การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
299  ถ. กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทร. 074-411070  โทรสาร 074-411366

Home
Up
นายอำเภอขรรค์ชัย กัมพลานนท์
ประวัติโรงเรียน
รางวัลนายอำเภอขรรค์ชัย
การจัดการเรียนการสอน
E_Learning
งานจริยธรรม
เก็บเอามาบอกลอกเอามาเล่า
บุคคล:หน่วยงานที่สนับสนุนโรงเรียน
ข่าวขรรค์ชัย
สมุดเยี่ยม
กระดานข่าว
ชมภาพกิจกรรม
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ผลงานนักเรียน

 

สาระการเรียนรู้กลุ่มที่ 7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สาระที่ 1: การดำรงชีวิตและครอบครัว 
มาตรฐาน ง 1.1 : เข้าใจ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะ มีคุณธรรม มีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ในการทำงานเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว ที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าน งานเกษตร งานช่าง งานประดิษฐ์ และงานธุรกิจ 
มาตรฐาน ง 1.2 : มีทักษะ กระบวนการทำงาน และการจัดการ การทำงานเป็นกลุ่มการแสวงหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาในการทำงาน รักการทำงานและมีเจตคติที่ดีต่องาน 

สาระที่ 2 : การอาชีพ 
มาตรฐาน ง 2.1 : เข้าใจ มีทักษะ มีประสบการณ์ในงานอาชีพสุจริต มีคุณธรรมมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ และเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสุจริต
 
สาระที่ 3 : เทคโนโลยี 
มาตรฐาน ง 3.1 : เข้าใจธรรมชาติและกระบวนการของเทคโนโลยี ใช้ความรู้ ภูมิปัญญา จินตนาการและความคิด
อย่างมีระบบ ในการออกแบบ สร้างสิ่งของ เครื่องใช้ วิธีการเชิงกลยุทธ์ ตามกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถ 
ตัดสินใจ เลือกใช้เทคโนโลยีในทางสร้างสรรค์ต่อชีวิต สังคมสิ่งแวดล้อม โลกของงานและอาชีพ 

สาระที่ 4 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาตรฐาน ง 4.1 : เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม 

สาระที่ 5 : เทคโนโลยีเพื่อการทำงานและอาชีพ 
มาตรฐาน ง 5.1: ใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การผลิต การออกแบบ การแก้ปัญหาการสร้างงาน การสร้างอาชีพสุจริต อย่างมีความเข้าใจ มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ 

[เกษตรกรรม][พณิชยกรรม][คหกรรม][อุตสาหกรรม][เทคโนโลยีสารสนเทศ]


ครูอาจารย์

วุฒิ ตำแหน่ง ระดับ

สาขาเกษตรกรรม

1 นายโอภาส เอี่ยววัฒนา สส.บ. อาจารย์ 2 7
2 นายสุรชัย โชติมณี ค.บ. อาจารย์ 2 7
3 นางสุภาพ เดชดี ปวส.

อาจารย์ 2

7
สาขาคหกรรม
1 นางกฤษณา จันทนะ ค.บ. อาจารย์ 2 7
2 นางสมบูรณ์ ปุยเจริญ กศ.บ.,ค.บ. อาจารย์ 2 7
3 นางสุภัครพี ชูเพชร ปวส. อาจารย์ 2 7
4 นางรุ่งรำไพ ยีตำ ค.บ. อาจารย์ 2 7
5 นางบุปผา  กัติยัง ค.บ. อาจารย์ 1 4

สาขาคอมพิวเตอร์
1 นางสาวศิริวรรณ ไชยแพทย์ บธ.บ. ครูผู้สอน -
2 นายเดชา  ชนะกาญ ค.บ. ครูผู้สอน -

สาขาธุรกิจและพาณิชยกรรม
1 นางสาวอรวรรณ สุนทรโรจน์ ค.บ.,ศศ.ม. อาจารย์ 2 7
2 นางอารม พรหมรักษ์ บธ.บ. อาจารย์ 1 5
3 นางสาวกนกพร ดิลกอุดมชัย ค.บ. อาจารย์ 2 7
4 นายนิโรจน์ ขาวมาก บธ.บ.,ศษ.บ. อาจารย์ 2 7
5 นางวิภารัตน์ เอี่ยววัฒนา บธ.บ. อาจารย์ 2 5
6 นายธวัชชัย อาทรธรรมสาร บธ.บ. อาจารย์ 2 7
7 นางสาวเพียงหทัย ไชยาวิจิตร บธ.บ. อาจารย์ 1 6
สาขาอุตสาหกรรม
1 นายสมมาส ตุ้งแก้ว ค.บ. อาจารย์ 2 7
2 นายวินิต ยีตำ ค.บ. อาจารย์ 2 7
3 นายคนอง หนูอุไร ปวส. อาจารย์ 2 7
 

กลับไปหน้าหลัก

 


       ผู้จัดทำและดูแลเว็บไซต์    [email protected] hotmail.com 

Hosted by www.Geocities.ws

1