ןבלה רפארה .תימלועה הקיסומב רתויב הלודגה העפותה קפס אלל אוה םנימא
םיריש איצוהל קיספמ אל םג לבא ,תורתוכ קפסלו תורצ תושעל קיספמ אל
.םינייוצמ
רמולכ סרטמו לשרמ ושוריפש ,יוניכ אוה םנימא} סרטמ סורב לשרמ לש ורופיס
,הקוצמ תונוכשב לדג אוה .יטיס סזנקב 1972 רבוטקואל 17ב ליחתמ {M&M
ול איבה 83ב .ןמזה לכ ומא םע הריד רובעל ץלאנ אוה ,בא ול היה אלש ןוויכמו
ינור ודוד .רפאר היהי אוהש טילחה םנימא םוי ותואבו יט סייא לש קסיד ינור ,ודוד
רפסה תיב תא בזע םנימא .םנימא לע דואמ עיפשהש רבד ,רחואמ דבאתה
. עיפוהל ליחתהו 14 ןב היהשכ
ייח םויכו רתוי רחואמ אשינ אל ,ילרבמיק ותרבחמ דייג ותיב הדלונ 20 ןב היהשכ
קסידה תא איצוה םג אוה ןמז ותואב .{הטעמה ןושלב }והשמ אל םיאושינה
קסיד איצוה אוה 98ב .םיקתוע ףלאכ רכמ קסידה , "INFINITE" ולש ןושארה
ירחא האב םנימא לש הלודגה הצירפה "THE SLIM SHADY EP" ףסונ
שקיבו וידרב ותוא עמש הרד רד .םירפארל תונורשכ תורחתב ףתתשה אוהש
עירפה אל הז ךא ,ןבל םנימאש הארשכ ףלעתה טעמכ הרד .וילא ותוא איבהל
THE" ארקנו 99ב אציש ולש ינשה קסידה לע םנימא םע דובעל ליחתה הרדו ול
,וב ויהש תוללקה ללגב הברה ,קנעב חילצה קסידה . "SLIM SHADY LP
. תשלושמ הניטאלפ לביקו MTV יסרפבו ימארג יסרפב םנימא תא הכיז קסידהו
."THE MARSHAL MATHERS LP" םנימא לש ישילשה קסידה אצי 00ב
.םלועה לכב םנימא תא סרפו ,המיהדמ הרוצב םלועה לכב חילצה קסידה
תליהק ,ולש אמא ומכ ,םנימא תא ועבת םישנא הברה קסידה תובקעב
.ימארג יסרפ 3 לביק אוה קסידה לע .ותשא וליפאו תויבסלהו םיאומוהה
.ךרדב אצמנ ףסונ קסידו ,ףסוא קסיד איצוה אוה 01ב
.םלוכל תורצ תושעל ךישמיו ןמז הברה דוע ונתא ראשי ןבלה דליהש הארנש ךכ
Hosted by www.Geocities.ws

1