רמז אוה ןוזיוב סקא .םלועב שיש "םידמחנה" פופה ירמזמ דחא אוה גניטיק ןנור
אלו םירחא םירמז לש המרל ברקתמ אל ןיידע אוה ךא םיבוט םיריש ול שיש בוט
.ןוזיוב םע ול התיהש החלצהל ברקתמ
ול שי .דנלריא תריב ,ןילבאדב 1977ב ליחתמ גניטיק ןוג קירטאפ ןנור לש ורופיס
דבע אוה ותודליב .תירפס ומאו באפ לעב היה ויבא .תחא תוחאו םיחא 4
.תיריא הקהלל רמז שופיח לע העדומ ןותיעב ארק אוה 93ב .ומא םע הרפסמב
םימובלא 4 האיצוהו ,החילצה הקהלה .ןוזיוב וארק הקהלל .לבקתהו ןחבנ אוה
הרוכבה ריש תא 99ב ןנור איצוה הקרפתה הקהלהש רחאל .דואמ וחילצהש
WHEN YOU " וארק רישל , "ליה גניטונ" טרסה לש לוקה-ספב םג היהש ולש
ילויב .הינטירבב ןושארה םוקמל עיגה רישה . "SAY NOTHING AT ALL
ואצי קסידהמ . "RONAN" ארקנש ולש ןושארה קסידה תא איצוה אוה 2000
.וחילצה םגש םיריש ינש
ןב םהל דלונ םגו ילונוק ןוביא םע ןתחתה םג אוה .פיילטסוו תא להינ םג ןנור
.ק'ג םשב
Hosted by www.Geocities.ws

1