  utan ena jungfru, af sitt folk,	  en sköka --- en sådan får han
  skall han taga til hustru;		  icke taga, utan en jungfru af
					  sitt folk skall han taga till
					  hustru,

15. På det han icke skall ohelga	15. på det att han icke må ohelga
  sina säd ibland sitt folk; ty	  sin lifsfrukt bland sitt folk;
  jag är HERren, som honom helgar.	  ty jag är Herren, som helgar
					  honom.

16. Och HERren talade med Mose, och	16. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

17. Tala med Aaron, och säg: Om		17. Tala till Aron och säg: Af dina
  någor wank är på någrom af dine	  afkomlingar i kommande släkten
  säd uti edart slägte, den skall	  skall ingen som har något lyte
  icke gå fram, at han offrar sins	  träda fram för att frambära sin
  Guds bröd:				  Guds spis.

18. Förty hwar och en, den någon	18. Ingen skall träda fram, som har
  wank hafwer, skall icke gå fram,	  något lyte, hvarken en blind
  ware sig blind, halt, med ene	  eller en halt eller en som har
  stygga näso, med oskickeliga	  lyte i ansiktet eller har någon
  lemmar:				  lem för stor,

19. Eller den som hafwer en		19. ingen som har brutit arm eller
  sönderbruten fot eller hand:	  ben,

20. Eller kroppog är, eller hinno på	20. ingen som är puckelryggig eller
  ögonen hafwer, eller windögd,	  förkrympt eller som har fel på
  eller maslog, eller skabbog,	  ögat eller som har skabb eller
  eller förbråken är.			  annat utslag eller som är snöpt.

21. Den som nu af Prestens Aarons	21. Af prästen Arons afkomlingar
  säd hafwer en wank uppå sig, han	  skall ingen som har något lyte
  skall icke gå fram til at offra	  gå fram för att frambära Herrens
  HERrans offer; ty han hafwer en	  eldsoffer; han har ett lyte, han
  wank, derföre skall han intet	  skall icke gå fram för att
  nalkas intil sins Guds bröd, at	  frambära sin Guds spis.
  han dem offrar.

22. Dock skall han äta af sins Guds	22. Sin Guds spis må han äta, både
  bröde, både af det helgo, så ock	  det som är högheligt och det som
  af de aldrahelgasto.		  är heligt,

23. Men dock skall han icke komma in	23. men eftersom han har ett lyte,
  til förlotten, ej heller nalkas	  skall han icke gå in till
  altarena, så länge sådana wank	  förlåten, ej heller skall han gå
  på honom är, at han icke ohelgar	  fram till altaret, på det att
  min helgedom; ty jag är HERren,	  han icke må ohelga mina heliga
  som helgar dem.			  ting; ty jag är Herren, som
					  helgar dem.

24. Och Mose sade detta til Aaron,	24. Och Mose talade detta till Aron
  och til hans söner, och til all	  och hans söner och alla Israels
  Israels barn.			  barn.


22. Capitlet.				22 KAPITLET.

Lag om offers ätande och art.		Ytterligare regler för prästerna.
					Föreskrifter om djuroffren.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Säg Aaron och hans söner, at de	2. Tala till Aron och hans söner och
  hålla sig ifrån Israels barns	  säg, att de skola hålla sig ifrån
  helgo, hwilket de mig helga, och	  de heliga gåfvor, som Israels
  icke ohelga mitt helga namn; ty	  barn frambära åt mig, på det att
  jag är HERren.			  de icke må ohelga mitt heliga
					  namn. Jag är Herren.

3. Säg dem nu til, och deras		3. Säg till dem: Om i kommande
  efterkommandom: Hwilken af edor	  släkten någon af edra
  säd går til det helga, som		  afkomlingar, medan orenhet låder
  Israels barn helga HERranom, och	  vid honom, kommer vid de heliga
  orenar sig så på det, hans själ	  gåfvor, som Israels barn frambära
  skall utrotad warda för mitt		  åt Herren, så skall han utrotas
  anlete; ty jag är HERren.		  ur min åsyn. Jag är Herren.

4. Hwilken af Aarons säd är		4. Om någon af Arons afkomlingar är
  spitelsk, eller hafwer ena flöd,	  spetälsk eller har flytning,
  den skall icke äta af det helga,	  skall han icke äta af de heliga
  til deß han warder ren. Den som	  gåfvorna, förrän han blifvit ren;
  kommer wid någon oren kropp,		  ej heller den som kommer vid
  eller den som hans säd afgår i	  någon som blifvit oren genom en
  sömnen:				  död, eller den som haft
					  sädesutgjutning;

5. Eller den som kommer wid en matk,	5. ej heller den som kommer vid
  den honom oren är, eller en		  något slags smådjur, genom
  mennisko, som honom oren är, och	  hvilket man blifver oren, eller
  allt det honom orenar:		  vid en människa, genom hvilken
					  man blifver oren, på hvad sätt
					  denna än må hafva blifvit oren.

6. Hwilken själ kommer wid något	6. Den som kommer vid något sådant
  deraf, den är oren intil aftonen,	  han skall vara oren ända till
  och skall icke äta af de helgo;	  aftonen och skall icke äta af de
  utan skall först bada sin kropp	  heliga gåfvorna, förrän han har
  med watn.				  badat sin kropp i vatten.

7. Och när solen är nedergången, och	7. Men när solen har gått ned, är
  han ren worden är, då må han äta	  han ren, och sedan må han äta af
  deraf; ty det är hans spis.		  de heliga gåfvorna, ty det är
					  hans spis.

8. Et as, och hwad af wilddjur		8. Ett själfdödt eller ihjälrifvet
  rifwit är, skolen I icke äta, at	  djur skall han icke äta, så att
  I icke skolen warda orene		  han därigenom blifver oren. Jag
  deruppå; ty jag är HERren.		  är Herren.

9. Derföre skola de hålla mina		9. De skola iakttaga hvad jag bjudit
  stadgar, at de icke skola lägga	  dem iakttaga, på det att de icke
  synd uppå sig, och dö deröfwer,	  för det heligas skull må komma
  när de ohelga sig; ty jag är		  att bära på synd och så träffas
  HERren, som dem helgar.		  af döden, därför att de ohelga
					  det. Jag är Herren, som helgar
					  dem.

10. Ingen annar skall äta af det	10. Ingen främmande får äta af det
  helgo, ej heller Prestens		  heliga; en inhysesman hos
  husman, ej heller någon		  prästen eller en hans legodräng
  dagakarl.				  skall icke äta af det heliga.

11. När Presten köper ena själ för	11. Men när en präst har köpt en
  sina penningar, den må äta		  träl för sina penningar, så må
  deraf. Och det i hans huse födt	  denne äta däraf, så ock den
  är, det må ock äta af hans bröd.	  träl, som är född i hans hus;
					  dessa må äta af hans spis.

12. Om Prestens dotter warder ens	12. När en prästs dotter blifvit en
  främmandes hustru, skall hon	  främmande mans hustru, skall hon
  icke äta af deß helgas häfoffer.	  icke äta af det heliga, som
					  gifves till offergärd.

13. Warder hon en enka, eller		13. Men när en prästs dotter blifvit
  utdrifwen, och hafwer ingen säd,	  änka eller blifvit förskjuten
  och kommer igen til sins faders	  och hon är utan lifsfrukt och
  hus, så skall hon äta af sins	  hon så kommer åter till sin
  faders bröd, såsom då hon ännu	  faders hus och är där såsom i
  piga war: Men ingen främmande	  sin ungdom, då må hon äta af sin
  skall äta deraf.			  faders spis; men ingen främmande
					  får äta däraf.

14. Hwilken som eljest äter af de	14. Och om någon ouppsåtligen äter
  helgo owetandes, han skall lägga	  af det heliga, skall han lägga
  femtedelen dertil, och gifwa	  femtedelen därtill och gifva
  Prestenom med de helgo:		  prästen ersättning för det
					  heliga.

15. På det at de icke skola ohelga	15. Prästerna skola icke ohelga de
  Israels barns helga, som de		  heliga gåfvorna, det som Israels
  häfoffra HERranom:			  barn gifva åt Herren,

16. At de icke skola lägga		16. och därigenom draga öfver dem
  mißgerning och skuld på sig, när	  missgärning och skuld, när de
  de äta af deras helgo; ty jag är	  äta af deras heliga gåfvor; ty
  HERren, som dem helgar.		  jag är Herren, som helgar dem.

17. Och HERren talade med Mose, och	17. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

18. Säg Aaron och hans söner, och	18. Tala till Aron och hans söner
  all Israels barn: Hwilken		  och alla Israels barn och säg
  Israelit eller främling i Israel	  till dem: Om någon af Israels
  will göra sitt offer, ware sig	  hus eller af främlingarna i
  af löfte, eller af fri wilja, at	  Israel vill offra något offer,
  de wilja göra HERranom et		  vare sig det är ett löftesoffer
  bränneoffer, det honom skall	  eller ett frivilligt offer som
  wara tacknämligit af eder:		  de vilja offra åt Herren såsom
					  brännoffer,

19. Det skall wara et mankön, och	19. så skolen i göra det på sådant
  utan wank, af fä, lambom eller	  sätt, att I blifven
  getom.				  välbehagliga; offret skall vara
					  ett felfritt handjur, af
					  fäkreaturen eller af fåren eller
					  af getterna;

20. Allt det som något fel hafwer,	20. I skolen icke därtill taga ett
  skolen I icke offra; förty det	  djur, som har något lyte, ty
  warder icke tacknämligit för	  genom ett sådant blifven I icke
  eder.				  välbehagliga.

21. Och hwilken et tackoffer		21. Och när någon vill offra ett
  HERranom göra will, et		  tackoffer åt Herren af
  besynnerligit löfte, eller af	  fäkreaturen eller af
  fri wilja, af fä eller får, det	  småboskapen, vare sig det gäller
  skall wara utan wank, at det må	  att fullgöra ett löfte, eller
  warda tacknämligit. Det skall	  det gäller ett frivilligt offer,
  hafwa ingen wank.			  så skall det vara felfritt för
					  att blifva välbehagligt; intet
					  lyte får finnas därpå.

22. Är det blindt, eller brutit,	22. Det som är blindt eller brutet
  eller sargadt, eller förtwinadt,	  eller stympadt eller sårigt
  eller maslogt, eller skabbogt;	  eller som har skabb eller annat
  så skola de icke sådant offra	  utslag, sådant skolen I icke
  HERranom, och intet offer deraf	  offra åt Herren; eldsoffer af
  gifwa på HERrans altare.		  sådant skolen I icke lägga på
					  altaret åt Herren.

23. En oxe eller får, som		23. Ett djur af fäkreaturen eller af
  oskickeliga eller lytta lemmar	  småboskapen, som har någon lem
  hafwer, må du offra af en fri	  för stor eller för liten, må du
  wilja; men icke warder det		  väl offra såsom frivilligt
  tacknämligit för et löfte.		  offer, men såsom löftesoffer
					  blifver det icke välbehagligt.

24. Du skalt ock icke offra HERranom	24. Och I skolen icke offra åt
  något det förkramadt, eller		  Herren något som blifvit snöpt
  förstött, eller förslitit, eller	  genom klämning eller krossning
  utskurit är; och skolen sådant	  eller afslitning eller
  icke göra i edro lande.		  utskärning; sådant skolen I icke
					  göra i edert land.

25. Du skalt ock icke offra något	25. Icke heller af en utlännings
  sådant af ens främlings hand,	  hand skolen I mottaga och offra
  med edars Guds bröd; ty det		  sådana djur till eder Guds spis,
  doger intet, och hafwer en wank:	  ty de äro skadade, de hafva ett
  Derföre warder det icke		  lyte; genom sådana blifven I
  tacknämligit för eder.		  icke välbehagliga.

26. Och HERren talade med Mose, och	26. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

27. När en kalf, eller lamb, eller	27. När en kalf eller ett får eller
  get födt är, så skall det wara	  en get har blifvit född, skall
  när sine moder i sju dagar: På	  djuret dia sin moder i sju
  åttonde dagen och derefter må	  dagar. Men allt ifrån den
  man offra det HERranom, så är	  åttonde dagen är det
  det tacknämligit.			  välbehagligt såsom
					  eldsoffersgåfva åt Herren.

28. Ware sig nöt eller får, så skall	28. I skolen icke slakta något djur,
  man icke slagta det med sin unga	  vare sig af fäkreaturen eller af
  på enom dag.			  småboskapen, på samma dag som
					  dess afföda.

29. När I wiljen göra HERranom et	29. När I viljen offra ett lofoffer
  lofoffer, det för eder		  åt Herren, skolen I offra det på
  tacknämligit skall wara;		  sådant sätt, att I blifven
					  välbehagliga.

30. Så skolen I äta det på samma	30. Det skall ätas samma dag; I
  dagen, och skolen intet behålla	  skolen icke lämna något däraf
  qwart intil morgonen; ty jag är	  kvar till följande morgon. Jag
  HERren.				  är Herren.

31. Derföre håller min bud, och		31. I skolen hålla mina bud och göra
  görer dem; ty jag är HERren.	  efter dem. Jag är Herren.

32. At I icke ohelgen mitt helga	32. I skolen icke ohelga mitt heliga
  namn, och at jag må helgad warda	  namn, ty jag vill blifva helgad
  ibland Israels barn; ty jag är	  bland Israels barn. Jag är
  HERren den eder helgar:		  Herren, som helgar eder,

33. Den eder utur Egypti land fört	33. den som har fört eder ut ur
  hafwer, at jag skulle wara edar	  Egyptens land, på det att jag må
  Gud: Jag är HERren.			  vara eder Gud. Jag är Herren.


23. Capitlet				23 KAPITLET.

Årliga Högtiders lag.			Stadgar för högtiderna.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Tala til Israels barn, och säg	2. Tala till Israels barn och säg
  til dem: Deße äro HERrans		  till dem:
  högtider, som I skolen kalla
  heliga och mina högtider, då I	  Detta är Herrens högtider, hvilka
  samman kommen.			  I skolen utlysa såsom heliga
					  sammankomster till att vara mina
					  högtider:

3. Sex dagar skalt du göra ditt		3. Sex dagar skall arbete göras, men
  arbete; men den sjunde dagen är	  på sjunde dagen är hvilosabbat,
  den store helge Sabbathen, då I	  en dag för helig sammankomst;
  tilhopa kommen: Intet arbete		  intet arbete skolen I då göra.
  skolen I göra på honom; förty det	  Det är Herrens sabbat, hvar I än
  är HERrans Sabbath, ehwar I bon.	  ären bosatta.

4. Deße äro de HERrans högtider, dem	4. Detta är Herrens högtider, de
  I skolen kalla helga högtider, då	  heliga sammankomster, som I
  I samman kommen:			  skolen utlysa på bestämda tider:

5. På fjortonde dagen i första		5. I första månaden, på fjortonde
  månadenom om aftonen är HERrans	  dagen i månaden, vid aftontiden,
  Passah,				  är Herrens påsk.

6. Och på den femtonde i samma		6. Och på femtonde dagen i samma
  månadenom är HERrans osyrade		  månad är Herrens osyrade bröds
  bröds högtid; då skolen I äta	  högtid; då skolen I äta osyradt
  osyradt bröd i sju dagar.		  bröd, i sju dagar.

7. Den förste dagen skall kallas	7. På den första dagen skolen I
  helig ibland eder, då I samman	  hålla en helig sammankomst;
  kommen; då skolen I intet		  ingen arbetssyssla skolen I då
  tjenstearbete göra:			  göra.

8. Och offra HERranom i sju dagar.	8. Och I skolen offra eldsoffer åt
  Den sjunde dagen skall ock helig	  Herren i sju dagar. På den
  kallas, då I tilhopa kommen; på	  sjunde dagen skall ock hållas en
  honom skolen I ock intet		  helig sammankomst; ingen
  tjenstearbete göra.			  arbetssyssla skolen I då göra.

9. Och HERren talade med Mose, och	9. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

10. Tala med Israels barn, och säg	10. Tala till Israels barn och säg
  til dem: När I kommen i landet,	  till dem:
  som jag eder gifwa skall, och i
  skolen upskära, så skolen I föra	  När I kommen in i det land, som
  til Presten en kärfwa		  jag vill gifva eder, och I
  förstlingen af edro säd:		  inbärgen dess skörd, så skolen I
					  bära till prästen den kärfve,
					  som är förstlingen af eder
					  skörd.

11. Då skall den kärfwen warda		11. Och den kärfven skall han vifta
  weftad för HERranom, at det		  inför Herrens ansikte, att I mån
  skall blifwa tacknämligit af	  blifva välbehagliga; dagen efter
  eder. Och detta skall Presten	  sabbaten skall prästen vifta
  göra på den andra dagen näst	  den.
  efter Sabbathen.

12. Och skolen på den dagen, då edar	12. Och på den dag, då I låten vifta
  kärfwe weftad warder, göra		  kärfven, skolen I offra ett
  HERranom et bränneoffer af et	  felfritt årsgammalt lamm till
  lamb, det utan wank och		  brännoffer åt Herren,
  årsgammalt är.

13. Samt med spisoffret, twå		13. och såsom spisoffer därtill två
  tijungar semlomjöl, blandadt med	  tiondels efa fint mjöl, begjutet
  oljo, til en söt lukts offer	  med olja, ett eldsoffer åt
  HERranom; dertil dryckoffer, en	  Herren till en välbehaglig lukt,
  fjerding af et Hin win.		  och såsom drickoffer därtill en
					  fjärdedels hin vin.

14. Och skolen intet äta af det nya,	14. Och intet af det nya, hvarken
  hwarken bröd, torkad ax eller	  bröd eller rostade ax eller korn
  korn, intil den dagen, då I		  af grönskuren säd, skolen I äta
  bären edrom Gud offer. Det		  förrän på denna samma dag, då I
  skall wara en ewig rätt til edra	  hafven framburit offergåfvan åt
  efterkommande, ehwar I bon.		  eder Gud. Detta skall vara en
					  evärdlig stadga för eder från
					  släkte till släkte, hvar I än
					  ären bosatta.

15. Sedan skolen I räkna ifrå den	15. Sedan skolen I räkna sju fulla
  andra Sabbathsdagen, då i båren	  veckor från dagen efter
  weftekärfwan fram, sju hela		  sabbaten, från den dag, då i
  Sabbather:				  framburen viftofferskärfven;

16. Intil den andra dagen efter den	16. femtio dagar skolen I räkna
  sjunde Sabbathen: Det är, femtio	  intill dagen efter den sjunde
  dagar skolen I räkna och offra	  sabbaten; då skolen I bära fram
  HERranom nytt spisoffer:		  ett offer af den nya grödan åt
					  Herren.

17. Och skolen offra det af alla	17. Från de orter, där I bon, skolen
  edra boningar, nemliga, tu		  I bära fram viftoffersbröd, två
  weftebröd af twå tijungar		  kakor af två tiondels efa fint
  semlomjöl, syradt och bakadt	  mjöl, bakade med surdeg: en
  HERranom til en förstling.		  förstlingsgåfva åt Herren.

18. Och skolen frambära med edor	18. Och jämte brödet skolen I föra
  bröd sju årsgamla lamb utan		  fram sju felfria årsgamla lamm,
  wank, och en ung stut, och twå	  en ungtjur och två vädurar till
  wädrar: Det skall wara HERrans	  att offras såsom brännoffer åt
  bränneoffer, spisoffer och		  Herren, med tillhörande
  dryckoffer; det är en söt lukts	  spisoffer och drickoffer: ett
  offer HERranom.			  eldsoffer till en välbehaglig
					  lukt för Herren.

19. Dertil skolen I göra en getabock	19. Därtill skolen I offra en bock
  til syndoffer, och tu årsgamla	  till syndoffer och två årsgamla
  lamb til tackoffer.			  lamm till tackoffer.

20. Och Presten skall wefta det med	20. Och prästen skall vifta dem
  förstlings brödena för HERranom	   såsom ett viftoffer inför
  til de tu lamben: Och skall wara	   Herrens ansikte jämte
  HERranom heligt, och höra		   förstlingsbröden, som frambäras
  Presten til.			   tillika med de båda lammen; de
					   skola vara helgade åt Herren
					   och tillhöra prästen.

21. Och I skolen utropa denna dagen:	21. Och till denna samma dag skolen
  Ty han skall kallas helig ibland	  I utlysa en helig sammankomst
  eder, då I samman kommen: Intet	  att hållas af eder; ingen
  tjenstearbete skolen i göra. En	  arbetssyssla skolen I då göra.
  ewig rätt skall det wara, til	  Detta skall vara en evärdlig
  edra efterkommande, ehwar I bon.	  stadga för eder från släkte till
					  släkte, hvar I än ären bosatta.

22. När I upskären sädena i edro	22. Och när I inbärgen skörden af
  lande, skolen I icke allt		  edert land, skall du icke skörda
  upskära på åkren, och icke allt	  intill yttersta kanten af din
  för noga uphemta; utan skolen	  åker, icke heller skall du göra
  det låta dem fattigom, och		  någon axplockning efter din
  främlingom. Jag är HERren edar	  skörd; du skall lämna detta kvar
  Gud.				  åt den fattige och åt
					  främlingen. Jag är Herren, eder
					  Gud.

23. Och HERren talade med Mose, och	23. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

24. Tala med Israels barnom, och	24. Tala till Israels barn och säg:
  säg: På första dagen i sjunde	  I sjunde månaden, på första
  månadenom skolen I hålla		  dagen i månaden, skolen I hålla
  Blåsandens helga Sabbath til	  sabbatshvila, en åminnelsefest
  åminnelse, då I samman kommen:	  med basunklang, en helig
					  sammankomst.

25. Då skolen I intet tjenstearbete	25. Ingen arbetssyssla skolen I då
  göra; och skolen göra HERranom	  göra, och I skolen offra
  offer.				  eldsoffer åt Herren.

26. Och HERren talade med Mose, och	26. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

27. På tionde dagen i denna sjunde	27. Men på tionde dagen i samma
  månadenom är Försonedagen, den	  sjunde månad är försoningsdagen;
  skall ibland eder kallas helig,	  då skolen I hålla en helig
  at I tilhopa kommen. Då skolen	  sammankomst, och I skolen då
  I späka edra kroppar, och offra	  spåka eder; och i skolen offra
  HERranom:				  eldsoffer åt Herren.

28. Och skolen intet arbete göra på	28. Och I skolen intet arbete göra
  denna dagen; ty det är en		  på denna samma dag, ty det är en
  försonedag, at I skolen		  försoningsdag, då försoning
  försonade warda för HERranom	  bringas för eder inför Herrens,
  edrom Gud.				  eder Guds ansikte.

29. Ty hwilken icke späker sin kropp	29. Och hvar och en som icke späker
  på denna dagen, den skall		  sig på denna samma dag skall
  utrotad warda utu hans folk.	  utrotas ur sitt folk.

30. Och hwilken på denna dagen något	30. Och hvar och en som gör något
  arbete gör, den skall jag		  arbete på denna samma dag, honom
  förgöra utu hans folk.		  skall jag förgöra ur hans folk.

31. Derföre skolen I intet arbete	31. Intet arbete skolen I då göra.
  göra. Det skall wara en ewig	  Detta skall vara en evärdlig
  rätt til edra efterkommande,	  stadga för eder från släkte till
  ehwar I bon.			  släkte, hvar I än ären bosatta.

32. Det är edrar store Sabbath, at I	32. En hvilosabbat skall den vara
  skolen späka edra kroppar. På	  för eder, och I skolen då späka
  nionde dagen i månadenom om		  eder. På nionde dagen i månaden
  aftonen skolen I hålla denna	  om aftonen skolen I hålla denna
  Sabbath, ifrån aftonen och åter	  eder sabbatshvila, från afton
  intil aftonen.			  till afton.

33. Och HERren talade med Mose och	33. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

34. Tala med Israels barn, och säg:	34. Tala till Israels barn och säg:
  På femtonde dagen i denna sjunde	  På femtonde dagen i samma sjunde
  månadenom är Löfhyddo högtid i	  månad är Herrens löfhyddohögtid,
  sju dagar HERranom.			  i sju dagar.

35. Den förste dagen skall kallas	35. På den första dagen skall man
  helig, at I samman kommen; intet	  hålla en helig sammankomst;
  tjenstearbete skolen I göra.	  ingen arbetssyssla skolen I då
					  göra.

36. I sju dagar skolen I offra		36. I sju dagar skolen I offra
  HERranom. Den åttonde dagen	  eldsoffer åt Herren. På den
  skall ock kallas helig, at I	  åttonde dagen skolen I hålla en
  samman kommen: Och I skolen göra	  helig sammankomst, och I skolen
  edart offer HERranom; ty det är	  offra eldsoffer åt Herren; då är
  samlingesdag: Intet			  högtidsförsamling; ingen
  tjenstearbete skolen I göra.	  arbetssyssla skolen I då göra.

37. Deße äro HERrans helgedagar, de	37. Detta är Herrens högtider,
  I skolen heliga hålla, at I		  hvilka I skolen utlysa såsom
  samman kommen, och gören		  heliga sammankomster, och på
  HERranom offer, bränneoffer,	  hvilka I skolen offra eldsoffer
  spisoffer, dryckoffer, och annor	  åt Herren, brännoffer och
  offer, hwart efter sin dag:		  spisoffer, slaktoffer och
					  drickoffer, hvar dag de för den
					  dagen bestämda offren ---

38. Förutan det HERrans Sabbath, och	38. detta förutom Herrens sabbater
  edra gåfwor och löfte, och		  och förutom edra öfriga gåfvor
  friwiljoga gåfwor äro, som I	  och förutom alla edra
  gifwen HERranom.			  löftesoffer och förutom alla
					  frivilliga offer, som I gifven
					  åt Herren.

39. Så skolen I nu på femtonde dagen	39. Men på femtonde dagen i sjunde
  i sjunde månadenom, när I hafwen	  månaden, när I inbärgen
  i hus samlat årswäxten af		  afkastningen af landet, skolen I
  landena, hålla HERrans högtid i	  fira Herrens högtid, i sju
  sju dagar. På första dagenom är	  dagar. På den första dagen är
  Sabbath, och på åttonde dagenom	  sabbatshvila, på den åttonde
  är ock Sabbath.			  dagen är ock sabbatshvila.

40. Och I skolen på första dagenom	40. Och I skolen på den första dagen
  taga frukt af skön träd,		  taga frukt af edra skönaste
  palmtelningar, och qwistar af	  träd, kvistar af palmer och
  tjockqwistadt trä, och pilträ;	  grenar af lummiga träd och af
  och wara glade i sju dagar för	  pilträd och skolen så vara glada
  HERranom edrom Gud.			  i sju dagar inför Herrens, eder
					  Guds, ansikte.

41. Och skolen alltså hålla HERranom	41. I skolen fira denna högtid såsom
  den högtiden om året i sju		  en Herrens högtid sju dagar om
  dagar; det skall wara en ewig	  året. Detta skall vara en
  rätt til edra efterkommande, at	  evärdlig stadga för eder från
  de så skola hålla helg uti den	  släkte till släkte; i sjunde
  sjunde månaden.			  månaden skolen I fira den.

42. Sju dagar skolen I bo i		42. Då skolen I bo i löfhyddor i sju
  löfhyddor. Den en inländning är	  dagar; alla de som äro
  i Israel, han skall bo i		  infödingar i Israel skola bo i
  löfhyddor:				  löfhyddor,

43. At edre efterkommande skola		43. på det att edra efterkommande må
  weta, huru jag hafwer låtit		  veta huru jag lät Israels barn
  Israels barn bo i hyddor, då jag	  bo i löfhyddor, då jag förde dem
  förde dem utur Egypti land. Jag	  ut ur Egyptens land. Jag är
  är HERren edar Gud.			  Herren, eder Gud.

44. Och Mose sade Israels barnom om	44. Och Mose talade till Israels
  denna HERrans helg.			  barn om dessa Herrens högtider.


24. Capitlet.				24 KAPITLET.

Lyseolja, skådobröd. Bannors,		Föreskrifter om den gyllene
skadas straff.				ljusstaken och om skådebröden. En
					gudsförsmädare stenad. Strafflagar.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Bjud Israels barnom, at de bära	2. Bjud Israels barn att bära till
  til dig klara stötta bomoljo til	  dig ren olja, af stötta oliver,
  lysning, hwilken dageliga skall	  till ljusstaken, så att lamporna
  slås up i lamporna:			  dagligen kunna sättas upp.

3. Utanför wittnesbördsens förlott i	3. Utanför den förlåt, som hänger
  wittnesbördsens tabernakel. Och	  framför vittnesbördet, i
  Aaron skall sköta det både afton	  uppenbarelsetältet, skall Aron
  och morgon för HERranom dageliga.	  beständigt sköta den från aftonen
  Det skall wara en ewig rätt med	  till morgonen, inför Herrens
  edra efterkommande.			  ansikte. Detta skall vara en
					  evärdlig stadga för eder från
					  släkte till släkte.

4. Och skall han pynta til lamporna	4. Lamporna på den gyllene
  på dem sköna ljusastakanom för	  ljusstaken skall han beständigt
  HERranom dageliga.			  sköta inför Herrens ansikte.

5. Och du skalt taga semlomjöl, och	5. Och du skall taga fint mjöl och
  baka deraf tolf kakor; en kaka	  däraf baka tolf kakor; hvar kaka
  skall hålla twå tijungar.		  skall innehålla två tiondels efa.

6. Och skalt lägga dem ju sex i hwar	6. Och du skall lägga upp dem i två
  hop på det sköna bordet för		  rader, sex i hvar rad, på det
  HERranom.				  gyllene bordet inför Herrens
					  ansikte.

7. Och skalt lägga på dem rent		7. Och på hvardera raden skall du
  rökelse, at det skall wara		  lägga ren rökelse, att denna må
  åminnelse-bröd til et offer		  utgöra själfva altaroffret af
  HERranom.				  bröden, ett eldsoffer åt Herren.

8. På hwar Sabbathsdag skall han	8. Sabbatsdag efter sabbatsdag skall
  pynta dem til HERranom alltid, af	  man beständigt lägga upp dem
  Israels barn til et ewigt		  inför Herrens ansikte: en gärd af
  förbund.				  Israels barn till ett evigt
					  förbund.

9. Och skola höra Aaron och hans	9. De skola tillhöra Aron och hans
  söner til, de skola äta dem på	  söner och skola ätas af dem på en
  heligt rum; ty det är hans		  helig plats, ty de äro högheliga
  aldrahelgasta af HERrans offer	  och äro hans evärdliga rätt af
  til en ewig rätt.			  Herrens eldsoffer.

10. Och en man utgick, enes		10. Och en man, som var son till en
  Israelitiska qwinnos son, den	  israelitisk kvinna, men till
  ens Egyptisk mans son war ibland	  fader hade en egyptisk man, gick
  Israels barn, och trätte med en	  ut bland Israels barn; och den
  Israelitisk man i lägret:		  israelitiska kvinnans son och en
					  israelitisk man kommo i träta
					  med hvarandra i lägret.

11. Och nämnde namnet, och bannades.	11. Och den israelitiska kvinnans
  Då hade de honom fram för Mose.	  son smädade Namnet* och hädade.
  Och hans moder het Selomith,	  Då förde de honom fram till
  Dibri dotter af Dans slägte:	  Mose. Och hans moder hette
					  Selomit, dotter till Dibri af
					  Dans stam.

					  * »Herren»; jfr 2 Mos. 6:3.

12. Och de lade honom i fängelse,	12. Och de satte honom i förvar, på
  til deß dem worde wiß swar		  det att de måtte få hans dom
  gifwen genom HERrans mun.		  bestämd efter Herrens
					  befallning.

13. Och HERren talade med Mose, och	13. Och Herren talade till Mose och
  sade:				  sade:

14. För honom ut för lägret, som	14. För ut hädaren utanför lägret,
  bannats hafwer, och låt alla	  och må alla som hörde det lägga
  dem, som det hörde, lägga sina	  sina händer på hans hufvud, och
  händer på hans hufwud, och låt	  må sedan hela menigheten stena
  hela menighetena stena honom.	  honom.

15. Och säg Israels barnom: Hwilken	15. Och till Israels barn skall du
  som bannar sin GUD, han skall	  tala och säga: Om någon hädar
  bära sina synd.			  sin Gud kommer han att bära på
					  synd.

16. Hwilken som HERrans namn nämner,	16. Och den som smädar Herrens namn
  han skall döden dö; hela		  skall straffas med döden; hela
  menigheten skall stena honom.	  menigheten skall stena honom.
  Såsom utländningen, så skall ock	  Ehvad det är en främling eller
  inländningen wara: Om han nämner	  en inföding, som smädar Namnet,
  det namnet, så skall han dö.	  skall han dödas.

17. Om någor slår ena mennisko, han	17. Om någon slår ihjäl någon
  skall döden dö.			  människa, skall han straffas med
					  döden;

18. Men den som slår någon boskap,	18. och den som slår ihjäl ett
  han skall betalat kropp för		  boskapsdjur skall ersätta det
  kropp.				  lif för lif.

19. Och den som gör sinom nästa		19. Och om någon vållar, att hans
  skada, honom skall man göra		  nästa får ett lyte, så skall man
  såsom han gjorde:			  göra mot honom såsom han själf
					  gjort:

20. Skada för skada, öga för öga,	20. bruten lem för bruten lem, öga
  tand för tand; såsom han hafwer	  för öga, tand för tand; samma
  gjort ene mennisko skada, så	  lyte som han vållat att en annan
  skall man göra honom igen.		  fått skall han själf få.

21. Så at den som slår någon boskap,	21. Den som slår ihjäl ett
  den skall betalat; men den som	  boskapsdjur skall ersätta det,
  slår ena mennisko, han skall dö.	  och den som slår ihjäl en
					  människa skall dödas.

22. Samma rätten skall wara ibland	22. En och samma lag skall gälla för
  eder, så för utländningen, som	  eder, den skall gälla lika väl
  för inländningen; ty jag är		  för främlingen som för
  HERren edar Gud.			  infödingen; ty jag är Herren,
					  eder Gud.

23. Och Mose sade detta för Israels	23. Och Mose talade detta till
  barnom, och förde honom, som	  Israels barn; och de förde ut
  bannats hade, ut för lägret, och	  hädaren utanför lägret och
  stenade honom. Och alltså		  stenade honom. Alltså gjorde
  gjorde Israels barn, såsom		  Israels barn såsom Herren hade
  HERren Mose budit hade.		  bjudit Mose.


25. Capitlet.				25 KAPITLET.

Helg- klang- fri-år.			Sabbatsår och jubelår.

Och HERren talade med Mose på Sinai	Och Herren talade till Mose på Sinai
berg, och sade:				berg och sade:

2. Tala med Israels barn, och säg	2. Tala till Israels barn och säg
  til dem: När I kommen in uti det	  till dem:
  land, som jag eder gifwandes
  warder, skolen I hålla landsens	  När I kommen in i det land, som
  helg HERranom:			  jag vill gifva eder, skall landet
					  hålla sabbat åt Herren.

3. Så at du i sex år sår din åker,	3. I sex år skall du beså din åker
  och i sex år skär din wingård,	  och i sex år skära din vingård
  och samlar in fruktena;		  och inbärga afkastningen af
					  landet,

4. Men på sjunde årena skall landet	4. men under det sjunde året skall
  hålla HERranom sina stora helg, i	  landet hafva hvilosabbat, en
  hwilko du icke skalt så din åker,	  Herrens sabbat; då skall du icke
  eller berga din wingård.		  beså din åker och icke skära din
					  vingård.

5. Och hwad af sig sjelfwo wäxer,	5. Hvad som uppväxer af spillsäden
  efter din afbergning, skalt du	  efter din skörd skall du icke
  icke berga. Och de windrufwor,	  skörda, och de drufvor, som växa
  som utan ditt arbete wäxte äro,	  på dina oskurna vinträd, skall du
  skalt du icke afhemta, efter det	  icke afbärga. Det skall vara ett
  är landsens helgår.			  sabbatshvilans år för landet.

6. Utan landsens helgår skalt du	6. Och hvad landets sabbat ändock
  fördenskull hålla, at du skalt	  gifver skolen I hafva till föda:
  äta der af, din tjenare, din		  du själf, din tjänare och din
  tjenarinna, din dagakarl, din	  tjänarinna, din daglönare och din
  husman, din främling när dig:	  inhyseman, de som bo hos dig.

7. Din boskap, och djuren i ditt	7. Din boskap och de vilda djuren i
  land, allt det der wäxer skall	  ditt land skola ock hafva sin
  wara til mats.			  föda af all dess afkastning.

8. Och du skalt räkna sju sådana	8. Och du skall räkna sju årsveckor,
  helgår, så at sju år skola sju	  det är sju gånger sju år, så att
  resor tald warda, och den sju	  tiden för de sju årsveckorna
  helgårs tiden gör nio och fyratio	  blifver fyrtionio år.
  år.

9. Då skalt du låta blåsa i basunen	9. Då skall du i sjunde månaden, på
  öfwer allt edart land, på tionde	  tionde dagen i månaden, låta
  dagen i sjunde månadenom, rätt på	  blåsa i larmbasun; på
  Försonedagen.			  försoningsdagen skolen I blåsa i
					  basun öfver hela edert land.

10. Och I skolen helga det femtionde	10. Och I skolen helga det femtionde
  året, och skolen kalla det et	  året och utropa frihet i landet
  friår i landena, allom dem som	  för alla dess inbyggare. Det
  bo derinne; ty det är edart		  skall vara ett jubelår för eder;
  klangår. Så skall hwar och en	  hvar och en af eder skall då
  när eder komma til sina ägor	  återfå sin arfsbesittning, hvar
  igen, och til sina slägt.		  och en af eder skall återfå sin
					  släktegendom.

11. Ty det femtionde året är edart	11. Ett jubelår skall detta
  klangår. I skolen intet få, ej	  femtionde år vara för eder; då
  heller upskära det af sig		  skolen I icke så något, och hvad
  sjelfwo wäxt är, ej heller		  som då uppväxer af spillsäden
  afhemta i wingårdenom det utan	  skolen I icke skörda, och I
  arbete wäxt är.			  skolen då icke afbärga edra
					  oskurna vinträd.

12. Förty klangåret skall wara		12. Ty det är ett jubelår; heligt
  heligt ibland eder. Men I		  skall det vara för eder. Från
  skolen äta allt det som marken	  själfva marken skolen I hämta
  bär.				  eder föda, af dess afkastning.

13. Det är klangåret, i hwilko hwar	13. Under ett sådant jubelår skall
  man skall komma til sitt igen.	  hvar och en af eder återfå sin
					  arfsbesittning.

14. Om du något säljer dinom nästa,	14. Om I nu säljen något åt eder
  eller något köper af honom,		  nästa eller köpen något af eder
  skall ingen besnika sin broder:	  nästa, skolen I icke göra
					  hvarandra orätt:

15. Men efter klangårens tal skalt	15. efter antalet år från jubelåret
  du köpa det af honom, och hwad	  skall du betala din nästa, efter
  åren sedan draga kunna, der		  antalet årsgrödor skall han få
  efter skall han sälja dig det.	  betalning af dig.

16. Efter som åren äro mång til, så	16. Alltefter som åren äro flera,
  skalt du låta risa köpet, och	  skall du höja priset, och
  efter som de äro så til, skalt	  alltefter som åren äro färre,
  du låta köpet falla; ty han		  skall du sänka priset; ty ett
  skall sälja dig det efter som	  visst antal grödor är det han
  det draga kan.			  säljer till dig.

17. Så besnike nu ingen sin nästa,	17. I skolen icke göra hvarandra
  utan frukta din Gud; ty jag är	  orätt, du skall frukta din Gud;
  HERren edar Gud.			  ty jag är Herren, eder Gud.

18. Derföre görer efter mina		18. Och I skolen göra efter mina
  stadgar, och håller mina rätter,	  stadgar, och mina rätter skolen
  at I dem gören, på det I mågen	  I hålla och göra efter dem; då
  tryggeliga bo i landena;		  skolen I bo trygga i landet.

19. Ty landet skall gifwa eder sina	19. Och landet skall gifva sin
  frukt, at I skolen hafwa nog til	  frukt, så att I hafven nog att
  at äta, och bo tryggeliga		  äta, och I skolen bo trygga
  derinne.				  däri.

20. Och om du worde sägandes: Hwad	20. Och om I frågen: »Hvad skola vi
  skole wi äta på sjunde årena; ty	  äta under det sjunde året, om vi
  wi så intet, och församle ingen	  icke få så och icke få inbärga
  årswäxt?				  vår gröda?»

21. Så will jag bjuda min		21. så mån I veta, att jag skall
  wälsignelse i sjette årena öfwer	  bjuda min välsignelse komma
  eder, så at det skall göra eder	  öfver eder under det sjätte
  tre åras wäxt.			  året, så att det gifver gröda
					  för de tre åren.

22. Det I fån på de åttonde årena,	22. Och ännu när I det åttonde året
  och af den gamla årswäxten, der	  sån, skolen I hafva af den gamla
  äter af intil nionde året, så at	  grödan att äta; ända till dess
  I äten af det gamla, intil deß	  att grödan det nionde året har
  åter ny årswäxt kommer.		  kommit in, skolen I hafva
					  gammalt att äta.

23. Derföre skolen I icke sälja		23. När I säljen jord, skolen I icke
  landet ewinnerliga: Ty landet är	  sälja den för evärdlig tid, ty
  mitt, och I ären främmande och	  landet är mitt; I ären ju
  gäster för mig.			  främlingar och gäster hos mig.

24. Och I skolen i allt edart land	24. I hela det land I fån till
  låta landet til lösen:		  besittning skall det vara
					  medgifvet att återbörda
					  jordegendom.

25. Om din broder warder fattig, och	25. Om din broder råkar i armod och
  säljer dig sina ägor, och hans	  säljer något af sin
  näste skyldman kommer til honom,	  arfsbesittning, så må hans
  och will lösat, så skall han	  närmaste bördeman komma och
  lösa det hans broder sålt		  återbörda det hans broder har
  hafwer.				  sålt.

26. Om någor wore, som ingen lösare	26. Och om någon icke har någon
  hafwer, och kan med sine hand så	  bördeman, men han själf kommer i
  mycket åstadkomma, at han löser	  tillfälle att anskaffa hvad som
  en del;				  behöfves för att återbörda,

27. Då skall man räkna åratalet		27. så skall han räkna efter, huru
  sedan han såldet, och hwad igen	  många år som förflutit ifrån
  står, gifwe honom som köpt		  försäljningen, och betala lösen
  hafwer, at han må komma til sina	  för de återstående åren åt den
  ägor igen.				  man, till hvilken han sålde, och
					  skall så återfå sin besittning.

28. Om hans hand icke kan finna så	28. Men om han icke förmår anskaffa
  mycket, at han kan få någon del	  hvad som behöfves till att
  igen, så skall det, som han sålt	  betala honom, så skall det han
  hafwer, wara i köparens händer	  sålt förblifva i köparens hand
  intil klangåret; då skall det	  intill jubelåret. Men på
  wara ute, och han komme til sina	  jubelåret skall det frånträdas,
  ägor igen.				  och han skall så återfå sin
					  besittning.

29. Ho som säljer bort et boningahus	29. Om någon säljer ett boningshus i
  innan stadsmuren, han hafwer et	  en stad, som är omgifven med
  helt års frist til at lösa det	  murar, skall han hafva rätt att
  igen; det skall wara tiden,		  återbörda det innan ett år
  innan hwilken han det lösa må.	  förflutit, sedan han sålde det;
					  hans rätt att återbörda det är
					  då inskränkt till viss tid.

30. Om han icke löser det förra än	30. Men om det icke blifvit
  hela året ute är, så skall		  återbördadt, förrän hela året är
  köparen behålla det ewinnerliga,	  ute, så skall huset, om det
  och hans efterkommande; och		  ligger i en stad som är omgifven
  skall icke löst utgå i		  med murar, förblifva köparens
  klangårena.				  och hans efterkommandes egendom
					  för evärdlig tid; det skall då
					  icke frånträdas på jubelåret.

31. Men är det et hus i sådana by,	31. Men hus i sådana byar, som icke
  der ingen mur om är, det skall	  hafva murar omkring sig, skola
  man räkna lika med markene i	  räknas till landets åkermark; de
  landena; och skall warda löst,	  skola kunna återbördas, och på
  och i klangårena fritt utgå.	  jubelåret skola de frånträdas.

32. De Leviters städer, och husen i	32. Dock skola leviterna inom de
  städerna, der deras ägor inne	  städer, som äro deras
  äro, måga alltid löste warda.	  arfsbesittning, hafva evärdlig
					  rätt att återbörda husen i
					  städerna.

33. Den som något löser ifrå de		33. Också om någon annan af
  Leviter, den skall gå derifrån i	  leviterna inlöser det sålda
  klangårena, ware sig hus eller	  huset i den stad, där han har
  stad, som han besuttit hafwer;	  sin besittning, skall det dock
  förty husen uti de Leviters		  frånträdas på jubelåret; ty
  städer äro deras ägor ibland	  husen i levitstäderna äro
  Israels barn.			  leviternas arfsbesittning bland
					  Israels barn.

34. Men markena för deras städer	34. Och ett fält, som är utmark
  skall man icke sälja; förty det	  omkring någon af deras städer,
  är deras egendom ewinnerliga.	  får icke säljas, ty det är deras
					  evärdliga besittning.

35. Om din broder warder fattig, och	35. Om din broder råkar i armod och
  af sig kommer när dig, så skalt	  kommer på obestånd hos dig, så
  du taga honom til dig, såsom en	  skall du taga dig af honom;
  främling eller husman, at han må	  såsom en främling eller en
  lefwa när dig.			  inhysesman skall han få lefva
					  hos dig.

36. Och du skalt icke taga ocker af	36. Du skall icke ockra på honom
  honom, eller winning; utan skalt	  eller taga ränta, ty du skall
  frukta din Gud, at din broder må	  frukta din Gud, och du skall
  lefwa bredewid dig.			  låta din broder lefva hos dig.

37. Ty du skalt icke få honom dina	37. Du skall icke lämna honom dina
  penningar på ocker, och icke	  penningar på ocker eller lämna
  utfå din spis på fördel.		  honom af dina lifsmedel mot
					  ränta.

38. Ty jag är HERren edar Gud, den	38. Jag är Herren, eder Gud, som har
  eder utur Egypti land fört		  fört eder ut ur Egyptens land
  hafwer, at jag skulle gifwa eder	  för att gifva eder Kanaans land
  det landet Canaan, och wara edar	  och vara eder Gud.
  Gud.

39. Om din broder warder fattig när	39. Om din broder råkar i armod hos
  dig, och säljer dig, så skalt du	  dig och säljer sig åt dig, skall
  icke låta honom göra trälars	  du icke låta honom göra
  arbete:				  trälarbete;

40. Utan han skall wara när dig,	40. såsom en daglönare och en
  såsom en dagakarl och en husman,	  inhysesman skall han vara hos
  och tjena dig intil klangåret;	  dig; intill jubelåret skall han
					  tjäna hos dig.

41. Då skall han gå lös ut ifrå dig,	41. Då skall du gifva honom fri,
  och hans barn med honom; och	  honom själf och hans barn med
  skall komma til sitt slägte		  honom, och han skall återfå sin
  igen, och til sina fäders ägor.	  släktegendom, sin
					  fädernebesittning skall han
					  återfå.

42. Förty de äro mine tjenare, de	42. Ty de äro mina tjänare, som jag
  jag utur Egypti land fört		  har fört ut ur Egyptens land; de
  hafwer; ty skall man icke sälja	  skola icke säljas, såsom man
  dem efter trälars sätt.		  säljer trälar.

43. Och skalt du icke med stränghet	43. Du skall icke med hårdhet bruka
  råda öfwer dem, utan frukta din	  din makt öfver dem; du skall
  Gud.				  frukta din Gud.

44. Men wilt du hafwa trälar och	44. Men om du vill skaffa dig en
  trälinnor, så skalt du köpa dem	  verklig träl eller trälinna, så
  af Hedningarna, som omkring eder	  skall du köpa en sådan träl
  äro:				  eller trälinna från hedningarna,
					  som bo rundt omkring eder.

45. Af husmän, som främlingar ibland	45. I mån ock köpa sådana ibland
  eder äro, och af deras		  barnen till inhysesmännen, som
  afkommandom, som de när eder uti	  bo hos eder, och bland personer
  lande föda, dem skolen I hafwa	  af deras släkt, som I hafven hos
  til egna:				  eder och som äro födda i edert
					  land; sådana skola förblifva
					  eder egendom.

46. Och skolen äga dem, och edor	46. Och dem mån I hafva att lämna
  barn efter eder til en ewig ägo;	  såsom arf åt edra barn efter
  dem skolen i låta wara trälar.	  eder till egendom och
  Men öfwer edra bröder, Israels	  besittning; dem kunnen I hafva
  barn, skall ingen öfwer den		  till trälar evärdligen. Men
  andra råda med stränghet.		  ibland edra bröder, Israels
					  barn, skall ingen med hårdhet
					  bruka sin makt öfver den andre.

47. Om en främling eller en husman	47. Om en främling eller en
  wäxer til när dig, och din		  inhysesman hos dig kommer till
  broder warder fattig när honom,	  välstånd och en din broder råkar
  och säljer sig enom främling,	  i armod hos honom och säljer sig
  eller husmanne när dig, eller	  åt en dylik främling, som bor
  någrom af sine slägt;		  inhyses hos dig, eller eljest åt
					  någon som tillhör en
					  främlingssläkt,

48. Så skal han rätt hafwa, sedan	48. så skall han sedan, efter det
  han såld är, at warda löst igen;	  att han sålt sig, kunna lösas
  och någor af hans bröder må lösa	  ut; någon af hans bröder må lösa
  honom:				  honom;

49. Eller hans faderbroder, eller	49. eller ock må hans farbroder
  faderbroders son, eller eljest	  eller hans farbroders son lösa
  någor hans när skyldman i hans	  honom, eller må någon annan nära
  slägte; eller om hans egen hand	  blodsförvant af hans släkt lösa
  kan så mycket åstadkomma, så	  honom; eller om han kommer i
  skall han lösa sig:			  tillfälle därtill, må han själf
					  lösa sig.

50. Och skall räkna med sin köpare	50. Därvid skall han jämte den som
  ifrå det året, då han sålde sig,	  köpt honom räkna efter, huru
  intil klangåret. Och		  lång tid förflutit ifrån det år,
  penningarne skola räknade warda	  då han sålde sig åt honom, till
  efter åratalet, sedan han		  jubelåret; och det pris, för
  såldes; och skall hans lön med	  hvilket han såldes, skall
  inräknas för hela tiden.		  uppskattas efter årens antal;
					  hans arbetstid hos honom skall
51. Om ännu mång år äro intil		  beräknas till samma värde som en
  klangåret, så skall han der		  daglönares.
  efter desto mer gifwa för
  lösnen, efter som han köpt är.	51. Om ännu många år äro kvar, skall
					  han såsom lösen för sig betala
					  en mot dem svarande del af det
					  penningbelopp, för hvilket han
					  blef köpt.

52. Äro få år qwar intil klangåret,	52. Om däremot allenast få år
  så skall han ock der efter		  återstå till jubelåret, så skall
  igengifwa til sin lösning.		  han räkna efter detta, sig till
					  godo, och betala lösen för sig
					  efter antalet af de år han redan
					  tjänat.

53. Och skall räkna sin lön med		53. Såsom en daglönare, som är lejd
  honom år ifrån år. Och skalt	  för år, skall man behandla
  icke låta råda öfwer honom med	  honom; ingen må inför dina ögon
  stränghet för din ögon.		  med hårdhet bruka sin makt öfver
					  honom.

54. Om han icke löser sig i denna	54. Men om han icke blifver löst på
  måtto, så skall han i klangåret	  något af de nämnda sätten, så
  lös utgå, och hans barn med		  skall han på jubelåret gifvas
  honom.				  fri, han själf och hans barn med
					  honom.

55. Förty Israels barn äro mine		55. Ty Israels barn äro mina
  tjenare, de jag utur Egypti land	  tjänare; de äro mina tjänare,
  fört hafwer. Jag är HERren edar	  som jag har fört ut ur Egyptens
  Gud.				  land. Jag är Herren, eder Gud.


26. Capitlet.				26 KAPITLET.

Gudaktighets och ogudaktighets lön.	Varning för afguderi. Löften för
					dem som hålla lagen, hotelser mot
					dess öfverträdare.

I skolen icke göra eder några		I skolen icke göra eder några
afgudar, eller beläte, icke heller	afgudar, ej heller uppresa åt eder
upresa eder några stodar, icke		något beläte eller någon stod, eller
heller någon wårdsten sätta uti edro	uppsätta i edert land stenar med
lande, til at tilbedja derföre: Ty	inhuggna bilder, för att tillbedja
jag är HERren edar Gud.			vid dem; ty jag är Herren, eder Gud.

2. Håller mina Sabbather, och		2. Mina sabbater skolen I hålla, och
  frukter eder för min helgedom.	  för min helgedom skolen I hafva
  Jag är HERren.			  fruktan. Jag är Herren.

3. Om I wandren i minom stadgom, och	3. Om I vandren i mina stadgar och
  hållen min bud, och gören dem;	  hållen mina bud och gören efter
					  dem,

4. Så skall jag gifwa eder regn i	4. så skall jag gifva eder regn i
  sinom tid; landet skall gifwa sin	  rätt tid, så att jorden gifver
  wäxt, och trän på markene bära	  sin gröda och träden på marken
  sina frukt.				  bära sin frukt.

5. Och tröskotiden skall räcka intil	5. Och trösktiden skall hos eder
  winandena, och winanden skall	  räcka intill vinbärgningen, och
  räcka intil sädestiden. Och I	  vinbärgningen skall räcka intill
  skolen hafwa bröd nog, och skolen	  såningstiden, och I skolen hafva
  tryggeliga bo i edro lande.		  bröd nog att äta och bo trygga i
					  edert land.

6. Jag skall gifwa frid i edro		6. Och jag skall skaffa frid i
  lande, at I skolen sofwa, och	  landet, och I skolen få ro, och
  ingen förfära eder. Jag skall	  ingen skall förskräcka eder. Jag
  låta komma de onda djur utur edro	  skall göra slut på vilddjuren i
  lande, och intet swärd skall gå	  landet, och intet svärd skall gå
  genom edart land.			  fram genom edert land.

7. I skolen jaga edra fiendar, och	7. I skolen jaga edra fiender
  de skola falla för eder genom	  framför eder, och de skola falla
  swärd.				  för edra för edra svärd.

8. Fem af eder skola jaga hundrade,	8. Fem af eder skola jaga hundra
  och hundrade af eder skola jaga	  framför sig, och hundra af eder
  tio tusende; ty edre fiender		  skola jag tiotusen, och edra
  skola falla för eder genom swärd.	  fiender skola falla för edra
					  svärd.

9. Och jag skall wända mig til eder;	9. Och jag skall vända mig till eder
  jag skall föröka eder, och låta	  och göra eder fruktsamma och
  eder wäxa til, och jag skall göra	  föröka eder, och jag skall
  mitt förbund fast med eder.		  upprätthålla mitt förbund med
					  eder.

10. Och I skolen äta af det gamla,	10. Och gammal gröda, som länge
  så at I skolen låta det gamla	  legat inne, skolen I hafva att
  fara för det nya.			  äta; I skolen nödgas skaffa den
					  gamla undan för den nya.

11. Jag skall hafwa min boning		11. Och jag skall uppsätta min
  ibland eder, och min själ skall	  boning midt ibland eder, och min
  icke förkasta eder.			  själ skall icke försmå eder.

12. Och jag skall wandra ibland		12. Jag skall vandra midt ibland
  eder, och skall wara edar Gud,	  eder, och vara eder Gud, och I
  så skolen I wara mitt folk.		  skolen vara mitt folk.

13. Ty jag är HERren edar Gud, den	13. Jag är Herren, eder Gud, som
  eder utur Egypti land fört		  förde eder ut ur Egyptens land,
  hafwer, at I icke skullen wara	  på det att I icke skullen vara
  deras trälar. Och hafwer		  trälar där; och jag har brutit
  sönderbrutit edart ok, och		  sönder edert ok och låter eder
  hafwer låtit eder gå rätta.		  gå med upprätt hufvud.

14. Men om I icke hören mig, och	14. Men om I icke hören mig och icke
  icke gören deßa buden all:		  gören efter alla dessa bud,

15. Utan förakten mina stadgar, och	15. om I förkasten mina stadgar, och
  edra själar förkasta mina		  om edra själar försmå mina
  rätter, så at I icke gören all	  rätter, så att I icke gören
  min bud, och låten mitt förbund	  efter alla mina bud, utan bryten
  tilbaka;				  mitt förbund,

16. Så skall jag ock då göra eder	16. då skall ock jag handla på samma
  detta: Jag skall hemsöka eder	  sätt mot eder: jag skall hemsöka
  med förskräckelse, swulnad, och	  eder med förskräckliga olyckor,
  skälfwo, at edor ansikte		  med tärande sjukdom och feber,
  förfalla, och edre kroppar		  så att edra ögon försmäkta och
  försmäkta skola: I skolen		  eder själ förtvinar; och I
  fåfängt så edra säd, och edre	  skolen förgäfves så eder säd, ty
  fiender skola äta henne.		  edra fiender skola äta den.

17. Och jag skall ställa mitt anlete	17. Jag skall vända mitt ansikte mot
  emot eder, och I skolen warda	  eder, och I skolen blifva slagna
  slagne för edra fiendar. Och de	  af edra fiender; och de som hata
  som hata eder, skola råda öfwer	  eder skola råda öfver ederr, och
  eder, och I skolen fly, då ingen	  I skolen fly, om ock ingen
  jagar eder.				  förföljer eder.

18. Om I ändå icke hören mig, så	18. Om I, detta oaktadt, icke hören
  skall jag ännu sju resor mer	  mig, så skall jag tukta eder
  görat, til at näpsa eder för	  sjufaldt värre för edra synders
  edra synder:			  skull.

19. At jag edra högfärd och		19. Jag skall krossa eder stolta
  genstörtighet nederslå skall.	  makt. Jag skall låta eder
  Och jag skall göra edar himmel	  himmel blifva såsom järn och
  såsom jern, och edra jord såsom	  eder jord såsom koppar.
  koppar.

20. Och edro möda och arbete skall	20. Och eder möda skall vara
  förtappadt wara, så at edart	  förspilld, ty eder jord skall
  land icke skall gifwa sin wäxt,	  icke gifva sin gröda och träden
  och trän i landet icke bära sina	  på marken skola icke bära sin
  frukt.				  frukt.

21. Och om I wandren mig emot, och	21. Om I ändock vandren mig emot och
  icke wiljen höra mig; så skall	  icke viljen höra mig, så skall
  jag ändå görat sju resor mer,	  jag slå eder sjufaldt värre,
  til at slå eder för edra synders	  såsom edra synder förtjäna.
  skull.

22. Och skall sända wilddjur ibland	22. Jag skall sända öfver eder
  eder: De skola upäta edor barn,	  vilddjur, som skola döda edra
  och förderfwa edar boskap, och	  barn och fördärfva eder boskap
  förminska eder; och edre wägar	  och förminska edert eget antal,
  skola warda öde.			  så att edra vägar blifva öde.

23. Om I ändå icke dermed låten		23. Om I, detta oaktadt, icke låten
  rätta eder, och wandren mig		  tukta eder af mig, utan vandren
  emot;				  mig emot,

24. Så skall jag ock wandra emot	24. så skall också jag vandra eder
  eder, och skall ännu slå eder	  emot och slå eder sjufaldt för
  sju resor mer för edra synders	  edra synders skull.
  skull.

25. Och skall låta komma öfwer eder	25. Jag skall låta eder drabbas af
  et hämndeswärd, det mitt förbund	  ett hämndesvärd, som skall
  hämna skall. Och om I församlen	  hämnas mitt förbund, och I
  eder uti edra städer, skall jag	  skolen nödgas församla eder i
  dock sända pestilentie ibland	  städerna; men där skall jag
  eder, och skall gifwa eder uti	  sända pest ibland eder, och I
  edra fienders händer.		  skolen blifva gifna i
					  fiendehand.

26. Så skall jag ock förderfwa edars	s26. Jag skall så fördärfva edert
  bröds tilråd, så at tio qwinnor	  lifsuppehälle, att edert bröd
  skola baka sitt bröd i enom ugn,	  skall kunna bakas i en enda ugn
  och edart bröd skall man utwäga	  af tio kvinnor, och edert bröd
  med wigt; och när I äten, skolen	  skall utlämnas efter vikt, och
  I icke warda mätte.			  när I äten, skolen I icke blifva
					  mätta.

27. Om I dermed än icke hören mig,	27. Om I, detta oaktadt, icke hören
  utan wandren mig emot;		  mig, utan vandren mig emot,

28. Så skall jag ock i grymhet		28. så skall också jag i vrede
  wandra emot eder, och skall		  vandra eder emot och tukta eder
  sjufallt mer näpsa eder för edra	  sjufaldt för edra synders skull.
  synders skull;

29. Så at I skolen äta edra söners	29. I skolen nödgas äta edra söners
  och döttrars kött.			  kött och äta edra döttrars kött.

30. Och jag skall borthäfwa edra	30. Jag skall ödelägga edra
  högder, och edro beläte utrota,	  offerhöjder och utrota edra
  och skall kasta edra kroppar	  solstoder; jag skall kasta edra
  uppå edra afgudar, och min själ	  döda kroppar på edra smutsgudars
  skall wämja wid eder:		  döda kroppar, ty min själ skall
					  försmå eder.

31. Och skall göra edra städer öde,	31. Och jag skall göra edra städer
  och edra kyrkor förlägga, och	  till ruiner och föröda edra
  skall icke wilja lukta edra söta	  helgedomar, och jag skall icke
  lukt.				  mer med välbehag känna lukten af
					  edra offer.

32. Alltså skall jag göra landet	32. Jag skall själf ödelägga landet,
  öde, at edre fiender, som bo	  så att edra fiender, som bo
  deruti, skola grufwa sig		  däri, skola häpna däröfver.
  derföre.

33. Men eder skall jag förskingra	33. Men eder skall jag förströ bland
  ibland Hedningarna, och draga ut	  hedningarna, och jag skall
  swärdet efter eder, at edart	  förfölja eder med draget svärd;
  land skall blifwa öde, och edre	  så skall edert land blifva en
  städer omkull slagne.		  ödemark, och edra städer skola
					  blifva ruiner.

34. Så skall då landena behaga sin	34. Då skall landet få godtgörelse
  helg, så länge det öde ligger,	  för sina sabbater, medan det
  och I ären i fienda lande. Ja,	  ligger öde och I ären i edra
  då skall landet hålla helg, och	  fienders land. Ja, då skall
  deß helg thy behaga.		  landet hålla sabbat och gifva
					  godtgörelse för sina sabbater.

35. Så länge det öde ligger, skall	35. Medan det ligger öde, skall det
  det hålla helg: Derföre, at det	  hålla sabbat och få den hvila
  icke kunde heligt hålla, då I	  det icke fick på edra sabbater,
  skullen låtat heligt hålla, då I	  då I bodden däri.
  deruti bodden.

36. Och de som återlefwas af eder,	36. Och åt dem som blifva kvar af
  dem skall jag göra et bäfwande	  eder skall jag gifva försagda
  hjerta uti deras fiendars lande,	  hjärtan i deras fienders länder,
  så at et ruskande löf skall jaga	  så att de jagas på flykten af
  dem; och skola fly derföre,		  ett prasslande löf, som röres af
  likasom et swärd jagade dem, och	  vinden, och fly, såsom flydde de
  falla der som ingen jagar dem.	  för svärd, och falla, om ock
					  ingen förföljer dem.

37. Och den ene skall falla på den	37. Och de skola stupa på hvarandra,
  andra, lika såsom för swärd, och	  likasom för svärd, om ock ingen
  dock ingen jagar dem. Och I	  förföljer dem. Ja, I skolen
  skolen icke töra duka eder up	  icke kunna hålla stånd mot edra
  för edra fiendar.			  fiender.

38. Och I skolen förfaras ibland	38. I skolen förgås bland
  Hedningarna, och edra fiendars	  hedningarna, och edra fienders
  land skall fräta eder up.		  land skall förtära eder.

39. De som återlefwas, skola		39. Och de som blifva kvar af eder
  försmäktas i deras mißgerningar	  skola försmäkta i edra fienders
  uti fienda lande; och uti deras	  land, genom sin egen
  fäders mißgerningar skola de	  missgärning, och försmäkta
  försmäktas.				  tillika genom sina fäders
					  missgärning, likasom dessa
					  gjort.

40. Så skola de då bekänna sina		40. Och de skola nödgas bekänna den
  mißgerning, och sina fäders		  missgärning de själfva begått
  mißgerning, i hwilkom de sig	  och den deras fäder begått genom
  förtagit, och emot mig wandrat	  att handla trolöst mot mig, och
  hafwa.				  huru de vandrat mig emot ---

41. Derföre will jag ock wandra emot	41. hvarför också jag måste vandra
  dem, och skall drifwa dem bort i	  dem emot och föra dem bort i
  deras fienda land. Då warder ju	  deras fienders land --- ja, då
  deras oomskorna hjerta sig		  skola deras oomskurna hjärtan
  ödmjukandes. Och då skall dem	  nödgas ödmjuka sig, då skola de
  behaga deras mißgerningars		  få umgälla sin missgärning.
  straff.
					42. Och då skall jag tänka på mitt
42. Och jag skall ihogkomma mitt	  förbund med Jakob, då skall jag
  förbund med Jacob, och mitt		  ockå tänka på mitt förbund med
  förbund med Isaac, och mitt		  Isak och på mitt förbund med
  förbund med Abraham; och skall	  Abraham, och på landet skall jag
  tänka uppå landet,			  tänka.

43. Som af dem öfwergifwit är, och	43. Ty landet måste blifva
  hafwer haft et behag til sina	  öfvergifvet af dem och så få
  helg, medan det öde ligger ifrå	  godtgörelse för sina sabbater
  dem, och dem behagar deras		  genom att blifva öde, när de äro
  mißgerningars straff, derföre,	  borta, och själfva skola de få
  at de hafwa föraktat mina		  umgälla sin missgärning, därför,
  rätter, och deras själ hafwer	  ja, därför att de förkastat mina
  haft en wämjelse til mina		  rätter, och därför att deras
  stadgar.				  själar försmått mina stadgar.

44. Och om de än i fienda land äro,	44. Men detta oaktadt skall jag,
  hafwer jag likwäl icke förkastat	  medan de äro i sina fienders
  dem, och icke så wämjat wid dem,	  land, icke så förkasta eller
  och mitt förbund med dem skulle	  försmå dem, att jag förgör dem
  intet mer gälla; ty jag är		  och bryter mitt förbund med dem;
  HERren deras Gud.			  ty jag är Herren, deras Gud.

45. Och jag skall för dem ihogkomma	45. Nej, till fromma för dem skall
  mitt första förbund, då jag		  jag tänka på förbundet med
  förde dem utur Egypti land för	  förfäderna, som jag förde ut ur
  Hedningarnas ögon, at jag skulle	  Egyptens land, inför
  wara deras Gud: Jag är HERren.	  hedningarnas ögon, på det att
					  jag skulle vara deras Gud. Jag
					  är Herren.

46. Deße äro de stadgar och rätter,	46. Dessa äro de stadgar och rätter
  och lag, som HERren emellan sig	  och lagar, som Herren
  och Israels barn satt hafwer, på	  fastställde mellan sig och
  Sinai berg, genom Mose hand.	  Israels barn, på Sinai berg
					  genom Mose.


27. Capitlet.				27 KAPITLET.

Löften, förstfödt, spilgift, tionde.	Löfteslösen och tionde.

Och HERren talade med Mose, och		Och Herren talade till Mose och
sade:					sade:

2. Tala med Israels barn, och säg	2. Tala till Israels barn och säg
  til dem: Om någor gör HERranom et	  till dem:
  besynnerligit löfte, så at han
  skattar sig;				  Om någon skall fullgöra ett
					  löfte, ett sådant hvarvid du har
					  bestämma värdet på personer, som
					  lofvas åt Herren, så gäller
					  följande:

3. Så skall detta wara skattningen:	3. Om värdet skall bestämmas för en
  En mansperson tjugu åra gammal,	  man, som är mellan tjugu och
  allt intil sextio år, skalt du	  sextio år gammal, så skall du
  skatta på femtio silfwer siklar,	  bestämma detta till femtio siklar
  efter helgedomens sikel;		  silfver, efter helgedomssikelns
					  vikt.

4. En qwinsperson på tretio siklar.	4. Om frågan gäller en kvinna, så
					  skall du bestämma värdet till
					  trettio siklar.

5. Men ifrå fem år intil tjugu år;	5. Om frågan gäller någon som är
  om det är en mansperson, skalt du	  mellan fem år och tjugu år
  skatta honom på tjugu siklar; en	  gammal, så skall det värde du
  qwinsperson på tio siklar.		  bestämmer vara för mankön tjugu
					  siklar och för kvinnkön tio
					  siklar.

6. Är det en månad gammalt, intil	6. Om frågan gäller någon som är
  fem år; om det är en mansperson,	  mellan en månad och fem år
  skalt du skatta det på fem		  gammal, så skall det värde du
  silfwer siklar; en qwinno på tre	  bestämmer vara för mankön fem
  silfwer siklar.			  siklar silfver och för kvinnkön
					  tre siklar silfver.

7. Men är det sextio åra gammalt,	7. Om frågan gäller någon som är
  och der utöfwer; och är en		  sextio år gammal eller
  mansperson, skalt du skatta honom	  därutöfver, så skall det värde du
  på femton silfwer siklar; en		  bestämmer vara, om det är en man,
  qwinno på tio siklar.		  femton siklar, men för en kvinna
					  skall det vara tio siklar.

8. Om han är för fattig til sådana	8. Är någon för arm att kunna betala
  skattning, så skall han gå för	  det värde du så bestämmer, då
  Presten, och Presten skall skatta	  skall han ställas fram inför
  honom: Och han skall skatta honom	  prästen, och prästen skall då
  efter som hans hand, som löftet	  bestämma ett värde för honom;
  gjort hafwer, förwärfwa kan.		  efter hvad den som gjort löftet
					  kan anskaffa skall prästen
					  bestämma värdet för honom.

9. Om det är af boskap det man		9. Om frågan gäller boskap, af de
  HERranom offra må; allt det man	  slag man får bära fram såsom
  HERranom gifwer, det är heligt.	  offer åt Herren, så skall allt
					  sådant, när man gifvit det åt
					  Herren, vara heligt;

10. Man skall icke wäßla det, eller	10. man skall icke utväxla eller
  förwandlat, et godt för et ondt,	  utbyta det, vare sig ett bättre
  eller et ondt för et godt. Om	  mot ett sämre eller ett sämre
  någor wäßlar det, et djur för	  mot ett bättre. Om någon likväl
  det andra, så skola de båda wara	  utbyter ett djur mot ett annat,
  helig.				  så skall både det förra och det
					  som blifvit lämnadt i utbyte
					  vara heligt.

11. Är det djuret orent, det man	11. Men om frågan gäller något slags
  icke bör offra HERranom; så		  orent djur, ett sådant som man
  skall man hafwa det fram för	  icke får bära fram såsom offer
  Presten:				  åt Herren, så skall djuret
					  ställas fram inför prästen;

12. Och Presten skall skatta det, om	12. och prästen skall bestämma dess
  det är godt eller ondt. Och det	  värde, allt eftersom det är
  skall blifwa wid Prestens		  bättre eller sämre. Såsom du
  skattning.				  --- prästen --- bestämmer det,
					  så skall det vara.

13. Will någor lösa det, han skall	13. Och om ägaren vill lösa djuret,
  gifwa femte delen utöfwer		  så skall han till det värde du
  skattningena.			  bestämt lägga femtedelen af
					  värdet.

14. Om någor helgar sitt hus, så at	14. Om någon helgar sitt hus, att
  det skall wara HERranom heligt;	  det skall vara helgadt åt
  så skall Presten skatta det, om	  Herren, så skall prästen
  det är godt eller ondt. Och	  bestämma dess värde, allt
  efter som Presten skattar det,	  eftersom det är bättre eller
  så skall det blifwa.		  sämre. Såsom prästen bestämmer
					  dess värde, så skall det
					  förblifva.

15. Men om han, som det helgat		15. Och om den som har helgat sitt
  hafwer, will det lösa, skall han	  hus vill lösa det, så skall han
  gifwa den femte delen i silfwer,	  till det värde i penningar du
  mer än som det skattadt är, och	  bestämt lägga femtedelen däraf;
  så skall det warda hans.		  då blifver det hans.

16. Om någor helgar HERranom et		16. Om någon helgar åt Herren ett
  stycke åker af sitt arfwegods,	  stycke åker af sin
  så skall den skattad warda efter	  arfsbesittning, så skall du
  som han bär. Bär han en Homer	  bestämma dess värde efter
  korn, så skall han gälla femtio	  utsädet därpå: mot hvar homer
  silfwer siklar.			  korn skola svara femtio siklar
					  silfver.

17. Men helgar han sin åker strax	17. Om han helgar sin åker ända från
  ifrå klangåret, så skall han	  jubelåret, så skall det
  gälla efter hans wärde.		  förblifva vid det värde du
					  bestämmer.

18. Hafwer han helgat honom efter	18. Men om han helgar sin åker efter
  klangåret, så skall Presten		  jubelåret, så skall prästen åt
  räkna honom efter de åren, som	  honom beräkna penningvärdet
  tilbaka stå intil klangåret, och	  efter antalet af de år, som
  der efter skatta honom desto	  återstå till nästa jubelår; och
  ringare.				  ett motsvarande afdrag skall
					  göras på det förut af dig
					  bestämda värdet.

19. Will han, som honom helgat		19. Och om den som har helgat åker
  hafwer, lösa åkren, så skall han	  vill lösa den, så skall han till
  gifwa femte delen i silfwer, mer	  det värde i penningar du bestämt
  än han skattad är, och så skall	  lägga femtedelen däraf; då
  han warda hans.			  förblifver den hans.

20. Will han icke lösan, utan säljer	20. Om han icke löser åkern, men
  honom enom androm, så skall han	  säljer den åt någon annan, så
  icke mer lösa honom:		  får åkern sedan icke lösas,

21. Utan den samme åkren, när han i	21. utan när åkern frånträdes på
  klangåret lös utgår, skall wara	  jubelåret, skall den vara helgad
  helig HERranom, såsom en		  åt Herren, likasom en
  förspild åker, och skall wara	  tillspillogifven åker; hans
  Prestens arfwegods.			  arfsbesittning tillfaller då
					  prästen.

22. Om någor helgar HERranom en		22. Om någon helgar åt Herren en
  åker, den han köpt hafwer, och	  åker, som han har köpt, en som
  icke hans arfwegods är;		  icke hör till hans
					  arfsbesittning,

23. Så skall Presten räkna honom	23. så skall prästen åt honom
  hwad han gälla kan intil		  uträkna beloppet af det bestämda
  klangåret, och han skall på		  värdet intill jubelåret; och han
  samma dagen gifwa den		  skall samma dag erlägga detta af
  skattningen ut, at hon skall	  dig bestämda värde, såsom
  wara HERranom helig.		  helgadt åt Herren.

24. Men på klangåret skall han komma	24. Men på jubelåret skall åkern
  til honom igen, som honom sålt	  återgå till den af hvilken den
  hade, at han blifwer hans		  blifvit köpt och hvilkens
  arfwegods i landena.		  arfvejord den är.

25. All skattning skall ske efter	25. Och när du bestämmer något
  helgedomens sikel; men en sikel	  värde, skall det alltid
  gör tjugu Gera.			  bestämmas i helgedomssiklar,
					  sikeln räknad till tjugu gera.

26. Det förstfödda ibland boskapen,	26. Men det som är förstfödt ibland
  det HERranom eljest tilhörer,	  boskap och som tillhör Herren
  skall ingen helga, ware sig oxe	  redan såsom förstfödt, det skall
  eller får; ty det är HERrans.	  ingen helga; vare sig det är ett
					  djur af fäkreaturen eller ett
					  djur af småboskapen, tillhör det
					  redan Herren.

27. Är något orent på boskapen, så	27. Men om frågan gäller något orent
  skall man lösa det efter sitt	  djur, så skall man lösa det
  wärde, och der utöfwer gifwa den	  efter det värde du bestämmer och
  femte delen. Will han icke lösa	  lägga femtedelen af värdet
  det, så må det säljas efter sitt	  därtill. Om det icke löses, så
  wärde.				  skall det säljas efter det värde
					  du bestämmer.

28. Man skall intet spilgifwit sälja	28. Och om frågan gäller något
  eller lösa, det någor HERranom	  tillspillogifvet, hvad någon
  til spillo gifwer, at allt det	  gifvit till spillo åt Herren af
  hans ägodelar är, ware sig		  sin egendom, det må nu vara en
  menniska, boskap, eller arfåker;	  människa eller ett boskapsdjur
  ty allt spilgifwit är det		  eller den åker, som är hans
  aldrahelgasta HERranom.		  arfsbesittning, så får sådant
					  hvarken säljas eller lösas; allt
					  tillspillogifvet är högheligt
					  och tillhör Herren.

29. Man skall ock icke lösa någon	29. En människa, som har blifvit
  spilgifwen mennisko; utan hon	  tillspillogifven, får aldrig
  skall döden dö.			  lösas; en sådan måste dödas.

30. All tionde i landet, både af	30. Och all tionde af jorden, vare
  landsens säd, och af frukten af	  sig af säden på jorden eller af
  trän, höra HERranom til, och	  trädens frukt, tillhör Herren;
  skola wara helig HERranom.		  det är helgadt åt Herren.

31. Will någor lösa sin tiond, han	31. Om någon vill lösa något af sin
  skall gifwa femtedelen utöfwer.	  tionde, så skall han lägga
					  femtedelen af värdet därtill.

32. Och all tiond af fä och får, och	32. Och hvad beträffar tionde af
  allt det under ris går, det är	  fäkreatur eller af småboskap,
  en helig tiond HERranom.		  allt som går under herdestafven,
					  så skall af allt detta hvart
					  tionde djur vara helgadt åt
					  Herren.

33. Man skall icke fråga, om det är	33. man skall icke fråga efter, om
  godt eller ondt; man skall icke	  det är bättre eller sämre, och
  heller wäßlat. Om någor wäßlar	  man får icke utbyta det. Om
  det, så skall både wara heligt,	  någon likväl utbyter djuret, så
  och icke löst warda.		  skall både detta och det som
					  blifvit lämnadt i utbyte vara
					  heligt; det får icke lösas.

34. Deße äro de bud, som HERren böd	34. Dessa äro de bud, som Herren på
  Mose til Israels barn på Sinai	  Sinai berg gaf Israels barn
  berg.				  genom Mose.

Ände på den Tredje Boken Mose.


Denna text är afskrifwen år 2003 af	Denna text är afskrifven år 2003 af
Erik Jonsson ur »Bibelen eller den	Erik Jonsson efter »GAMLA
Heliga Skrift«, tryckt hos Samuel	TESTAMENTET I FULLSTÄNDIG
Rumstedt i Stockholm år 1857.		ÖFVERENSSTÄMMELSE MED DEN AF
					BIBELKOMMISSIONEN ENLIGT
					KUNGL. CIRKULÄRET DEN 30 OKTOBER
					1903 UTGIFNA NORMALUPPLAGAN« ur
					»BIBELN ELLER DEN HELIGA SKRIFT I
					FULLSTÄNDIG ÖFVERENSSTÄMMELSE MED
					BIBELKOMMISSIONENS NORMALUPPLAGOR«,
					Svenska Tryckeribolaget Ekman & Co.,
					Stockholm 1904.

Fullkomlig öfwerensstämmelse med	Fullkomlig öfverrensstämmelse med
förlagan garanteras icke.		förlagan garanteras icke.


Generaldepoten — Emil Tusens Kulturpalats.
Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).

Innehåll:


Litteraturförteckning

Om goda kagor och torra kakor (»cookies«).