20-ה ןב רוחבה .םיחיטבמהו םיריעצב ,םיבוטה םירמזה דחא אוה דיוד גיירק
.םלועב םיבוטה םירמזהמ דחאל בשחנו המיהדמ הרוצב חילצמ
רבכ .1981 תנשב דלונ םש הילגנא ,ןוטפתואסב ליחתמ גיירק לש ורופיס
רדיש אוה 14 ליגב .תיצרא הביתכ תורחתב הכזו ,םיריש בותכל בהא ותודליב
.םינוש םינודעומב עיפוהו תיטריפ וידר תנחתב
לש ןושארה טיהלה תא רצי אוה ותיאו ליה קרמ תא שגפ אוהשכ לחה ךפהמה
גיירקל ןתונו םלועה לכב המיהדמ הרוצב חילצהש, "RE-REWIND" גיירק
ארקנ אוהו דיחי רותב ולש הרוכבה לגניס אצוי 2000ב .ינושאר םוסרפ
.תנייוצמ הרוצב חילצמו הפוריאב ןושארה םוקמל סנכנ רישה . ""FILL ME IN
םובלא םג .ומדוקמ רתוי וליפא חילצה אוהו 7 DAYS היה ולש ינשה רישה
םירישה ומכ קסידה . "BORN TO DO IT" ארקנו 00ב אציש ולש הרוכבה
רתכוהו םיבר םיסרפב הכז םג גיירק .תוריכמה ידעצמ ישארל עיגהו חילצה
.םלועב םיבוטה םירמזהמ דחאכ

Hosted by www.Geocities.ws

1