רמזה .תונורחאה םינשב קבמאק םישועש םירמזהמ דחא דחוא אוה יגאש
ףא 97 תנשמ ךא .95ב אציש ,"קיטסבמוב" טיהלה תוכזב ותוא םירכוז םיברש
זכרמל יגאש תא ריזחהו , "WASN'T ME" עיגיהש דע וילע עמש אל דחא
.םיניינעה
1968ב ליחתמ ורופיסו ,לראב דרציר ליוורוא אוה יגאש לש יתימאה ומש
ליגב .תיאנותיעה ומא םע דחיב קרוי וינל רבע אוה 18 ליגב .דלונ םש הקיימאגב
םע הזוח יגאש םתח רורחשה רחאל .ב"הרא אבצ לש סניראמל ףרטצה אוה 20
."PURE PLASURE" ארקנש ולש ןושארה קסידה אצי 93ב ."ןיגריו" תרבח
םש לע ארקנש רישהו קסידה . "קיטסבמוב" ארקנש ינשה קסידה אצי 95ב
אצי 97ב .ימארג סרפ יגאש לביק קסידה לעו ,תנייוצמ הרוצב וחילצה קסידה
לשכנ קסידה . " MIDNITE LOVER" ארקנש יגאש לש ישילשה קסידה
2001 תנשל דע .הרבחהמ יגאש תא הפיעה ןיגריו תרבח ןולשיכה תובקעבו
HOT " ארקנש קסיד איצוה אוה . MCA תרבח םע םתחש דע ,חנ יגאש
םוקמל עיגהו המיהדמ הרוצב חילצהש , "WASN'T ME" רישה . "SHOTS
אלא ,קסידהמ ןושארה לגניסה תויהל רומא היה אל ,ינקירמאה דעצמב ןושארה
ךפה רומאכ רישה .וידרב ותוא עימשהו רטספאנמ ותוא דירוה דחא .'ג.דש
.יגאש תא ונל ריזחהו טיהלל
1
Hosted by www.Geocities.ws

1