הזב םיטסיקורה ראשמ הנושש רמזה .םלועב םיבוטה קורה ירמזמ דחא אוה סטיברק ינל
.הבהא לע קר םה ולש םירישהש
15 ליגב .םלרהבו ןיטהנמב ריבעה אוה ולש תודליה תאו 1964 יאמב 26ב דלונ ינל
רפסה תיבב דומלל ךלה אוה .םייחב ולש דעיה תא שפחל ךלהו תיבה תא ינל בזע
תב ול הדלונו טנוב הסיל תינקחשה םע ןתחתה אוה .הריש דמל אוה םש סליה ילרוובב
LET LOVE RULE" . " ארקנש ינל לש ןושארה קסידה אצי 1989ב .כוז םשב
אוה .ותשאמ שרגתה םג אוה הנש התואב . "MAMA SAID" אצי 1991 ב
םובלאה אצי 1993ב .יתפרצ רמזל םובלא קיפהו הנודמל ריש בתכ םג
אצי 1995ב . "ARE YOU GONNA MY WAY" ארקנש ינל לש ישילשה
ףרוצ וילאש םילודגה םיטיהלה םע קסיד םג אצי 2000ב . "CIRCUS" םג
םג ינול .ינל לש רתויב םיפיה םירישה דחא והזש , "AGAIN" שדח רישה
ךא . {ןימה רביאב ללוכ} םוקמ לכב ול שיש םיברה םיליגעהמ םוסרפ השוע
קושב םימייקש םיבוט רתויה םירמזה דחא אוהש הדבועה תא הנשי אל הז
.םויכ
Hosted by www.Geocities.ws

1