עיפומ ,םממהמ קסיד הנורחאל איצוהש ןייוצמה רמזה .םלועב םיבוטה פארה ירמזמ דחא אוה טיביזקא
.םויה םג ותוא םיריכמ אל םיברש תורמל םינש רפסמ רבכ
.9 ןב היהשכ ושרגתה וירוה .דלונ אוה םש טיורטדב ליחתמ רוינוג לאיניטנ ןיוולא לש ורופיס
.10 ליגמ םיריש בתכ אוה ןכש המ ,םייתנשל תיבהמ קחרוה אוה 14 ליגבו יתייעב דלי היה אוה
לש ופוסבש רבד , "MADCAP" תקהל םע עיפוהל רומא היהו תונוש תונטק תוקהלב םג עיפומ היה אוה
קסיד םש איצוהלו RCAתרבחב םותחל םגו םיפסונ םיריש בותכל חילצה אוה תאז תורמל .לטבתה רבד
לבא חילצהש ריש , "PAPARAZZI" תא איצוה אוה ונממש . "AT SPEED OF LIFE" ארקנש 96ב
איצוה אוה םש LOUD תרבחל רבע אוה קסידה תאצ רחאל .חילצה אלש םובלאה תא םדקל חילצה אל
.חילצה אל הזה קסידה םג ."40 DAYS AND 40 NIGHTZ" ינש קסיד 98ב
קסידה !פאר בבוח לכל הבוח קסיד , "RESTLESS" תא איצוה אוה 2000בו רתיוו אל טיביזקא לבא
רישה םג .דועו פונס ,הרד ,םנימא תמגוד םיבשחנה םירפארה לכ םע םיטאוד ללכו תנייוצמ הרוצב חילצה
.םידעצמב הפי הרוצב חילצה X ארקנש קסידהמ אציש

Hosted by www.Geocities.ws

1