בושח םרוג דוע .םלועב םיחילצמהו םיבוטה םירמזה דחא אוה ןיטרמ יקיר
אלא ,ןיוצמ רמז קר אל אוה יקיר .תונורחאה םינשב תארוקש תיניטלה הכפהמב
.םינוש הקדצ ינוגראל תובר םרוט אוהו בוט שיא םג
.תופש 5 םג רבוד רוחבהןאוח ןסב 24.11.71 -ךיראתב ליחתמ סלארומ ןיטרמ הקירנא לש ורופיס
.תויחאו םיחא 5 םג ול ויה .וקיר וטרופבש
תנשב .עובק ןפואב תונורשכ תויורחתב ףתתשהל םיגהונ ויה םיריעצה םידליה
החלצהל התוא ליבומו ודנומ םשב תיניטל םינב תקהלל לבקתמ יקיר 1984
אצומ אל ,קרוי-וינל רבועו תיבה תאו הקהלה תא בזוע אוה 1989 תנשב .הלודג
.תימוקמ ןובס תרפואב דיקפת לבקמ אוה םש ,וקיסקמל רבועו הדובע םש
םיקסידה. "סאראמא המ"ו "ןיטרמ יקיר" :םימובלא ינש איצומ םג אוה וקיסקמב
קסיד איצומ אוה 95ב .סלגנא סולל םעפהש קר ,ב"הראל רזוח יקירו םיחילצמ
"ובלאו" -ףסונ קסיד אצוי 98ב .לודג בכוכל ותוא ךפוהש, "ריויו וידומ א" -ישילש
אוה קסידהש תורמל ימלוע םוסרפ לבקמו ימארגה סרפב הכוז אוה ויתובקעבש
אוה םגש , "ןיטרמ יקיר" םשב תילגנאב ןושאר קסיד איצומ אוה 99ב .תידרפסב
.דדואול דנואס-ולש שדחה קסידה אצוי 2000 תנשב .דואמ חילצמ
יבחר לכב םישנ ינוילימ ףירטל ךישממו ,תיניטלה הכפהמה םע יקיר ךישממ ךכ
.םלועה
Hosted by www.Geocities.ws

1