רמזה .הקיזומה םוחתב םיקיחצמהו םיינועבצה םישנאהמ דחא אוה תימס ליוו
ךיסנה" תימוקה הרדסב וכרד תא ליחתה עונלוקהו היזיוולטה תוכזב םסרפתהש
. "רייא-לבמ קילדמה
. הייפלדליפב 1968 רבוטקואל 25ב ליחתמ ינשה תימס דראליוו לש ורופיס
ינש ואיצוהו םינוש םינודעומב ועיפוה םיינשה .סנואט ףג תא 16 ליגב שגפ ליוו
עיגה , "HES THE D.J. IM THE RAPER" ארקנש ינשה רשאכ םיקסיד
.ימארגב דמצה תא הכיזו ןוילימ 2 לש תוריכמל
סנואטו ליוו איצוה 91ב .םלועה לכב םסרפתהו ,רייא לבמ ךיסנב קחיש אוה 90ב
דמצה לש ןורחאה קסידה . "SUMMERTIME" םהלש רתויב לודגה רישה תא
CODE RED" . " ארקנו 93ב אצי
טרסה אצי 96ב . "םיער םירוחב" טרסה םע 95ב ליחתה ליוו עונלוקב ךרדה תא
ליוו 97ב . "רוחשב םירבג" םג אצי רתוי רחואמו , "ישילשה םויה" ולש קנעה
קסידה . "BIG WILLIE STYLE" ארקנש ולש הרוכבה ולוס םובלא תא איצוה
הדייג םע ןתחתה ליוו 98ב .MTV יסרפ 3 וילע לביק ליוו הפי הרוצב חילצה
ליוו 99ב . "הנידמה ביוא" -ףסונ טרסב קחיש אוהו ןב ול הנש התואב .טקניפ
ריש תא םג עציב ליווש , "WILD WILD WEST" ףסונ טרסב ףתתשה
WILLENIUM" . " ארקנש ליוו לש ףסונ קסיד אצי הנש התואב .וב אשונה
.עונלוקב םגו הקיסומב םג ,ןמז הברה דוע ונתוא ביהלהל הארנכ ךישמי ליווש ךכ

Hosted by www.Geocities.ws

1