การบัญชีบริษัทจำกัด
โรงเรียนสะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์"
299  ถ. กาญจนวณิชย์ ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา 90120 โทร. 074-411070  โทรสาร 074-411366

Home
Up
นายอำเภอขรรค์ชัย กัมพลานนท์
ประวัติโรงเรียน
บุคลากรของโรงเรียน
รางวัลนายอำเภอขรรค์ชัย
การจัดการเรียนการสอน
งานจริยธรรม
เก็บเอามาบอกลอกเอามาเล่า
บุคคล:หน่วยงานที่สนับสนุนโรงเรียน
ข่าวขรรค์ชัย
สมุดเยี่ยม
กระดานข่าว
ชมภาพกิจกรรม
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
เว็บไซต์ผลงานนักเรียน

 

22012105 การบัญชีบริษัทจำกัด   2 - 3 – 3 (ทฤษฎี – ปฏิบัติ - หน่วยกิต)

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายและข้อแตกต่างระหว่างบริษัทจำกัด กับบริษัทจำกัด (มหาชน) พอสังเขป การจำหน่ายหุ้นทุนและจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น การบันทึกรายการเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นทุนในราคาตามมูลค่า สูงกว่ามูลค่า การจำหน่ายหุ้นทุนต่ำกว่ามูลค่าของบริษัทจำกัด (มหาชน) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งบริษัทจำกัด การริบหุ้น การจัดทำงบการเงินของบริษัทจำกัดตามกฎหมาย การจัดสรรกำไร สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่น ๆ การเพิ่มทุนและลดทุนของบริษัทจำกัด การเลิกกิจการและชำระบัญชีของบริษัทจำกัด

ศึกษาและปฏิบัติการบัญชีเกี่ยวกับการขายหุ้นกู้ของบริษัทจำกัด (มหาชน)

เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจ กิจการที่จัดตั้งขึ้นในรูปบริษัทจำกัดตาม ป.พ.พ. มีทักษะสามารถปฏิบัติการบัญชีบริษัทจำกัดตามกฎหมาย

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนบอกข้อบังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทเอกชน และบริษัทมหาชนได้ถูกต้อง
2. นักเรียนบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเรียกชำระค่าหุ้นครั้งเดียวหมดได้ถูกต้อง
3. นักเรียนบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเรียกชำระค่าหุ้นเป็นงวด ๆ ได้ถูกต้อง 
4. นักเรียนบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการริบหุ้นได้ถูกต้อง
5. นักเรียนจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ถูกต้อง
6. นักเรียนบันทึกบันชีเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรได้ถูกต้อง
7. นักเรียนบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการเพิ่มทุน และการลดทุนได้ถูกต้อง
8. นักเรียนบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหุ้นของบริษัทที่ซื้อคืนมาได้ถูกต้อง
9. นักเรียนบันทึกบัญชีกรณีแก้ไขข้อผิดพลาดในการทำบัญชีได้ถูกต้อง
10. นักเรียนบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการชำระบัญชีเมื่อเลิกบริษัทได้ถูกต้อง
11. นักเรียนบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้และการไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ถูกต้อง

แผนการสอน ใบความรู้ ใบงาน  


 

 

 

 

 

 

       ผู้จัดทำและดูแลเว็บไซต์    [email protected] hotmail.com 

Hosted by www.Geocities.ws

1