רמזה .םלועב םיבוטה לוקה ילעבו םיריעצה םירמזה דחא אוה סאיסלגיא הקירנא
איצוה אוה תילגנאב קסיד ךא ,תובר םינש רבכ רש םירמז לש החפשממ אבש
.99ב קר
,דירדמב 1975 יאמב 8ב ליחתמ רלסיירפ סאיסלגיא לאוגימ הקירנא לש ורופיס
ונממו ,םלועה לכב דואמ םסרופמ רמז היה ,סאיסלגיא וילוח אוה ויבא .דרפס
.הרישל ןוצרה תא לביק הארנכ הקירנא
קסידל .םינש 4כ דבל ןנכת אוה ותואש ,ולש ןושארה קסידה תא איצוה אוה 95ב
ןוילימ יצחו 5כ רכמו המיהדמ הרוצב חילצה קסידה .סאיסלגיא הקירנא וארק
ארקנו 97ב אציש ינשה קסידה .םיקתוע
םוקמל ועיגה ולש םירישהמ 9 .םיקתוע ןוילימ 5מ רתוי אוה םג רכמ ""VIVIR
תידרפסב םיקסיד רפסמ דוע איצוה הקירנא !תונידמ 19מ רתויב וידרב ןושארה
.המיהדמ הרוצב חילצהש ,םלועב תועפוה בוביסל אצי םג אוה .םה םג וחילצהש
ול שי .יניטל רמז לש רתויב הבוטה העפוהה לע 97ב ימארגב הכז םג הקירנא
קסידה .םלועה לכב םיראתב הכז אוהו ,הניטאלפ ימובלא 100מ רתוי םג
קסידהמ ןושארה רישה .הקירנא ול וארקו 99 תנשב עיגה תילגנאב ולש ןושארה
םע "ברעמה לע עורפ" טרסה לש לוקה ספב עיפוה אוהו , "BAILAMOS" היה
. םילודג םיטיהלל וכפה קסידהמ םירישה ראש ומכ הז ריש .תימס ליו
!רלוד ןוילימ 44כב ךרעומ פוקסרטניא תרבחב ולש הזוחה
םירבגה דחא תובר םישנ תעדל םג אלא ,ןייוצמ רמז קר אל אוה הקירנא
.הנורחאה הנשב םיניזגמה דחאב ועיבצה ןהש יפכ ,םלועב םייסקסה

Hosted by www.Geocities.ws

1