ךא ,םייקש "םיצצונ"ו םיירלופופ תוחפה םירמזהמ דחא אוה סמאדא ןאירב
.םירושע ינש רבכ חילצמ אוהו םינייוצמ ולש םירישה
הברהב יח אוה ותודליב .הדנקב 1959ב ליחתמ סמאדא ןאירב לש ורופיס
.לארשי ללוכ ,תונידמ
בתכ םג אוה .דוט יניווס הארקנש הקהלל ףרטצה אוה רבוקנווב יחשכ 17 ליגב
.םיריש
ןושאר קסיד הנש התואב איצוהו , A&M תרבחב הזוח םתח ןאירב 1980ב
YOU WANT" ולש ינשה קסידה .תילטוט לשכנ קסידה .סמאדא ןאירב ארקנש
םובלאה .ןאירב תא תצק םסרפו תצק חילצה רבכ , "IT, YOU GOT IT
הירישעל עיגהש , "CUTS LIKE A KNIFE" היה סמאדא לש ישילשה
יעיברה קסידה אצי 84ב .ב"הראב םיקסידה תוריכמ לש הנושארה
רכמש , "ROCKLESS"
LIVE LIVE " אצי 88בו "INTO THE FIRE" אצי 87ב .םיקתוע ןוילימ 5כ
LIVE" .
הניטלפל עיגנש , "WALKING UP THE NEIGHBOURS" אצי 91ב
אצי 93ב .תשלושמ
םילוקספל םיריש הברה םג ןאירב איצוה הזה ןמזב . ""SO FAR SO GOOD
.םינוש םיטרס לש
ON A DAY " 98ב , "UNPLUGGED" 97ב . "18 TILL I DIE" אצי 96ב
LIKE TODAY" .
.ולש ףסוא קסיד הזש , "THE BEST OF ME" ולש 12ה קסידה אצי 99ב
רואב שממ תויהל חילצה אל ומצע ןאירב ךא ,דואמ וחליצה ולש םיקסידה לכ
.בוחרב ותוא םיהזמ אל ולש םיצירעמה םגש םירמואש שיו ,םירוקרזה
Hosted by www.Geocities.ws

1