רפארה .הקיזומה םלועב םיבוטהו םיבשחנה םירפארה דחא אוה הרד רד
תנייוצמ הרוצב חילצה , NWA ולש הקהלה םע 80ה תונשב םסרפתהש
.םנימא תא הליגש שיאה םג אוהו ,לולס תריירקל שרפשכ
רפסמו אוהשכ ליחתמ ,גנוי ירדנא אוה יתימאה ומשש ,הרד רד לש הרופיס
.תנייוצמ הרוצב החילצה הקהלה . NWA תא ומיקה הינרופילקמ ולש םירבח
קסידה תא 93ב איצוה אוה ,ולוס תריירקל ךלה הרדו הקרפתה הקהלהש רחאל
הנש התוא לש תריכמב ישישה היה קסידה . "THE CHRONIC" ולש ןושארה
םשאוה אוה :הרדל דורוו היה לכה אל ךא .קסידה לע ימארג יסרפ ינשב םג הכזו
ספתנ םג אוהו הקיזומ ןכוס תפיקת ,רטוש תפיקת ,הליל ןודעומב השיא תפיקתב
5 לביק אוה הגיהנה לש תמשא לע .ולש תינוכמה לע בכור אוהשכש יותש
אוה .ףמרטפא תוקהלה תרבח םע הזוח לע םתח הרד 96ב .אלכב םישדוח
DR DRE PRESENS THE " ולש ינשה קסידה תא הנש התואב איצוה
לע םג ."2001" ולש ישילשה קסידה תא איצוה אוה 99ב . "AFTERMATH
.ימארג לביק אוה הזה קסידה
םירפאר לש םיקסיד הברהב ףתששמו םנימא לש םימובלאה תא קיפמ םג הרד
.םינש הברה דוע ונתא ראשי הרד הארנ הזש ומכ .םירחא
Hosted by www.Geocities.ws

1