לעופש רמזה .םלועב םיבוטה תינורטקלא-ונכטה הקיסומה ינמואמ דחא אוה יבומ
.םימובלא 6 רבכ איצוהל קיפסה םינש רבכ
1965 רבמטפסב 11ב ליחתמ {יוניכ קר אוה יבומ}לוה ליוולמ דר'ציר לש ורופיס
ליחתה אוה 9 ליגב ןגנל ליחתהו הרטיגל יבומ ךשמנ ריעצ ליגב רבכ .םלראהב
היהו ,ולש תונושארה םינשה ךלמב תוקהל רפסמב העיפוה אוה .הרטיג לע ןגנל
89ב . DJ רותב םינוש םינודעומב עיפוהל ליחתה אוה 85ב .ריעל ריעמ רבוע
וארש דע ,םינודעומב דבע אוה םש םגו ,םויה דע ראשנ םש , קרוי-וינל רזח אוה
בזע אוה 93ב .הזוח םתח םג אוה םש ,סדרוקיר קניטסניא תרבחמ םיגיצנ ותוא
.סדרוקיר הטומ תבוטל םתוא
. "EVERYTHING IS WRONG" ארקנש יבומ לש ןושארה קסידה אצי 95ב
אצי 97ב ."ANIMAL RIGHTS" ארקנש ינשה קסידה הצי הז ירחא הנש
."VOODOO CHILD-THE END OF EVERYTHING" ישילשה קסידה
I LIKE TO SCORE". " יעיברה קסידה םג אצוי הנש התואב
תא איצומ אוה םש .סדרוקיר V2 תבוטל סדרוקיר הטומ תא בזוע אוה 99ב
MOBY SONGS ישישה תא םגו "PLAY" ולש ישימחה קסידה


Hosted by www.Geocities.ws

1