ประวัติการศึกษา


• สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก โรงเรียนกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจาก โรงเรียนกระบุรีวิทยา อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

• สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจาก วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง