קייט ימימ דועש רמזה .םלועב םיצרעומו םיבוט רתויה םירמזהמ דחא אוה יבור
.דיחי רותב םג תאז השוע ,לודגב חילצה תאד
םש קוטס ריעב1974 ראורפב 13ב ליחתמ סמאיליוו רטיפ טרבור לש ורופיס
וכרענשב םינשידואה דחאל תכלל ותוא ענכיש ומיא .ותוחאו ומיא םערג אוה
.1900ב תאד קייט לא עיגה אוה ךכ .לבקתה יבורו השדח םינב תקהלל רוזאב
טילחה יבור .בזוע אוהש עידוה יבור 95בש דע ,המיהדמ הרוצב חילצה הקהלה
היהו "FREEDOM" ארקנש ןושארה רישה אצי 96ב .ולוס תריירקב חותפל
הינטירבב ןושארה םוקמל עיגה רישה .לקיימ גרוג לש רישל שדוחמ עוציב
הקיזומה יסרפ תא החנה םג אוה .דבל םג רדתסהל לוכי יבורש הארהו
.יאפוריאה
קסיד תא םג וירחא דיימו , "OLD BEFORE I DIE" ולש ינשה רישה אצי 97ב
הרוצב וחילצה ולש קסידהמ םירישה . "LIFE THRU A LENS" ולש הרוכבה
.IVE BEEN EXPECTING YOU”" ףסונ קסיד איצוה אוה 98ב .תינוניב
סקטב הנשה רישל הכזו המיהדמ הרוצב חילצהש "ANGElS" רישה אצי ונממ
טיהלל ךפה יבורו תויורחת ינימ לכב םיבר םיסרפב הכז אוה .תיטירבה הקיזומה
SING WHEN " ולש ישילשה קסידה תא איצוה אוה 2000 ףוסב .םלועה לכב
.םיריש 4 רבכ ואצי ונממש ,"YOU WINNING
Hosted by www.Geocities.ws

1